Retningslinjer for visitaser av menigheter innen Oslo katolske bispedømme

1. november 2007 trådte følgende retningslinjer for visitas av menigheter i Oslo katolske bispedømme i kraft, og erstattet samtidig retningslinjene fra 8. juni 1994.

Oppmerksom på at han er bundet til å gi eksempel på hellighet, mildhet, ydmykhet og enkel livsførsel, skal biskopen under visitas på alle måter søke å fremme de troendes helliggjørelse i samsvar med hver enkelts kall. Han må på en særlig måte fostre kall til de forskjellige kirkelige oppgaver og ha spesiell omsorg for preste- og misjonskall.

§ 1
Biskopen, som bisedømmets hyrde, foretar årlig visitaser i flere menigheter i bispedømmet, slik at hver menighet har visitas minst en gang i løpet av en femårsperiode. Visitasen foretas av biskopen personlig, eller hvis han er forhindret, av en prest han gir fullmakt til det. Biskopen utpeker eventuelt andre personer som han ønsker skal følge med og bistå ved den enkelte visitas.
§ 2
Biskopen gir de aktuelle menigheter for ett år underretning i de siste Meddelelsene kalenderåret før visitasen skal finne sted. Han kan med tre måneders varsel kreve å visitere også andre menigheter enn de som har blitt underrettet som nevnt. Menigheter som selv ønsker visitas kan selv be om det, og vil kunne bli visitert innen noe kortere tid enn de andre tilfellene nevnt.
§ 3
Program for visitasen settes opp av biskopen på bakgrunn av forslag fra menigheten. Menighetens forslag skal foreligge biskopen senest 2 måneder før visitasen, og det endelig program skal være sendt menigheten senest tre uker før visitasen.
§ 4
Visitasen omfatter:
 1. Messe
  • Biskopen feirer messe i sognekirken. Messen skal offentliggjøres i meget godt tid, slik at flest mulig av menighetens medlemmer har anledning til å delta. Dersom det er ønskelig kan andre sakramenter meddeles i denne messen.
 2. Møte med sogneprest, kapellaner og evt. andre prester tilknyttet menigheten
  • Biskopen skal ha møte med menighetens sogneprest (jmf. §5). Biskopen bør også møte evt. kapellaner i sognet og andre prester i menigheten.
 3. Møte med menighetsrådet
  • Biskopen skal ha møte med menighetsrådet. Biskopen kan innby andre som kan tenkes å ha betydning for drøftelsene, til å delta i dette møtet.
 4. Andre møter
  • Møte med skole, andre katolske institusjoner, menighetens ansatte og særskilte frivillige medarbeidere.
  • I menigheter med katolske skoler skal biskopen ha eget møte med rektor og lærerne.
  • I menigheter med øvrige katolske institusjoner skal biskopen ha møte med institusjonens leder(e).
  • I menigheter med ansatte skal det også settes av tid til møte med disse, evt. at de deltar i deler av møte med sogneprest eller med prestene. Etter ønske kan det holdes møte med særskilte frivillige medarbeidere.
Punktene over skal gi biskopen en omfattende innføring i menighetens liv og aktiviteter, og muliggjøre at biskopens hyrdegjerning i enda større grad kan bidra til menighetens vekst og velvære. Til dette kan det om ønskelig holdes åpne eller mer generelle møter i løpet av visitasen.
§ 5
Biskopens møte med sogneprest skal inkludere ettersyn med menighetens bygningsmasse, økonomi, forvaltningen og det liturgiske liv. Dette inkluderer:
 • Gjennomgang av menighetens eiendommer, særskilt der endringer er foretatt eller planlagt.
 • Gjennomgang av menighetens regnskap siden siste visitas, det gjeldende budsjett og gis en orientering om menighetens inntekster, primære utgifter og økonomiske utfordringer.
 • Orientering om menighetens øvrige forvaltning.
Biskopen skal se og godkjenne:
 • Oppbevaringen av Alterets Sakrament
 • Oppbevaringen av De Hellige Oljer
 • Oppbevaringen av og standarden på de liturgiske kar
 • Oppbevaringen av og standarden på paramentene
 • Oppbevaringen av, standarden på og føringen av kirkebøkene
 • Den vedvarende føringen av prestenes messestipender
 • Oppbevaringen av Bispedømmets meddelelser
Biskopen skal informeres om:
 • Messeprogrammet i menigheten
 • Tidspunkt for sakramentstilbedelse og mulighet for anonymt skriftemål
 • Evt. andre liturgiske handlinger
§ 6
Det føres et grundig referat fra visitasen. Referatet, som skal redegjøre for visitasprogrammet, de viktigste saker som har vært drøftet og eventuelle konklusjoner fra drøftelser, føres av den biskopen utpeker til dette. Etter at biskopen har godkjent referatet oversendes kopi til sogneprest, menighetsråd, og andre som i større grad har deltatt i visitasen.

Oslo, den 27. september 2007
+ Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

p. Frode Eikenes
Kansler

av Webmaster publisert 22.11.2007, sist endret 22.11.2007 - 14:42