Liturgisk kalender 2005 (År A)

I denne liturgiske kalenderen for 2005 oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - "de deuterokanoniske bøker", også kalt "apokryfene". Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke gjengitt.

Dager med kirkeplikt står i fet skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (Midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står også i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Den 22. mars 2002 ble tredje og reviderte utgave av det romerske missale presentert i Roma. I og med dette missalet ble 11 nye valgfri minnedager, og i juni 2003 ble det innført ytterligere en minnedag. Disse er innført i denne nye oversikten. Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Januar

Lør 1
GUDS MOR MARIA
Verdensdagen for fred
4 Mos 6,22-27; Gal 4.4-7; Luk 2,16-21
Tidebønn for uke 2
SØN 2
HERRENS ÅPENBARING
Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 3
(Jesu hellige navn)
1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tir 4
1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Ons 5
1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Tor 6
1 Joh 4,19-5,4; Luk 4,14-22a
Fre 7
(Den hellige Raimund av Peñafort)
1 Joh 5,5-13; Luk 5,12-16
Lør 8
(Den hellige Torfinn)
1 Joh 5,14-21; Joh 3,22-30
Tidebønn for uke 3
SØN 9
HERRENS DÅP
Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Matt 3,13-17
Tidebønn for uke 1
Man 10
Hebr 1,1-6; Mark 1,14-20
Tir 11
Hebr 2,5-12; Mark 1,21b-28
Ons 12
Hebr 2,14-18; Mark 1,29-39
Tor 13
(Den hellige Hilarius)
Hebr 3,7-14; Mark 1,40-45
Fre 14
Hebr 4,1-5.11; Mark 2,1-12
Lør 15
Hebr 4,12-16; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 16
Fra 16. til 23. januar: Bønneuken for kristen enhet
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Joh 1,29-34
Man 17
Den hellige Antonius
Hebr 5,1-10; Mark 2,18-22
Tir 18
Hebr 6,10-20; Mark 2,23-28
Ons 19
Den hellige Henrik av Finland (Valgfrie minnedagslesninger)
Hebr 7,1-3.15-17; Mark 3,1-6
Tor 20
(Den hellige Fabian) (Den hellige Sebastian)
Hebr 7,25-8,6; Mark 3,7-12
Fre 21
Den hellige Agnes (Valgfrie minnedagslesninger)
Hebr 8,6-13; Mark 3,13-19
Lør 22
(Den hellige Vincent) (Valgfrie minnedagslesninger)
Hebr 9,2-3.11-14; Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3
SØN 23
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Matt 4,12-23 (eller 4,12-17)
Man 24
Den hellige Frans av Sales
Hebr 9,15.24-28; Mark 3,22-30
Tir 25
APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE
Apg 22,3-16 eller 9,1-22; Mark 16,15-18
Ons 26
I Trondheim Stift: DEN HELLIGE EYSTEIN
I Oslo bispedømme og Tromsø Stift: (Den hellige Eystein)
1 Hebr 10,11-18; Mark 4,1-20
Tor 27
(Den hellige Timoteus og Titus) (Den hellige Angela Merici)
1 Hebr 10,19-25; Mark 4,21-25
Fre 28
Den hellige Thomas Aquinas
1 Hebr 10,32-39; Mark 4,26-34
Lør 29
1 Hebr 11,1-2.8-19; Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4
SØN 30
4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Sef 2,3.3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Matt 5,1-12a
Man 31
Den hellige Johannes Bosco (Valgfrie minnedagslesninger)
Hebr 11,32-40; Mark 5,1-20

Februar

Tir 1
Hebr 12,1-4; Mark 5,21-43
Ons 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
Kirkevigselsfest i Vår Frue, Tromsø
Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 22-32)
Tor 3
Den hellige Ansgar (Valgfrie minnedagslesninger)
Hebr 12,18-19.21-24; Mark 6,7-13
Fre 4
Kirkevigselsfest i Tromsø Stift
Hebr 13,1-8; Mark 6,14-29
Lør 5
Den hellige Agathe
Hebr 13,15-17.20-21; Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1
SØN 6
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Matt 5,13-16
Man 7
1 Mos 1,1-19; Mark 6,53-56
Tir 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani) (Den hellige Josefina Bakhita)
1 Mos 1,20-2,4a; Mark 7,1-13
Tidebønn for uke 4
Ons 9
Askeonsdag (faste og abstinens)
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 10
5 Mos 30,15-20; Luk 9,22-25
Fre 11
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 12
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 13
1. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 2,7-9.3,1-7; Rom 5,12-19 (eller 5,12.17-19); Matt 4,1-11
Man 14
DE HELLIGE KYRILL OG METHODIUS, VERNEHELGENER FOR EUROPA
Apgj 13,43-49; Luk 10,1-9
Tir 15
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 16
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 17
Est 14,1.3-5.9-10; Matt 7,7-12
Fre 18
Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 19
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 20
2. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Matt 17,1-9
Man 21
Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 22
APOSTELEN PETERS STOL
1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Ons 23
Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 24
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 25
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 26
Mik 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 27
3. SØNDAG I FASTEN
2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (eller 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 28
2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30

Mars

Tir 1
Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 2
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 3
Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 4
Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 5
Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 6
4. SØNDAG I FASTEN
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (eller 1.6-9.13-17.34-38)
Man 7
Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 8
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-16
Ons 9
Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 10
2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 11
Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 12
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 13
5. SØNDAG I FASTEN
Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (eller 3-7.17.20-27.33b-45)
Man 14
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (eller 41c-62); Joh 8,1-11 eller Joh 8,12-20
Tir 15
4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 16
Dan 3,14-20.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 17
1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 18
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 19
DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Tidebønn for uke 2
SØN 20
PALMESØNDAG
Palmevigsel: Matt 21,1-11
Messe: Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Matt 26,14-27.66 (eller 27,11-54)
Man 21
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 22
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 23
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 24
Skjærtorsdag
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Åpb 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 25
Langfredag - Faste og abstinens - Ingen messe
Feiring av Jesu lidelseshistorie: Jes 52,13-53,12; Heb 4,14-16.5,7-9; Joh 18,1-19,42
Lør 26
Ingen messe om dagen - Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag
Påskenatt: 1 Mos 1,1-2,2 (eller 1,1.26-31a); 1 Mos 22,1-18 (eller 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,15-15,1; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Baruk 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Matt 28,1-10
Tidebønn for uke 1
SØN 27
PÅSKEDAG
Apg 10,34.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Matt 28,1-10 (Alternativ til aftenmesse: Luk 24,13-35)
Man 28
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,14.22-33; Matt 28,8-15
Tir 29
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 30
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 31
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,11-26; Luk 24,35-48

April

Fre 1
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 2
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 3
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN (MISKUNNS-SØNDAGEN)
Apg 2,42-47; 1 Pet 1,3-9; Joh 20,19-31
Man 4
HERRENS BEBUDELSE
Jes 7,10-14; 8,10; Heb 10,4-10; Luk 1,26-38
Tir 5
(Den hellige Vincent Ferrer)
Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 6
Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Tor 7
(Den hellige Johannes Baptist de la Salle)
Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 8
Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 9
Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3
SØN 10
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 2,14.22-33; 1 Pet 1,17-21; Luk 24,13-35
Man 11
Den hellige Stanislaus
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 12
Apg 7,51-8.1a; Joh 6,30-35
Ons 13
(Den hellige Martin)
Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 14
Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Fre 15
Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 16
Den hellige Magnus
Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 17
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kallssøndag
Apg 2,14a.36-41; 1 Pet 2,20b- 25; Joh 10,1-10
Man 18
Apg 11,1-18; Joh 10,11-18
Tir 19
Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 20
Apg 12,24-13.5a; Joh 12,44-50
Tor 21
(Den hellige Anselm av Canterbury)
Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 22
Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 23
(Den hellige Adalbert) (Den hellige Georg - Valgfrie minnedagslesninger)
Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1
SØN 24
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 6,1-7; 1 Pet 2,4-9; Joh 14,1-12
Man 25
EVANGELISTEN MARKUS
1 Pet 5,5b-14; Mark 16,15-20
Tir 26
Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 27
Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 28
(Den hellige Peter Chanel) (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
Fre 29
DEN HELLIGE KATARINA AV SIENA
1 Joh 1,5-2,2; Matt 11,25-30
Lør 30
(Den hellige Pius V)
Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2

Mai

SØN 1
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 8,5-8.14-17; 1 Pet 3,15-18; Joh 14,15-21
Man 2
Den hellige Athanasius
Apg 16,11-15; Joh 15,26-16.4a
Tir 3
DE HELLIGE FILIP OG JAKOB
1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Ons 4
Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
TOR 5
KRISTI HIMMELFART
Apg 1,1-11; Ef 1,17-23; Matt 28,16-20
Fre 6
Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 7
Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3
SØN 8
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 1,12-14; 1 Pet 4,13-16; Joh 17,1-11a
Man 9
Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 10
Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 11
Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 12
(De hellige Nereus og Achilleus) (Den hellige Pancratius)
Apg 22,30.23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 13
(Vår Vår Frue av Fatima)
Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
Lør 14
DEN HELLIGE MATTIAS
Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Pinseaften: 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 15
PINSE
Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Tidebønn for uke 3
Man 16
Sir 1,1-10; Mark 9,14-29
Tir 17
Sir 2,1-13 (gr 1-11); Mark 9,30-37
Ons 18
Den hellige Erik (Valgfrie minnedagslesninger)
Sir 4,12-22 (gr 11-19); Mark 9,38-40
Tor 19
Sir 5,1-10 (gr 1-8); Mark 9,41-50
Fre 20
(Den hellige Bernardin av Siena)
Sir 6,5-17; Mark 10,1-12
Lør 21
(Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
Sir 17,1-13 (gr 1-15); Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4
SØN 22
FESTEN FOR DEN HELLIGE TREENIGHET
2 Mos 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Joh 3,16-18
Man 23
Sir 17,1-15 (gr 24-29); Mark 10,17-27
Tir 24
Sir 35,1-15 (gr 1-12); Mark 10,28-31
Ons 25
(Den hellige Beda den Ærverdige) (Den hellige Gregor VII) (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
Sir 36,1-2a.5-6.13-19 (gr 1.4-5a.10-17); Mark 10,32-45
Tor 26
Den hellige Filip Neri
Sir 42,15-26; Mark 10,46-52
Fre 27
I Tromsø stift: Årsdag for bispevigselen
(Den hellige Augustin av Canterbury)
Sir 44,1.9-13; Mark 11,11-26
Lør 28
Sir 51,17-27 (gr 12-20); Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1
SØN 29
FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD
5 Mos 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; Joh 6,51-58
Man 30
Tob 1,3 og 2,1a-8; Mark 1,1-12
Tir 31
JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH
Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56

Juni

Ons 1
Den hellige Justin
Tob 3,1-11a.16-17a; Mark 12,18-27
Tor 2
(De hellige Marcellinus og Peter)
Tob 6,10-11.7,1-17.8,4-9a; Mark 12,28b-34
Fre 3
JESU HJERTEFEST
5 Mos 7,6-11; 1 Joh 4,7-16; Matt 11,25-30
Lør 4
Jomfru Marias rene hjerte
Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
Tidebønn for uke 2
SØN 5
10. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Hos 6,3-6; Rom 4,18-25; Matt 9,9-13
Man 6
(Den hellige Norbert)
2 Kor 1,1-7; Matt 5,1-12
Tir 7
2 Kor 1,18-22; Matt 5,13-16
Ons 8
2 Kor 3,4-11; Matt 5,17-19
Tor 9
(Den hellige Efrem)
2 Kor 3,15-4,1.3-6; Matt 5,20-26
Fre 10
2 Kor 4,7-15; Matt 5,27-32
Lør 11
Apostelen Barnabas
Apg 11,21b-26 og 13,1-3; Matt 10,7-13
Tidebønn for uke 3
SØN 12
11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Mos 19,2-6a; Rom 5,6-11; Matt 9,36-10.8
Man 13
Den hellige Antonius av Padova
2 Kor 6,1-10; Matt 5,38-42
Tir 14
2 Kor 8,1-9; Matt 5,43-48
Ons 15
2 Kor 9,6-11; Matt 6,1-6.16-18
Tor 16
2 Kor 11,1-11; Matt 6,7-15
Fre 17
2 Kor 11,18.21b-30; Matt 6,19-23
Lør 18
2 Kor 12,1-10; Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4
SØN 19
12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 20,10-13; Rom 5,12-15; Matt 10,26-33
Man 20
1 Mos 12,1-9; Matt 7,1-5
Tir 21
Den hellige Aloysius Gonzaga (Valgfrie minnedagslesninger)
2 Mos 13,2.5-18; Matt 7,6.12-14
Ons 22
(Den hellige Paulinus av Nola) (De hellige John Fisher og Thomas More)
1 Mos 15,1-12.17-18; Matt 7,15-20
Tor 23
1 Mos 16,1-12.15-16 (eller 6b-12.15-16); Matt 7,15-20
Vigiliemesse til Jonsok: Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
Fre 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL (JONSOK)
Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Lør 25
Dag: 1 Mos 18,1-15; Matt 8,5-17
Vigiliemesse til Peter og Paulus: Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
Tidebønn for uke 1
SØN 26
APOSTLENE PETER OG PAULUS
Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Man 27
(Den hellige Kyrill av Alexandria)
1 Mos 18,16-33; Matt 8,18-22
Tir 28
Den hellige Ireneus (Valgfrie minnedagslesninger)
1 Mos 19,15-29; Matt 8,23-27
Ons 29
1 Mos 21,5.8-20; Matt 8,28-34
Tor 30
(Kirkens første martyrer i Roma) (Valgfrie minnedagslesninger)
1 Mos 22,1-19; Matt 9,1-8

Juli

Fre 1
1 Mos 23,1-4.19.24,1-8.62-67; Matt 9,9-13
Lør 2
1 Mos 27,1-5.15-29; Matt 9,9-13
Tidebønn for uke 2
SØN 3
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Sak 9,9-10; Rom 8,9.11-13; Matt 11,25-30
Man 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal)
1 Mos 28,10-22a; Matt 9,18-26
Tir 5
(Den hellige Antonius M. Zaccaria)
1 Mos 32,22-32; Matt 9,32-38
Ons 6
(Den hellige Maria Goretti) (Valgfrie minnedagslesninger)
1 Mos 41,55-57.42,5-7a.17-24a; Matt 10,1-7
Tor 7
1 Mos 44,18-21.23b-29.45,1-5; Matt 10,7-15
Fre 8
Den hellige Sunniva
1 Mos 46,1-7.28-30; Matt 10,16-23
Lør 9
(Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
1 Mos 49,29-32.50,15-26a; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 10
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 55,10-11; Rom 8,18-23; Matt 13,1-23 (eller 1-9)
Man 11
DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Ordspr 2,1-9; Matt 19,27-29
Tir 12
2 Mos 2,1-15a; Matt 11,20-24
Ons 13
(Den hellige Henrik)
2 Mos 3,1-6.9-12; Matt 11,25-27
Tor 14
(Den hellige Camillus av Lellis)
2 Mos 3,13-20; Matt 11,28-30
Fre 15
(Den hellige Svithun) (Den hellige Bonaventura)
2 Mos 11,10-12,14; Matt 12,1-8
Lør 16
(Vår Frue av Karmelberget)
2 Mos 12,37-42; Matt 12,14-21 (eller minnedagens tekster: Sak 2,14-17; Matt 12,46-50)
Tidebønn for uke 4
SØN 17
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 12,13.16-19; Rom 8,26-27; Matt 13,24-43 (eller 24-30)
Man 18
2 Mos 14,5-18; Matt 12,38-42
Tir 19
2 Mos 14,21-15,1; Matt 12,46-50
Ons 20
Den hellige Thorlákr (Valgfrie minnedagslesninger)
2 Mos 16,1-5.9-15; Matt 13,1-9
Tor 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi)
2 Mos 19,1-2.9-11; Matt 13,10-17
Fre 22
Den hellige Maria Magdalena
Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Lør 23
DEN HELLIGE BIRGITTA
Gal 2, 19-20; Joh 15,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 24
17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Kong 3,5.7-12; Rom 8,28-30; Matt 13,44-52 (eller 44-46)
Man 25
DEN HELLIGE JAKOB
2 Kor 4.7-15; Matt 20,20-28
Tir 26
De hellige Joakim og Anna
2 Mos 33,7-11.34,5b-9.28; Matt 13,36-43
Ons 27
2 Mos 34,29-35; Matt 13,44-46
Tor 28
I Trondheim stift: Årsdag for bispevigselen
2 Mos 40,16-21.34-38; Matt 13,47-53
Fre 29
Den hellige Marta
1 Joh 4,7-16; Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
Den egentlige Olsokdagen - tekstene: se 31. juli
Lør 30
(Den hellige Peter Krysologus)
3 Mos 25,1.8-17; Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2
SØN 31
OLAV DEN HELLIGE - OLSOK
Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Der St. Olav feires 29. juli:
18.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 55,1-3; Rom 8,35.37-39; Matt 14,13-21

August

Man 1
Den hellige Alfonsus Liguori
4 Mos 11,4b-15; Matt 14,22-36
Tir 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) (Den hellige Peter Julian Eymard)
4 Mos 12,1-13; Matt 15,1-2.10-14
Ons 3
4 Mos 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Matt 15,21-28
Tor 4
Den hellige Johannes Maria Vianney
4 Mos 20,1-13; Matt 16,13-23
Fre 5
(Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
5 Mos 4,32-40; Matt 16,24-28 (eller minnedagens tekster: Åp 21,1-5a; Luk 11,27-28)
Lør 6
HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Matt 17,1-9
Kirkevigselsfest i St Olav, Oslo
5 Mos 6,4-13; Matt 17,14-20
Tidebønn for uke 3
SØN 7
19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Kong 19,9a.11-13a; Rom 9,1-5; Matt 14,22-33
Man 8
Den hellige Dominikus
5 Mos 10,12-22; Matt 17,22-27
Tir 9
DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein) - VERNEHELGEN FOR EUROPA (Valgfrie minnedagslesninger)
Hos 2,16b.17b.21-22; Matt 25,1-13
Ons 10
DEN HELLIGE LAURENTIUS
2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Tor 11
Den hellige Klara
Jos 3,7-10a.11.13-17; Matt 18,21-19,1
Fre 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
Jos 24,1-13; Matt 19,3-12
Lør 13
(Den hellige Pontian) (Den hellige Hippolyt)
Jos 24,14-29; Matt 19,13-15
Vigiliemessen til Marias Opptagelse: 1 Krøn 15,3-4.15-16.16,1-2; 1 Kor 15,54b-57; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 14
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
Åp 11,19a.12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27; Luk 1,39-56
Man 15
Dom 2,11-19; Matt 19,16-22
Tir 16
(Den hellige Stefan av Ungarn)
Dom 6,11-24a; Matt 19,23-30
Ons 17
Dom 9,6-15; Matt 20,1-16a
Tor 18
Dom 11,29-39a; Matt 22,1-14
Fre 19
(Den hellige Johannes Eudes)
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Matt 22,34-40
Lør 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux
Rut 2,1-3.8-11.4,13-17; Matt 23,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 21
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 22,19-23; Rom 11,33-36; Matt 16,13-20
Man 22
Jomfru Marias dronningverdighet
Jes 9,1-6; Luk 1,26-38
Tir 23
(Den hellige Rosa av Lima)
1 Tess 2,1-8; Matt 23,23-26
Ons 24
DEN HELLIGE BARTOLOMEUS
Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Tor 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike) (Den hellige Josef av Calasanz)
1 Tess 3,7-13; Matt 24,42-51
Fre 26
1 Tess 4,1-8; Matt 25,1-13
Lør 27
Den hellige Monika
1 Tess 4,9-11; Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2
SØN 28
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 20,7-9; Rom 12,1-2; Matt 16,21-27
Man 29
Johannes Døperens martyrdød
Jer 1,17-19; Mark 17-29
Tir 30
1 Tess 5,1-6.9-11; Luk 4,31-37
Ons 31
Kol 1,1-8; Luk 4,38-44

September

Tor 1
Kol 1,9-14; Luk 5,1-11
Lør 2
Kol 1,15-20; Luk 5,33-39
Lør 3
Den hellige Gregor den Store (Valgfrie minnedagslesninger)
Kol 1,21-23; Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3
SØN 4
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Esek 33,7-9; Rom 13,8-10; Matt 18,15-20
Man 5
Kol 1,24-2,3; Luk 6,6-11
Tir 6
Kol 2,6-15; Luk 6,12-19
Ons 7
Kol 3,1-11; Luk 6,20-26
Tor 8
JOMFRU MARIAS FØDSEL
Mi 5,1-4a eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (eller 18-23)
Fre 9
(Den hellige Peter Claverius)
1 Tim 1,1-2.12-14; Luk 6,39-42
Lør 10
1 Tim 1,15-17; Luk 6,43-49
I Trondheim stift: Kirkevigselsfest
Tidebønn for uke 4
SØN 11
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Sir 27,33-28,9; Rom 14,7-9; Matt 18,21-35
Man 12
(Jomfru Maria hellige Navn)
1 Tim 2,1-8; Luk 7,1-10
Tir 13
Den hellige Johannes Krysostomos (Valgfrie minnedagslesninger)
1 Tim 3,1-13; Luk 7,11-17
Ons 14
KORSETS OPPHØYELSE
4 Mos 21,4-9 eller Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Tor 15
Jomfru Marias Smerter
Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Fre 16
De hellige Kornelius og Kyprian
1 Tim 6,2c-12; Luk 8,1-3
Lør 17
(Den hellige Robert Bellarmin)
Tim 6,13-16; Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1
SØN 18
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Matt 20,1-16a
Man 19
(Den hellige Januarius)
Esra 1,1-6; Luk 8,16-18
Tir 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
Esra 6,7-8.12b.14-20; Luk 8,19-21
Ons 21
DEN HELLIGE MATTEUS
Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Tor 22
Hag 1,1-8; Luk 9,7-9
Fre 23
Den hellige Pius av Pietrelcina
Hag 1,15b-2,9; Luk 9,18-22
Lør 24
Sak 2,5-9.14-15a; Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2
SØN 25
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Caritas-søndag
Esek 18,25-28; Fil 2,1-11 (eller 1-5); Matt 21,28-32
Man 26
(Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
Sak 8,1-8; Luk 9,46-50
Tir 27
Den hellige Vincent av Paul
Sak 8,20-23; Luk 9,51-56
Ons 28
(Den hellige Venceslas) (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
Neh 2,1-8; Luk 9,57-62
Tor 29
ERKEENGLENE MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL
Dan 7,9-10.13-14 el Joh Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Fre 30
Den hellige Hieronymus
Bar 1,15-22; Luk 10,13-16

Oktober

Lør 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet (Valgfrie minnedagslesninger)
Bar 4,5-12.27-29; Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3
SØN 2
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 5,1-7; Fil 4,6-9; Matt 21,33-43
Man 3
Jona 1,1-2,1.11; Luk 10,25-37
Tir 4
Den hellige Frans av Assisi
Jona 3,1-10; Luk 10,38-42
Ons 5
Jona 4,1-11; Luk 11,1-4
Tor 6
(Den hellige Bruno)
Mal 3,13-20a; Luk 11,5-13
Fre 7
Vår Frue av Rosenkransen
Apg 1,12-14; Luk 1,26-38
Lør 8
Joel 4,12-21; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 9
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 25,6-10a; 2 Fil 4,12-14.19-20; Matt 22,1-14 (eller 1-10)
Man 10
Rom 1,1-7; Luk 11,29-32
Tir 11
Rom 1,16-25; Luk 11,37-41
Ons 12
Rom 2,1-11; Luk 11,42-46
Tor 13
Rom 3,21-30; Luk 11,47-54
Fre 14
(Den hellige Callistus I)
Rom 4,1-8; Luk 12,1-7
Lør 15
Den hellige Teresa av Avila (Valgfrie minnedagslesninger)
Rom 4,13.16-18; Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1
SØN 16
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Misjonssøndag
Årsdagen for pavevalget
Jes 45,1.4-6; 1 Tess 1.1-5b; Matt 22,15-21
Man 17
Den hellige Ignatius av Antiokia
Rom 4,20-25; Luk 12,13-21
Tir 18
DEN HELLIGE LUKAS
2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Ons 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere) (Den hellige Paul av korset)
Rom 6,12-18; Luk 12,39-48
Tor 20
Rom 6,19-23; Luk 12,49-53
Fre 21
Rom 7,18-25a; Luk 12,54-59
Lør 22
Rom 8,1-11; Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 23
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Mos 22,20-26; 1 Tess 1,5c-10; Matt 22,34-40
Man 24
(Den hellige Antonius Maria Claret)
Rom 8,12-17; Luk 13,10-17
Tir 25
Rom 8,18-25; Luk 13,18-21
Ons 26
Rom 8,26-30; Luk 13,22-30
Tor 27
Rom 8,31b-39; Luk 13,31-35
Fre 28
DE HELLIGE SIMON OG JUDAS
Ef 2,19-22; Luk 6,12-19
Lør 29
Rom 11,1-2a.11-12.25-29; Luk 14,1.7-11
Tidebønn for uke 3
SØN 30
31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tess 2,7b-9.13; Matt 23,1-12
Man 31
Rom 11,29-36; Luk 14,12-14

November

Tir 1
Rom 12,5-16a; Luk 14,15-24
Ons 2
Allesjelersdag
2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 - eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 - eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-24.25-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tor 3
(Den hellige Martin av Porres)
Rom 14,7-12; Luk 15,1-10
Fre 4
Den hellige Karl Borromeus (Valgfrie minnedagslesninger)
Rom 15,14-21; Luk 16,1-8
Lør 5
Rom 16,3-9.16.22-27; Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4
SØN 6
ALLEHELGENSDAG
Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Man 7
Visd 1,1-7; Luk 17,1-6
Tir 8
Visd 2,23-3,9; Luk 17,7-10
Ons 9
VIGSELSFEST FOR LATERANBASILIKAEN
Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9c-11.16-17; Joh 2,13-22
Tor 10
Den hellige Leo den Store
Visd 7,22-8,1; Luk 17,20-25
Fre 11
Den hellige Martin av Tours
Visd 13,1-9; Luk 17,26-37
Lør 12
Den hellige Josafat
Visd 18,14-16.19,6-9; Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 13
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Ordspr 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tess 5,1-6; Matt 25,14-30 (eller 14-15.19-21)
Man 14
1 Makk 1,11-16.43-45.57-60.65-67; Luk 18,35-43
Tir 15
(Den hellige Albert den Store)
2 Makk 6,18-31; Luk 19,1-10
Ons 16
(Den hellige Margrete av Skottland) (Den hellige Gjertrud)
2 Makk 7,1.20-31; Luk 19,11-28
Tor 17
Elisabeth av Ungarn
1 Makk 2,15-29; Luk 19,41-44
Fre 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer)
1 Makk 4,36-37.52-59; Luk 19,45-48
Lør 19
1 Makk 6,1-13; Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2
SØN 20
KRISTI KONGEFEST
Esek 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Matt 25,31-46
Man 21
Jomfru Marias fremstilling i templet
Sak 2,14-17; Matt 12,46-50
Tir 22
Den hellige Cecilia (Valgfrie minnedagslesninger)
Dan 2,31-45; Luk 21,5-11
Ons 23
(Den hellige Clemens I) (Den hellige Columban)
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Luk 21,12-19
Tor 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Dan 6,12-27; Luk 21,20-28
Fre 25
(Den salige Niels Steensen) (Den hellige Katarina av Alexandria)
Dan 7,2-14; Luk 21,29-33
Lør 26
Dan 7,15-27; Luk 21,34-36
Nytt kirkeår 2005-2006, år B, hverdagsrekke II
Tidebønn for uke 1
SØN 27
1. SØNDAG I ADVENT
Jes 63,16b-17.19b og 64,1a.2b-7; 1 Kor 1,3-9; Mark 13,33-37
Man 28
Jes Jes 2,1-5; Matt 8,5-11
Tir 29
Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Ons 30
DEN HELLIGE ANDREAS
Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember

Tor 1
Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 2
Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 3
Den hellige Frans Xavier
Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35;10,1.6-8
Tidebønn for uke 2
SØN 4
2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
Jes 40,1-5.9-11; 2 Pet 3,8-14; Mark 1,1-8
Man 5
Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 6
Den hellige Nikolas av Myra (Valgfrie minnedagslesninger)
Jes 40,1-11; Matt 18,12-14
Ons 7
Den hellige Ambrosius
Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 8
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE
1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-28
Fre 9
(Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 10
Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 11
3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
Jes 61,1-2a.10-11; 1 Tess 5,16-24; Joh 1,6-8.19-28
Man 12
4 Mos 24,2-7.15-17a; Matt 21,23-27
Tir 13
Den hellige Lucia (Valgfrie minnedagslesninger)
Sef 3,1-2.9-13; Matt 21,28-32
Ons 14
Den hellige Johannes av korset (Valgfrie minnedagslesninger)
Jes 45,6-8.18.21-25; Luk 7,19-23
Tor 15
Jes 54,1-10; Luk 7,24-30
Fre 16
Jes 56,1-3.6-8; Joh 5,33-36
Lør 17
1. Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Tidebønn for uke 4
SØN 18
4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
2 Sam 7,1-5.8b-12.14-a.16; Rom 16,25-27; Luk 1,26-38
Man 19
Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Tir 20
Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Ons 21
(Den hellige Peter Canisius)
Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18; Luk 1,39-45
Tor 22
1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Fre 23
(Den hellige Johannes av Kanty)
Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Lør 24
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Luk 1,67-79
Juleaften-vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25 (kortere form: Matt 1,18-25)
Tidebønn for uke 1
SØN 25
KRISTI FØDSELSFEST
1. Julemesse - Midnattsmessen: Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry: Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag: Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere form: Joh 1,1-5.9-14)
Man 26
DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR
Apg 6,8-10 og 7,54-59; Matt 10,17-22
Tir 27
DEN HELLIGE JOHANNES
1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Ons 28
DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Tor 29
(Den hellige Thomas Becket)
1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Fre 30
DEN HELLIGE FAMILIE: JESUS, MARIA OG JOSEF
1 Mos 15,1-6 og 21,1-6; Heb 11,8-11-12.17-19; Luk 2,22-40 (eller 22.39-40)
Lør 31
(Den hellige Sylvester I)
1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18
Tidebønn for uke 2
av Webmaster publisert 13.11.2005, sist endret 29.03.2014 - 13:53