Liturgihjelp til verdensdagen for innvandrere og flyktninger 2. juni 2000

Tekstforslag til messen

1. Lesning
Jes 61, 1-4 Et nådens år fra Herre
2. Mos 3, 7-10 Herren ser Israels nød og kaller Moses
2. Lesning
1 Kor 12, 12. 19-26 Ett legeme og mange lemmer
1. Joh 3, 11, 17-24 om å elske sin bror, hjelpe den nød-lidende
Evangeliet
Matt 5, 1-12 Saligprisningene
Matt 25, 31-64 Jesus identifiserer seg med de fattige, fremmede
Lk 10, 25-37 Den barmhjertige samaritan
Salmeforslag fra Lov Herren
22 Gud har fra evighet
25 Guds folk for sin konge (Magnificat)
38 Å, kunne jeg min Frelsers pris
40 Nu la oss takke Gud
45 Til himlene rækker din miskundhet, Gud
52 Min sjel høylover Herren (Magnificat)
122 Mektigste Kriste
123 I Kristus svinner Øst og Vest
124 Du som veien er og livet
146 Kirken den er et gammelt hus
150 Guds kirkes grunnvoll ene
159 Brød for verden
160 Jesu disipler
166 som spredte korn ble samlet
200 Kjærlighet fra Gud
206 Kjærlighet er lysets kilde
210 Del ditt brød
Salmeforslag fra Jubilate
216 Da jeg trengte en neste
230 Dona nobis pacem
232 Du ga meg et ansvar
240 En ny befaling
251 Gjør meg til redskap
264 Guds kjærleik er
272 Herre du vandrer
286 How many times
303 Kristus er verdens lys
321 Morgendagens søsken
323 My peace I leave you
329 Nobody knows
330 Noen må våke
337 Oh, freedom
343 Salig er du
367 Ubi caritas
369 We shall not be moved

Forbønner

Celebrant:
Jesus Kristus, du som er hele verdens frelser. Du har ingen grenser for din kjærlighet og frelse, vi ber deg.
Lektor:
Led din Kirke i sin oppgave i å stå på de hjemløses og utstøttes side. Styrk den i sin tjeneste for de forsvarsløse. Gi Kirken mot til å tale de svakes sak i vårt samfunn.
Gud, du har skapt mennesket i ditt bilde. Forbarm deg over din mishandlede skapning. Styrk organisasjoner og personer som arbeider for å gi mennesker tilbake den verdigheten du har gitt dem.
Styrk dem som har politisk ansvar til å skape sosiale strukturer, hvor alle mennesker kan leve i fred og rettferdighet, uten forskjell på rase, kultur og religion.
Gud, ditt folk Israel var på flukt og i eksil. Vi ber for flyktninger og asylsøkere i Norge. Vi ber særlig for de tamilske flyktninger som blir tvunget til å flytte hjem til en usikker og farlig situasjon.
Gud, gjennom Jesus kom du, fattig og søkende etter gjestfrihet, til verden, men dørene i Bethlehem var lukket og det fantes ingen plass i herberget. Gud, åpne våre hjerter slik at vi møter fremmede med respekt og åpner våre dører for dem som lider nød.
Gode Fader, trøst alle som har mistet familie eller venner i de mange krigene i verden, og leg deres sår. Gi håp til dem som lever i uvisshet om skjebnen til deres kjære.
Nåderike Herre, ta alle ofrene for vold, urett og krig inn i ditt rike. La dem se få ditt åsyn og skjenk dem det evige liv hos deg.
Celebrant:
Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer. Se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved Kristus vår Herre.

Tekster fra Den hellige Skrift

(til meditasjon, andakter og lignende)

Menneskets verdighet / Enhet
1 Mos 1, 27 Mennesket skapt i Guds bilde
1 Kor 12, 12. 19-26 Ett legeme og mange lemmer
Joh 15, 9-17 Kjærlighetsbudet, bli i Kristus
1. Joh 3, 11, 17-24 om å elske sin bror, hjelpe den nød-lidende
Flyktninger
1. Mos 42, 1-3 Josefs brødre i Egypt
2. Mos 3, 7-10 Herren ser Israels nød og kaller Moses
5. Mos 10, 12-19 Gud hjelper farløse og elsker innflytere (vs.19)
Matt 2, 13-18 Flukten til Egypt
Jubelår
Jes 61, 1-4 Et nådens år fra Herre
Gjestfrihet
1 Mos 18, 1-8 Abraham og de tre menn i Mamre
1 Køn 17, 8-16 Elia og enken i Sarepta
Matt 25, 31-64 Jesus identifiserer seg med de fattige, fremmede
Rom 12, 9-19a.21 Nestekjærlighet
Hebr 13, 1-3 Gjestfrihet (å ha engler som gjester) og kjærlighet til de fattige
1. Joh 2, 3-11 Det nye bud, om å elske sin bror

Andre tekster for bønn og meditasjon

Bønneboken 1990
s. 315 - 316: For flyktinger og landsforviste; Om frihet for de undertrykte; For dem som blir forfulgt; For dem som er berøvet sin frihet; En sang om håp
s. 318 - 319: Krigens ofre; For dem som sulter; For tilhengere av andre religioner
s. -320 - 321: I ditt bilde; For de hjemløse og trangbodde
I ditt nærvær
s. 150: Bønn for vår lidende verden
Medmenneskelighet
Herre, vår Gud og Far,
du har gitt oss din sønn
som en ukjent
som den fattigste blant mennesker
vi møter,
særlig i de svake og uanselige.
(Etter H.. Oosterhuis) DT>Herre, for deg er intet menneske en fremmed,
og du glemmer ingen som er sviktet av mennesker.
Vi ber deg:
Ta vare på dem som må flykte fra sitt hjemland
og skilles fra sine kjære.
Vær med alle som må bygge opp nye liv i fremmede land,
prisgitt ukjente menneskers vilkårlighet.
La dem få møte godhet og vennlighet,
gi dem nye venner og nytt håp.
Gi oss åpne og fortåelsesfulle hjerter,
og lær oss å hjelpe andre for din skyld.
(Etter Missale Romanum)
Et hvilket som helst offer
til en hvilken som helst pris
er prisen verd, for gleden
ved å se et blikk som var slukket
tennes og lyse på ny,
å se ham smile på ny, han som lot til
å ha glemt hvordan det var å smile,
å se tilliten
fødes på ny
hos ham som ikke lenger trodde
på noe
eller på Noen ?
(fra: Dom Helder Camara, Tusen grunner til å leve, Verbum forlag, Oslo 1985)
Er det jeg som tar feil, Herre?
Er det hovmot å tenke
at Du hver dag kaller meg enda mer
til å gå ut og forkynne
at det er nødvendig, tvingende nødvendig
at vi går videre
fra den hellige Nadverd
og til Ditt annet nærvær
som er like virkelig.
Ditt nærvær i fattigdommens Sakrament.
Teologene diskuterer;
tusen distinksjoner legges frem?
Men ve den som nærer seg av Deg
og deretter ikke har øynene åpne
for å se Deg
når Du leter etter mat blant søppelet,
utstøtt overalt,
når du lever under umenneskelige forhold
og under fullstendig mangel på trygghet?
(fra: Dom Helder Camara: Tusen grunner for å leve, Verbum forlag, Oslo 1985)

Forslag til aktiviteter

Menighetenes situasjon og muligheter er svært ulike. Noen av forslagene kommer til å passe for noen og ikke for andre, derfor prøver vi å gi et bredt spekter av alternativer og håper at alle finner noe som lar seg gjennomføre gitt menighetens sammensetning, størrelse og nærmiljø.

Ledende tema i markeringer kan være (se Pavens budskap):

 • Samhandling på tvers av kulturelle forskjeller, som tar vare på kulturelle egenheter.
 • Vise solidaritet med innvandrere og flyktninger.
 • Bli kjent med migranter og flyktninger i nærmiljøet.
 • Markere Kirkens anti-nasjonalistiske / anti-rasistiske holdning overfor samfunnet.

Konkrete aktiviteter

1. Flerkulturell Fest

Arrangering av en flerkulturell fest med kulturelle bidrag og matretter fra forskjellige land. Sang eller dans fremført av barn er forholdsvis lett å organisere. Dette kan engasjere mange frivillige, kanskje noen kan fremføre et dikt eller en vise som passer. Dette krever mye arbeid. Ta kontakt med frivillighetssentralen i nærmiljøet. De kan ofte formidle kontaktpersoner. Kanskje dere kan inviterer noen fra moskeen (dersom det finnes) i nærmiljøet, eller en nasjonal ungdomsgruppe. Har dere asylmottak i nærheten? Inviter (noen av) beboerne til festen. Be dem å bidra med en dans eller sang.

Inntekten av festen kan gå til en av Caritas prosjektene eller dersom menigheten har kontakt med et asylmottak, til for eksempel lekematerial for barna i mottaket.

2. Markering under kirkekaffe

Er for mange kanskje en mer realistisk mulighet gitt tiden: Inviter en innvandrer eller flyktning til å fortelle kort om sin erfaring Hvilke opplevelser har man, når man kommer frivillig eller ufrivillig til et fremmed land. Det kan være noen i egen menighet eller utenfra. Dersom språket skulle være et problem kan man finne noen som kan tolke, eller invitere noen som jobber med innvandrere eller flyktninger (for eksempel en miljøarbeider på mottak, leder på et flerkulturell senter, innvandrerorganisasjoner)

3. Informasjon

Lag informasjonstavle og info-bord i menighetslokalet om flyktingenes situasjon. En plakat ligger ved og verdenskart "På flukt" og "På flukt i eget land" (plakat for 1.-4. og 8.-10. klasse) kan henges opp for å få oppmerksomhet. Material om Norges engasjement for flyktninger i utlandet finnes i brosjyrene fra Flyktingerådet. Informasjon om innvandrerarbeid i Norge finnes i UDI's Årsrapport.

Reserver litt plass på søndagsbladet til informasjon om dagen.

4. Informasjon om Verdensdagen i lokalavisen

5. Barne- og ungdomsarbeid/katekese

Plakat "På flukt i eget land" med barneskjebner. For barne- og ungdomstrinnet. Plakatens bakside er tenkt for å ha 4 barn rundt et bord som kan jobbe med teksten. Heftet "En verden på flukt" for mellomtrinnet. Flere eksemplarer kan bestilles gratis fra Flytningerådet

Leker/aktiviteter

Aktivitetene er hentet fra ungdomsarbeid, men kan muligens også brukes i sammenkomster med voksne og familier.

1. "Fordommer-kropp"

området: flerkulturell forståelse

alder: fra 14 år; 10-50 deltager

mål: bevisstgjøring av fordømmer

material: makulaturpapir (eller billig papirduk) tusj, tape

Gjennomføring:

Det dannes nasjonale grupper (maks. 5 personer). Hver gruppe tegner kroppslinjene til en person med tusj på et stor stykke papir. Papir klippes ut og klippes i to deler i lengden. På venstre side skriver den norske gruppen alt som de anser å være typisk norsk, på den andres siden alt som de anser å være typisk for en av de andre nasjonaliteter.

Den utenlandske gruppen gjør det samme: høyre typisk norsk, venstre typisk?

Til slutt tapes begge norske deler og begge utenlandske deler sammen (den fra det norske perspektivet og den fra det utenlandske perspektivet).

Refleksjon:

I hele gruppen presenterer man fordommene og gir en forklaring. Det som er interessant å se er, om ens egne observasjoner skjelner seg fra de andres.

Bemerkning:

Leken burde gjennomføres i begynnelsen av et møte, slik at det blir anledning til å diskutere fordommer og møte individer som man kan danne seg et bilde av. I begynnelsen bør man si at alle egenskaper / fordommer gruppene skal skrive opp er generelle og sikter til "alle norske", "alle somaliere", "alle vietnamesere"? og ikke til enkeltmennesker man kjenner.

2. Familien Hansen

området: bevegelse / bli kjent

alder: alle, fra 12 deltager

mål: verbal og nonverbal kommunikasjon

material: papir, penn

Avhengig av antall deltagere lages små kort med familienavn og slektsforhold. Hver familie har 4 kort = 4 medlemmer: "far Hansen", "mor Hansen", "datter Hansen", "sønn Hansen".(Hvis man har 12 deltagere trenger man 3 familier, 16 deltager 4 familier o.s.v.)

Kortene blandes og deles ut til alle deltagere. Etter anvisning fra lederen går alle deltagere gjennom rommet og bytter kort med andre. Lederen gir med rop eller en bjelle signal til at alle medlemmer i en familie må finne hverandre og sette seg på en stol. Nederst far Hansen, så mor, sønn og datter.

Familien som sitter sist på plass, går ut.

Variant: Familiene har dyre-navn, for eksempel familien "katt", familien "gorilla", familien "løve" o.s.v.. Medlemmene må kommunisere med dyre-språk. Denne muligheten er veldig egnet for å spille uten språk: dyrene må finne hverandre gjennom bevegelse og gester.

3. Hilse-lek

alder: alle

antall deltager: 15 og oppover

mål: bli kjent, reduksjon av avstand

Gjennomføring.

Alle går rundt i rommet. Alle deltagere skal hilse på alle andre minst en gang og presentere seg. Presentasjon foregår etter lederens anvisning. Man hilser på hverandre på forskjellige måter (kulturer, yrkesgrupper, tider)

 • som i Norge: håndhilse
 • som i Thailand: lege handflatene sammen og bukke og smile
 • som de gamle romerne: dra hverandre forsiktig i øret
 • som i Frankrike: kysse på kinnet
 • som i middelalder: neie og bukke
 • som ungdommer: slå hverandre på skulder, være kul
 • internasjonalt: hver på sitt språk
 • som snekker: ta andres hånd og lag sagebevegelse
 • som budeie: dra på fingrene på hverandre som om man melker.
 • (som høns)

Lederen må vurdere hvor åpne deltagere er for berøring/ morsomme lyder. Det er viktig at han /hun kan motivere litt (fortelle en liten historie til illustrasjon).

av Webmaster publisert 17.05.2000, sist endret 17.05.2000 - 10:29