St. Magnus menighet på Lillestrøm

Av Åse Aam. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og er en del av serien "Våre menigheter".


En flerkulturell menighet på Romerike

St. Magnus menighet har ca. 3400 registrerte medlemmer. Under halvparten er født i Norge, mens de andre kommer fra i alt 84 ulike land. De største nasjonalitetsgruppene er fra Vietnam, Filippinene og Polen, men også Chile og Sri Lanka er representert med omlag 100 medlemmer hver. Dette viser at den katolske menigheten på Romerike er en verdenskirke i miniatyr med sterke innslag fra land som har vært preget av krig og konflikt i den siste mannsalderen. Flyktningarbeidet har derfor stått sentralt siden de første båtflyktningene kom til Romerike i 1978. Dessuten har storflyplassen på Gardermoen fått ringvirkninger for menighetens vekst, slik at antallet menighetsmedlemmer er mer enn fordoblet siden midten av 1990-tallet. Men store forandringer står for døren. Fra første søndag i advent 2007 har biskopen besluttet at St. Magnus menighet skal deles i tre. Kongsvinger og Glåmdalen skilles ut som egen menighet. På Øvre Romerike vil Jessheim danne sentrum i en ny menighet, mens St. Magnus vil bli menighetskirken for katolikkene som bor på Nedre Romerike.

Drift på dugnad

Hver søndag feires det messer på flere språk. Norsk, engelsk og polsk er fast, og en gang i måneden feires det messe på vietnamesisk, tamil og tagalog. Tre kor synger i søndagsmessene, et norsk, et vietnamesisk og et engelskspråklig. Ellers har katekese en bred plass i menighetens liv. Religionsundervisning blir gitt på norsk og vietnamesisk. I våres gikk 50 barn i menigheten til førstekommunion, og ca. 40 ungdommer ble fermet. Ulike dugnadsgrupper står for rengjøring, kirkekaffe, økonomi, oppussing og årlige arrangementer som juletrefest, St. Magnusfest og sommerfest. Denne høsten skal ungdomslaget få en ny start. Ellers har Formiddagstreff for eldre under ledelse av sr. Andrea Kampshoff CJS månedlige møter og en årlig utflukt. Caritasgruppen driver solidaritets- og omsorgsarbeid. De har ansvar for fasteaksjonen, menighetens prosjekt i Uganda og de arrangerer påskefrokost for menighetens medlemmer.

Søstrenes virksomhet

Siden starten har en søsterkongregasjon bodd og virket i menigheten med utadrettet virksomhet. I 1952 startet St. Elisabethsøstrene barnehage i Lillestrøm. De drev dette arbeidet til 1979. Utallige barn har hatt sitt første møte med Den katolske kirke før skolepliktig alder. Søstrene bygde så et pleiehjem for eldre søstre på eiendommen sin i Alexander Kiellandsgate, men etter 44 års virke i Lillestrøm forlot Elisabethsøstrene byen i 1996. Mange hadde vært knyttet til nonnene, og savnet etter dem var stort. Da maristene hadde virket i Lillestrøm i fem år, lyktes de med å få en ny søsterkongregasjon til byen i 2002. Denne gangen var det en gruppe St. Josephsøstre som dannet en liten kommunitet i Hurdalsgata. Søstrenes nærvær, forbønn og deltakelse i menighetens liv er høyt verdsatt.

Prisbelønnet kirkebygg

I 1988 ble den nye St. Magnuskirken innviet av biskop Gerhard Schwenzer. Arkitekt for bygget var Kjell Lund, den samme arkitekten som hadde tegnet St. Hallvard kirke på Enerhaugen. Også vår kirke har mottatt flere priser for interessant arkitektur. Dette var det tredje kirkerommet viet til formålet siden den første messen i Lillestrømområdet ble feiret hos familien Christensen i 1949. I 1952 kjøpte bispedømmet et hus i Halvdansgate, som fungerte som prestebolig og barnehage, mens hovedrommet ble benyttet som kapell. Pastor Alf Ingvald Høgh, som virket som omsorgsfull prest for menigheten i 25 år, stod for arbeidet med St. Magnus kirke i Romeriksgata. Bygget stod ferdig i 1957, og samtidig ble St. Magnus egen menighet. Ved sognedelingen feirer menigheten 50 år.

av Webmaster publisert 26.10.2007, sist endret 26.10.2007 - 16:40