Liturgisk kalender 2003 (År B)

I denne liturgiske kalenderen for 2003 oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - "de deuterokanoniske bøker", også kalt "apokryfene". Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke gjengitt.

Dager med kirkeplikt står i fet skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (Midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står også i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Den 22. mars 2002 ble tredje og reviderte utgave av det romerske missale presentert i Roma. I og med dette missalet ble 11 nye valgfri minnedager, og i juni ble det innført ytterligere en minnedag. Disse er innført i denne nye oversikten. Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Liturgisk kalender 2002 (År A) - Januar 2003 - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember (År C)

Advent 2002 - Jul 2002 - Faste - Palmesøndag - Pinse - Olsok - Advent 2003 - Jul 2003


Januar

Ons 1
GUDS HELLIGE MOR MARIA (Oktavdag for julen) [Verdensfredsdagen]. 4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Tor 2
De hellige Basilios og Gregorios. 1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Fre 3
(Jesu hellige navn) 1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34
Lør 4
1 Joh 3,7-10; Joh 1,35-42
Tidebønn for uke 2
SØN 5
HERRENS ÅPENBARING. Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 6
1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tir 7
(Den hellige Raimund av Peñafort) 1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Ons 8
(Den hellige Torfinn) 1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Tor 9
1 Joh 4,19-5,4; Luk 4,14-22a
Fre 10
1 Joh 5,5-13; Luk 5,12-16
Lør 11
1 Joh 5,14-21; Joh 3,22-30
Tidebønn for uke 3
SØN 12
HERRENS DÅP. Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Mark 1,6b-11 (eller Jes 55,1-11; 1 Joh 5,1-9; Mark 1,6b-11)
Man 13
Tidebønn for uke 1
(Den hellige Hilarius) Hebr 1,1-6; Mark 1,14-20
Tir 14
Hebr 2,5-12; Mark 1,21b-28
Ons 15
Hebr 2,14-18; Mark 1,29-39
Tor 16
Hebr 3,7-14; Mark 1,40-45
Fre 17
Den hellige Antonius abbeden. Hebr 4,1-5.11; Mark 2,1-12
Lør 18
Hebr 4,12-16; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 19
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Joh 1,35-42
Man 20
(Den hellige Fabian) (Den hellige Sebastian) Hebr 5,1-10; Mark 2,18-22
Tir 21
Den hellige Agnes. (Valgfrie minnedagslesninger) Hebr 6,10-20; Mark 2,23-28
Ons 22
(Den hellige Vincent) (Valgfrie minnedagslesninger) Hebr 7,1-3.15-17; Mark 3,1-6
Tor 23
Hebr 7,25-8,6; Mark 3,7-12
Fre 24
Den hellige Frans av Sales. Hebr 8,6-13;Mark 3,13-19
Lør 25
APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE. Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22; Mark 16,15-18
Tidebønn for uke 3
SØN 26
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jona 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mark 1,14-20
Man 27
(Den hellige Angela Merici) (De hellige Timoteus og Titus) Hebr 9,15.24-28; Mark 3,22-30
Tir 28
Den hellige Thomas Aquinas. Hebr 10,1-10; Mark 3,31-35
Ons 29
Hebr 10,11-18; Mark 4,1-20
Tor 30
Hebr 10,19-25; Mark 4,21-25
Fre 31
Den hellige Johannes Bosco. (Valgfrie minnedagslesninger) Hebr 10,32-39; Mark 4,26-34

Februar

Lør 1
Hebr 11,1-2.8-19; Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4
SØN 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET. Mal 3,1-4; Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 2,22-32)
I Vor Frue Domkirke i Tromsø: VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Man 3
Den hellige Ansgar. (valgfrie minnedagslesninger) 1 Kor 2,1-7; Mark 16,15-20
I Vor Frue, Tromsø: HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. Mal 3,1-4; Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 2,22-32)
I Tromsø Stift (unntatt domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tir 4
Hebr 12,1-4; Mark 5,21-43
Ons 5
Den hellige Agathe. Hebr 12,4-7.11-15; Mark 6,1-6
Tor 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere - de japanske martyrer. Hebr 12,18-19.21-24; Mark 6,7-13
Fre 7
Hebr 13,1-8; Mark 6,14-29
Lør 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani) (Den hellige Josefina Bakhita) Hebr 13,15-17.20-21; Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1
SØN 9
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mark 1,29-39
Man 10
(Den hellige Scholastica) 1 Mos 1,1-19; Mark 6,53-56
Tir 11
(Vår Frue av Lourdes) 1 Mos 1,20-2,4a; Mark 7,1-13
Ons 12
1 Mos 2,4b-9.15-17; Mark 7,14-23
Tor 13
1 Mos 2,18-25; Mark 7,24-30
Fre 14
DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA. Apg 13,46-49; Luk 10,1-9
Lør 15
1 Mos 3,9-24; Mark 8,1-10
Tidebønn for uke 2
SØN 16
6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 3 Mos 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mark 1,40-45
Man 17
(De syv stiftere av servitterordenen) 1 Mos 4,1-15.25; Mark 8,11-13
Tir 18
1 Mos 6,5-8.7,1-5.10; Mark 8,14-21
Ons 19
1 Mos 8,6-13.20-22; Mark 8,22-26
Tor 20
1 Mos 9,1-13; Mark 8,27-33
Fre 21
(Den hellige Peter Damian) 1 Mos 11,1-9; Mark 8,34-9,1
Lør 22
APOSTELEN PETERS STOL - 1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Tidebønn for uke 3
SØN 23
7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mark 2,1-12
Man 24
Sir 1,1-10; Mark 9,14-29
Tir 25
Sir 2,1-13 [gr. 1-11]; Mark 9,30-37
Ons 26
Sir 4,12-22 [gr. 11-19]; Mark 9,38-40
Tor 27
Sir 5,1-10 [gr. 1-8]; Mark 9,41-50
Fre 28
Sir 6,5-17; Mark 10,1-12

Mars

Lør 1
Sir 17,1-13 [gr. 1-15]; Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4
SØN 2
8. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR (ungdomsdag i Kirken i Norge). Hos 2,16b.17b.21-22; 2 Kor 3,1b-6; Mark 2,18-22
Man 3
Sir 17,20-28 [gr. 24-29]; Mark 10,17-27
Tir 4
Sir 35,1-15; Mark 10,28-31
Ons 5
Askeonsdag - faste og abstinens. Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 6
5 Mos 30,15-30; Luk 9,22-25
Fre 7
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 8
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 9
1. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 9,8-15; 1 Pet 3,18-22; Mark 1,12-15
Man 10
3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 11
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 12
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 13
Est 14,1.3-5.12-14 [Gr Est C 4,12.14-16.23-25b]; Matt 7,7-12
Fre 14
Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 15
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 16
2. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rom 8,31b-34; Mark 9,2-10
Man 17
Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 18
Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 19
DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM. 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Tor 20
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 21
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43;45-46
Lør 22
Mi 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 23
3. SØNDAG I FASTEN. 2 Mos 20,1-17 (eller kortere: 2 Mos 20,1-3.7-8.12-17); 1 Kor 1,22-25; Joh 2,13-25 - eller: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (eller kortere: Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 24
2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 25
HERRENS BEBUDELSE. Jes 7,10-14 og 8,10; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38
Ons 26
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 27
Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 28
Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 29
Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 30
4. SØNDAG I FASTEN. 2 Krøn 36,14-17a.19-23; Ef 2,4-10; Joh 3,14-21 - eller: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (eller kortere: Joh 1,6-9.14-17.34-38)
Man 31
Jes 65,17-21; Joh 4,43-54

April

Tir 1
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-3a.5-16
Ons 2
Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 3
2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 4
Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 5
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 6
5. SØNDAG I FASTEN. Jer 31,31-34; Hebr 5,7-9; Joh 12,20-33 - eller: Esek 37,12-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (eller kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 7
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (eller kortere: Dan 13,41c-62); Joh 8,1-11
Tir 8
4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 9
Dan 3,14-20.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 10
1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 11
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 12
Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
SØN 13
PALMESØNDAG.
Palmevigsel: Matt 21,1-11
Messe: Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Mark 14,1-15,47 (eller kortere: Mark 15,1-39)
Man 14
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 15
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 16
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 17
SKJÆRTORSDAG.
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 18
Langfredag - faste og abstinens - Ingen messe.
Feiring av Jesu lidelseshistorie: Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16 og 5,7-9; Joh 18,1-19,42
Lør 19
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt
SØN 20
Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
PÅSKEVIGILIEN. 1 Mos 1,1-2,2 (eller kortere: 1 Mos 1,1-26-31a); 1 Mos 22,1-18 (eller kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,5-15,1; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Mark 16,1-8
PÅSKESØNDAG. Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Mark 16,1-7 (eller, til kveldsmessen: Luk 24,13-35)
Man 21
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,14.22-32; Matt 28,8-15
Tir 22
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 23
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 24
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 25
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 26
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 27
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN - DEN GUDDOMMELIGE MISKUNN. Apg 4,32-35; 1 Joh 5,1-6; Joh 20,19-31
Man 28
(Den hellige Peter Chanel) (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort) Apg 4,23-31; Joh 3,1-8
Tir 29
DEN HELLIGE KATARINA AV SIENA - VERNEHELGEN FOR EUROPA. 1 Joh 1,5-2,2; Matt 11,25-30
Ons 30
(Den hellige Pius V) Apg 5,17-26; Joh 3,16-21

Mai

Tor 1
(Den hellige Josef, håndverkeren) Apg 5,27-33; Joh 3,31-36 (eller Josef: 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24; Matt 13,54-58)
Fre 2
Den hellige Athanasius. (Valgfrie minnedagslesninger) Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 3
DE HELLIGE APOSTLER FILIP OG JAKOB. 1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Tidebønn for uke 3
SØN 4
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 3,13-15.17-19; 1 Joh 2,1-5a; Luk 24,35-48
Man 5
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 6
Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
Ons 7
Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 8
Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Fre 9
Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 10
Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 11
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN. [Bønnedag for kall] Apg 4,8-12; 1 Joh 3,1-2; Joh 10,11-18
Man 12
(Den hellige Nereus og Achilleus) (Den hellige Pancratius) Apg 11,1-18; Joh 10,1-10
Tir 13
(Vår Vår Frue av Fatima) Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 14
APOSTELEN MATTIAS. Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Tor 15
(Den hellige Hallvard) Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 16
Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 17
Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1
SØN 18
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 9,26-31; 1 Joh 3,18-24; Joh 15,1-8
Man 19
Apg 14,5-18; Joh 14,21-26
Tir 20
(Den hellige Bernardin av Siena) Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 21
(Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere) Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 22
(Den hellige Rita av Cascia) Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
Fre 23
Apg 15,22-31; Joh 15,12-17
Lør 24
Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2
SØN 25
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 10,25-26.34-35.44-48; 1 Joh 4,7-10; Joh 15,9-17
Man 26
Den hellige Filip Neri Apg 16,11-15; Joh 15,26-16,4a
Tir 27
(Den hellige Augustin av Canterbury) Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
I Tromsø stift: Årsdag for bispevigselen.
Ons 28
Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
Tor 29
KRISTI HIMMELFART. Apg 1,1-11; Ef 1,17-23 (eller: Ef 4,1-13 eller kortere: Ef 4,1-7.11-13); Mark 16,15-20
Fre 30
Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 31
JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH. Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56
Tidebønn for uke 3

Juni

SØN 1
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 1,15-17.20a.20c-26; 1 Joh 4,11-16; Joh 17,11b-19
Man 2
(Den hellige Marcellinus og Peter) Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere - Ugandas martyrer. Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 4
Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 5
Den hellige Bonifatius. (Valgfrie minnedagslesninger) Apg 22,30 og 23,6-11; Joh 17,20-2
Fre 6
(Den hellige Norbert) Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
Lør 7
Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
PINSEVIGILIEN. 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 8
PINSEDAG. Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23 - eller Apg 2,1-11; Gal 5,16-25; Joh 15,26-27 og 16,12-15
Man 9
Tidebønn for uke 2
(Den hellige Efrem) 2 Kor 1,1-7; Matt 5,1-12
Tir 10
2 Kor 1,18-22; Matt 5,13-16
Ons 11
Apostelen Barnabas. Apg 11,21b-26 og 13,1-3, Matt 10,7-13
Tor 12
2 Kor 3,15-4,1.3-6; Matt 5,20-26
Fre 13
Den hellige Antonius av Padova. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Kor 4,7-15; Matt 5,27-32
Lør 14
2 Kor 5,14-21; Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3
SØN 15
DEN HELLIGE TREENIGHET. 5 Mos 4,32-34.39-40; Rom 8,14-17; Matt 28,16-20
Man 16
2 Kor 6,1-10; Matt 5,38-42
Tir 17
2 Kor 8,1-9: Matt 5,43-48
Ons 18
2 Kor 9,6-11; Matt 6,1-6.16-18
Tor 19
(Den hellige Romualdus) 2 Kor 11,1-11; Matt 6,7-15
Fre 20
2 Kor 11,18.21b-30; Matt 6,19-23
Lør 21
Den hellige Aloysius Gonzaga. (Valgfrie minnedagslesninger) 2 Kor 12,1-10; Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4
SØN 22
KRISTI LEGEME OG BLOD. 2 Mos 24,3-8; Hebr 9,11-15; Mark 14,12-16.22-26
Man 23
1 Mos 12,1-9; Matt 7,1-5
Om kvelden: VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
Tir 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Ons 25
1 Mos 15,1-12.17-18; Matt 7,15-20
Tor 26
1 Mos 16,1-12.15-16 eller 1 Mos 16,6b-12.15-16; Matt 7,21-29
Fre 27
JESU HJERTEFEST. Hos 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19; Joh 19,31-37
Lør 28
Jomfru Marias rene hjerte. Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
Om kvelden: VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS. Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
Tidebønn for uke 1
SØN 29
DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS. Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Man 30
(Kirkens første martyrer i Roma) (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Mos 18,16-33; Matt 8,18-22

Juli

Tir 1
1 Mos 19,15-29; Matt 8,23-27
Ons 2
1 Mos 21,5.8-20; Matt 8,28-34
Tor 3
APOSTELEN THOMAS. Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Fre 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal) 1 Mos 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Matt 9,9-13
Lør 5
(Den hellige Antonius Zaccaria) 1 Mos 27,1-5.15-29; Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2
SØN 6
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Esek 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mark 6,1-7a
Man 7
1 Mos 28,10-22a; Matt 9,18-26
Tir 8
Den hellige Sunniva og hennes ledsagere. 1 Mos 32,22-32 (hebr. 23-33); Matt 9,32-38
Ons 9
(Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere - Kinas martyrer) 1 Mos 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Matt 10,1-7
Tor 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Mos 44,18-21.23b-29 og 45,1.5; Matt 10,7-15
Fre 11
DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA. Ordsp 2,1-9; Matt 19,27-29
Lør 12
1 Mos 49,29-32 og 50,15-26a; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 13
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Amos 7,12-15; Ef 1,3-14 (kortere form: Ef 1,3-10); Mark 6,7-13
Man 14
(Den hellige Camillus av Lellis) 2 Mos 1,8-14.22; Matt 10,34-11,1
Tir 15
(Den hellige Svithun) (Den hellige Bonaventura) 2 Mos 2,1-15a; Matt 11,20-24
Ons 16
(Vår Frue av Karmelberget) 2 Mos 3,1-6.9-12; Matt 11,25-27
Tor 17
2 Mos 3,13-20; Matt 11,28-30
Fre 18
2 Mos 11,10-12,14; Matt 12,1-8
Lør 19
2 Mos 12,37-42; Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4
SØN 20
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mark 6,30-34
Man 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi) 2 Mos 14,5-18; Matt 12,38-42
Tir 22
Den hellige Maria Magdalena. Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Ons 23
DEN HELLIGE BIRGITTA - VERNEHELGEN FOR EUROPA. Judit 8,2-8 eller 1 Tim 5,3-10; Luk 2,36-38 eller Matt 5,13-16 -16
Tor 24
(Den hellige Charbel Makhlouf) 2 Mos 19,1-2.9-11.16-20; Matt 13,10-17
Fre 25
APOSTELEN JAKOB. 2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Lør 26
De hellige Joakim og Anna. 2 Mos 24,3-8; Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 1
SØN 27
Feiring av OLAV DEN HELLIGE (OLSOK). Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Eller der Olsok feires på rett dag: 17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Kong 4,42-44; Ef 4,1-6; Joh 6,1-15
Man 28
2 Mos 32,15-24.30-34; Matt 13,31-35
I Trondheim stift: Årsdag for bispevigselen.
Tir 29
OLAV DEN HELLIGE - OLSOK - Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Der Olsok feires søndag: Den hellige Marta. 1 Joh 4,7-16; Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
Ons 30
(Den hellige Peter Krysologus) 2 Mos 34,29-35; Matt 13,44-46
Tor 31
Den hellige Ignatius av Loyola. 2 Mos 40,16-21.34-38; Matt 13,47-53

August

Fre 1
Den hellige Alfonso Maria de' Liguori. 3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Matt 13,54-58
Lør 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) (Den hellige Peter Julian Eymard) 3 Mos 25,1.8-17; Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2
SØN 3
18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR [og Translatio Olavi] 2 Mos 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; Joh 6,24-35
Man 4
Den hellige Johannes Maria Vianney. 4 Mos 11,4b-15; Matt 14,13-21
Tir 5
(Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma.) 4 Mos 12,1-13; Matt 14,22-36
Ons 6
HERRENS FORKLARELSE. Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10
I St. Olav, Oslo: VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I OSLO. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tor 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere) (Den hellige Cajetan) 4 Mos 20,1-13; Matt 16,13-23
I St. Olav, Oslo: HERRENS FORKLARELSE. Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10
I Oslo bispedømme [unntatt i selve domkirken]: VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I OSLO. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Fre 8
Den hellige Dominikus. 5 Mos 4,32-40; Matt 16,24-28
Lør 9
DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein) - VERNEHELGEN FOR EUROPA Est 4,17 k.l-m.r.t; Joh 4,19-24
Tidebønn for uke 3
SØN 10
19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Kong 19,4-8; Ef 4,30-5,2; Joh 6,41-51
Man 11
Den hellige Klara. 5 Mos 10,12-22; Matt 17,22-27
Tir 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal) 5 Mos 31,1-8; Matt 18,1-5.10.12-14
Ons 13
(De hellige Pontian) (Den hellige Hippolyt) 5 Mos 34,1-12; Matt 18,15-20
Tor 14
Den hellige Maximilian Kolbe. (Valgfrie minnedagslesninger) Jos 3,7-10a.11.13-17; Matt 18,21-19,1
Fre 15
Jos 24,1-13; Matt 19,3-12
Lør 16
(Den hellige Stefan av Ungarn) Jos 24,14-29; Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4
SØN 17
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. Åp 11,19a og 12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a; Luk 1,39-56
Man 18
Dom 2,11-19; Matt 19,16-22
Tir 19
(Den hellige Johannes Eudes) Dom 6,11-24a; Matt 19,23-30
Ons 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux. Dom 9,6-15; Matt 20,1-16
Tor 21
Den hellige Pius X. Dom 11,29-39a; Matt 22,1-14
Fre 22
Jomfru Marias Dronningverdighet. Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Matt 22,34-40
Lør 23
(Den hellige Rosa av Lima) Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Matt 23,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 24
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jos 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Joh 6,60-69
Man 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike) (Den hellige Josef av Calasanz) 1 Tess 1,1-5.8b-10; Matt 23,13-22
Tir 26
1 Tess 2,1-8; Matt 23,23-26
Ons 27
Den hellige Monika. 1 Tess 2,9-13; Matt 23,27-32
Tor 28
Den hellige Augustin. 1 Tess 3,7-13; Matt 24,42-51
Fre 29
Johannes Døperens martyrdød. Jer 1,17-19; Mark 6,17-2
Lør 30
1 Tess 4,9-11; Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2
SØN 31
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 5 Mos 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mark 7,1-8a.14-15.21-23

September

Man 1
1 Tess 4,13-18; Luk 4,16-30
Tir 2
1 Tess 5,1-6.9-11; Luk 4,31-37
Ons 3
Den hellige Gregor den Store. (Valgfrie minnedagslesninger) Kol 1,1-8; Luk 4,38-44
Tor 4
Kol 1,9-14; Luk 5,1-11
Fre 5
Kol 1,15-20; Luk 5,33-39
Lør 6
Kol 1,21-23; Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3
SØN 7
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mark 7,31-37
I St. Olav, Trondheim: VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE i Trondheim. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Man 8
JOMFRU MARIAS FØDSEL. Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (eller kortere: Matt 1,18-23)
Tir 9
(Den hellige Peter Claver) Kol 2,6-15; Luk 6,12-19
Ons 10
Kol 3,1-11; Luk 6,20-26
I Trondheim stift (unntatt i St. Olavs domkirke): VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE i Trondheim. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tor 11
Kol 3,12-17; Luk 6,27-38
Fre 12
(Jomfru Maria hellige navn) 1 Tim 1,1-2.12-14; Luk 6,39-42
Lør 13
Den hellige Johannes Krysostomos. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Tim 1,15-17; Luk 6,43-49
Tidebønn for uke 4
SØN 14
KORSETS OPPHØYELSE. 4 Mos 21,4b-9; Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Man 15
Jomfru Marias Smerter. Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tir 16
Den hellige Kornelius og den hellige Kyprian 1 Tim 3,1-13; Luk 7,11-17
Ons 17
(Den hellige Robert Bellarmin) 1 Tim 3,14-16; Luk 7,31-35
Tor 18
1 Tim 4,12-16; Luk 7,36-50
Fre 19
(Den hellige Januarius) 1 Tim 6,3-12; Luk 8,1-3
Lør 20
Den hellige Andreas Kim Taegon og ledsagere - de koreanske martyrer. 1 Tim 6,13-16; Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1
SØN 21
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mark 9,30-37
Man 22
Esra 1,1-6; Luk 8,16-18
Tir 23
Den hellige Pio av Pietrelcina. Esra 6,7-8.12b.14-20; Luk 8,19-21
Ons 24
Esra 9,5-9; Luk 9,1-6
Tor 25
Hag 1,1-8; Luk 9,7-9
Fre 26
(De hellige Kosmas og Damian) (Valgfrie minnedagslesninger) Hag 2,1-9; Luk 9,18-22
Lør 27
Den hellige Vincent av Paul. Sak 2,5-9.14-15a; Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2
SØN 28
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 4 Mos 11,25-29; Jak 5,1-6; Mark 9,38-43.45.47-48
Man 29
DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL. Dan 7,9-10.13-14 eller Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Tir 30
Den hellige Hieronymus. Sak 8,20-23; Luk 9,51-56

Oktober

Ons 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet. (Valgfrie minnedagslesninger) Neh 2,1-8; Luk 9,57-62
Tor 2
De hellige verneengler. 2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Fre 3
Bar 1,15-22; Luk 10,13-16
Lør 4
Den hellige Frans av Assisi. Bar 4,5-12.27-29; Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3
SØN 5
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Mos 2,18-24; Heb 2,9-11; Mark 10,2-16 (eller kortere: Mark 10,2-12)
Man 6
(Den hellige Bruno) Jona 1,1-2,1.11; Luk 10,25-37
Tir 7
Vår Frue av Rosenkransen. Apg 1,12-14; Luk 1,26-38
Ons 8
Jona 3,10-4,11; Luk 11,1-4
Tor 9
(Den hellige Dionysius og hans ledsagere) (Den hellige Johannes Leonardi) Mal 3,13-20a; Luk 11,5-13
Fre 10
Joel 1,13-15; 2,1-2; Luk 11,15-26
Lør 11
Joel 4,12-21; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 12
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 7,7-11; Heb 4,12-13; Mark 10,17-30 (eller kortere: Mark 10,17-27)
Man 13
Rom 1,1-7; Luk 11,29-32
Tir 14
(Den hellige Callistus I) Rom 1,16-25; Luk 11,37-41
Ons 15
Den hellige Teresa av Avila. (Valgfrie minnedagslesninger) Rom 2,1-11; Luk 11,42-46
Tor 16
(Den hellige Hedvig) (Den hellige Margrete Maria Alacoque) Rom 3,21-30; Luk 11,47-54
Fre 17
Den hellige Ignatius av Antiokia. (Valgfrie minnedagslesninger) Rom 4,1-8; Luk 12,1-7
Lør 18
EVANGELISTEN LUKAS. 2 Tim 4,9-17b; Luk 10,1-9
Tidebønn for uke 1
SØN 19
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 53,10-11; Heb 4,14-16; Mark 10,35-45 (eller kortere: Mark 10,42-45)
Man 20
Rom 4,20-25; Luk 12,13-21
Tir 21
Rom 5,12.15b.17-19.20b-21; Luk 12,35-38
Ons 22
Rom 6,12-18; Luk 12,39-48
Tor 23
(Den hellige Johannes av Capestrano) Rom 6,19-23; Luk 12,49-53
Fre 24
(Den hellige Antonius Maria Claret) Rom 7,18-25a; Luk 12,54-59
Lør 25
Rom 8,1-11; Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 26
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 31,7-9; Hebr 5,1-6; Mark 10,46-52
Man 27
Rom 8,12-17; Luk 13,10-17
Tir 28
DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS. Ef 2,19-22; Luk 6,12-19
Ons 29
Rom 8,26-30; Luk 13,22-30
Tor 30
Rom 8,31b-39; Luk 13,31-35
Fre 31
Rom 9,1-5; Luk 14,1-6
Rosenkransens år (oktober 2002 - oktober 2003) avsluttet

November

Lør 1
Rom 11,1-2a.11-12.25-29; Luk 14,1.7-11 (Den egentlige Allehelgensdag)
SØN 2
Feiring av ALLEHELGENSDAG. Åp 7,2-4.9-14; 1; Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Tidebønn for uke 3
Man 3
Feiring av Allesjelersdag. 2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 - eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 - eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-24.25-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tir 4
Den hellige Karl Borromeus. (Valgfrie minnedagslesninger) Rom 12,5-16a; Luk 14,15-24
Ons 5
Rom 13,8-10; Luk 14,25-33
Tor 6
Rom 14,7-12; Luk 15,1-10
Fre 7
Rom 15,14-21; Luk 16,1-8
Lør 8
Rom 16,3-9.16.22-27; Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4
SØN 9
LATERANKIRKENS VIGSELSFEST. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Man 10
Den hellige Leo den Store. Visd 1,1-7; Luk 17,1-6
Tir 11
Den hellige Martin av Tours. Visd 2,23-3,9; Luk 17,7-10
Ons 12
Den hellige Josafat. Visd 6,1-11; Luk 17,11-19
Tor 13
Visd 7,22-8,1; Luk 17,20-25
Fre 14
Visd 13,1-9; Luk 17,26-37
Lør 15
(Den hellige Albert den Store) Visd 18,14-16; 19,6-9; Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 16
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Dan 12,1-3; Hebr 10,11-14.18; Mark 13,24-32
Man 17
Den hellige Elisabeth av Ungarn. 1 Mak 1,11-16.43-45.57-60.65-67; Luk 18,35-43
Tir 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer i Roma) 2 Mak 6,18-31; Luk 19,1-10
Ons 19
2 Mak 7,1.20-31; Luk 19,11-28
Tor 20
1 Mak 2,15-29; Luk 19,41-44
Fre 21
Jomfru Marias fremstilling i Templet. 1 Mak 4,36-37.52-59; Luk 19,45-48
Lør 22
Den hellige Cecilia. (Valgfrie minnedagslesninger) 1 Mak 6,1-13; Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2
SØN 23
KRISTI KONGEFEST. Dan 7,13-14; Åp 1,5-8; Joh 18,33b-37
Man 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og ledsagere - de vietnamesiske martyrer. Dan 1,1-6.8-20; Luk 21,1-4
Tir 25
Den salige Niels Steensen. Dan 2,31-45; Luk 21,5-11
Ons 26
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Luk 21,12-19
Tor 27
Dan 6,12-28; Luk 21,20-28
Fre 28
Dan 7,2-14; Luk 21,29-33
Lør 29
Dan 7,15-27; Luk 21,34-36
Tidebønn for uke 1
SØN 30
Nå begynner lesetekstene for ÅR C med hverdagsrekke II
1. SØNDAG I ADVENT. Jer 3,14-16; 1 Tess 3,12-4,2; Luk 21,25-28.34-36

Desember

Man 1
Jes 2,1-5; Matt 8,5-11
Tir 2
Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 3
Den hellige Frans Xavier. Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Tor 4
(Den hellige Johannes av Damaskus) Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 5
Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 6
(Den hellige Nikolas av Myra) (Valgfrie minnedagslesninger) Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-1.6-8
Tidebønn for uke 2
SØN 7
2. SØNDAG I ADVENT. Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Luk 3,1-6
Man 8
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE. 1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-28
Tir 9
(Juan Diego Cuauhtlatoatzin) Jes 40,1-11; Matt 18,12-14
Ons 10
Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 11
(Den hellige Damasus I) Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 12
Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 13
Den hellige Lucia. (Valgfrie minnedagslesninger) Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 14
3. SØNDAG I ADVENT. Sef 3,14-18a; Fil 4,4-7; Luk 3,10-18
Man 15
4 Mos 24,2-7.15-17a; Matt 21,23-27
Tir 16
Sef 3,1-2.9-13; Matt 21,28-32
Ons 17
1. Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Tor 18
Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Fre 19
Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Lør 20
Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Tidebønn for uke 4
SØN 21
4. SØNDAG I ADVENT. Mi 5,1-4a; Heb 10,5-10; Luk 1,39-45
Man 22
1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Tir 23
[Den hellige Johannes av Kety] Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Ons 24
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Luk 1,67-79
KRISTI FØDSELSFEST
Juleaften - vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25 (eller kortere: Matt 1,18-25)
Tor 25
1. Julemesse - Midnattsmessen. Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry. Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag. Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (eller kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Fre 26
DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR. Apg 6,8-19 og 7,54-60; Matt 10,17-22
Lør 27
DEN HELLIGE JOHANNES - APOSTEL OG EVANGELIST. 1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Tidebønn for uke 1
SØN 28
DEN HELLIGE FAMILIE: JESUS, MARIA OG JOSEF. Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Luk 2,41-52 - eller: Sam 1.20-22.24-28; 1 Joh 3,1-2.21-24; Evangelium som over.
Man 29
[Den hellige Thomas Becket] 1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Tir 30
1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Ons 31
[Den hellige Sylvester I] 1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18
av Webmaster publisert 21.11.2003, sist endret 29.03.2014 - 13:52