Statutter for presterådet i Oslo katolske bispedømme

§ 1
Presterådet er biskopens senat, og i tråd med CIC kann. 495–501 skal det assistere biskopen i hans hyrdegjerning i bispedømmet. Det er også biskopens rådgivende organ i de saker som angår bispedømmets vel, de pastorale behov og prestenes egne tarv og anliggender. Presterådet har kun rådgivende stemme.
§ 2
Presterådet består av ti (10) medlemmer og har funksjonstid på fem (5) år. Funksjonsperioden begynner 1. november etter ordinært valg og avsluttes 31. oktober fem år etter.
§ 3
Medlemmene i presterådet er:
  • bispedømmets generalvikar og alle biskoppelige vikarer (membra nata)
  • fem medlemmer valgt av prestene i bispedømmet for en funksjonsperiode
  • øvrige prester som utnevnes av biskopen for en funksjonsperiode.
Biskopen bør i sine utnevnelser besørge at det i rådet er prester fra de ulike landsdelene, fra ordens- og sekulargeistligheten, og at flere nasjonale grupper er representert.
§ 4
Valg til presterådet skjer i forbindelse med bispedømmets prestemøte året en funksjonsperiode ender og en ny begynner. En valgkomite, bestående av generalvikar, en annen prest fra utgående presteråd og en prest utenfor presterådet utnevnt av biskopen, setter opp valglisten (jmf. §5), mottar de utfylte valgsedlene fra prestene, teller stemmene i biskopens nærvær og offentliggjør resultatet for prestene. Valglisten bør sendes ut til prestene senest fem (5) uker før prestemøtet skal finne sted.
§ 5
Ved valg til presterådet har følgende stemmerett og er valgbare:
  • alle sekularprester inkardinert i bispedømmet
  • alle andre prester som bor eller virker i bispedømmet
§ 6
Dersom valgte medlemmer eller medlemmer utnevnt av biskopen bortfaller i løpet av en funksjonsperiode, erstattes de av et nytt medlem av samme kategori for den resterende tid av funksjonsperioden. Supplerende valg finner sted ved første prestemøte etter bortfallet ihht. §4, mens supplerende utvnevnelse fra biskopen finner sted umiddelbart.
§ 7
Biskopen er presterådets formann. Presterådet velger ved første ordinære møte ordfører og sekretær for hele funksjonsperioden. Det første ordinære møte i en ny funksjonsperiode innkalles til og ledes av biskopen.
§ 8
Presterådet skal ha minst fire møter i året. Biskopen, ved presterådets ordfører og sekretær, innkaller til møtene med minst tjueen (21) dagers varsel. Biskopen kan også innkalle presterådet med kortere varsel dersom dette er nødvendig.
§ 9
I tillegg til de saker presterådet skal behandle i henhold til kirkeretten, behandles de saker biskopen, rådets medlemmer eller en eller flere av prestene i bispedømmet, forelegger for rådet. Alle prester skal få tilsendt møtereferat fra presterådets møter.
§ 10
Utgiftene i forbindelse med presterådets drift dekkes av bispedømmet.
§ 11
Kun biskopen kan oppløse et regulært konstituert presteråd og bestemme at nyvalg skal finne sted. Ved sede vacante opphører presterådet, og dets funksjoner overtas av konsultorkollegiet (jmf. kan. 502 §§2-3).
§12
Endringer i disse statuttene, som også krever biskopens approbasjon, vedtas av presterådet med to tredjedelers (2/3) flertall.

Vedtatt av presterådet 18. august 2009.

Statuttene approberes herved og erstatter fra dags dato tidligere statutter for samme organ i bispedømmet. Overgangen fra gamle til nye statutter for presterådet besørges av særskilte utnevnelser fra biskopen.

Oslo, den 5. september 2009

+Bernt I. Eidsvig Can. Reg.
Biskop av Oslo

p. Frode Eikenes
Kansler

 

Ordlyden i §5 i statuttene er vedtatt 28. j 2010.

Statuttenes §3 er endret ved biskoppelig dekret 23. iij. 2018.


Til Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 21.10.2009, sist endret 20.09.2018 - 13:53