Statutter for menighetsråd i Tromsø Stift


§1.
Hvert sogn har et menighetsråd. Sognepresten er ansvarlig for etablering av rådet. For øvrig initierer og forestår rådet selv sin virksomhet.
§2.
 1. Menighetsrådet har status og ansvar som pastoralråd. I rådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» (CIC, kan. 536 §1; jfr. kann. 511-514 og 528-529). I forhold til sognepresten har rådet «rådgivende stemme» (kan. 536 §2).
 2. Menighetsrådet har status og ansvar som finansråd. I rådet skal de troende «være til hjelp for sognepresten i forvaltningen av sognets timelige verdier» (CIC, kan. 537; jfr. kann. 532, 1279, 1280, 1282, 1284 og 1287).
 3. Menighetsrådet har sin oppmerksomhet henvendt på alt det som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i sognet. Særlig gjelder dette syke og døende, dåpsopplæring, barn og unge mennesker i åndelig og/eller legemlig nød.
 4. Menighetsrådet bidrar til samhold og samarbeid, og koordinerer aktivitetene i sognet.
 5. Menighetsrådet holder kontakt med andre kirkelige organ innenfor og utenfor Den katolske kirke.
§3.
Menighetsrådets sammensetning gjenspeiler bredden i Guds folk i sognet, og består av:
 • sognepresten
 • sognekapellanene
 • 3 til 5 medlemmer valgt i h.h.t. statuttenes §4
 • medlemmer oppnevnt (eller valgt) i h.h.t. statuttenes §5.
§4.
 1. Ordinarius godkjenner antall medlemmer som skal velges til menighetsrådet.
 2. Valg holdes hvert 3. år og gjelder inntil nytt valg er foretatt.
 3. Valget skal være kunngjort gjennom menighetsbrev til alle menighetens medlemmer minst tre uker før valget, og alle inviteres til å foreslå kandidater til rådet.
 4. Menighetsrådet nedsetter i god tid før dette en valgkomite bestående av tre medlemmer, hvorav ett medlem fra det sittende menighetsråd. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidatliste i h.h.t. reglene for «passiv valgrett» nedenfor.
 5. Aktiv valgrett (stemmerett) har alle katolikker over 15 år som er konfirmert, ikke «utmeldt» av Den katolske kirke og har fast/midlertidig bopel i sognet (jfr. CIC, kann. 102-106).
 6. Passiv valgrett (velges kan) de samme personer når de er fylt 18 år og er skikket til å være med i menighetsrådet (jfr. CIC, kan. 512 §3). Kandidatene skal på forhånd ha sagt seg villig til å arbeide i rådet og må av sognepresten eller Ordinarius være funnet skikket.
 7. Valget er hemmelig og skjer skriftlig. Det er mulig å forhåndsstemme.
§5.
 1. Hver kommunitet og forening i sognet kan oppnevne en skikket person til medlem av menighetsrådet. Sognepresten kan dertil oppnevne et eller to medlemmer.
 2. De oppnevnte medlemmer skal ikke være flere enn de valgte. Eventuelt velger kommunitetene og foreningene i stedet medlemmer etter ordning godkjent av Ordinarius.
§6.
Sognepresten forestår menighetsrådet (parochus preest consilio). Innen sin midte velges det en ordfører eller daglig leder (moderator).
§7.
Valgresultatet protokolleres og kunngjøres ved oppslag og i menighetsbrev. Biskopen underrettes skriftlig.
§8.
Menighetsrådet møtes regelmessig. Andre enn rådets medlemmer kan inviteres til å delta på møte eller i behandling av bestemt sak. Det føres protokoll fra møtene. For saker som hører inn under rådet, gjelder CIC, kan. 127 m.h.t. innkaling, avgjørelse o.s.v. Dersom en sak må avgjøres ved avstemning, gjøres kan. 119 gjeldende.
§9.
Sognepresten fastsetter budsjett for sognet i samråd med rådet. Eventuell regnskapsfører oppnevnes av ham i samråd med rådet. Sognets regnskap skal fremlegges for rådet før det sendes Ordinarius og forelegges menigheten (jfr. CIC, kan. 1284 §3, og 1287). Rådet oppnevner revisor.
§10.
Menighetsrådet avholder åpent årsmøte der rådets virksomhet og livet i sognet generelt drøftes av alle. Protokoll sendes biskopen og pastoralrådet.
§11.
Menighetens virksomhet finansieres av sognet.

Disse statutter som ble behandlet av presterådet 26. februar 1997 og erstatter «Regler og instruks for menighetsrådene» fra 16. oktober 1969, fastsettes på prøve og trer straks i kraft.

Tromsø, 27. februar 1997.
+ Gerhard Goebel
(segl) (sign.)

av Webmaster publisert 08.06.1997, sist endret 08.06.1997 - 20:27