Liturgisk kalender 2002 (År A)

I denne liturgiske kalenderen for 2002 oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - "de deuterokanoniske bøker", også kalt "apokryfene". Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Dager med kirkeplikt står i fet skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (Midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står også i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Den 22. mars 2002 ble tredje og reviderte utgave av det romerske missale presentert i Roma. I og med dette missalet innføres det 11 nye valgfri minnedager. Den liturgiske kalender er derfor nå blitt oppdatert med de av disse minnedager (markert som "ny minnedag"), som faller etter den 22. mars, og som ikke kommer i konflikt med obligatoriske minnedager i den norske særkalender eller i år kommer i konflikt med søndager.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke det som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i Middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Liturgisk kalender 2001 (År C) - Januar 2002 - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember (År B)

Advent 2001 - Jul 2001 - Faste - Palmesøndag - Pinse - Olsok - Advent 2002 - Jul 2002


Januar

Tir 1
GUDS HELLIGE MOR MARIA (Oktavdag for julen) [Verdensfredsdagen]. 4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Tidebønn for uke 1
Ons 2
De hellige Basilios og Gregorios. 1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Tor 3
1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34
Fre 4
1 Joh 3,7-10; Joh 1,35-42
Lør 5
1 Joh 3,11-21; Joh 1,43-51
Tidebønn for uke 1
SØN 6
HERRENS ÅPENBARING. Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 7
(Den hellige Raimund av Peñafort) 1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tidebønn for uke 2
Tir 8
(Den hellige Torfinn) 1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Ons 9
1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Tor 10
1 Joh 4,19-5,4; Luk 4,14-22a
Fre 11
1 Joh 5,5-13; Luk 5,12-16
Lør 12
1 Joh 5,14-21; Joh 3,22-30
Tidebønn for uke 3
SØN 13
HERRENS DÅP. Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Matt 3,13-17
Tidebønn for uke 1
Man 14
1 Sam 1,1-8; Mark 1,14-20
Tir 15
1 Sam 1,9-20; Mark 1,21b-28
Ons 16
1 Sam 3,1-10.19-20; Mark 1,29-39
Tor 17
Den hellige Antonius abbeden. 1 Sam 4,1-11; Mark 1,40-45
Fre 18
1 Sam 8,4-7.10-22a; Mark 2,1-12
Lør 19
Den hellige Henrik av Finland. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 9,1-4.17-19 og 10,1a; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 20
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Joh 1,29-34.
Man 21
Den hellige Agnes. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 15,16-23; Mark 2,18-22
Tir 22
(Den hellige Vincent) (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Sam 16,1-13; Mark 2,23-28
Ons 23
1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mark 3,1-6
Tor 24
Den hellige Frans av Sales. 1 Sam 18,6-9 og 19,1-7; Mark 3,7-12
Fre 25
APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE. Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22; Mark 16,15-18
Lør 26
De hellige Timoteus og Titus. (Den hellige Eystein) 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5; Luk 10,1-9
(I Trondheim Stift: Den hellige Eystein valgfri minnedag [dekret], 1 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Mark 3,20-21)
Tidebønn for uke 3
SØN 27
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 8,23b-9,3; 1 Kor 10,10-13.17; Matt 4,12-23 (eller 12-17)
Man 28
Den hellige Thomas Aquinas. 2 Sam 5,1-7.10; Mark 3,22-30
Tir 29
2 Sam 6,12b-15.17-19; Mark 6,31-35
Ons 30
2 Sam 7,4-17; Mark 4,1-20
Tor 31
Den hellige Johannes Bosco. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Sam 7,18-19.24-29; Mark 4,21-25

Februar

Fre 1
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Mark 4,26-34
Lør 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET. Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (kortere: 2,22-32).
I Tromsø (domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tidebønn for uke 4
SØN 3
4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sef 2,3.3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Matt 5,1-12a
I Tromsø (domkirken): HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET. Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 22-32)
Man 4
2 Sam 15,13-14.30 og 16,5-13a; Mark 5,1-20
I Tromsø Stift (utenom domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tir 5
Den hellige Agathe. 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mark 5,21-43
Ons 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere - de japanske martyrer. 2 Sam 24,2.9-17; Mark 6,1-6
Tor 7
1 Kong 2,1-4.10-12; Mark 6,7-13.
Fre 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani) Sir 47,2-13 (gresk: 2-11); Mark 6,14-29
Lør 9
1 Kong 3,4-13; Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1
SØN 10
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR (ungdomsdag i Kirken i Norge). Jes 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Matt 5,13-16
Man 11
(Vår Frue av Lourdes) 1 Kong 8,1-7.9-13; Mark 6,53-56 (eller minnedagens tekster: Jes 66,10-14c; Joh 2,1-11)
Tir 12
Kong 8,22-23.27-30; Mark 7,1-13
Tidebønn for uke 4
Ons 13
Askeonsdag (faste og abstinens) Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 14
DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA. Apg 13,46-49; Luk 10,1-9
Fre 15
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 16
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 17
1. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 2,7-9.3,1-7; Rom 5,12-19 (eller 5,12.17-19); Matt 4,1-11
Man 18
3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 19
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 20
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 21
Est 14,1.3-5.12-14; Matt 7,7-12
Fre 22
APOSTELEN PETERS STOL. 1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Lør 23
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 24
2. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Matt 17,1-9
Man 25
Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 26
Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 27
Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 28
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31

Mars

Fre 1
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 2
Mik 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 3
3. SØNDAG I FASTEN. 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 eller 5-15.19b-26.39a.40-42
Man 4
2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 5
Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 6
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 7
Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 8
Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 9
Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 10
4. SØNDAG I FASTEN. 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 eller 9,1.6-9.13-17.34-38
Man 11
Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 12
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-16
Ons 13
Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 14
2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 15
Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 16
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 17
5. SØNDAG I FASTEN. Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (kortere: 3-7.17.20-27.33b-45)
Man 18
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 eller 41c-62; Joh 8,1-11
Tir 19
DEN HELLIGE JOSEF - JOMFRU MARIAS BRUDGOM. 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Ons 20
Dan 3,14-20.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 21
1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 22
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 23
Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
Tidebønner uke 2
SØN 24
PALMESØNDAG
Palmevigsel: Matt 21,1-11
Messe: Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Matt 26,14-27.66 eller 27,11-54
Man 25
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 26
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 27
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 28
SKJÆRTORSDAG
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 29
Langfredag - Faste og abstinens - Ingen messe
Feiring av Jesu lidelseshistorie: Jes 52,13-53,12; Heb 4,14-16.5,7-9, Joh 18,1-19,42
Lør 30
Ingen messe on dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt
Søn 31
Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
PÅSKENATT. 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1,1.26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere: 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,15-15,1; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Matt 28,1-10
PÅSKEDAG. Apg 10,34.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Matt 28,1-10 (Alternativ til aftenmesse: Luk 24,13-35)

April

Man 1
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,14.22-33; Matt 28,8-15
Tir 2
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 3
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 4
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 5
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 6
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
SØN 7
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN (MISKUNNS-SØNDAGEN). Apg 2,42-47; 1 Pet 1,3-9; Joh 20,19-31
Man 8
HERRENS BEBUDELSE (flyttet fra 25. mars). Jes 7,10-14; 8,10; Heb 10,4-10; Luk 1,26-38
Tir 9
Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Tidebønn for uke 2
Ons 10
Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Tor 11
Den hellige Stanislaus. Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 12
Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 13
(Den hellige Martin) Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3
SØN 14
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 2,14.22-33; 1 Pet 1,17-21; Luk 24,13-35
Man 15
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 16
Den hellige Magnus. Apg 7,51-8.1a; Joh 6,30-35
Ons 17
Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 18
Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Fre 19
Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 20
Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 21
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 2,14a.36-41; 1 Pet 2,20b- 25; Joh 10,1-10
Man 22
Apg 11,1-18; Joh 10,11-18
Tir 23
(Den hellige Adalbert) (Den hellige Georg - Valgfrie minnedagslesninger) Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 24
(Den hellige Fidelis av Sigmaringen) Apg 12,24-13.5a; Joh 12,44-50
Tor 25
DEN HELLIGE MARKUS - EVANGELIST. 1 Pet 5,5b-14; Mark 16,15-20
Fre 26
Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 27
Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1
SØN 28
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 6,1-7; 1 Pet 2,4-9; Joh 14,1-12
Man 29
DEN HELLIGE KATARINA AV SIENA - VERNEHELGEN FOR EUROPA. 1 Joh 1,5-2,2; Matt 11,25-30
Tir 30
(Den hellige Pius V) Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a

Mai

Ons 1
(Den hellige Josef, håndverkeren) Apg 15,1-6; Joh 15,1-8 (eller minnedagens tekster: 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24; Matt 13,54-58)
Tor 2
Den hellige Athanasius. (Valgfrie minnedagslesninger) Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
Fre 3
DE HELLIGE FILIP OG JAKOB - APOSTLER. 1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Lør 4
Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2
SØN 5
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 8,5-8.14-17; 1 Pet 3,15-18; Joh 14,15-21
Man 6
Apg 16,11-15; Joh 15,26-16,4a
Tir 7
Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Ons 8
Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
TOR 9
KRISTI HIMMELFART. Apg 1,1-11; Ef 1,17-23; Matt 28,16-20
Fre 10
Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 11
Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3
SØN 12
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 1,12-14; 1 Pet 4,13-16; Joh 17,1-11a
Man 13
(Den salige Jomfru Maria av Fatima - ny minnedag). Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 14
DEN HELLIGE MATTIAS - APOSTEL. Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Ons 15
(Den hellige Hallvard) Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 16
Apg 22,30.23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 17
Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
Lør 18
Den hellige Erik. (Valgfrie minnedagslesninger) Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
PINSE
Pinseaften: 1 Mos 11,1-9, eller 2 Mos 19,3-8a.16-20b, eller Esek 37,1-14, eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 19
PINSE. Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Man 20
(Den hellige Bernardin av Siena) Jak 3,13-18; Mark 9,14-29
Tidebønn for uke 3
Tir 21
(Den hellige Kristoffer Magallanes og hans ledsagere - ny minnedag) Jak 4,1-10; Mark 9,30-37
Ons 22
(Den hellige Rita av Cascia - ny minnedag) Jak 4,13-17; Mark 9,38-40
Tor 23
Jak 5,1-6; Mark 9,41-50
Fre 24
Jak 5,9-12; Mark 10,1-12
Lør 25
(Den hellige Beda den Ærverdige) (Den hellige Gregor VII) (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi) Jak 5,13-20; Mark 10,13-16
SØN 26
FESTEN FOR DEN HELLIGE TREENIGHET. 2 Mos 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Joh 3,16-18
Man 27
(Den hellige Augustin av Canterbury) 1 Pet 1,3-9; Mark 10,17-27.
I Tromsø stift: Årsdag for bispevigselen.
Tidebønn for uke 4
Tir 28
1 Pet 1,10-16; Mark 10,28-31
Ons 29
1 Pet 1,18-25; Mark 10,32-45
Tor 30
1 Pet 2,2-5.9-12; Mark 10,46-52
Fre 31
JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH. Sef 3,14-18 eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56

Juni

Lør 1
Den hellige Justin. Jud 17.20b-25; Mark 11,27-33
SØN 2
FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD. 5 Mos 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; Joh 6,51-58
Man 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere. 2 Pet 1,2-7; Mark 12,1-12
Tidebønn for uke 1
Tir 4
2 Pet 3,12-15a.17-18; Mark 12,13-17
Ons 5
Den hellige Bonifatius. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Tim 1,1-3.6-12; Mark 12,18-27
Tor 6
(Den hellige Norbert) 2 Tim 2,8-15; Mark 12,28b-34
Fre 7
JESU HJERTEFEST. 5 Mos 7,6-11; 1 Joh 4,7-16; Matt 11,25-30
Lør 8
Jomfru Marias rene hjerte. Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
Tidebønn for uke 2
SØN 9
10. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Hos 6,3-6; Rom 4,18-25; Matt 9,9-13
Man 10
1 Kong 17,1-6; Matt 5,1-12
Tir 11
Den hellige Barnabas. Apg 11,21b-26 og 13,1-3; Matt 10,7-13
Ons 12
1 Kong 18,20-39; Matt 5,17-19
Tor 13
Den hellige Antonius av Padova. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Kong 18,41-46; Matt 5,20-26
Fre 14
1 Kong 19,9a.11-16; Matt 5,27-32
Lør 15
1 Kong 19,19-21; Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3
SØN 16
11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Mos 19,2-6a; Rom 5,6-11; Matt 9,36-10,8
Man 17
1 Kong 21,1-16; Matt 5,38-42
Tir 18
1 Kong 21,17-29: Matt 5,43-48
Ons 19
(Den hellige Romualdus) 2 Kong 2,1.6-14; Matt 6,1-6.16-18
Tor 20
Sir 48,1-14; Matt 6,7-15
Fre 21
Den hellige Aloisius Gonzaga. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Kong 11,1-4.9-18.20; Matt 6,19-23
Lør 22
(Den hellige Paulinus av Nola) (De hellige John Fisher og Thomas More) 2 Krøn 24,17-25; Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4
SØN 23
12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 20,10-13; Rom 5,12-15; Matt 10,26-33
Søndag aften: VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
Man 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Tir 25
2 Kong 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Matt 7,6.12-14
Ons 26
2 Kong 22,8-13 og 23,1-3; Matt 7,15-20
Tor 27
(Den hellige Kyrillos av Alexandria) 2 Kong 24,8-17; Matt 7,21-29
Fre 28
Den hellige Ireneus. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Kong 25,1-12; Matt 8,1-4
Lør 29
Klag 2,2.10-14.18-19; Matt 8,5-17
Lørdag aften: VIGILIEN til DE HELLIGE PETER OG PAULUS - APOSTLER. Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
SØN 30
DE HELLIGE PETER OG PAULUS - APOSTLER. Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19

Juli

Man 1
Am 2,6-10.13-16; Matt 8,18-22
Tir 2
Am 3,1-8 og 4,11-12; Matt 8,23-27
Ons 3
DEN HELLIGE THOMAS - APOSTEL. Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Tor 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal) Am 7,10-17; Matt 9,1-8
Fre 5
(Den hellige Antonius Zaccaria) Am 8,4-6.9-12; Matt 9,9-13
Lør 6
(Den hellige Maria Goretti) (Valgfrie minnedagslesninger) Am 9,11-15; Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2
SØN 7
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sak 9,9-10; Rom 8,9.11-13; Matt 11,25-30
Man 8
Den hellige Sunniva og hennes ledsagere. Hos 2,16.17b-18.21-22; Matt 9,18-26
Tir 9
(Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere - ny minnedag) Hos 8,4-7.11-13; Matt 9,32-38
Ons 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen. (Valgfrie minnedagslesninger) Hos 10,1-3.7-8.12; Matt 10,1-7
Tor 11
DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA. Ordsp 2,1-9; Matt 19,27-29
Fre 12
Hos 14,2-10; Matt 10,16-23
Lør 13
(Den hellige Henrik) Jes 6,1-8; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 14
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 55,10-11; Rom 8,18-23; Matt 13,1-23 (eller 1-9)
Man 15
(Den hellige Svithun) (Den hellige Bonaventura) Jes 1,10-17; Matt 10,34-11,1
Tir 16
(Vår Frue av Karmelberget) Jes 7,1-9; Matt 11,20-24 (eller minnedagens tekster: Sak 2,14-17; Matt 12,46-50)
Ons 17
Jes 10,5-7.13-16; Matt 11,25-27
Tor 18
Jes 26,7-9.12.16-19; Matt 11,28-30
Fre 19
Jes 38,1-6.21-22.7-8; Matt 12,1-8
Lør 20
Den hellige Thorlákr. (Valgfrie minnedagslesninger) Mi 2,1-5; Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4
SØN 21
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 12,13.16-19; Rom 8,26-27; Matt 13,24-43 (eller 24-30)
Man 22
Den hellige Maria Magdalena. Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Tir 23
DEN HELLIGE BIRGITTA - VERNEHELGEN FOR EUROPA. Judit 8,2-8 eller 1 Tim 5,3-10; Luk 2,36-38 eller Matt 5,13-16
Ons 24
(Den hellige Charbel Makhlouf - ny minnedag) Jer 1,1.4-10; Matt 13,1-9
Tor 25
DEN HELLIGE JAKOB - APOSTEL. 2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Fre 26
De hellige Joakim og Anna. Jer 3,14-17; Matt 13,18-23
Lør 27
Jer 7,1-11; Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 4
SØN 28
Feiring av OLAV DEN HELLIGE (OLSOK). Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Eller der Olsok feires på rett dag: 17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Kong 3,5.7-12; Rom 8,28-30; Matt 13,44-52 (eller 44-46)
I Trondheim stift: Årsdag for bispevigselen.
Man 29
OLAV DEN HELLIGE (OLSOK). Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Der Olsok feires søndag: Den hellige Marta. 1 Joh 4,7-16; Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
Tir 30
(Den hellige Peter Krysologus). Jer 14,17-22; Matt 13,36-43
Ons 31
Den hellige Ignatius av Loyola. Jer 15,10.16-21; Matt 13,44-46

August

Tor 1
Den hellige Alfonso de' Liguori. Jer 18,1-6; Matt 13,47-53
Fre 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) (Den hellige Peter Julian Eymard) Jer 26,1-9; Matt 13,54-58
Lør 3
Jer 26,11-16.24; Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2
SØN 4
18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 55,1-3; Rom 8,35.37-39; Matt 14,13-21
Man 5
(Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen) Jer 28,1-17; Matt 14,22-36 (eller minnedagens tekster: Åp 21,1-5a; Luk 11,27-28)
Tir 6
HERRENS FORKLARELSE. Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10.
Kirkevigselsfest i St Olav, Oslo.
Ons 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere) (Den hellige Cajetan) Jer 31,1-7; Matt 15,21-28
Kirkevigselsfest i Oslo bispedømme.
I St. Olav domkirke, Oslo: HERRENS FORKLARELSE.
Tor 8
Den hellige Dominikus. Jer 31,31-34; Matt 16,13-13
Fre 9
DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein) - VERNEHELGEN FOR EUROPA. Lesninger fra lektionariets alternative tekstrekker for martyrer eller jomfruer.
Lør 10
DEN HELLIGE LAURENTIUS - DIAKON OG MARTYR. 2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
SØN 11
19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Kong 19,9a.11-13a; Rom 9,1-5; Matt 14,22-33
Man 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal - flyttet fra 12. desember) Esek 1,2-5.24-28c; Matt 17,22-27
Tidebønn for uke 3
Tir 13
(Den hellige Pontian) (Den hellige Hippolyt) Esek 2,8-3,4; Matt 18,1-5.10.12-14
Ons 14
Den hellige Maximilian Kolbe. (Valgfrie minnedagslesninger) Esek 9,1-7 og 10,18-22; Matt 18,15-20
Tor 15
Esek 12,1-12; Matt 18,21-18,1
Fre 16
(Den hellige Stefan av Ungarn) Esek 16,1-15.60.63 (eller Esek 16,59-63); Matt 19,3-12
Lør 17
Esek 18,1-10.13.30-32; Matt 19,13-15
VIGILIEN til JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. 1 Krøn 15,3-4.15-16 og 16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Luk 11,27-28
SØN 18
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. Åp 11,19a og 12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27; Luk 1,39-56
Man 19
(Den hellige Johannes Eudes) Esek 24,15-24; Matt 19,16-22
Tidebønn for uke 4
Tir 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux. Esek 28,1-10; Matt 19,23-30
Ons 21
Den hellige Pius X. (Den hellige Ragnvald) Esek 34,1-11; Matt 20,1-16
Tor 22
Jomfru Marias Dronningverdighet. Jes 9,1-6; Luk 1,26-38
Fre 23
(Den hellige Rosa av Lima) Esek 37,1-14; Matt 22,34-40
Lør 24
DEN HELLIGE BARTOLOMEUS - APOSTEL. Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Tidebønn for uke 1
SØN 25
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 22,19-23; Rom 11,33-36; Matt 16,13-20
Man 26
2 Tess 1,1-5.11b-12; Matt 23,13-22
Tir 27
Den hellige Monika. 2 Tess 2,1-3a.14-17; Matt 23,23-26
Ons 28
Den hellige Augustin. 2 Tess 3,6-10.16-18; Matt 23,27-32
Tor 29
Johannes Døperens martyrdød. Jer 1,17-19; Mark 6,17-29
Fre 30
1 Kor 1,17-25; Matt 25,1-13
Lør 31
1 Kor 1,26-31; Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2

September

SØN 1
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 20,7-9; Rom 12,1-2; Matt 16,21-27
Man 2
1 Kor 2,1-5; Luk 4,16-30
Tir 3
Den hellige Gregor den Store. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Kor 2,10b-16; Luk 4,31-37
Ons 4
1 Kor 3,1-9; Luk 4,38-44
Tor 5
1 Kor 3,18-23; Luk 5,1-11
Fre 6
1 Kor 4,1-5; Luk 5,33-39
Lør 7
1 Kor 4,6b-15; Luk 6,1-5.
Tidebønn for uke 3
SØN 8
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Esek 33,7-9; Rom 13,8-10; Matt 18,15-20
Kirkevigselsfest i St. Olav, Trondheim.
Man 9
(Den hellige Peter Claver) 1 Kor 5,1-8; Luk 6,6-11
Tir 10
1 Kor 6,1-11; Luk 6,12-19
Domkirkens vigselsfest i Trondheim stift.
Ons 11
1 Kor 7,25-31; Luk 6,20-26
Tor 12
(Jomfru Maria hellige Navn - ny minnedag) 1 Kor 8,1b-7.11-13; Luk 6,27-38
Fre 13
Den hellige Johannes Krysostomos. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Kor 9,16-19.22b-27; Luk 6,39-42
Lør 14
KORSETS OPPHØYELSE. 4 Mos 21,4b-9 eller Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Tidebønn for uke 4
SØN 15
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sir 27,33-28,9; Rom 14,7-9; Matt 18,21-35
Man 16
De hellige Kornelius og Kyprian. 1 Kor 11,17-26.33; Luk 7,1-10
Tir 17
(Den hellige Robert Bellarmin) 1 Kor 12,12-14.27-31a; Luk 7,11-17
Ons 18
1 Kor 12,31-13,13; Luk 7,31-35
Tor 19
(Den hellige Januarius) 1 Kor 15,1-11; Luk 7,36-50
Fre 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere. 1 Kor 15,12-20; Luk 8,1-3
Lør 21
DEN HELLIGE MATTEUS - APOSTEL OG EVANGELIST. Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Tidebønn for uke 1
SØN 22
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Matt 20,1-16a
Man 23
Den hellige Pio av Pietrelcina. Ordsp 3,27-34; Luk 8,16-18
Tir 24
Ordsp 21,1-6.10-13; Luk 8,19-21
Ons 25
Ordsp 30,5-9; Luk 9,1-6
Tor 26
(De hellige Kosmas og Damian) (Valgfrie minnedagslesninger) Fork 1,2-11; Luk 9,7-9
Fre 27
Den hellige Vincent av Paul. Fork 3,1-11; Luk 9,18-22
Lør 28
(Den hellige Venceslas) (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere) Fork 11,9-12,8; Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2
SØN 29
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Esek 18,25-28; Fil 2,1-11 (eller 1-5); Matt 21,28-32
Man 30
Den hellige Hieronymus. Job 1,6-22; Luk 9,46-50

Oktober

Tir 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet. (Valgfrie minnedagslesninger) Job 3,1-3.11-17.20-23; Luk 9,51-56
Ons 2
De hellige verneengler. 2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Tor 3
Job 19,21-27; Luk 10,1-12
Fre 4
Den hellige Frans av Assisi. Job 38,1.12-21 og 40,3.5; Luk 10,13-16
Lør 5
Job 42,1-3.5-6.12-17; Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3
SØN 6
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 5,1-7; 2 Fil 4,6-9; Matt 21,33-43
Man 7
Vår Frue av Rosenkransen. Apg 1,12-14; Lk 1,26-38
Tir 8
Gal 1,13-24; Luk 10,38-42
Ons 9
(Den hellige Dionysius og hans ledsagere) (Den hellige Johannes Leonardi) Gal 2,1-2.7-14; Luk 11,1-4
Tor 10
Gal 3,1-5; Luk 11,5-13
Fre 11
Gal 3,7-14; Luk 11,15-26
Lør 12
Gal 3,22-29; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 13
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Matt 22,1-14 (eller 1-10)
Man 14
(Den hellige Callistus I) Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Luk 11,29-32
Tir 15
Den hellige Teresa av Avila. (Valgfrie minnedagslesninger Gal 5,1-6; Luk 11,37-41
Ons 16
(Den hellige Hedvig) (Den hellige Margrete Maria Alacoque) Gal 5,18-25; Luk 11,42-46
Tor 17
Den hellige Ignatius av Antiokia. (Valgfrie minnedagslesninger) Ef 1,1-10; Luk 11,47-54
Fre 18
DEN HELLIGE LUKAS - EVANGELIST. 2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Lør 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere) (Den hellige Paul av korset). Ef 1,15-23; Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1
SØN 20
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 45,1.4-6; 1 Tess 1,1-5b; Matt 22,15-21
Man 21
Ef, 2,1-10; Luk 12,13-21
Tir 22
Ef 2,12-22; Luk 12,35-38
Ons 23
(Den hellige Johannes av Capestrano) Ef 3,2-12; Luk 12,39-48
Tor 24
(Den hellige Antonius Claret) Ef 3,14-21; Luk 12,49-53
Fre 25
Ef 4,1-6; Luk 12,54-59
Lør 26
Ef 4,7-16; Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 27
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Mos 22,20-26; 1 Tess 1,5c-10; Matt 22,34-40.
Man 28
DE HELLIGE SIMON OG JUDAS - APOSTLER. Ef 2,19-22; Luk 6,12-19
Tir 29
Ef 5,21-33; Luk 13,18-21
On 30
Ef 6,1-9; Luk 13,22-30
To 31
Ef 6,10-20; Luk 13,31-35

November

Fre 1
Fil 1,1-11; Luk 14,1-6. (Den egentlige Allehelgensdag.)
Lør 2
Allesjelersdag. 2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 - eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 - eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-24.25-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
SØN 3
Feiring av ALLEHELGENSDAG. Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Man 4
Den hellige Karl Borromeus. (Valgfrie minnedagslesninger) Fil 2,1-4; Luk 14,12-14
Tir 5
Fil 2,5-11; Luk 14,15-24
Ons 6
Fil 2,12-18; Luk 14,25-33
Tor 7
Fil 3,3-8a; Luk 15,1-10
Fre 8
Fil 3,17-4,1; Luk 16,1-8
Lør 9
LATERANKIRKENS VIGSELSFEST. Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17;Joh 2,13-22
Tidebønn for uke 4
SØN 10
32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 6,12-16; 1 Tess 3,13-18 (eller 13-14); Matt 25,1-13
Man 11
Den hellige Martin av Tours. Tit 1,1-9; Luk 17,1-6
Tir 12
Den hellige Josafat. Tit 2,1-8.11-14; Luk 17,7-10
Ons 13
Tit 3,1-7; Luk 17,11-19
Tor 14
Filem 7-20; Luk 17,20-25
Fre 15
(Den hellige Albert den Store) 2 Joh 4-9; Luk 17,26-37
Lør 16
(Den hellige Margrete av Skottland) (Den hellige Gjertrud) 3 Joh 5-8; Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 17
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Ordspr 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tess 5,1-6; Matt 25,14-30 (eller 14-15.19-21)
Man 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) Åp 1,1-4 og 2,1-5a; Luk 18,35-43 (eller minnedagens tekster: Apg 28,11-16.30-31; Matt 14,22-33)
Tir 19
Åp 3,1-16.14-22; Luk 19,1-10
Ons 20
Åp 4,1-11; Luk 19,11-28
Tor 21
Jomfru Marias fremstilling i Templet. Sak 2,14-17; Matt 12,46-50
Fre 22
Den hellige Cecilia. (Valgfrie minnedagslesninger) Åp 10,8-11; Luk 19,45-48
Lør 23
(Den hellige Klemens I) (Den hellige Kolumban) Åp 11,4-12; Luk 20,27-40
SØN 24
KRISTI KONGEFEST. Esek 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Matt 25,31-46
Man 25
Den salige Niels Steensen. Åp 14,1-3.4b-5; Luk 21,1-4
Tidebønn for uke 2
Tir 26
Åp 14,14-19; Luk 21,5-11
Ons 27
Åp 15,1-4; Luk 21,12-19
Tor 28
Åp 18,1-2.21-23 og 19,1-3.9a; Luk 21,20-28
Fre 29
Åp 20,1-4.11-21,2; Luk 21,29-33
Lør 30
DEN HELLIGE ANDREAS - APOSTEL. Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember

SØN 1
Med dette begynner lesetekstene for ÅR B og (hverdager:) år 1.
1. SØNDAG I ADVENT. Jes 63,16b-17.19b og 64,1a.2b-7; 1 Kor 1,3-9; Mark 13,33-37
Man 2
Jes 2,1-5; Matt 8,5-11
Tir 3
Den hellige Frans Xavier. Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 4
(Den hellige Johannes av Damaskus) Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Tor 5
Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27.
Fre 6
(Den hellige Nikolas av Myra) (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 7
Den hellige Ambrosius. Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-10,1.6-8
I Oslo bispedømme: Årsdag for bispevigselen.
Tidebønn for uke 2
SØN 8
2. SØNDAG I ADVENT. Jes 40,1-5.9-11; 2 Pet 3,8-14; Mark 1,1-8
Man 9
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE. 1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-38
Tir 10
Jes 40,1-11; Matt 18,12-14
Ons 11
(Den hellige Damasus I) Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 12
Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 13
Den hellige Lucia. (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 14
Den hellige Johannes av korset. (Valgfrie minnedagslesninger) Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 15
3. SØNDAG I ADVENT. Jes 61,1-2a.10-11; 1 Tess 5,16-24; Joh 1,6-8.19-28
Man 16
4 Mos 24,2-7.15-17a; Matt 21,23-27
Tir 17
1 Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Ons 18
Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Tor 19
Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Fre 20
Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Lør 21
[Den hellige Peter Canisius] Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18; Luk 1,39-45
Tidebønn for uke 4
SØN 22
4. SØNDAG I ADVENT. 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Rom 16,25-27; Luk 1,26-38
Man 23
[Den hellige Johannes av Kety] Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Tir 24
Dag: Jes 52,7-10; Heb 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Julen
Julaften - vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25
ONS 25
HERRENS FØDSEL.
1. julemesse - Midnattsmessen. Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. julemesse - Messen ved daggry. Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. julemesse - Juledag. Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Tor 26
DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR. Apg 6,8-10 og 7,54-60; Matt 10,17-22
Fre 27
DEN HELLIGE JOHANNES - APOSTEL OG EVANGELIST. 1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Lør 28
DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM. 1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
SØN 29
DEN HELLIGE FAMILIE. Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Luk 2,22-40 (eller kortere: Luk 2,22.39-40) - eller: 1 Mos 15,1-6 og 21,1-3; Heb 11,8.11-12.17-19; Evangelium som over.
Man 30
1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Tir 31
[Den hellige Sylvester I] 1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18
av Webmaster publisert 16.10.2002, sist endret 29.03.2014 - 13:51