Medlemsregister

Personvernerklæring for Oslo katolske bispedømme – medlemsregisteret

Behandlingsansvarlig for medlemsregisteret er Oslo katolske bispedømme (OKB). Bispedømmet administrerer medlemsskap i Den katolske kirke i Norge, dvs også for de katolikker som hører hjemme i landets øvrige katolske kirke­distrikter (Trond­heim stift og Tromsø stift).

Den katolske kirke fører oversikt over sine medlemmer for å kunne yte den pastorale omsorg som Kirken krever. For å kunne motta offentlig støtte som trossamfunn er vi pålagt å sende inn fødselsnummer for hvert enkelt medlem til Statsforvalteren, jfr Lov om tros- og livssyns­samfunn (tros­sam­funns­loven) kapittel 2.

Personopplysningene i registeret vedlikeholdes både av de enkelte menigheter i landet og av OKBs Medlemssenter.

OKB har et personvern­ombud (personvernombud@katolsk.no) som bl.a. fører oversikt over kirkens behandling av personopplysninger. Person­vern­­ombudet kan kontaktes ved mistanke om avvik fra personvernreglene.

Formålet med behandlingen av person­opplysningene er å holde oversikt over hvem katolikkene i landet er, slik at vi kan yte pastorale tjenester. Alle katolikker i verden er ført inn i en fysisk kirkebok (dåpsbok eller konversjonsbok). Medlems­registeret omfatter både katolikker som er døpt eller konvertert i Norge, og katolikker bosatt i Norge men døpt/konvertert i utlandet.

Hvilke personopplysninger behandles?

Utover navn, adresse, fødselsdato og -sted og person­nummer lagres eventuelle telefon­numre og E-postadresser og sakramentale opplysninger (f. eks. tid og sted for dåp, 1. kommunion og kon­fir­masjon). I tillegg lagres eventuelle abonnements­opplysninger, og om personen har inngått avtale om å støtte Kirken økonomisk. Også slektskaps­forhold (foreldre-barn) kan bli lagret, slik at vi vet hvem vi kan kontakte i forbindelse med innbydelse til katekese. I noen tilfeller lagres også en logg på kontakt mellom Medlems­senteret og den enkelte.

Opplysningene stammer fra flere kilder: I stor grad kirkebøker og andre kirkelige dokumenter, og i tillegg samtaler med tillits­personer i Kirken, innmeldinger via SMS, E-post, papir­skjema og gjennom telefon­­samtaler. Disse opplysningene gis frivillig, og er i mange henseende nødvendig for å kunne være registrert katolikk.

Opplysningene gis med ett unntak ikke til tredjepart. Det eneste unntaket er at OKB hvert år sender en liste med våre medlemmers fødsels­numre til Statsforvalteren i forbindelse med krav om offentlig støtte.

Tilgang til registeret har kun de personer som er bemyndighet til dette, og samtlige har undertegnet en taushets­erklæring. Størsteparten av disse arbeider i en av landets menigheter (sogneprest, menighets­sekretær o.l.), i tillegg kommer de ansatte på Oslo katolske bispedømmes Medlems­senter, som forvalter medlems­registeret på landsbasis. Person­opplysningene ligger i en sikret database under streng tilgangs­kontroll i Oslo katolske bispedømmes eget datasenter i Norge.

Person­opplysningene i medlems­registeret vedlikeholdes løpende. Når grunnlaget for registrering ikke lenger er til stede (for eksempel utmelding) blir informasjonen anonymisert i registeret, og alle persondata bortsett fra lovpålagt arkivering (f eks kopi av utmeldings­attest) blir borte.

Enhver som er registrert i medlems­registeret har rett til innsyn i egne person­opplysninger, og rett til å korrigere uriktige eller mangelfulle opplysninger.

Alle henvendelser vedrørende medlems­registeret, både krav om innsyn eller korrigeringer av opplysninger, kan gjøres til

Oslo katolske bispedømme
Medlemssenteret
Akersveien 5
0177 Oslo
Tlf 23 21 94 90 (direkte) / 23 21 95 00 (sentralbord)
E-post medlemskap@katolsk.no

Det er også mulig å ta direkte kontakt med din menighet, se en oversikt på https://menigheter.katolsk.no/.

Denne personvern­erklæringen ble sist oppdatert 4. januar 2021.

av Mats Tande publisert 03.07.2018, sist endret 04.01.2022 - 20:23