Statutter for Det vietnamesiske Pastoralsenter (DVP) i OKB


  1. DVP yter pastoral omsorg og velferdsarbeid for katolske vietnamesere i OKB.
  2. De vietnamesiske prester i OKB utgjør senterets styre. Styret koordinerer samtidig den vietnamesiske sjelesorgen i OKB.
  3. DVPs leder, som også er styrets formann, utnevnes av biskopen for en periode av 2 år.
  4. Formannen forbereder, innkaller og presiderer møtene.
  5. Styret har ansvar overfor biskopen for de disposisjoner som treffes. Styret utnevner en regnskapsfører og en revisor. Årsberetning og regnskap fremlegges for OKB én gang i året innen utgangen av januar.
  6. Styret har møte minst én gang i året, kan dog sammenkalles til ekstraordinære møter når lederen eller minst to av styremedlemmer ønsker det. På ordinære møter diskuteres det pastorale arbeid blant vietnameserne og planlegges en felles strategi. Møtereferat sendes til OKB.
  7. Reiseutgifter i forbindelse med styremøter betales av senteret.
  8. DVP har et råd bestående av representanter valgt blant vietnamesere fra forskjellige menigheter. Dette råd følger egne statutter.
  9. DVP kan bare oppløses av biskopen. Eventuelle midler tilfaller da OKB.

Oslo, den n. juni 1992
+ Gerhard Schwenzer


Til Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 17.04.1996, sist endret 17.04.1996 - 23:48