Liturgisk kalender 2000 (År B)

I denne liturgiske kalenderen for 2000 oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - «de deuterokanoniske bøker», også kalt «apokryfene». Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det kun to tekster, medregnet evangelielesningen. Dager med kirkeplikt står i fet skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten til Jul (Midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står også i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke det som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne (slik ser vi f.eks. at den hellige Blasius utgår til fordel for den hellige Ansgar 3. februar. Forresten har Den katolske kirke i Sverige fått lov til å flytte Blasius til 1. februar, slik at man ikke går glipp av ham - ikke så dumt...). På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i Middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Liturgisk kalender 1999 (År A) - Januar 2000 - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August  - September - Oktober - November - Desember (År C)

Advent 1999 - Jul 1999 - Faste - Palmesøndag - Pinse - Olsok - Advent 2000 - Jul 2000


Januar

Lør 1
GUDS HELLIGE MOR MARIA (Oktavdag for julen) [Verdensfredsdagen]. 4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Tidebønn for uke 2
SØN 2
HERRENS ÅPENBARING. Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 3
1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tir 4
1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Ons 5
1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Tor 6
1 Joh 4,19-5,4; Luk 6,14-22a
Fre 7
(Den hellige Raimund av Peñafort) 1 Joh 5,5-13; Luk 5,12-16
Lør 8
(Den hellige Torfinn) 1 Joh 5,14-21; Joh 3,22-30
Tidebønn for uke 1
SØN 9
HERRENS DÅP. Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Mark 1,6b-11 (eller Jes 55,1-11; 1 Joh 5,1-9; Ev samme)
Man 10
1 Sam 1,1-8; Mark 1,14-20
Tir 11
1 Sam 1,9-20; Mark 1,21-28
Ons 12
1 Sam 3,1-10.19-20; Mark 1,29-39
Tor 13
(Den hellige Hilarius) 1 Sam 4,1-11; Mark 1,40-45
Fre 14
1 Sam 8,4-7.10-22a; Mark 2,1-12
Lør 15
1 Sam 9,1-4.17-19; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 16
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Joh 1,35-42
Man 17
Den hellige Antonius abbeden. 1 Sam 15,16-23; Mark 2,18-22
Tir 18
1 Sam 16,1-13; Mark 2,23-28
Ons 19
Den hellige Henrik av Finland. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mark 3,1-6
Tor 20
(Den hellige Fabian) (Den hellige Sebastian) 1 Sam 18,6-9 og 19,1-7; Mark 3,7-12
Fre 21
Den hellige Agnes. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 24,3-21; Mark 3,13-19
Lør 22
(Den hellige Vincent) (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3
SØN 23
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jona 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mark 1,14-20
Man 24
Den hellige Frans av Sales. 2 Sam 5,1-7.10; Mark 3,22-30
Tir 25
APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE. Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22; Mark 16,15-18
Ons 26
De hellige Timoteus og Titus. (Den hellige Eystein) 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5; Luk 10,1-9
Tor 27
(Den hellige Angela Merici) 2 Sam 7,18-19.24-29; Mark 4,21-25
Fre 28
Den hellige Thomas Aquinas. 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Mark 4,26-34
Lør 29
2 Sam 12,1-7a.10-17; Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4
SØN 30
4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 5 Mos 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mark 1,21-28
Man 31
Den hellige Johannes Bosco. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Sam 15,13-14.30; Mark 5,1-20

Februar

Tir 1
2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mark 5,21-43
Ons 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET - Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (kortere:2,22-32).
Kirkevigselsfest i Vår Frue, Tromsø.
Tor 3
Den hellige Ansgar. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Kong 2,1-4.10-12; Mark 6,7-13.
Kirkevigselsfest i Tromsø stift.
Fre 4
Sir 47,2-11; Mark 6,14-29
Lør 5
Den hellige Agathe. 1 Kong 3,4-13; Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1
SØN 6
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mark 1,29-39
Man 7
1 Kong 8,1-7.9-13; Mark 6,53-56
Tir 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani) 1 Kong 8,22-23.27-30; Mark 7,1-13
Ons 9
1 Kong 10,1-10; Mark 7,14-23
Tor 10
Den hellige Scholastica. 1 Kong 11,4-13; Mark 7,24-30
Fre 11
(Vår Frue av Lourdes) 1 Kong 11,29-32; Mark 7,31-37
Lør 12
1 Kong 12,26-32 og 13,33-34; Mark 8,1-10
Tidebønn for uke 2
SØN 13
6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 3 Mos 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mark 1,40-45
Man 14
DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA. Apg 13,46-49; Luk 10,1-9
Tir 15
Jak 1,12-18; Mark 8,14-21
Ons 16
Jak 1,19-27; Mark 8,22-26
Tor 17
(De syv stiftere av servitterordenen) Jak 2,1-9; Mark 8,27-33
Fre 18
Jak 2,14-24.26; Mark 8,34-9,1
Lør 19
Jak 3,1-10; Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3
SØN 20
7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mark 2,1-12
Man 21
(Den hellige Peter Damian) Jak 3,13-18; Mark 9,14-29
Tir 22
APOSTELEN PETERS STOL. 1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Ons 23
Den hellige Polykarp. Jak 4,13-17; Mark 9,38-40
Tor 24
Jak 5,1-6; Mark 9,41-50
Fre 25
Jak 5,9-12; Mark 10,1-12
Lør 26
Jak 5,13-20; Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4
SØN 27
8. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Hos 2,16b.17b.21-22; 2 Kor 3,1b-6; Mark 2,18-22
Man 28
1 Pet 1,3-9; Mark 10,17-27
Tir 29
1 Pet 1,10-16; Mark 10,28-31

Mars

Ons 1
1 Pet 1,18-25; Mark 10,32-45
Tor 2
1 Pet 2,2-5.9-12; Mark 10,46-52
Fre 3
1 Pet 4,7-13; Mark 11,11-26
Lør 4
(Den hellige Kasimir) Jud 17,20b-25; Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1
SØN 5
9. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR (ungdomsdag i Kirken i Norge). 5 Mos 5,12-15; 2 Kor 4,6-11; Mark 2,23-3,6 (kortere: 2,23-28)
Man 6
2 Pet 1,2-7; Mark 12,1-12
Tir 7
De hellige Perpetua og Felicitas. 2 Pet 3,12-15a.17-18; Mark 12,13-17
Ons 8
Tidebønn for uke 4
Askeonsdag (faste og abstinens). Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 9
5 Mos 30,15-20; Lk 9,22-25
Fre 10
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 11
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 12
1. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 9,8-15; 1 Pet 3,18-22; Mark 1,12-15
Man 13
3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 14
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 15
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 16
Est 14,1.3-5.12-14; Matt 7,7-12
Fre 17
Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 18
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 19
2. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rom 8,31b-34; Mark 9,2-10
Man 20
DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM (flyttet fra i går) 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Tir 21
Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 22
Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 23
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 24
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 25
HERRENS BEBUDELSE. Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38
Tidebønn for uke 3
SØN 26
3. SØNDAG I FASTEN. 2 Mos 20,1-17 (kortere: 20,1-3.7-8.12-17); 1 Kor 1,22-25; Joh 2,13-25 (eller: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (kortere: 4.5-15.19b-26.39a.40-42))
Man 27
2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 28
Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 29
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 30
Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 21
Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34

April

Lør 1
Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 2
4. SØNDAG I FASTEN. 2 Krøn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Joh 3,14-21 (eller 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (kortere: Joh 9,1.6-9.13-17.34-38))
Man 3
Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 4
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-3a.5-16
Ons 5
Esek 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 6
2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 7
Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 8
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 9
5. SØNDAG I FASTEN. Jer 31,31-34; Hebr 5,7-9; Joh 12,20-33 (eller: Esek 37,12-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45))
Man 10
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62); Joh 8,1-11
Tir 11
4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 12
Dan 3,14-20.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 13
1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 14
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 15
Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2
SØN 16
PALMESØNDAG. Mark 11.1-10; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Mark 14,1-15,47 (kortere: Mark 15,1-39)
Man 17
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 18
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 19
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 20
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Åp 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
SKJÆRTORSDAG. 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 21
Langfredag - (faste og abstinens). Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16 og 5,7-9; Joh 18,1-19,42
Lør 22
PÅSKEVIGILIEN. 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2 Mos 14,15-15,1a; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Mark 16,1-7
SØN 23
PÅSKESØNDAG. Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 (eller 1 Kor 5,6b-8); Joh 20,1-9 (eller Mark 16,1-7) (eller til kveldsmessen: Luk 24,13-35)
Man 24
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,14.22-32; Matt 28,8-15
Tir 25
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 26
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 27
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 28
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 29
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 30
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 4,32-35; 1 Joh 5,1-6; Joh 20,19-31

Mai

Man 1
Den hellige Josef håndverkeren. Apg 4,23-31; Joh 3,1-8 (Hl. Josef: 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24; Matt 13,54-58)
Tir 2
Den hellige Athanasius. (Valgfrie minnedagslesninger) Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 3
DE HELLIGE APOSTLER FILIP OG JAKOB. 1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Tor 4
Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 5
Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 6
Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3
SØN 7
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 3,13-15.17-19; 1 Joh 2,1-5a; Luk 24,35-48
Man 8
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 9
Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
Ons 10
Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 11
Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Fre 12
(Den hellige Nereus og Achilleus) (Den hellige Pancratius) Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 13
Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 14
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN. [Bønnedag for kall] Apg 4,8-12; 1 Joh 3,1-2; Joh 10,11-18
Man 15
Den hellige Hallvard. Apg 11,1-18; Joh 10,1-10
Tir 16
Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 17
Apg 12,24-13,5a; Joh 12,44-50
Tor 18
Den hellige Erik. (Valgfrie minnedagslesninger) Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 19
Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 20
(Den hellige Bernardin av Siena) Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1
SØN 21
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 9,26-31; 1 Joh 3,18-24; Joh 15,1-8
Man 22
Apg 14,5-18; Joh 14,21-26
Tir 23
Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 24
Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 25
(Den hellige Beda den Ærverdige) (Den hellige Gregor VII) (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi) Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
Fre 26
Den hellige Filip Neri. Apg 15,22-31; Joh 15,12-17
Lør 27
(Den hellige Augustin av Canterbury) Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
I Tromsø stift: Årsdag for bispevigselen.
Tidebønn for uke 2
SØN 28
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 10,25-26.34-35.44-48; 1 Joh 4,7-10; Joh 15,9-17
Man 29
Apg 16,11-15; Joh 15,26-16,4a
Tir 30
Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Ons 31
JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH. Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56

Juni

Tor 1
KRISTI HIMMELFART. Apg 1,1-11; Ef 1.17-23 (eller Ef 4,1-13); Mark 16,15-20
Fre 2
(Den hellige Marcellinus og Peter) Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere - Ugandas martyrer. Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3
SØN 4
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 1,15-17.20a.20c-26; 1 Joh 4,11-16; Joh 17,11b-19
Man 5
Den hellige Bonifatius. (Valgfrie minnedagslesninger) Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 6
(Den hellige Norbert) Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 7
Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 8
Apg 22,30 og 23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 9
(Den hellige Efrem) Apg 25,13-21; Joh 21,15-19
Lør 10
Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
PINSEVIGILIEN. 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 11
PINSEDAG. Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23 (eller 2. lesning Gal 5,16-25; evangelium Joh 15,26-27 og 16,12-15)
Tidebønn for uke 2
Man 12
1 Kong 17,1-6; Matt 5,1-12
Tir 13
Den hellige Antonius av Padova. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Kong 17,7-16; Matt 5,13-16
Ons 14
1 Kong 18,20-39; Matt 5,17-19
Tor 15
1 Kong 18,41-46; Matt 5,20-26
Fre 16
1 Kong 19,9a.11-16; Matt 5,27-32
Lør 17
1 Kong 19,19-21; Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3
SØN 18
DEN HELLIGE TREENIGHET. 5 Mos 4,32-34.39-40; Rom 8,14-17; Matt 28,16-20
Man 19
(Den hellige Romualdus) 1 Kong 21,1-16; Matt 5,38-42
Tir 20
1 Kong 21,17-29: Matt 5,43-48
Ons 21
Den hellige Aloisius Gonzaga. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Kong 2,1.6-14; Matt 6,1-6.16-18
Tor 22
(Den hellige Paulinus av Nola) (De hellige John Fisher og Thomas More) Sir 48,1-14; Matt 6,7-15
Fre 23
2 Kong 11,1-4.9-18.20; Matt 6,19-23
VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
Lør 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Tidebønn for uke 4
SØN 25
FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD. 2 Mos 24,3-8; Hebr 9,11-15; Mark 14,12-16.22-26
Man 26
2 Kong 17,5-8.13-15a.18; Matt 7,1-5
Tir 27
(Den hellige Kyrillos av Alexandria) 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Matt 7,6.12-14
Ons 28
Den hellige Ireneus. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Kong 22,8-13 og 23,1-3; Matt 7,15-20
Tor 29
2 Kong 24,8-17; Matt 7,21-29
Fre 30
JESU HJERTEFEST. Hos 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19; Joh 19,31-37

Juli

Lør 1
Jomfru Marias rene hjerte. Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS. Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
SØN 2
DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS. Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Man 3
APOSTELEN THOMAS. Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Tir 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal) Am 3,1-8 og 4,11-12; Matt 8,23-27
Ons 5
(Den hellige Antonius Maria Zaccaria) Am 5,14-15.21-24; Matt 8,28-34
Tor 6
(Den hellige Maria Goretti) (Valgfrie minnedagslesninger) Am 7,10-17; Matt 9,1-8
Fre 7
Am 8,4-6.9-12; Matt 9,9-13
Lør 8
Den hellige Sunniva og hennes ledsagere. Am 9,11-15; Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2
SØN 9
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Esek 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mark 6,1-6
Man 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen. (Valgfrie minnedagslesninger) Hos 2,16.17b-18.21-22; Matt 9,18-26
Tir 11
DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA. Ordsp 2,1-9; Matt 19,27-29
Ons 12
Hos 10,1-3.7-8.12; Matt 10,1-7
Tor 13
(Den hellige Henrik) Hos 11,1-4.8c-9; Matt 10,7-15
Fre 14
(Den hellige Camillus av Lellis) Hos 14,2-10; Matt 10,16-23
Lør 15
(Den hellige Svithun) (Den hellige Bonaventura) Jes 6,1-8; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 16
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Amos 7,12-15; Ef 1,3-14 (kortere: Ef 1,3-10); Mark 6,7-13
Man 17
Jes 1,10-17; Matt 10,34-11,1
Tir 18
Jes 7,1-9; Matt 11,20-24
Ons 19
Jes 10,5-7.13-16; Matt 11,25-27
Tor 20
Den hellige Thorlákr. (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 26,7-9.12.16-19; Matt 11,28-30
Fre 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi) Jes 38,1-6.21-22.7-8; Matt 12,1-8
Lør 22
Den hellige Maria Magdalena. Høys 3,1-4a (eller 2 Kor 5,14-17); Joh 20,1-2.11-18
Tidebønn for uke 4
SØN 23
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mark 6,30-34
Man 24
Mi 6,1-4.6-8; Matt 12,38-42
Tir 25
APOSTELEN JAKOB. 2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Ons 26
De hellige Joakim og Anna. Jer 1,1.4-10; Matt 13,1-9
Tor 27
Jer 2,1-3.7-8.12-13; Matt 13,10-17
Fre 28
Jer 3,14-17; Matt 13,18-23
I Trondheim stift: Årsdag for bispevigselen.
Lør 29
OLAV DEN HELLIGE - OLSOK - Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Der Olsok feires søndag: Den hellige Marta. 1 Joh 4,7-16; Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
SØN 30
Feiring av OLAV DEN HELLIGE (OLSOK). Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Eller der Olsok feires på rett dag: 17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Kong 4,42-44; Ef 4,1-6; Joh 6,1-15
Man 31
Den hellige Ignatius av Loyola. Jer 13,1-11; Matt 13,31-35

August

Tir 1
Den hellige Alfonso Maria de' Liguori. Jer 14,17-22; Matt 13,36-43
Ons 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) (Den hellige Peter Julian Eymard) Jer 15,10.16-21; Matt 13,44-46
Tor 3
Jer 18,1-6; Matt 13,47-53
Fre 4
Den hellige Johannes Maria Vianney. Jer 26,1-9; Matt 13,54-58
Lør 5
(Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen) Jer 26,11-16.24; Matt 14,1-12 (eller minnedagens tekster: Åp 21,1-5a; Luk 11,27-28)
Tidebønn for uke 2
SØN 6
HERRENS FORKLARELSE. - Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10.
Kirkevigselsfest i St Olav, Oslo.
Man 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere) (Den hellige Cajetan) Jer 28,1-17; Matt 14,13-21
Kirkevigselsfest i Oslo bispedømme.
Tir 8
Den hellige Dominikus. Jer 30,1-2.12-15.18-22; Matt 14,22-36 (eller Matt 15,1-2.10-14)
Ons 9
DEN HELLIGE EDITH STEIN - VERNEHELGEN FOR EUROPA. Jer 31,1-7; Matt 15,21-28
Tor 10
DEN HELLIGE LAURENTIUS. 2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Fre 11
Den hellige Klara. Nah 2,1.3 og 3,1-3.6-7; Matt 16,24-28
Lør 12
Hab 1,12-2,4; Matt 17,14-20
VIGILIEN til JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. 1 Krøn 15,3-4.15-16 og 16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Luk 11,27-28
SØN 13
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. Åp 11,19a og 12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Luk 1,39-56
Man 14
Den hellige Maximilian Maria Kolbe. (Valgfrie minnedagslesninger) Esek 1,2-5.24-28c; Matt 17,22-27
Tir 15
Esek 2,8-3,4; Matt 18,1-5.10.12-14
Ons 16
(Den hellige Stefan av Ungarn) Esek 9,1-7 og 10,18-22; Matt 18,15-20
Tor 17
Esek 12,1-12; Matt 18,21-18,1
Fre 18
Esek 16,1-15.60.63 (eller Esek 16,59-63); Matt 19,3-12
Lør 19
(Den hellige Johannes Eudes) Esek 18,1-10.13.30-32; Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4
SØN 20
20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Ordspr 9,1-6; Ef 5,15-20; Joh 6,51-58
Man 21
Den hellige Pius X. (Den hellige Ragnvald) Esek 24,15-24; Matt 19,16-22
Tir 22
Jomfru Marias Dronningverdighet. Esek 28,1-10; Matt 19,23-30
Ons 23
(Den hellige Rosa av Lima) Esek 34,1-11; Matt 20,1-16
Tor 24
DEN HELLIGE BARTOLOMEUS - Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Fre 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike) (Den hellige Josef av Calasanz) Esek 37,1-14; Matt 22,34-40
Lør 26
Esek 43,1-7a; Matt 23,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 27
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jos 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Joh 6,60-69
Man 28
Den hellige Augustin. 2 Tess 1,1-5.11b-12; Matt 23,13-22
Tir 29
Johannes Døperens martyrdød. Jer 1,17-19; Mark 6,17-29
Ons 30
2 Tess 3,6-10.16-18; Matt 23,27-32
Tor 31
1 Kor 1,1-9; Matt 24,22-51

September

Fre 1
1 Kor 1,17-25; Matt 25,1-13
Lør 2
1 Kor 1,26-31; Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2
SØN 3
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 5 Mos 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mark 7,1-8.14-15.21-23
Man 4
1 Kor 2,1-5; Luk 4,16-30
Tir 5
1 Kor 2,10b-16; Luk 4,31-37
Ons 6
1 Kor 3,1-9; Luk 4,38-44
Tor 7
1 Kor 3,18-23; Luk 5,1-11
Fre 8
JOMFRU MARIAS FØDSEL. Mi 5,1-4a (eller Rom 8,28-30); Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Lør 9
(Den hellige Peter Claver) 1 Kor 4,6b-15; Luk 6,1-5.
Kirkevigselsfest i Trondheim stift.
Tidebønn for uke 3
SØN 10
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mark 7,31-37.
Kirkevigselsfest i St. Olav, Trondheim.
Man 11
1 Kor 5,1-8; Luk 6,6-11
Tir 12
1 Kor 6,1-11; Luk 6,12-19
Ons 13
Den hellige Johannes Krysostomos. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Kor 7,25-31; Luk 6,20-26
Tor 14
KORSETS OPPHØYELSE - 4 Mos 21,4b-9 (eller Fil 2,6-11); Joh 3,13-17
Fre 15
Jomfru Marias Smerter. Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Lør 16
De hellige Kornelius og Kyprian. 1 Kor 10,14-22; Luk 6,43-49
Tidebønn for uke 4
SØN 17
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mark 8,27-35
Man 18
1 Kor 11,17-26.33; Luk 7,1-10
Tir 19
(Den hellige Januarius) 1 Kor 12,12-14.27-31a; Luk 7,11-17
Ons 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere. 1 Kor 12,31-13,13; Luk 7,31-35
Tor 21
EVANGELISTEN MATTEUS. Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Fre 22
1 Kor 15,12-20; Luk 8,1-3
Lør 23
1 Kor 15,35-37.42-49; Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1
SØN 24
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mark 9,30-37
Man 25
Ordsp 3,27-34; Luk 8,16-18
Tir 26
(De hellige Kosmas og Damian) (Valgfrie minnedagslesninger) Ordsp 21,1-6.10-13; Luk 8,19-21
Ons 27
Den hellige Vincent av Paul. Ordsp 30,5-9; Luk 9,1-6
Tor 28
(Den hellige Venceslas) (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere) Fork 1,2-11; Luk 9,7-9
Fre 29
ERKEENGLENE MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL - Dan 7,9-10.13-14 (eller Åp 12,7-12a); Joh 1,47-51
Lør 30
Den hellige Hieronymus. Fork 11,9-12,8; Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2

Oktober

SØN 1
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 4 Mos 11,25-29; Jak 5,1-6; Mark 9,38-43.45.47-48
Man 2
De hellige verneengler. 2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Tir 3
Job 3,1-3.11-17.20-23; Luk 9,51-56
Ons 4
Den hellige Frans av Assisi. Job 9,1-12.14-16; Luk 9,57-62
Tor 5
Job 19,21-27; Luk 10,1-12
Fre 6
(Den hellige Bruno) Job 38,1.12-21; Luk 10,13-16
Lør 7
Vår Frue av Rosenkransen. Job 42,1-3.5-6.12-17; Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3
SØN 8
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Mos 2,18-24; Heb 2,9-11; Mark 10,2-16 (kortere: Mark 10,2-12)
Man 9
(Den hellige Dionysius og hans ledsagere) (Den hellige Johannes Leonardi) Gal 1,6-12; Luk 10,25-37
Tir 10
Gal 1,13-24; Luk 10,38-42
Ons 11
Gal 2,1-2.7-14; Luk 11,1-4
Tor 12
Gal 3,1-5; Luk 11,5-13
Fre 13
Gal 3,7-14; Luk 11,15-26
Lør 14
(Den hellige Callistus I) Gal 3,22-29; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 15
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 7,7-11; Heb 4,12-13; Mark 10,17-30 (kortere: Mark 10,17-27)
Man 16
(Den hellige Hedvig) (Den hellige Margrete Maria Alacoque) Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Luk 11,29-32
Tir 17
Den hellige Ignatius av Antiokia. (Valgfrie minnedagslesninger) Gal 5,1-6; Luk 11,37-41
Ons 18
DEN HELLIGE LUKAS - 2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Tor 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere) (Den hellige Paul av korset). Ef 1,1-10; Luk 11,47-54
Fre 20
Ef 1,11-14; Luk 12,1-7
Lør 21
Ef 1,15-23; Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1
SØN 22
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 53,10-11; Heb 4,14-16; Mark 10,35-45 (kortere: Mark 10,42-45)
Man 23
(Den hellige Johannes av Capestrano) Ef, 2,1-10; Luk 12,13-21
Tir 24
(Den hellige Antonius Maria Claret) Ef 2,12-22; Luk 12,35-38
Ons 25
Ef 3,2-12; Luk 12,39-48
Tor 26
Ef 3,14-21; Luk 12,49-53
Fre 27
Ef 4,1-6; Luk 12,54-59
Lør 28
DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS. Ef 2,19-22; Luk 6,12-16
Tidebønn for uke 2
SØN 29
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 31,7-9; Hebr 5,1-6; Mark 10,46-52
Man 30
Ef 4,32-5,8; Luk 13,10-17
Tir 31
Ef 5,21-33; Luk 13,18-21

November

Ons 1
Allehelgensdag (den egentlige). Ef 6,1-9; Luk 13,22-30
Tor 2
Allesjelersdag - 2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 - eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 - eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-24.25-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Fre 3
(Den hellige Martin av Porres) Fil 1,1-11; Luk 14,1-6
Lør 4
Den hellige Karl Borromeus. (Valgfrie minnedagslesninger) Fil 1,18b-26; Luk 14,1.7-11
SØN 5
Feiring av ALLEHELGENSDAG. Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Man 6
Fil 2,1-4; Luk 14,12-14
Tir 7
Fil 2,5-11; Luk 14,15-24
Ons 8
Fil 2,12-18; Luk 14,25-33
Tor 9
LATERANKIRKENS VIGSELSFEST. Esek 47,1-2.8-9.12 (eller 1 Kor 3,9b-11.16-17); Joh 2,13-22
Fre 10
Den hellige Leo den Store. Fil 3,17-4,1; Luk 16,1-8
Lør 11
Den hellige Martin av Tours. Fil 4,10-19; Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4
SØN 12
32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Kong 17,10-16; Hebr 9,24-28; Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44)
Man 13
Tit 1,1-9; Luk 17,1-6
Tir 14
Tit 2,1-8.11-14; Luk 17,7-10
Ons 15
(Den hellige Albert den Store) Tit 3,1-7; Luk 17,11-19
Tor 16
(Den hellige Margrete av Skottland) (Den hellige Gjertrud) Filem 7-20; Luk 17,20-25
Fre 17
Elisabeth av Ungarn. 2 Joh 4-9; Luk 17,26-37
Lør 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) 3 Joh 5-8; Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 19
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Dan 12,1-3; Hebr 10,11-14.18; Mark 13,24-32
Man 20
Åp 1,1-4 og 2,1-5a; Luk 18,35-43
Tir 21
Jomfru Marias fremstilling i Templet. Åp 3,1-16.14-22; Luk 19,1-10
Ons 22
Den hellige Cecilia. (Valgfrie minnedagslesninger) Åp 4,1-11; Luk 19,11-28
Tor 23
(Den hellige Klemens I) (Den hellige Kolumban) Åp 5,1-10; Luk 19,41-44
Fre 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere - de vietnamesiske martyrer. Åp 10,8-11; Luk 19,45-48
Lør 25
Den salige Niels Steensen. Åp 11,4-12; Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2
SØN 26
KRISTI KONGEFEST. Dan 7,13-14; Åp 1,5-8; Joh 18,33b-37
Man 27
Åp 14,1-3.4b-5; Luk 21,1-4
Tir 28
Åp 14,14-19; Luk 21,5-11
Ons 29
Åp 15,1-4; Luk 21,12-19
Tor 30
DEN HELLIGE ANDREAS. Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember

Fre 1
Åp 20,1-4.11-21,2; Luk 21,29-33
Lør 2
Åp 22,1-7; Luk 21,34-36
SØN 3
Med dette begynner lesetekstene for ÅR C og (hverdager:) år 1.
1. SØNDAG I ADVENT. Jer 33,14-16; 1 Tess 3,12-4,2; Luk 21,25-28.34-36
Man 4
(Den hellige Johannes av Damaskus) Jes 2,1-5; Matt 8,5-11
Tir 5
Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 6
(Den hellige Nikolas av Myra) (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Tor 7
Den hellige Ambrosius. Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27.
I Oslo bispedømme: Årsdag for bispevigselen.
Fre 8
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE - 1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-38
Lør 9
Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2
SØN 10
2. SØNDAG I ADVENT. Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Luk 3,1-6
Man 11
(Den hellige Damasus I) Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal) Jes 40,1-11; Matt 18,12-14
Ons 13
Den hellige Lucia. (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 14
Den hellige Johannes av korset. (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 15
Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 16
Jes 48,1-4,9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 17
3. SØNDAG I ADVENT. Sef 3,14-18a; Fil 4,4-7; Luk 3,10-18
Man 18
Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Tir 19
Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Ons 20
Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Tor 21
(Den hellige Peter Canisius) Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18; Luk 1,39-45
Fre 22
1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Lør 23
(Den hellige Johannes av Kety) Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Tidebønn for uke 4
SØN 24
4. SØNDAG I ADVENT. Mi 5,1-4a; Heb 10,5-10; Luk 1,39-45
Julaften - vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25
Man 25
HERRENS FØDSEL.
1. Julemesse - Midnattsmessen. Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry. Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag. Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere form: Joh 1,1-5.9-14)
Tir 26
DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR. Apg 6,8-10 og 7,54-60; Matt 10,17-22
Ons 27
JOHANNES EVANGELISTEN - 1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Tor 28
DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM - 1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Fre 29
(Den hellige Thomas Becket) 1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Lør 30
1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Tidebønn for uke 2
SØN 31
DEN HELLIGE FAMILIE - 1 Sam 1,20-22.24-28; 1 Joh 3,1-2.21-24; Luk 2,41-52 eller Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Matt 2,13-15.19-23
av Webmaster publisert 13.11.2000, sist endret 29.03.2014 - 13:50