Liturgisk kalender 2008

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke gjengitt.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant, likeledes en markering for Høytid , Fest , Minnedag (obligatorisk og valgfri ) samt Faste og abstinens . Valgfrie minnedagslesninger er markert med en .

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Januar 2008

Tir 1
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1
  GUDS HELLIGE MOR MARIA
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Ons 2
  De hellige Basilios og Gregorios
1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Tor 3
  (Jesu hellige navn)
  1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34
Fre 4
  1 Joh 3,7-10; Joh 1,35-42
Lør 5
  1 Joh 3,11-21; Joh 1,43-51
Tidebønn for uke 2
SØN 6
  HERRENS ÅPENBARING
Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Kollekt til barne-missio
Man 7
  (Den hellige Raimund av Peñafort)
  1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tir 8
  (Den hellige Torfinn)
  1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Ons 9
  1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Tor 10
  1 Joh 4,19-5,4; Luk 4,14-22a
Fre 11
  1 Joh 5,5-13; Luk 5,12-16
Lør 12
  1 Joh 5,14-21; Joh 3,22-30
Tidebønn for uke 3
SØN 13
  HERRENS DÅP
Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Matt 3,13-17
Tidebønn for uke 1
Man 14
  1 Sam 1,1-8; Mark 1,14-20
Tir 15
  1 Sam 1,9-20; Mark 1,21-28
Ons 16
  1 Sam 3,1-10.19-20; Mark 1,29-39
Tor 17
  Den hellige Antonius
1 Sam 4,1-11; Mark 1,40-45
Fre 18
  1 Sam 8,4-7.10-22a; Mark 2,1-12
I Dominikanerordenen:
  Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster: Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13; Salme 27,1.4,5,8-9.11; Joh 12,24-26
Bønneuken for kristen enhet
Lør 19
  Den hellige Henrik av Finland Jes 52,7-10; Matt 28,16-20
1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 20
  2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Joh 1,29-34
Man 21
  Den hellige Agnes 1 Kor 1,26-31; Matt 13,44-46
1 Sam 15,16-23; Mark 2,18-22
Tir 22
  (Den hellige Vincent) 2 Kor 4,7-15; Matt 10,17-22
  1 Sam 16,1-13; Mark 2,23-28
Ons 23
  1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mark 3,1-6
Tor 24
  Den hellige Frans av Sales
1 Sam 18,6-9;19,1-7; Mark 3,7-12
Fre 25
  APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE
Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22; Mark 16,15-18
Lør 26
I Trondheim Stift:
  DEN HELLIGE EYSTEIN
I Oslo katolske bispedømme og Tromsø Stift:
  (Den hellige Eystein)
  2 Sam 1,1-4,11-12.19.23-27; Mark 3,20-21
Hos Cistercienserne:
  GRUNNLEGGERNE ROBERT, ALBERIC OG STEFAN
Sir 44,1,10-15; Hebr 11,1-2,8-16; Mark 10,24b-30
Tidebønn for uke 3
SØN 27
  3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 8,23b-9,3; 1 Kor 10,10-13.17; Matt 4,12-23 (kortere: Matt 4,12-17)
Man 28
  Den hellige Thomas Aquinas
2 Sam 5,1-7.10; Mark 3,22-30
I Dominikanerordenen:
  THOMAS AV AQUINAS
Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12; Joh 17,11b-19
Tir 29
  2 Sam 6,12b-15.17-19; Mark 3,31-35
Ons 30
  2 Sam 7,4-17; Mark 4,1-20
Tor 31
  Den hellige Johannes Bosco Fil 4,4-9; Matt 18,1-5
2 Sam 7,18-19,24-29; Mark 4,21-25

Februar 2008

Fre 1
  2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Mark 4,26-34
Lør 2
  HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Tidebønn for uke 4
SØN 3
  4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Sef 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Matt 5,1-12a
I Tromsø (domkirken):
  VIGSELSFEST FOR VÅR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ
Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Man 4
  2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a; Mark 5,1-20
I Dominikanerordenen:
  Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Tir 5
  Den hellige Agathe
2 Sam 18,9-10.14b.24-25a,30-19,3; Mark 5,21-43
Tidebønn for uke 4
Ons 6
  Askeonsdag - faste- og abstinens
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 7
  5 Mos 30,15-20; Lk 9,22-25
Fre 8
  Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 9
  Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 10
  1. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 2,7-9.19a;3,1-7; Rom 5,12-19 (kortere: Rom 5,12.17-19); Matt 4,1-11
Man 11
  3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 12
  Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 13
  Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 14
  DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA
Apg 13,46-49; Luk 10,1-9
Fre 15
  Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 16
  5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 17
  2. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Matt 17,1-9
Man 18
  Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 19
  Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 20
  Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 21
  Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 22
  APOSTELEN PETERS STOL
1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Lør 23
  Mi 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 24
  3. SØNDAG I FASTEN
2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (kortere: Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 25
  2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 26
  Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 27
  5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 28
  Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 29
  Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34

Mars 2008

Lør 1
  Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 2
  4. SØNDAG I FASTEN
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (kortere: Joh 9,1.6-9.13-17.34-38)
Man 3
  Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 4
  Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-16
Ons 5
  Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 6
  2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 7
  Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 8
  Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 9
  5. SØNDAG I FASTEN
Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 10
  Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62); Joh 8,1-11
Tir 11
  4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 12
  Dan 3,14-20.49-50.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 13
  1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 14
  Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 15
  DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
For St. Josephsøstrene:
  PATRONATSFEST
Tidebønn for uke 2
SØN 16
  PALMESØNDAG
Matt 21,1-11; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Matt 26,14-27,66 (kortere: 27,11-54)
Man 17
  Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 18
  Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 19
  Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 20
  SKJÆRTORSDAG
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Åp 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 21
  Langfredag
Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16;5,7-9; Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 22
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
  PÅSKEVIGILIEN
1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,5-15,1a; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Matt 28,1-10
Tidebønn for uke 1
SØN 23
  PÅSKEDAG
Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Matt 28,1-10 eller Luk 24,1-12
Man 24
  MANDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,14.22-33; Matt 28,8-15
Tir 25
  TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 26
  ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 27
  TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 28
  FREDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 29
  LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 30
Miskunns-søndagen
  2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 2,42-47; 1 Pet 1,3-9; Joh 20,19-31
Man 31
  HERRENS BEBUDELSE
Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38

April 2008

Tir 1
  Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 2
  (Den salige Frans fra Paola)
  Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Tor 3
  Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 4
  (Den hellige Isidor av Sevilla)
  Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 5
  (Den hellige Vincent Ferrer)
  Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3
SØN 6
  3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 2,14.22-33; 1 Pet 1,17-21; Luk 24,13-35
Man 7
  Den hellige Johannes Baptist de la Salle
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 8
  Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
Ons 9
  Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 10
  Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Fre 11
  Den hellige Stanislaus
Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 12
  Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 13
  4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 2,14a.36-41; 1 Pet 2,20b-25; Joh 10,1-10
Kallssøndag
Man 14
  Apg 11,1-18; Joh 10,11-18
Tir 15
  Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 16
  Den hellige Magnus
Apg 12,24-13.5a; Joh 12,44-50
Tor 17
  Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 18
  Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 19
  Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
Årsdagen for pavevalget
Tidebønn for uke 1
SØN 20
  5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 6,1-7; 1 Pet 2,4-9; Joh 14,1-12
Man 21
  (Den hellige Anselm av Canterbury)
  Apg 14,5-18; Joh 14,21-26
Tir 22
  Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Hos Cistercienserne:
  (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
Ons 23
  (Den hellige Adalbert)
  (Den hellige Georg) Åp 21,5-7; Luk 9,23-26
  Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den salige Egidius av Assisi
Tor 24
  (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Fidelis av Sigmaringen
Fre 25
  EVANGELISTEN MARKUS
1 Pet 5,5b-14; Mark 16,15-20
Lør 26
  Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
Hos Cistercienserne:
  Rafael Arnaiz de Baron
Tidebønn for uke 2
SØN 27
  6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 8,5-8.14-17; 1 Pet 3,15-18; Joh 14,15-21
Man 28
  (Den hellige Peter Chanel)
  (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
  Apg 16,11-15; Joh 15,26-16.4a
Hos Maristene:
  DEN HELLIGE PETER CHANEL
Jes 66,18-20a; 1 Pet 2,20b-25; Joh 10,11-16
Tir 29
  DEN HELLIGE KATARINA AV SIENA - VERNEHELGEN FOR EUROPA
1 Joh 1,5-2,2; Matt 25,1-13
I Dominikanerordenen:
  KATARINA AV SIENA
Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2; Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Ons 30
  (Den hellige Pius V)
  Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15

Mai 2008

Tor 1
  KRISTI HIMMELFART
Apg 1,1-11; Ef 1,17-23; Matt 28,16-20
Fre 2
  Den hellige Athanasius
Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 3
  DE HELLIGE APOSTLER FILIP OG JAKOB
1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Tidebønn for uke 3
SØN 4
  7. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 1,12-14; 1 Pet 4,13-16; Joh 17,1-11a
Man 5
  Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
I Dominikanerordenen:
  Vincent Ferrer
Tir 6
  Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 7
  Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 8
  Apg 22,30.23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 9
  Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Katarina av Bologna
Lør 10
  Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
Vigilie
  PINSEVIGILIEN
1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
I Picpus-ordenen:
  Den salige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
  Antoninus, biskop
SØN 11
  PINSEDAG
Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Tidebønn for uke 2
Man 12
Messelesninger fra uke 6
  (De hellige Nereus og Achilleus)
  (Den hellige Pancratius)
  Jak 1,1-11; Mark 8,11-13
Tir 13
  (Vår Frue av Fátima) Jes 61,9-11; Joh 11,27-28
  Jak 1,12-18; Mark 8,14-21
Ons 14
  APOSTELEN MATTIAS
Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Tor 15
  (Den hellige Hallvard)
Jak 2,1-9; Mark 8,27-33
Hos Cistercienserne:
  Den hellige Pachomius
Fre 16
  Jak 2,14-24.26; Mark 8,34-9,1
I Karmelittordenen:
  (Den hellige Simon Stock, munk)
Lør 17
  Jak 3,1-10; Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3
SØN 18
  DEN HELLIGE TREENIGHET
2 Mos 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Joh 3,16-18
Man 19
  Jak 3,13-18; Mark 9,14-29
Tir 20
  (Den hellige Bernardin av Siena)
  Jak 4,1-10; Mark 9,30-37
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Bernardin av Siena
Ons 21
  (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
  Jak 4,13-17; Mark 9,38-40
Tor 22
  (Den hellige Rita av Cascia)
  Jak 5,1-6; Mark 9,41-50
Fre 23
  Jak 5,9-12; Mark 10,1-12
Lør 24
  Jak 5,13-20; Mark 10,13-16
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Innvielse av Frans' basilika i Assisi
I Dominikanerordenen:
  Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Tidebønn for uke 4
SØN 25
  FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD
5 Mos 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; Joh 6,51-58
Man 26
  Den hellige Filip Neri
1 Pet 1,3-9; Mark 10,17-27
Tir 27
  (Den hellige Augustin av Canterbury)
  1 Pet 1,10-16; Mark 10,28-31
Ons 28
  1 Pet 1,18-25; Mark 10,32-45
Tor 29
  1 Pet 2,2-5.9-12; Mark 10,46-52
Fre 30
  JESU HJERTEFEST
5 Mos 7,6-11; 1 Joh 4,7-16; Matt 11,25-30
Lør 31
  JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH
Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56
I Picpus-ordenen:
  JOMFRU MARIAS RENE HJERTE
Tidebønn for uke 1

Juni 2008

SØN 1
  9. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
5 Mos 11,18.26-28.32; Rom 3,21-25a.28; Matt 7,21-27
Man 2
  (De hellige Marcellinus og Peter)
  2 Pet 1,2-7; Mark 12,1-12
Tir 3
  Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
2 Pet 3,12-15a.17-18; Mark 12,13-17
Ons 4
  2 Tim 1,1-3.6-12; Mark 12,18-27
I Dominikanerordenen:
  Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Tor 5
  Den hellige Bonifatius Apgj 26,19-23; Joh 10,11-16
2 Tim 2,8-15; Mark 12,28-34
Fre 6
  (Den hellige Norbert)
  2 Tim 3,10-17; Mark 12,35-37
Hos Maristene:
  Den hellige Marcellin Champagnat
Lør 7
  2 Tim 4,1-8; Mark 12,38-44
I Karmelittordenen:
  Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Tidebønn for uke 2
SØN 8
  10. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Hos 6,3-6; Rom 4,18-25; Matt 9,9-13
Man 9
  (Den hellige Efrem)
  1 Kong 17,1-6; Matt 5,1-12
Tir 10
  1 Kong 17,7-16; Matt 5,13-16
I Dominikanerordenen:
  Johannes Dominici, prest og ordensbror
Ons 11
  Apostelen Barnabas
Apg 11,21b-26;13,1-3; Matt 10,7-13
Tor 12
  1 Kong 18,41-46; Matt 5,20-26
I Karmelittordenen:
  Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Fre 13
  Den hellige Antonius av Padova Jes 61,1-3; Luk 10,1-9
1 Kong 19,9a.11-16; Matt 5,27-32
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE ANTONIUS AV PADOVA
Lør 14
  1 Kong 19,19-21; Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3
SØN 15
  11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Mos 19,2-6a; Rom 5,6-11; Matt 9,36-10,8
Man 16
  1 Kong 21,1-16; Matt 5,38-42
Tir 17
  1 Kong 21,17-29; Matt 5,43-48
Hos Cistercienserne:
  (Den salige Josef Maria Cassant)
Ons 18
  2 Kong 2,1.6-14; Matt 6,1-6.16-18
Tor 19
  (Den hellige Romualdus)
  Sir 48,1-15; Matt 6,7-15
Fre 20
  2 Kong 11,1-4.9-18.20; Matt 6,19-23
Lør 21
  Den hellige Aloysius Gonzaga 1 Joh 5,1-5; Matt 22,34-40
2 Krøn 24,17-25; Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4
SØN 22
  12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 20,10-13; Rom 5,12-15; Matt 10,26-33
Man 23
  2 Kong 17,5-8.13-15a.18; Matt 7,1-5
Vigilie
  VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL
Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
I Dominikanerordenen:
  Innocens V, pave
Tir 24
  JOHANNES DØPERENS FØDSEL
Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Ons 25
  2 Kong 22,8-13;23,1-3; Matt 7,15-20
Tor 26
  2 Kong 24,8-17; Matt 7,21-29
Fre 27
  (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
  2 Kong 25,1-12; Matt 8,1-4
Lør 28
  Den hellige Ireneus 1 Tim 2,22-26; Joh 17,20-26
Klag 2,2.10-14.18-19; Matt 8,5-17
PAULUSÅRET 2008-2009 BEGYNNER
Vigilie
  VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
Tidebønn for uke 1
SØN 29
  DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Man 30
  (Kirkens første martyrer i Roma) Rom 8,31-39; Matt 24,4-13
  Am 2,6-10,13-16; Matt 8,18-22

Juli 2008

Tir 1
  Am 3,1-8;4,11-12; Matt 8,23-27
Ons 2
  Am 5,14-15.21-24; Matt 8,28-34
Tor 3
  APOSTELEN THOMAS
Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Fre 4
  (Den hellige Elisabeth av Portugal)
  Am 8,4-6.9-12; Matt 9,9-13
Lør 5
  (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
  Am 9,11-15; Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2
SØN 6
  14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Sak 9,9-10; Rom 8,9.11-13; Matt 11,25-30
Man 7
  Hos 2,16.17b-18.21-22; Matt 9,18-26
Tir 8
  (Den hellige Sunniva)
Hos 8,4-7.11-13; Matt 9,32-38
Hos Cistercienserne:
  Den salige pave Eugenius III
Ons 9
  (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
  Hos 10,1-3.7-8.12; Matt 10,1-7
I Picpus-ordenen:
Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
  Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
Tor 10
  Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen 1 Pet 4,12-19; Luk 9,23-26
Hos 11,1-4.8c-9; Matt 10,7-15
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Veronika Giuliani
Fre 11
  DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Ordsp 2,1-9; Matt 19,27-29
Lør 12
  Jes 6,1-8; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 13
  15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 55,10-11; Rom 8,18-23; Matt 13,1-23 (kortere: Matt 13,1-9)
Man 14
  (Den hellige Camillus av Lellis)
  Jes 1,10-17; Matt 10,34-11,1
Tir 15
  (Den hellige Svithun)
  (Den hellige Bonaventura)
  Jes 7,1-9; Matt 11,20-24
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE BONAVENTURA
Ons 16
  (Jomfru Maria av Karmelberget) Sak 2,14-17; Mat 12,46-50
  Jes 10,5-7.13-16; Matt 11,25-27
I Karmelittordenen:
  HØYTID FOR DEN SALIGE MARIA AV KARMELBERGET
1 Kong 18,42b-45a; Gal 4,4-7; Joh 19,25-27
Tor 17
  Jes 26,7-9.12.16-19; Matt 11,28-30
I Karmelittordenen:
  (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
  Ceslas, prest og ordensbror
Fre 18
  Jes 38,1-6.21-22.7-8; Matt 12,1-8
Lør 19
  Mi 2,1-5; Matt 12,14-21
I Karmelittordenen:
  Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ): Est 8,3-8a.16-17; Joh 2,1-11
Tidebønn for uke 4
SØN 20
  16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 12,13.16-19; Rom 8,26-27; Matt 13,24-43 (kortere: Matt 13,24-30)
Man 21
  (Den hellige Laurentius av Brindisi)
  Mi 6,1-4.6-8; Matt 12,38-42
Tir 22
  Den hellige Maria Magdalena Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Mi 7,14-15.18-20; Matt 12,46-50
Ons 23
  DEN HELLIGE BIRGITTA - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Judit 8,2-8 eller 1 Tim 5,3-10; Luk 2,36-38 eller Matt 5,13-16
Tor 24
  (Den hellige Charbel Makhlouf)
  Jer 2,1-3.7-8.12-13; Matt 13,10-17
Fre 25
  APOSTELEN JAKOB
2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Lør 26
  De hellige Joakim og Anna
Jer 7,1-11; Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 1
SØN 27
  17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Kong 3,5.7-12; Rom 8,28-30; Matt 13,44-52 (kortere: Matt 13,44-46)
Man 28
  Jer 13,1-11; Matt 13,31-35
I Trondheim Stift:
Årsdag for bispevigselen
I Karmelittordenen:
  (Den salige Johannes Soreth)
Tir 29
  OLAV DEN HELLIGE - OLSOK
Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Ons 30
  (Den hellige Peter Krysologus)
  Jer 15,10.16-21; Matt 13,44-46
Tor 31
  Den hellige Ignatius av Loyola
Jer 18,1-6; Matt 13,47-53

August 2008

Fre 1
  Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
Jer 26,1-9; Matt 13,54-58
Lør 2
  (Den hellige Eusebius av Vercelli)
  (Den hellige Peter Julian Eymard)
  Jer 26,11-16.24; Matt 14,1-12
Hos Maristene:
  Den hellige Peter Julian Eymard
For Fransiskanerne og Klarissene:
  VÅR FRUE AV ENGLENE - PORTIUNCOLA
I Dominikanerordenen:
  Johanna av Aza, Dominikus' mor
Tidebønn for uke 2
SØN 3
  18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 55,1-3; Rom 8,35.37-39; Matt 14,13-21
Man 4
  Den hellige Johannes Maria Vianney
Jer 28,1-17; Matt 14,22-36
Tir 5
  (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen) Åp 21,1-5a; Luk 11,27-28
  Jer 30,1-2.12-15.18-22; 15,1-2.10-14
Ons 6
  HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Matt 17,1-9
I St. Olav, Oslo:
  KIRKEVIGSELSFEST
Tor 7
  (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
  (Den hellige Cajetan)
  Jer 31,31-34; Matt 16,13-23
I Karmelittordenen:
  Den hellige Albert av Trapani
I Oslo katolske bispedømme:
  KIRKEVIGSELSFEST
I Oslo (domkirken):
  HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Matt 17,1-9
Fre 8
  Den hellige Dominikus
Nah 2,1-3;3,1-3.6-7; Matt 16,24-28
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKUS
Jes 52,5-7; Salme 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10; 1 Tim 4,1-8; A: Matt 5,16; Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Lør 9
  DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein) - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Hos 2,16b.17b.21-22; Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
(Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16; Joh 4,19-24
Tidebønn for uke 3
SØN 10
  19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Kong 19,9a.11-13a; Rom 9,1-5; Matt 14,22-33
Man 11
  Den hellige Klara av Assisi
Esek 1,2-5.24-28c; Matt 17,22-27
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE KLARA AV ASSISI
Tir 12
  (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
  Esek 2,8-3,4; Matt 18,1-5.10-14
Ons 13
  (Den hellige Pontian)
  (Den hellige Hippolyt)
  Esek 9,1-7;10,18-22; Matt 18,15-20
Tor 14
  Den hellige Maximilian Kolbe Visd 3,1-9; Joh 15,12-17
Esek 12,1-12; Matt 18,21-19,1
  VIGILIEN til JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Luk 11,27-28
Fre 15
  JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
Åp 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Luk 1,39-56
Lør 16
  (Den hellige Stefan av Ungarn)
  Esek 18,1-10.13b.30-32; Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4
SØN 17
  20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 56,1.6-7; Rom 11,13-15.29-32; Matt 15,21-28
Man 18
  Esek 24,15-24; Matt 19,16-22
I Dominikanerordenen:
  Mannes, prest og ordensbror
Tir 19
  (Den hellige Johannes Eudes)
  Esek 28,1-10; Matt 19,23-30
Hos Cistercienserne:
  Den salige Guerric
Ons 20
  Den hellige Bernhard av Clairvaux
Esek 34,1-11; Matt 20,1-16
Hos Cistercienserne:
  DEN HELLIGE BERNHARD AV CLAIRVAUX
Sir 39,6-10; Fil 3,17-4,1; Matt 5,13-19
Tor 21
  Den hellige Pius X
Esek 36,23-28; Matt 22,1-14
Fre 22
  Jomfru Marias dronningverdighet Jes 9,1-6; Luk 1,26-38
Esek 37,1-14; Matt 22,34-40
Lør 23
  (Den hellige Rosa av Lima)
  Esek 43,1-7a; Matt 23,1-12
I Dominikanerordenen:
  Rosa av Lima
Tidebønn for uke 1
SØN 24
  21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 22,19-23; Rom 11,33-36; Matt 16,13-20
Man 25
  (Den hellige Ludvig av Frankrike)
  (Den hellige Josef av Calasanz)
  2 Tess 1,1-5.11b-12; Matt 23,13-22
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE LUDVIG AV FRANKRIKE
Tir 26
  2 Tess 2,1-3a.14-17; Matt 23,23-26
Ons 27
  Den hellige Monika
2 Tess 3,6-10.16-18; Matt 23,27-32
Tor 28
  Den hellige Augustin
1 Kor 1,1-9; Matt 24,42-51
Hos Augustinerkorherrene:
  DEN HELLIGE AUGUSTIN
I Dominikanerordenen og hos Elisabethsøstrene:
  DEN HELLIGE AUGUSTIN
Fre 29
  Johannes Døperens martyrdød
Jer 1,17-19; Mark 6,17-29
Lør 30
  1 Kor 1,26-31; Matt 25,14-30
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13; Joh 14,23-27
Tidebønn for uke 2
SØN 31
  22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 20,7-9; Rom 12,1-2; Matt 16,21-27

September 2008

Man 1
  1 Kor 2,1-5; Luk 4,16-30
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa Margarita Redi: Ef 3,8-12.14-21; Joh 15,9-17
Tir 2
  1 Kor 2,10b-16; Luk 4,31-37
Ons 3
  Den hellige Gregor den Store 2 Kor 4,1-2.5-7; Luk 22,24-30
1 Kor 3,1-9; Luk 4,38-44
Tor 4
  1 Kor 3,18-23; Luk 5,1-11
Fre 5
  1 Kor 4,1-5; Luk 5,33-39
Hos Missionaries of Charity:
  TERESA AV CALCUTTA
Høys 8,6-7; 1 Kor 13,1-13; Matt 5,1-16
Lør 6
  1 Kor 4,6-15; Luk 6,1-5
I Dominikanerordenen:
  Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 3
SØN 7
  23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Esek 33,7-9; Rom 13,8-10; Matt 18,15-20
I St. Olav, Trondheim:
  KIRKEVIGSELSFEST
Man 8
  JOMFRU MARIAS FØDSEL
Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Tir 9
  (Den hellige Peter Claverius)
  1 Kor 6,1-11; Luk 6,12-19
I Trondheim stift:
  KIRKEVIGSELSFEST
Ons 10
  1 Kor 7,25-31; Luk 6,20-26
Tor 11
  1 Kor 8,1b-7.11-13; Luk 6,27-38
Fre 12
  (Jomfru Marias hellige Navn) Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,39-47
  1 Kor 9,16-19.22b-27; Luk 6,39-42
Hos Maristene:
  JOMFRU MARIAS HELLIGE NAVN
Sir 24,17-22; Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
  Den salige Maria av Jesus
Lør 13
  Den hellige Johannes Krysostomos Ef 4,1-7.11-13; Sal 40; Mark 4,1-10.13-20
1 Kor 10,14-22; Luk 6,43-49
Tidebønn for uke 4
SØN 14
  KORSETS OPPHØYELSE
4 Mos 21,4c-9; Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Man 15
  Jomfru Marias Smerter Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
1 Kor 11,17-26.33; Luk 7,1-10
Tir 16
  De hellige Kornelius og Kyprian
1 Kor 12,12-14.17-30a; Luk 7,11-17
Ons 17
  (Den hellige Robert Bellarmin)
  1 Kor 12,30b-13,13; Luk 7,31-35
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE ALBERT AV JERUSALEM
Ef 6,10-18; Matt 20,25-28
For Fransiskanerne og Klarissene:
  FRANSISKUS' STIGMATA
Tor 18
  1 Kor 15,1-11; Luk 7,36-50
Fre 19
  (Den hellige Januarius)
  1 Kor 15,12-20; Luk 8,1-3
Hos Misjonærer av den Hellige Familie:
  DEN SALIGE JOMFRU MARIA AV LA SALETTE
1 Mos 9,8-17; 2 Kor 5,17-21; Joh 19,25-27
I Dominikanerordenen:
  Juan Macias, ordensbror
Lør 20
  Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 Kor 15,35-37,42-49; Luk 8,4-15
I Dominikanerordenen:
  (Frans av Posadas, prest og ordensbror)
Tidebønn for uke 1
SØN 21
  25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Matt 20,1-16a
Den internasjonale fredsdagen
Man 22
  Ordsp 3,27-34; Luk 8,16-18
Tir 23
  Den hellige Pius av Pietrelcina
Ordsp 21,1-6.10-13; Luk 8,19-21
Ons 24
  Ordsp 30,5-9; Luk 9,1-6
Tor 25
  Fork 1,2-11; Luk 9,7-9
Fre 26
  (Den hellige Kosmas og den hellige Damian) Visd 3,1-9; Matt 10,28-33
  Fork 3,1-11; Luk 9,18-22
Lør 27
  Den hellige Vincent av Paul
Fork 11,9-12,8; Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2
SØN 28
  26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Esek 18,25-28; Fil 2,1-11 (kortere: Fil 2,1-5); Matt 21,28-32
Caritas-søndag
Man 29
  DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL
Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Tir 30
  Den hellige Hieronymus
Job 3,1-3.11-17.20-23; Luk 9,51-56

Oktober 2008

Ons 1
  Den hellige Terese av Jesusbarnet Jes 66,10-14; Sal 131; Matt 18,1-5
Job 9,1-12.14-16; Luk 9,57-62
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE TERESE AV JESUSBARNET
Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16; Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Tor 2
  De hellige verneengler 2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Job 19,21-27; Luk 10,1-12
Fre 3
  Job 38,1.12-21.39,36-38; Luk 10,13-16
Lør 4
  Den hellige Frans av Assisi
Job 42,1-3.5-6.12-16; Luk 10,17-24
Hos Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE FRANS AV ASSISI
I Dominikanerordenen:
  DEN HELLIGE FRANS AV ASSISI
Tidebønn for uke 3
SØN 5
  27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 5,1-7; Fil 4,6-9; Matt 21,33-43
Man 6
  (Den hellige Bruno)
  Gal 1,6-12; Luk 10,25-37
Tir 7
  Vår Frue av Rosenkransen Job 42,1-3.5-6.12-17; Luk 10,17-24
Gal 1,13-24; Luk 10,38-42
Hos Birgittinerne:
  DEN HELLIGE BIRGITTAS HELLIGKÅRING
Ons 8
  Gal 2,1-2.7-14; Luk 11,1-4
Tor 9
  (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
  (Den hellige Johannes Leonardi)
  Gal 3,1-5; Luk 11,5-13
I Dominikanerordenen:
  Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Fre 10
  Gal 3,7-14; Luk 11,15-26
Lør 11
  Gal 3,22-29; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 12
  28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Matt 22,1-14 (kortere: Matt 22,1-10)
Man 13
  Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Luk 11,29-32
Tir 14
  (Den hellige Callistus I)
  Gal 5,1-6; Luk 11,37-41
Ons 15
  Den hellige Teresa av Avila Rom 8,22-27; Joh 15,1-8
Gal 5,18-25; Luk 11,42-46
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE TERESA AV JESUS
Vis 7,7-14; Rom 8,14-17.26-27; Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Tor 16
  Ef 1,1-10; Luk 11,47-54
I Oslo katolske bispedømme:
  (Olav den Helliges omvendelse) Ef 6,10-18; Matt 28,18-20
I kirker i OKB viet til St. Olav:
  Olav den Helliges omvendelse Ef 6,10-18; Matt 28,18-20
Utenfor Oslo katolske bispedømme:
  (Den hellige Hedvig)
  (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Fre 17
  Den hellige Ignatius av Antiokia Fil 3,17-4,1; Matt 11,25-30
Ef 1,11-14; Luk 12,1-7
Lør 18
  EVANGELISTEN LUKAS
2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Tidebønn for uke 1
SØN 19
  29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 45,1.4-6; 1 Tess 1,1-5b; Matt 22,15-21
Misjonssøndag
Man 20
  Ef 2,1-10; Luk 12,13-21
Tir 21
  Ef 2,12-22; Luk 12,35-38
Ons 22
  Ef 3,2-12; Luk 12,39-48
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Tor 23
  (Den hellige Johannes av Capestrano)
  Ef 3,14-21; Luk 12,49-53
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE JOHANNES AV CAPESTRANO
Fre 24
  (Den hellige Antonius Maria Claret)
  Ef 4,1-6; Luk 12,54-59
Lør 25
  Ef 4,7-16; Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 26
  30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Mos 22,20-26; 1 Tess 1,5c-10; Matt 22,34-40
Man 27
  Ef 4,32-5,8; Luk 13,10-17
Tir 28
  DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS
Ef 2,19-22; Luk 6,12-16
Ons 29
  Ef 6,1-9; Luk 13,22-30
Tor 30
  Ef 6,10-20; Luk 13,31-35
Fre 31
  Fil 1,1-11; Luk 14,1-6

November 2008

Lør 1
  ALLEHELGENSDAG
Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Tidebønn for uke 3
SØN 2
  ALLESJELERSDAG
2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Man 3
  (Den hellige Martin av Porres)
  Fil 2,1-4; Luk 14,12-14
I Dominikanerordenen:
  MARTIN AV PORRES, ordensbror
Tir 4
  Den hellige Karl Borromeus Rom 12,3-13; Joh 10,11-16
Fil 2,5-11; Luk 14,15-24
Hos Carolus Borromeussøstrene:
  DEN HELLIGE KARL BORROMEUS
Ons 5
  Fil 2,12-18; Luk 14,25-33
Tor 6
  Fil 3,3-8a; Luk 15,1-10
I Dominikanerordenen:
  Ignatius, Frans og Alfons, prester og ordensbrødre, og deres ledsagere, martyrer i Kina og Japan
Fre 7
  Fil 3,17-4,1; Luk 16,1-8
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKANERORDENENS ALLEHELGENSDAG
Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10; Mark 10,28-30
Lør 8
  Fil 4,10-19; Luk 16,9-15
I Karmelittordenen:
  (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKANERORDENENS ALLESJELERSDAG
Åp 21,1-5a.6b-7; Joh 17,15-21.24-26
Tidebønn for uke 4
SØN 9
  LATERANKIRKENS VIGSELSFEST
Esek 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Innsamling av Peterspenger
Man 10
  Den hellige Leo den Store
Tit 1,1-9; Luk 17,1-6
Tir 11
  Den hellige Martin av Tours
Tit 2,1-8.11-14; Luk 17,7-10
Ons 12
  Den hellige Josafat
Tit 3,1-7; Luk 17,11-19
Tor 13
  Filem 7-20; Luk 17,20-25
Hos Cistercienserne:
  ALLE BENEDIKTINERHELGENER
Jes 61,9-11; Joh 15,1-8
Fre 14
  2 Joh 4-9; Luk 17,26-37
I Karmelittordenen:
  ALLE KARMELS HELLIGE
Rom 8,28-35.37-39; Matt 5,1-12a
For Elisabethsøstrene:
  DEN SALIGE MARIA LOUISE MERKERT
1 Mos 12,1-4a; Ef 1,3-14; Joh 15,9-17
Lør 15
  (Den hellige Albert den Store)
  3 Joh 5-8; Luk 18,1-8
I Karmelittordenen:
  Alle avdøde fra Karmelittordenen
Rom 14,7-9.10c-12; Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
  ALBERT DEN STORE
Sir 6,18-21.33-37 eller Jak 3,13-18; Matt 25,4-23
Tidebønn for uke 1
SØN 16
  33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Ordsp 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tess 5,1-6; Matt 25,14-30 (kortere: Matt 14-15.19-21)
Man 17
  Den hellige Elisabeth av Ungarn
Åp 1,1-4;2,1-5a; Luk 18,35-43
For Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE ELISABETH AV UNGARN
For Elisabethsøstrene:
  PATRONATSFEST
Tir 18
  (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) Apg 28,11-16.30-31; Matt 14,22-33
  Åp 3,1-6.14-22; Luk 19,1-10
Ons 19
  Åp 4,1-11; Luk 19,11-28
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Agnes av Assisi
Tor 20
  Åp 5,1-10; Luk 19,41-44
I Karmelittordenen:
  Den hellige Rafael Kalinowski
Fre 21
  Jomfru Marias fremstilling i templet Sak 2,14-17; Matt 12,46-50
Åp 10,8-11; Luk 19,45-48
Lør 22
  Den hellige Cecilia Hos 2.14-15b.19-20; Matt 25,1-13
Åp 11,4-12; Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2
SØN 23
  KRISTI KONGEFEST
Esek 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Matt 25,31-46
Man 24
  Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Åp 14,1-3.4b-5; Luk 21,1-4
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
  Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Tir 25
  Den salige Niels Steensen
Åp 14,14-20; Luk 21,5-11
Ons 26
  Åp 15,1-4; Luk 21,12-19
Tor 27
  Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Luk 21.20-28
Fre 28
  Åp 20,1-4.11-21,2; Luk 21,29-33
Lør 29
  Åp 22,1-7; Luk 21,34-36
I Karmelittordenen:
  De salige Dionysos og Redempt
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Alle fransiskanerordenens hellige
Tidebønn for uke 1
SØN 30
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år I
  1. SØNDAG I ADVENT
Jes 63,16b-17;64,1a.3-7; 1 Kor 1,3-9; Mark 13,33-37

Desember 2008

Man 1
  Jes 2,1-5; Matt 8,5-11
Tir 2
  Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 3
  Den hellige Frans Xavier
Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
  PATRONATSFEST
Tor 4
  (Den hellige Johannes av Damaskus)
I Tromsø stift:
  (Den hellige Barbara)
  Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 5
  Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 6
  (Den hellige Nikolas av Myra) Jes 6,1-8; Luk 10,1-9
  Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2
SØN 7
  2. SØNDAG I ADVENT
Jes 40,1-5.9-11; 2 Pet 3,8-14; Mark 1,1-8
Man 8
  JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE
1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-38
Tir 9
  (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
  Jes 40,1-11; Matt 18,12-14
Ons 10
  Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 11
  (Den hellige Damasus I)
  Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 12
  (Vår Frue av Guadalupe)
  Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 13
  Den hellige Lucia 2 Kor 10,17-11,2; Matt 25,1-13
Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 14
    3. SØNDAG I ADVENT
Jes 61,1-2a.10-11; 1 Tess 5,16-24; Joh 1,6-8.19-28
Man 15
  4 Mos 24,2-7.15-17a; Matt 21,23-27
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE JOHANNES AV KORSET
Jes 43,1-3a.4-5; Rom 8,14-18.28-30; Joh 17,11b.17-26
Tir 16
  Sef 3,1-2.9-13; Matt 21,28-32
Ons 17
  1 Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Tor 18
  Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Fre 19
  Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Lør 20
  Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Tidebønn for uke 4
SØN 21
  4. SØNDAG I ADVENT
2 Sam 7,5.8b-11.16; Rom 16,25-27; Luk 1,26-38
Man 22
  1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Tir 23
[Den hellige Johannes av Kety]
  Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Ons 24
  2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
  Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Tor 25
  KRISTI FØDSELSFEST
1. Julemesse - Midnattsmessen: Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry: Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag: Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Fre 26
  DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR
Apg 6,8-10;7,54-59; Matt 10,17-22
Lør 27
  DEN HELLIGE EVANGELISTEN JOHANNES
1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Tidebønn for uke 1
SØN 28
  DEN HELLIGE FAMILIE
1 Mos 15,1-6;21,1-3; Hebr 11,8.11-12.17-19; Luk 2,22-40
Man 29
[Den hellige Thomas Becket]
1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Tir 30
  1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Ons 31
[Den hellige Sylvester I]
1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18
av Webmaster publisert 08.06.2009, sist endret 31.12.2022 - 12:31