Beredskapsplan for Oslo katolske bispedømme

beredskapfolder2013.png

Prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd

Beredskapsplanen for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift er forpliktende retningslinjer som skal sikre enhetlig og kompetent behandling i saker om seksuelle overgrep/krenkelser der anklaget/mistenkt er prest/diakon eller ordensmedlem eller ansatt/frivillig i Kirkens tjeneste.

Planen er skrevet først og fremst med tanke på saker som gjelder barn og unge (under 18 år etter kirkelig, 16 år etter sivil lovgivning), samt særlig sårbare voksne. Disse gruppene har et særskilt vern både i kirkelig og sivil lovgivning. Med unntak av de punkter som pga. kirkelig eller sivil rett bare gjelder disse gruppene, skal planen også følges i saker der den krenkede er en voksen som ikke kommer inn under kategorien «særlig sårbar».

Fagetisk råds mandat omfatter alle typer saker.

Det er også utarbeidet en brosjyre som kort gir informasjon om beredskapsplanen og som gir referanser til de personer og instanser man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Denne brosjyren skal være tilgjengelig i alle katolske menigheter i Oslo katolske bispedømme (OKB) og Trondheim stift.

Den første versjonen av planen gjaldt for OKB fra 17. februar 2003 og ble ved dekret av 29. mars 2010 også gjort gjeldende for Trondheim stift. Den reviderte planen gjelder for begge stift fra 15. mai 2013.

Se også beredskapsplan for Tromsø stift: Beskyttelse mot seksuelle overgrep og misbruk av barn i Kirken

Se også Generaldekret med innføring av partikulær straffelov for avstraffelse ved visse synder mot det sjette bud


Fagetisk råd Kontaktpersoner
Oslo katolske 

 

bispedømme

Trondheim 

 

stift

 

av Mats Tande publisert 31.03.2010, sist endret 02.02.2020 - 15:54