Liturgisk kalender 2007

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke gjengitt.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant, likeledes en markering for Høytid , Fest , Minnedag (obligatorisk og valgfri ) samt Faste og abstinens .

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Januar 2007

Man 1
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år I, tidebønn for uke 1
  GUDS HELLIGE MOR MARIA
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Tir 2
  De hellige Basilios og Gregorios
  1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Ons 3
  (Jesu hellige navn)
  1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34
Tor 4
  1 Joh 3,7-10; Joh 1,35-42
Fre 5
  1 Joh 3,11-21; Joh 1,43-51
Lør 6
Tromsø stift feirer i 2007 Herrens åpenbaring søndag 7. januar
  HERRENS ÅPENBARING
Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Tidebønn for uke 2
SØN 7
Tromsø stift feirer i 2007 Herrens dåp mandag 8. januar
  HERRENS DÅP
Jes 40,1-5.9-11; Tit 2,11-14;3,4-7; Luk 3,15-16.21-22
Tidebønn for uke 1
Man 8
  (Den hellige Torfinn)
  Hebr 1,1-6; Mark 1,14-20
Tir 9
  Hebr 2,5-12; Mark 1,21-28
Ons 10
  Hebr 2,14-18; Mark 1,29-39
Tor 11
  Hebr 3,7-14; Mark 1,40-45
Fre 12
  Hebr 4,1-5.11; Mark 2,1-12
Lør 13
  (Den hellige Hilarius)
  Hebr 4,12-16; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 14
  2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-11
Man 15
  Hebr 5,1-10; Mark 2,18-22
Tir 16
  Hebr 6,10-20; Mark 2,23-28
Ons 17
  Den hellige Antonius
Hebr 7,1.3.15-17; Mark 3,1-6
Tor 18
  Hebr 7,25-8,6; Mark 3,7-12
I Dominikanerordenen:
  Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster: Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13; Salme 27,1.4,5,8-9.11; Joh 12,24-26
Fre 19
  Den hellige Henrik av Finland [valgfrie minnedagslesninger]
Hebr 8,6-13; Mark 3,13-19
Lør 20
  (Den hellige Fabian)
  (Den hellige Sebastian)
  Hebr 9,1-3.11-14; Mark 3,20-21
Hos Cistercienserne:
  Cyprian Tansi
Tidebønn for uke 3
SØN 21
  3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Neh 8,1b-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30 (kortere: 1 Kor 12,12-14.27); Luk 1,1-4;4,14-21
Man 22
  (Den hellige Vincent [valgfrie minnedagslesninger])
  Hebr 9,15.24-28; Mark 3,22-30
Tir 23
  Hebr 10,1-10; Mark 3,31-35
Ons 24
  Den hellige Frans av Sales
Hebr 10,11-18; Mark 4,1-20
Tor 25
  APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE
Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22; Mark 16,15-18
Fre 26
I Trondheim Stift:
  DEN HELLIGE EYSTEIN
I Oslo katolske bispedømme og Tromsø Stift:
  (Den hellige Eystein)
  Hebr 10,32-39; Mark 4,26-34
Hos Cistercienserne:
  GRUNNLEGGERNE ROBERT, ALBERIC OG STEFAN
Sir 44,1,10-15; Hebr 11,1-2,8-16; Mark 10,24b-30
Lør 27
  (Den hellige Angela Merici)
  (De hellige Timoteus og Titus: 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5; Luk 10,1-9)
  Hebr 11,1-2,8-19; Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4
SØN 28
  4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13); Luk 4,21-30
Man 29
  Hebr 11,32-40; Mark 5,1-20
Tir 30
  Hebr 12,1-4; Mark 5,21-43
Ons 31
  Den hellige Johannes Bosco [valgfrie minnedagslesninger]
Hebr 12,4-7.11-15; Mark 6,1-6

Februar 2007

Tor 1
  Hebr 12,18-19.21-24; Mark 6,7-13
Fre 2
  HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
I Tromsø (domkirken):
  VIGSELSFEST FOR VÅR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ
Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Lør 3
  Den hellige Ansgar [valgfrie minnedagslesninger]
Hebr 13,15-17,20-21; Mark 6,30-34
I Tromsø Stift (utenom domkirken):
  VIGSELSFEST FOR VÅR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ
Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
I Tromsø (domkirken):
  HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Tidebønn for uke 1
SØN 4
  5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11 (kortere: 1 Kor 15,3-8.11); Luk 5,1-11
Man 5
  Den hellige Agathe
1 Mos 1,1-19; Mark 6,53-56
Tir 6
  Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
1 Mos 1,20-2,4; Mark 7,1-13
Ons 7
  1 Mos 2,4b-9.15-17; Mark 7,14-23
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE COLETTE BOYLET
Tor 8
  (Den hellige Hieronymus Emiliani)
  (Den hellige Josefina Bakhita)
  1 Mos 2,18-25; Mark 7,24-30
Fre 9
  1 Mos 3,1-8; Mark 7,31-37
Lør 10
  Den hellige Scholastica
1 Mos 3,9-24; Mark 8,1-10
Tidebønn for uke 2
SØN 11
  6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Luk 6,17.20-26
Man 12
  1 Mos 4,1-15.25; Mark 8,11-13
I Dominikanerordenen:
  Reginald, prest og ordensbror
Tir 13
  1 Mos 6,5-8;7,1-5.10; Mark 8,14-21
I Dominikanerordenen:
  Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Ons 14
  DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA
Apg 13,46-49; Luk 10,1-9
Tor 15
  1 Mos 9,1-13; Mark 8,27-33
Fre 16
  1 Mos 11,1-9; Mark 8,34-9,1
Lør 17
  (De syv stiftere av servitterordenen)
  Hebr 11,1-7; Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3
SØN 18
  7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Luk 6,27-38
Man 19
  Sir 1,1-8; Mark 9,14-29
Tir 20
  Sir 2,1-11; Mark 9,30-37
Tidebønn for uke 4
Ons 21
  Askeonsdag - faste- og abstinens
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 22
  APOSTELEN PETERS STOL
1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Fre 23
  Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 24
  Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 25
  1. SØNDAG I FASTEN
5 Mos 26,4-10; Rom 10,8-13; Luk 4,1-13
Man 26
  3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 27
  Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 28
  Jona 3,1-10; Luk 11,29-32

Mars 2007

Tor 1
  Est 14,1.3-5.9-10; Matt 7,7-12
Fre 2
  Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 3
  5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 4
  2. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1); Luk 9,28b-36
Man 5
  Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 6
  Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 7
  Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 8
  Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 9
  1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 10
  Mi 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 11
  3. SØNDAG I FASTEN
2 Mos 3,1-8a,13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Luk 13,1-9
Eller fra år A: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (eller 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 12
  2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 13
  Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 14
  5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 15
  Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 16
  Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 17
  Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 18
  4. SØNDAG I FASTEN
Jos 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Luk 15,1-3.11-32
Eller fra år A: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (eller 1.6-9.13-17.34-38)
Man 19
  DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
For St. Josephsøstrene:
  PATRONATSFEST
Tir 20
  Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-16
Ons 21
  Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 22
  2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 23
  Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 24
  Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 25
  5. SØNDAG I FASTEN
Jes 43,16-21; Fil 3,8-14; Joh 8,1-11
Eller fra år A: Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 26
  HERRENS BEBUDELSE
Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38
Tir 27
  4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 28
  Dan 3,14-20.49-50.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 29
  1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 30
  Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 31
  Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2

April 2007

SØN 1
  PALMESØNDAG
Luk 19,28-40; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Luk 22,14-23,56 (kortere: Luk 23,1-49)
Man 2
  Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 3
  Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 4
  Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 5
  SKJÆRTORSDAG
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Åp 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 6
  Langfredag
Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16;5,7-9; Joh 18,1-19,42
Lør 7
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
  PÅSKEVIGILIEN
1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,5-15,1a; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Luk 24,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 8
  PÅSKEDAG
Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12
Man 9
  MANDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,14.22-33; Matt 28,8-15
Tir 10
  TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 11
  ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 12
  TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 13
  FREDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 14
  LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 15
Miskunns-søndagen
  2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 5,12-16; Åp 1,9-11a.12-13.17-19; Joh 20,19-31
Verdensungdomsdagen
Man 16
  Den hellige Magnus
  Apg 4,23-31; Joh 3,1-8
Tir 17
  Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 18
  Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Tor 19
  Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Årsdagen for pavevalget
Fre 20
  Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
I Dominikanerordenen:
  Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
Lør 21
  (Den hellige Anselm av Canterbury)
  Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3
SØN 22
  3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 5,27b-32.40b-41; Åp 5,11-14; Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
Man 23
  (Den hellige Adalbert)
  (Den hellige Georg [valgfrie minnedagslesninger])
  Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den salige Egidius av Assisi
Tir 24
  (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Fidelis av Sigmaringen
Ons 25
  EVANGELISTEN MARKUS
1 Pet 5,5b-14; Mark 16,15-20
Tor 26
  Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Hos Cistercienserne:
  Rafael Arnaiz de Baron
Fre 27
  Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 28
  (Den hellige Peter Chanel)
  (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
  Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Hos Maristene:
  DEN HELLIGE PETER CHANEL
Jes 66,18-20a; 1 Pet 2,20b-25; Joh 10,11-16
Tidebønn for uke 4
SØN 29
  4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 13,14.43-52; Åp 7,9.14b-17; Joh 10,27-30
Bønnedag for kall
Man 30
  (Den hellige Pius V)
  Apg 11,1-18; Joh 10,11-18 (i år B/C: Joh 10,1-10)

Mai 2007

Tir 1
  (Den hellige Josef håndverkeren: 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24; Matt 13,54-58)
  Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Hos Elisabethsøstrene og St. Josefsøstrene:
  DEN HELLIGE JOSEF, HÅNDVERKEREN
Ons 2
  Den hellige Athanasius
  Apg 12,24-13.5a; Joh 12,44-50
Tor 3
  DE HELLIGE APOSTLER FILIP OG JAKOB
1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Fre 4
  Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 5
  Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
I Dominikanerordenen:
  Vincent Ferrer
Tidebønn for uke 1
SØN 6
  5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 14,21b-27; Åp 21,1-5a; Joh 13,31-33a.34-35
Man 7
  Apg 14,5-18; Joh 14,21-26
Tir 8
  Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 9
  Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Katarina av Bologna
Tor 10
  Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
I Picpus-ordenen:
  Den salige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
  Antoninus, biskop
Fre 11
  Apg 15,22-31; Joh 15,12-17
Hos Cistercienserne:
  De hellige abbeder av Cluny
Lør 12
  (De hellige Nereus og Achilleus)
  (Den hellige Pancratius)
  Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2
SØN 13
  6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 15,1-2.22-29; Åp 21,10-14.22-23; Joh 14,23-29
Man 14
  APOSTELEN MATTIAS
Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Tir 15
  Den hellige Hallvard
  Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Hos Cistercienserne:
  Den hellige Pachomius
Ons 16
  Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
I Karmelittordenen:
  (Den hellige Simon Stock, munk)
Tor 17
  KRISTI HIMMELFART
Apg 1,1-11; Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23; Luk 24,46-53
Fre 18
  Den hellige Erik [valgfrie minnedagslesninger]
  Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 19
  Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3
SØN 20
  7. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 7,55-60; Åp 22,12-14.16-17.20; Joh 17,20-26
Man 21
  (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
  Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 22
  (Den hellige Rita av Cascia)
  Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 23
  Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 24
  Apg 22,30.23,6-11; Joh 17,20-26
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Innvielse av Frans' basilika i Assisi
I Dominikanerordenen:
  Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Fre 25
  (Den hellige Beda den Ærverdige)
  (Den hellige Gregor VII)
  (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
  Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
I Karmelittordenen:
  Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Lør 26
  Den hellige Filip Neri
  Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
Vigilie
  PINSEVIGILIEN
1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 27
  PINSEDAG
Apg 2,1-11; Rom 8,8-17; Joh 20,19-23
Eller fra år A: Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Tidebønn for uke 4
Man 28
Leserekke fra uke 8 begynner
  Sir 17,24-29; Mark 10,17-27
Tir 29
  Sir 35,1-12; Mark 10,28-31
Ons 30
  Sir 36,1-2.4-5.10-17; Mark 10,32-45
Tor 31
  JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH
Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56

Juni 2007

Fre 1
  Den hellige Justin
Sir 44,1.9-15; Mark 11,11-25
Lør 2
  (De hellige Marcellinus og Peter)
  Sir 51,18-28; Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1
SØN 3
  DEN HELLIGE TREENIGHET
Ordsp 8,22-31; Rom 5,1-5; Joh 16,12-15
Man 4
  Tob 1,1a.1c.3a;2,1b-8; Mark 12,1-12
I Dominikanerordenen:
  Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Tir 5
  Den hellige Bonifatius [valgfrie minnedagslesninger]
Tob 2,9-21; Mark 12,13-17
Ons 6
  (Den hellige Norbert)
  Tob 3,1-12.24-25; Mark 12,18-27
Hos Maristene:
  Den hellige Marcellin Champagnat
Tor 7
  Tob 6,11-12a;7,1-2a.9-16;8,4-10; Mark 12,28-34
I Karmelittordenen:
  Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Fre 8
  Tob 11,4-14; Mark 12,35-37
Lør 9
  (Den hellige Efrem)
  Tob 12,1.5-19.24a; Mark 12,38-44
Tidebønn for uke 2
SØN 10
  FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD
1 Mos 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Luk 9,11b-17
Man 11
  Apostelen Barnabas [minnedagslesninger]
Apg 11,21b-26;13,1-3; Matt 10,7-13
Tir 12
  2 Kor 1,18-22; Matt 5,13-16
I Karmelittordenen:
  Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Ons 13
  Den hellige Antonius av Padova [valgfrie minnedagslesninger]
2 Kor 3,4-11; Matt 5,17-19
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE ANTONIUS AV PADOVA
Tor 14
  2 Kor 3,15-4,1.3-6; Matt 5,20-26
Fre 15
  JESU HJERTEFEST
Esek 34,11-16; Rom 5,5-11; Luk 15,3-7
Lør 16
  Jomfru Marias rene hjerte
Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
I Picpus-ordenen:
  JOMFRU MARIAS RENE HJERTE
Tidebønn for uke 3
SØN 17
  11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Sam 12,7-10.13; Gal 2,16.19-21; Luk 7,36-8,3 (kortere: Luk 7,36-50)
Hos Cistercienserne:
  (Den salige Josef Maria Cassant)
Man 18
  2 Kor 6,1-10; Matt 5,38-42
Tir 19
  (Den hellige Romualdus)
  2 Kor 8,1-9; Matt 5,43-48
Ons 20
  2 Kor 9,6-11; Matt 6,1-6.16-18
Tor 21
  Den hellige Aloysius Gonzaga [valgfrie minnedagslesninger]
2 Kor 11,1-11; Matt 6,7-15
Fre 22
  (Den hellige Paulinus av Nola)
  (De hellige John Fisher og Thomas More)
  2 Kor 11,18.21b-30; Matt 6,19-23
Lør 23
  2 Kor 12,1-10; Matt 6,24-34
Vigilie
  VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL
Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
I Dominikanerordenen:
  Innocens V, pave
Tidebønn for uke 4
SØN 24
  JOHANNES DØPERENS FØDSEL
Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Man 25
  1 Mos 12,1-9; Matt 7,1-5
Tir 26
  1 Mos 13,2.5-18; Matt 7,6.12-14
Ons 27
  (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
  1 Mos 15,1-12.17-18; Matt 7,15-20
Tor 28
  Den hellige Ireneus [valgfrie minnedagslesninger]
1 Mos 16,1-12.15-16 (kortere: 6b-12.15-16); Matt 7,21-29
Vigilie
  VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
Fre 29
  DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Lør 30
  (Kirkens første martyrer i Roma [valgfrie minnedagslesninger])
  1 Mos 18,1-15; Matt 8,5-17
Tidebønn for uke 1

Juli 2007

SØN 1
  13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Kong 19,16b.19-21; Gal 5,1.13-18; Luk 9,51-62
Man 2
  1 Mos 18,16-33; Matt 8,18-22
Tir 3
  APOSTELEN THOMAS
Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Ons 4
  (Den hellige Elisabeth av Portugal)
  1 Mos 21,5.8-20; Matt 8,28-34
Tor 5
  (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
  1 Mos 22,1-19; Matt 9,1-8
Fre 6
  (Den hellige Maria Goretti [valgfrie minnedagslesninger])
  1 Mos 23,1-4.19.24,1-8.62-67; Matt 9,9-13
Lør 7
  1 Mos 27,1-5.15-29; Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2
SØN 8
  14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 66,10-14c; Gal 6,14-18; Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9)
Man 9
  (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
  1 Mos 28,10-22a; Matt 9,18-26
I Dominikanerordenen:
  Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
I Picpus-ordenen:
Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
Tir 10
  Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen [valgfrie minnedagslesninger]
1 Mos 32,22-32; Matt 9,32-38
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Veronika Giuliani
Ons 11
  DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Ordsp 2,1-9; Matt 19,27-29
Tor 12
  1 Mos 44,18-21.23b-29.45,1-5; Matt 10,7-15
Fre 13
  (Den hellige Henrik)
  1 Mos 46,1-7.28-30; Matt 10,16-23
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Lør 14
  (Den hellige Camillus av Lellis)
  1 Mos 49,29-32.50,15-26a; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 15
  15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
5 Mos 30,10-14; Kol 1,15-20; Luk 10,25-37
Man 16
  (Jomfru Maria av Karmelberget: Sak 2,14-17; Mat 12,46-50)
  2 Mos 1,8-14.22; Matt 10,34-11,1
I Karmelittordenen:
  HØYTID FOR DEN SALIGE MARIA AV KARMELBERGET
1 Kong 18,42b-45a; Gal 4,4-7; Joh 19,25-27
Tir 17
  2 Mos 2,1-15a; Matt 11,20-24
I Karmelittordenen:
  (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
  Ceslas, prest og ordensbror
Ons 18
  2 Mos 3,1-6.9-12; Matt 11,25-27
Tor 19
  2 Mos 3,13-20; Matt 11,28-30
I Karmelittordenen:
  Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ): Est 8,3-8a.16-17; Joh 2,1-11
Fre 20
  Den hellige Thorlákr [valgfrie minnedagslesninger]
2 Mos 11,10-12,14; Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE PROFETEN ELIAS
1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12; Luk 9,28b-36
Lør 21
  (Den hellige Laurentius av Brindisi)
  2 Mos 12,37-42; Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4
SØN 22
  16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Mos 18,1-10a; Kol 1,24-28; Luk 10,38-42
Man 23
  DEN HELLIGE BIRGITTA - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Gal 2,19-20; Joh 15,1-8
Tir 24
  (Den hellige Charbel Makhlouf)
  2 Mos 14,21-15,1; Matt 12,46-50
Ons 25
  APOSTELEN JAKOB
2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Tor 26
  De hellige Joakim og Anna
2 Mos 19,1-2.9-11; Matt 13,10-17
Fre 27
  2 Mos 20,1-17; Matt 13,18-23
Lør 28
  2 Mos 24,3-8; Matt 13,24-30
I Trondheim Stift:
Årsdag for bispevigselen
I Karmelittordenen:
  (Den salige Johannes Soreth)
Tidebønn for uke 1
SØN 29
  OLAV DEN HELLIGE - OLSOK
Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Man 30
  (Den hellige Peter Krysologus)
  2 Mos 32,15-24,30-34; Matt 13,31-35
Tir 31
  Den hellige Ignatius av Loyola
2 Mos 33,7-11;34,5b-9.28; Matt 13,36-43

August 2007

Ons 1
  Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
2 Mos 34,29-35; Matt 13,44-46
Tor 2
  (Den hellige Eusebius av Vercelli)
  (Den hellige Peter Julian Eymard)
  2 Mos 40,16-21.34-38; Matt 13,47-53
For Fransiskanerne og Klarissene:
  VÅR FRUE AV ENGLENE - PORTIUNCOLA
Hos Maristene:
  Den hellige Peter Julian Eymard
I Dominikanerordenen:
  Johanna av Aza, Dominikus' mor
Fre 3
  3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Matt 13,54-58
Lør 4
  Den hellige Johannes Maria Vianney
3 Mos 25,1.8-17; Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2
SØN 5
  18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Fork 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Luk 12,13-21
Man 6
  HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14; 2 Pet 1,16-19; Luk 9,28b-36
I St. Olav, Oslo:
  KIRKEVIGSELSFEST
Tir 7
  (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
  (Den hellige Cajetan)
  4 Mos 12,1-13; Matt 14,22-36
I Karmelittordenen:
  Den hellige Albert av Trapani
I Oslo katolske bispedømme:
  KIRKEVIGSELSFEST
I Oslo (domkirken):
  HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14; 2 Pet 1,16-19; Luk 9,28b-36
Ons 8
  Den hellige Dominikus
4 Mos 13,1-2a.25;14,1.26-29.34-35; Matt 15,21-28
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKUS
Jes 52,5-7; Salme 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10; 1 Tim 4,1-8; A: Matt 5,16; Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Tor 9
  DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein) - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Hos 2,16b.17b.21-22; Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
(Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16; Joh4,19-24
Fre 10
  DEN HELLIGE LAURENTIUS - DIAKON OG MARTYR
2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Lør 11
  Den hellige Klara av Assisi
5 Mos 6,4-13; Matt 17,14-20
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE KLARA AV ASSISI
Tidebønn for uke 3
SØN 12
  19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 18,6-9; Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12); Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40)
I Tromsø stift feires Marias opptagelse i himmelen i dag
Man 13
  (Den hellige Pontian)
  (Den hellige Hippolyt)
  5 Mos 10,12-22; Matt 17,22-27
Tir 14
  Den hellige Maximilian Kolbe [valgfrie minnedagslesninger]
5 Mos 31,1-8; Matt 18,1-5.10-14
  VIGILIEN til JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Luk 11,27-28
Ons 15
  JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
Åp 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27; Luk 1,39-56
I Tromsø stift feires denne festen søndag 12. august
Tor 16
  (Den hellige Stefan av Ungarn)
  Josv 3,7-10a.11.13-17; Matt 18,21-19,1
Fre 17
  Josv 24,1-13; Matt 19,3-12
I Dominikanerordenen:
  Hyacint, prest og ordensbror
Lør 18
  Josv 24,14-29; Matt 19,13-15
I Dominikanerordenen:
  Mannes, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 4
SØN 19
  20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 38,4-6.8-10; Hebr 12,1-4; Luk 12,49-53
Man 20
  Den hellige Bernhard av Clairvaux
Dom 2,11-19; Matt 19,16-22
Hos Cistercienserne:
  DEN HELLIGE BERNHARD AV CLAIRVAUX
Sir 39,6-10; Fil 3,17-4,1; Matt 5,13-19
Tir 21
  Den hellige Pius X
Dom 6,11-24a; Matt 19,23-30
Ons 22
  Jomfru Marias dronningverdighet
Jes 9,1-6; Luk 1,26-38
Tor 23
  (Den hellige Rosa av Lima)
  Dom 11,29-39a; Matt 22,1-14
I Dominikanerordenen:
  Rosa av Lima
Fre 24
  DEN HELLIGE BARTOLOMEUS - APOSTEL
Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Lør 25
  (Den hellige Ludvig av Frankrike)
  (Den hellige Josef av Calasanz)
  Rut 2,1-3.8-11;4,13-17; Matt 23,1-12
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE LUDVIG AV FRANKRIKE
Tidebønn for uke 1
SØN 26
  21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 66,18-21; Hebr 2,5-7.11-13; Luk 13,22-30
Man 27
  Den hellige Monika
1 Tess 1,1-5.8b-10; Matt 23,13-22
Tir 28
  Den hellige Augustin
1 Tess 2,1-8; Matt 23,23-26
Hos Augustinerkorherrene:
  DEN HELLIGE AUGUSTIN
I Dominikanerordenen og hos Elisabethsøstrene:
  DEN HELLIGE AUGUSTIN
Ons 29
  Johannes Døperens martyrdød
Jer 1,17-19; Mark 6,17-29
Tor 30
  1 Tess 3,7-13; Matt 24,42-51
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13; Joh 14,23-27
Fre 31
  1 Tess 4,1-8; Matt 25,1-13

September 2007

Lør 1
  1 Tess 4,9-11; Matt 25,14-30
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa Margarita Redi: Ef 3,8-12.14-21; Joh 15,9-17
Tidebønn for uke 2
SØN 2
  22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29]; Hebr 12,18-19.22-24a; Luk 14,1.7-14
Man 3
  Den hellige Gregor den Store [valgfrie minnedagslesninger]
1 Tess 4,13-17; Luk 4,16-30
Tir 4
  1 Tess 5,1-6.9-11; Luk 4,31-37
Ons 5
  Kol 1,1-8; Luk 4,38-44
Hos Missionaries of Charity:
  TERESA AV CALCUTTA
Høys 8,6-7; 1 Kor 13,1-13; Matt 5,1-16
Tor 6
  Kol 1,9-14; Luk 5,1-11
I Dominikanerordenen:
  Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Fre 7
  Kol 1,15-20; Luk 5,33-39
Lør 8
  JOMFRU MARIAS FØDSEL
Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Tidebønn for uke 3
SØN 9
  23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 9,13-18 (gr. 13-18b); Filem 9b-10.12-17; Luk 14,25-33
I St. Olav, Trondheim:
  KIRKEVIGSELSFEST
Man 10
  Kol 1,24-2,3; Luk 6,6-11
I Trondheim stift:
  KIRKEVIGSELSFEST
Tir 11
  Kol 2,6-15; Luk 6,12-19
Ons 12
  (Jomfru Marias hellige Navn: Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,39-47)
  Kol 3,1-11; Luk 6,20-26
Hos Maristene:
  JOMFRU MARIAS HELLIGE NAVN
Sir 24,17-22; Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,39-47
I Karmelittordenen:
  Den salige Maria av Jesus
Tor 13
  Den hellige Johannes Krysostomos [valgfrie minnedagslesninger]
Kol 3,12-17; Luk 6,27-38
Fre 14
  KORSETS OPPHØYELSE
4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Lør 15
  Jomfru Marias Smerter
Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tidebønn for uke 4
SØN 16
  24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Mos 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Luk 15,1-32 (kortere: Luk 15,1-10)
Man 17
  (Den hellige Robert Bellarmin)
  1 Tim 2,1-8; Luk 7,1-10
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE ALBERT AV JERUSALEM
Ef 6,10-18; Matt 20,25-28
For Fransiskanerne og Klarissene:
  FRANSISKUS' STIGMATA
Tir 18
  1 Tim 3,1-13; Luk 7,11-17
Ons 19
  (Den hellige Januarius)
  1 Tim 3,14-16; Luk 7,31-35
Hos Misjonærer av den Hellige Familie:
  DEN SALIGE JOMFRU MARIA AV LA SALETTE
1Mos 9,8-17; 2 Kor 5,17-21; Joh 19,25-27
I Dominikanerordenen:
  Juan Macias, ordensbror
Tor 20
  Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 Tim 4,12-16; Luk 7,36-50
I Dominikanerordenen:
  (Frans av Posadas, prest og ordensbror)
Fre 21
  EVANGELISTEN MATTEUS
Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Lør 22
  1 Tim 6,13-16; Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1
SØN 23
  25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Amos 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13)
Man 24
  Esr 1,1-6; Luk 8,16-18
Tir 25
  Esr 6,7-8.12b.14-20; Luk 8,19-21
Ons 26
  (Den hellige Kosmas og den hellige Damian [valgfrie minnedagslesninger])
  Esr 9,5-9; Luk 9,1-6
Tor 27
  Den hellige Vincent av Paul
Hag 1,1-8; Luk 9,7-9
Fre 28
  (Den hellige Venceslas)
  (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
  Hag 1,15b-2,9; Luk 9,18-22
Lør 29
  DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL
Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Tidebønn for uke 2
SØN 30
  26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Amos 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Luk 16,19-31
Caritas-søndag

Oktober 2007

Man 1
  Den hellige Terese av Jesusbarnet [valgfrie minnedagslesninger]
Sak 8,1-8; Luk 9,46-50
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE TERESE AV JESUSBARNET
Jes 66,10-14c eller 1Joh4,7-16; Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Tir 2
  De hellige verneengler
2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Ons 3
  Neh 2,1-8; Luk 9,57-62
Tor 4
  Den hellige Frans av Assisi
Neh 8,1-4a.5-6,7b-12; Luk 10,1-12
For Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE FRANS AV ASSISI
I Dominikanerordenen:
  DEN HELLIGE FRANS AV ASSISI
Fre 5
  Bar 1,15-22; Luk 10,13-16
I Dominikanerordenen:
  Raymund av Capua, prest og ordensbror
Lør 6
  (Den hellige Bruno)
  Bar 4,5-12.27-29; Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3
SØN 7
  27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Luk 17,5-10
Hos Birgittinerne:
  DEN HELLIGE BIRGITTAS HELLIGKÅRING
Man 8
  Jona 1,1-2,12.11; Luk 10,25-37
Tir 9
  (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
  (Den hellige Johannes Leonardi)
  Jona 3,1-10; Luk 10,38-42
I Dominikanerordenen:
  Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Ons 10
  Jona 4,1-11; Luk 11,1-4
Tor 11
  Mal 3,13-4,2a; Luk 11,5-13
Fre 12
  Joel 1,13-15;2,1-2; Luk 11,15-26
Lør 13
  Joel 4,12-21; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 14
  28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Kong 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Luk 17,11-19
Man 15
  Den hellige Teresa av Avila [valgfrie minnedagslesninger]
Rom 1,1-7; Luk 11,29-32
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE TERESA AV JESUS
Vis 7,7-14; Rom 8,14-17.26-27; Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Tir 16
  Rom 1,16-25; Luk 11,37-41
I Oslo katolske bispedømme:
  (Olav den Helliges omvendelse) [liturgiske tekster]
I kirker i OKB viet til St. Olav:
  Olav den Helliges omvendelse [liturgiske tekster]
Utenfor Oslo katolske bispedømme:
  (Den hellige Hedvig)
  (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Ons 17
  Den hellige Ignatius av Antiokia [valgfrie minnedagslesninger]
Rom 2,1-11; Luk 11,42-46
Tor 18
  EVANGELISTEN LUKAS
2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Fre 19
  (De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
  (Den hellige Paul av korset)
  Rom 4,1-8; Luk 12,1-7
Lør 20
  Rom 4,13.16-18; Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1
SØN 21
  29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Mos 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Luk 18,1-8
Misjonssøndag
Man 22
  Rom 4,20-25; Luk 12,13-21
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Tir 23
  (Den hellige Johannes av Capestrano)
  Rom 5,12.15.17-19.20b-21; Luk 12,35-38
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE JOHANNES AV CAPESTRANO
Ons 24
  (Den hellige Antonius Maria Claret)
  Rom 6,12-18; Luk 12,39-48
Tor 25
  Rom 6,19-23; Luk 12,49-53
Fre 26
  Rom 7,18-25a; Luk 12,54-59
Lør 27
  Rom 8,1-11; Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 28
  30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Sir 35,15b-17.20-22a [gr. 12-14.16-18]; 2 Tim 4,6-8.16-18; Luk 18,9-14
Man 29
  Rom 8,12-17; Luk 13,10-17
Tir 30
  Rom 8,17-25; Luk 13,18-21
Ons 31
  Rom 8,26-30; Luk 13,22-30

November 2007

Tor 1
  ALLEHELGENSDAG
Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Fre 2
  Allesjelersdag
2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Lør 3
  (Den hellige Martin av Porres)
  Rom 11,1-2a,11-12,25-29; Luk 14,1.7-11
I Dominikanerordenen:
  MARTIN AV PORRES, ordensbror
Tidebønn for uke 3
SØN 4
  31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 11,22-12,2; 2 Tess 1,11-2,2; Luk 19,1-10
Man 5
  Rom 11,29-36; Luk 14,12-14
Tir 6
  Rom 12,5-16a; Luk 14,15-24
I Dominikanerordenen:
  Ignatius, Frans og Alfons, prester og ordensbrødre, og deres ledsagere, martyrer i Kina og Japan
Ons 7
  Rom 13,8-10; Luk 14,25-33
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKANERORDENENS ALLEHELGENSDAG
Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10; Salme 24,1-2.2-4ab.5-6; A: Matt 5,3; Mark 10,28-30
Tor 8
  Rom 14,7-12; Luk 15,1-10
I Karmelittordenen:
  (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKANERORDENENS ALLESJELERSDAG
Åp 21,1-5a.6b-7; Salme 122,1-2.4-5.6-7.8-9; A: Fil 3,20; Joh 17,15-21.24-26
Fre 9
  LATERANKIRKENS VIGSELSFEST
Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Lør 10
  Den hellige Leo den Store
Rom 16,3-9,15b-16.22-27; Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4
SØN 11
  32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Makk 7,1-2.9-14; 2 Tess 2,16-3,5; Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)
Innsamling av Peterspenger
Man 12
  Den hellige Josafat
Visd 1,1-7; Luk 17,1-6
Tir 13
  Visd 2,23-3,9; Luk 17,7-10
Hos Cistercienserne:
  ALLE BENEDIKTINERHELGENER
Jes 61,9-11; Joh 15,1-8
Ons 14
  Visd 6,2-12; Luk 17,11-19
For Elisabethsøstrene:
  DEN SALIGE MARIA LOUISE MERKERT
1 Mos 12,1-4a; Salme 40 (39); Ef 1,3-14; A: Joh 13,34; Joh 15,9-17
I Karmelittordenen:
  ALLE KARMELS HELLIGE
Rom 8,28-35.37-39; Matt 5,1-12a
Tor 15
  (Den hellige Albert den Store)
  Visd 7,22-8,1; Luk 17,20-25
I Karmelittordenen:
  Alle avdøde fra Karmelittordenen
Rom 14,7-9.10c-12; Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
  ALBERT DEN STORE
Sir 6,18-21.33-37 eller Jak 3,13-18; Salme 119,9-10 11-12.13-14; A: Apgj 16,14b; Matt 25,4-23
Fre 16
  (Den hellige Margrete av Skottland)
  (Den hellige Gjertrud)
  Visd 13,1-9; Luk 17,26-37
Lør 17
  Den hellige Elisabeth av Ungarn
Visd 18,14-16;19,6-9; Luk 18,1-8
For Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE ELISABETH AV UNGARN
For Elisabethsøstrene:
  PATRONATSFEST
Tidebønn for uke 1
SØN 18
  33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Mal 4,1-2a; 2 Tess 3,7-12; Luk 21,5-19
Man 19
  1 Mak 1,11-16.43-45.57-60.65-67; Luk 18,35-43
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Agnes av Assisi
Tir 20
  2 Mak 16,18-31; Luk 19,1-10
I Karmelittordenen:
  Den hellige Rafael Kalinowski
Ons 21
  Jomfru Marias fremstilling i templet
Sak 2,14-17; Matt 12,46-50
Tor 22
  Den hellige Cecilia [valgfrie minnedagslesninger]
1 Mak 2,15-29; Luk 19,41-44
Fre 23
  (Den hellige Klemens I)
  (Den hellige Kolumban)
  1 Mak 4,36-37.52-59; Luk 19,45-48
Lør 24
  Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
1 Mak 6,1-13; Luk 20,27-40
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
  Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Tidebønn for uke 2
SØN 25
  KRISTI KONGEFEST
2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Luk 23,35-43
Man 26
  Dan 1,1-6.8-20; Luk 21,1-4
Tir 27
  Dan 2,31-45; Luk 21,5-11
Ons 28
  Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Luk 21,12-19
Tor 29
  Dan 6,12-28; Luk 21.20-28
I Karmelittordenen:
  De salige Dionysos og Redempt
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Alle fransiskanerordenens hellige
Fre 30
  DEN HELLIGE ANDREAS
Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember 2007

Lør 1
  Dan 7,15-27; Luk 21,34-36
Hos Jesu små søstre:
  Den salige Charles de Foucauld
Tidebønn for uke 1
SØN 2
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år II
  1. SØNDAG I ADVENT
Jes 2,1-5; Rom 13,11-14; Matt 24,37-44
Man 3
  Den hellige Frans Xavier
Jes 4,1-6; Matt 8,5-11
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
  PATRONATSFEST
Tir 4
  (Den hellige Johannes av Damaskus)
  Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 5
  Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Tor 6
  (Den hellige Nikolas av Myra [valgfrie minnedagslesninger])
  Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 7
  Den hellige Ambrosius
Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 8
  JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE
1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-38
Tidebønn for uke 2
SØN 9
  2. SØNDAG I ADVENT
Jes 11,1-10; Rom 15,4-9; Matt 3,1-12
Man 10
  Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 11
  (Den hellige Damasus I)
  Jes 40,1-11; Matt 18,12-14
Ons 12
  (Vår Frue av Guadalupe)
  Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 13
  Den hellige Lucia [valgfrie minnedagslesninger]
Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 14
  Den hellige Johannes av korset [valgfrie minnedagslesninger]
Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE JOHANNES AV KORSET
Jes 43,1-3a.4-5; Rom 8,14-18.28-30; Joh 17,11b.17-26
Lør 15
  Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 16
    3. SØNDAG I ADVENT
Jes 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Matt 11,2-11
Man 17
  1 Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Tir 18
  Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Ons 19
  Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Tor 20
  Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Fre 21
[Den hellige Peter Canisius]
  Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18; Luk 1,39-45
Lør 22
  1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Tidebønn for uke 4
SØN 23
  4. SØNDAG I ADVENT
Jes 7,10-14; Rom 1,1-7; Matt 1,18-24
Man 24
  2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
  Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Tir 25
  KRISTI FØDSELSFEST
1. Julemesse - Midnattsmessen: Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry: Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag: Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Ons 26
  DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR
Apg 6,8-10;7,54-59; Matt 10,17-22
Tor 27
  DEN HELLIGE EVANGELISTEN JOHANNES
1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Fre 28
  DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Lør 29
[Den hellige Thomas Becket]
  1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Tidebønn for uke 1
SØN 30
  DEN HELLIGE FAMILIE
Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Matt 2,13-15,19-23
Man 31
[Den hellige Sylvester I]
  1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18

2008

av Webmaster publisert 08.06.2009, sist endret 31.12.2022 - 12:31