Mandat for finans­rådet i Oslo katolske bispe­dømme

(Se også mandatet i PDF-format)

1. Introduksjon og formål

Alle bispedømmer er pålagt å ha et finansråd bestående av minst tre medlemmer (CIC kan. 492) som ledes av biskopen eller hans delegerte. Finansrådet (FR) er et obligatorisk rådgivende organ for biskopen.

Medlemmer av FR skal utpekes for (5) fem år, men kan ved mandatets utløp gjenvelges for nye femårs perioder. Personer som er beslektet med biskopen opp til fjerde grad kan ikke velges inn i FR. Medlemmene kan i mandat­perioden ikke avskjediges etter biskopens forgodt­befinnende. For eventuell avskjed gjelder embets­manns­reglene i Kirken.

Dette dokumentet beskriver mandatet til FR i Oslo katolske bispedømme (OKB) (ref. CIC kan. 493 § 2 jf. kan 1277).

2. FRs funksjon

FRs oppgaver er å bistå biskopen i hans rolle som forvalter og administrator av bispedømmets timelige verdier. Det har et særskilt ansvar for å forebygge at biskopen eller økonomi­forvaltere i bispedømmet overskrider sine myndighets­grenser.

Målet for forvaltningen og administrasjonen er å gjenspeile evangeliets ånd, Kirkens lære og kanonisk rett.

3. Saksforberedelse til møter i Finansrådet

Alle saker som skal behandles av FR, skal være forberedt av kuriens administrasjon.

Økonomen, i samarbeid med kurie­administrasjonen, forbereder dagsorden for FRs møter, sørger for innkalling og innhenter nødvendig dokumentasjon/informasjon som sendes ut til FR senest en uke før møtet.

Alle saker som skal behandles, skal fremgå av innkallingen. Eventuelt­saker bør som hovedregel unngås. Ved behov meldes slike saker til neste møte slik at nødvendig saksforberedelse kan gjennomføres.

4. FRs oppgaver:

Av særlig viktighet for FR er å gi biskopen råd i administrative beslutninger, i lys av den finansielle situasjonen i bispedømmet.

Konkret har FR disse oppgavene å ivareta:

 • Fremlegge og anbefale[1] et årlig budsjett, herunder:
  • Driftsbudsjett (forberedes av administrasjonen)
  • Likviditetsbudsjett (forberedes av administrasjonen)
 • Fremlegge og anbefale[2] et revidert årsregnskap med noter, kontant­strøm­oppstilling og årsberetning for OKB.
 • Gi anbefalinger til biskopen i investerings­saker[3] i bygg og anlegg, herunder:
  • Finansieringsplaner
  • Finansielle tilskudd til menigheter
  • Finansielle investeringer
  • Salg og kjøp og andre forvaltnings­handlinger som, under hensyn til OKBs økonomiske stilling, er av større betydning (jf. CIC kan. 1277).
  • Før biskopen eller andre i OKB går til utleie eller forpakting av eiendom ut over et år (jf. kan. 1297).
 • Gi nødvendig samtykke før biskopen eller andre innen OKB, f.eks. menigheter, kan avhende eiendeler hvis verdi befinner seg mellom de av bispe­konferansen, med Vatikanets godkjennelse, fastlagte nedre og øvre beløpsgrenser[4]. Det samme gjelder før annen form for salg, pantsettelse eller donasjoner fra OKB. Samtykke er også nødvendig for å kunne åpne opp for forlik eller voldgifts­avgjørelser som kan medføre rettslige handlinger som nevnt i dette kulepunktet (jf. CIC kan. 1715, §§ 1-2).
 • Gi råd om plassering av midlene i Menighetenes fellesfond eller andre fondsmidler.
 • Gi råd før biskopen avviser gaver eller mottar gaver med tilknyttede betingelser (jf. CIC kan. 1267, § 2)
 • Gi anbefalinger om styrende dokumenter knyttet til økonomi og internkontroll.
 • Gi anbefalinger om andre forhold hvor biskopen og/eller økonomen ønsker FRs råd.
 • Rådgi i saker av ekstraordinær karakter, for eksempel saker hvis finansielle konsekvenser er meget betydelige (jf. CIC kan. 1277)
 • Gi biskopen nødvendig samtykke før han eller underordnede medarbeidere kan foreta forvaltnings­handlinger som vesentlig overskrider vedtatt årsbudsjett.
 • Kontrollere reviderte regnskaper fra andre juridiske personer i bispedømmet (menigheter, skoler, NUK, Caritas) (jf. kan. 1287, § 1).
 • Uttale seg før biskopen utnevner eller avskjediger økonomen (jf. kan. 494, §§ 1-2).
 • Velge midlertidig økonom dersom økonomen, forutsatt at han er prest, er blitt valgt til diøcesan­administrator (fungerende biskop) ved vakanse (kan. 423, § 2).

Oslo 29. november 2019

signatur.gif
Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Biskop
Oslo katolske bispedømme


[1] Latin rationem apparare

[2] Latin rationem accepti

[3] Med investeringssaker forstås nybygg, rehabilitering av bygg eller kjøp av bygg/leiligheter.

[4] De gjeldende satser er p.t. 80.000 EUR som bispedømmet fritt kan avhende. Verdier mellom 80.000 EUR og 4
MEUR skal NBK samtykke til. Verdier over 4MEUR skal godkjennes av Den Hellige Stol.

av Webmaster publisert 17.04.1996, sist endret 27.01.2020 - 10:56