Liturgisk kalender 2009

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke gjengitt.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant, likeledes en markering for Høytid , Fest , Minnedag (obligatorisk og valgfri ) samt Faste og abstinens . Minnedagslesninger er markert med en .

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Januar 2009

Tor 1
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år I, tidebønn for uke 1
  GUDS HELLIGE MOR MARIA
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Fre 2
  De hellige Basilios og Gregorios
1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Lør 3
  (Jesu hellige navn) Fil 2,1-11; Luk 2,21-24
  1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34
Tidebønn for uke 2
SØN 4
  2. SØNDAG ETTER JUL
Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Joh 1,1-18 (kortere: 1-5.9-14)
Kollekt til Barne-missio
Man 5
  1 Joh 3,11-21; Joh 1,43-51
Tir 6
  HERRENS ÅPENBARING
Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Ons 7
  (Den hellige Raimund av Peñafort)
  1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tor 8
  (Den hellige Torfinn)
  1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Fre 9
  1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Lør 10
  1 Joh 4,19-5,4; Luk 4,14-22a
Tidebønn for uke 3
SØN 11
  HERRENS DÅP
Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Mark 1,7-11 eller Jes 55,1-11; 1 Joh 5,1-9; Mark 1,7-11
Tidebønn for uke 1
Man 12
  Hebr 1,1-6; Mark 1,14-20
Tir 13
  (Den hellige Hilarius)
  Hebr 2,5-12; Mark 1,21-28
Ons 14
  Hebr 2,14-18; Mark 1,29-39
Tor 15
  Hebr 3,7-14; Mark 1,40-45
Fre 16
  Hebr 4,1-5.11; Mark 2,1-12
Lør 17
  Den hellige Antonius
Hebr 4,12-16; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 18
  2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Joh 1,35-42
Bønneuken for kristen enhet
Man 19
  Den hellige Henrik av Finland Jes 52,7-10; Matt 28,16-20
Hebr 5,1-10; Mark 2,18-22
Tir 20
  (Den hellige Fabian)
  (Den hellige Sebastian)
  Hebr 6,10-20; Mark 2,23-28
Hos Cistercienserne:
  Cyprian Tansi
Ons 21
  Den hellige Agnes 1 Kor 1,26-31; Matt 13,44-46
Hebr 7,1.3.15-17; Mark 3,1-6
Tor 22
  (Den hellige Vincent) 2 Kor 4,7-15; Matt 10,17-22
  Hebr 7,25-8,6; Mark 3,7-12
Fre 23
  Hebr 8,6-13; Mark 3,13-19
Lør 24
  Den hellige Frans av Sales
Hebr 9,1-3.11-14; Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3
SØN 25
  3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jona 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mark 1,14-20
  APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE
Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22; 1 Kor 7,29-31; Mark 16,15-18
Man 26
I Trondheim stift:
  DEN HELLIGE EYSTEIN
I Oslo katolske bispedømme og Tromsø stift:
  (Den hellige Eystein)
  Hebr 9,15.24-28; Mark 3,22-30
Hos Cistercienserne:
  GRUNNLEGGERNE ROBERT, ALBERIC OG STEFAN
Sir 44,1,10-15; Hebr 11,1-2,8-16; Mark 10,24b-30
Tir 27
  (Den hellige Angela Merici)
  (De hellige Timoteus og Titus) 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5; Luk 10,1-9
  Hebr 10,1-10; Mark 3,31-35
Ons 28
  Den hellige Thomas Aquinas
Hebr 10,11-18; Mark 4,1-20
I Dominikanerordenen:
  THOMAS AV AQUINAS
Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12; Joh 17,11b-19
Tor 29
  Hebr 10,19-25; Mark 4,21-25
Fre 30
  Hebr 10,32-39; Mark 4,26-34
Lør 31
  Den hellige Johannes Bosco Fil 4,4-9; Matt 18,1-5
Hebr 11,1-2,8-19; Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4

Februar 2009

SØN 1
  4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
5 Mos 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mark 1,21-28
Man 2
  HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Tir 3
  Den hellige Ansgar 1 Kor 2,1-7; Mark 16,15-20
Hebr 12,1-4; Mark 5,21-43
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
  VIGSELSFEST FOR VÅR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ
Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Ons 4
  Hebr 12,4-7.11-15; Mark 6,1-6
I Dominikanerordenen:
  Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Tor 5
  Den hellige Agathe
Hebr 12,18-19.21-24; Mark 6,7-13
Fre 6
  Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
Hebr 13,1-8; Mark 6,14-29
Lør 7
  Hebr 13,15-17,20-21; Mark 6,30-34
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE COLETTE BOYLET
Tidebønn for uke 1
SØN 8
  5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mark 1,29-39
I Tromsø (domkirken):
  VIGSELSFEST FOR VÅR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ
Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Man 9
  1 Mos 1,1-19; Mark 6,53-56
Tir 10
  Den hellige Scholastica
1 Mos 1,20-2,4; Mark 7,1-13
Ons 11
  (Vår Frue av Lourdes) Jes 66,10-14c; Joh 2,1-11
  1 Mos 2,4b-9.15-17; Mark 7,14-23
Tor 12
  1 Mos 2,18-25; Mark 7,24-30
I Dominikanerordenen:
  Reginald, prest og ordensbror
Fre 13
  1 Mos 3,1-8; Mark 7,31-37
I Dominikanerordenen:
  Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Lør 14
  DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA
Apg 13,46-49; Luk 10,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 15
  6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
3 Mos 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mark 1,40-45
Man 16
  1 Mos 4,1-15.25; Mark 8,11-13
Tir 17
  (De syv stiftere av servitterordenen)
  1 Mos 6,5-8;7,1-5.10; Mark 8,14-21
Ons 18
  1 Mos 8,6-13.20-22; Mark 8,22-26
I Dominikanerordenen:
  (Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Tor 19
  1 Mos 9,1-13; Mark 8,27-33
Fre 20
  1 Mos 11,1-9; Mark 8,34-9,1
Lør 21
  (Den hellige Peter Damian)
  Hebr 11,1-7; Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3
SØN 22
  7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mark 2,1-12
Man 23
  Den hellige Polykarp
Sir 1,1-8; Mark 9,14-29
Tir 24
  Sir 2,1-11; Mark 9,30-37
Tidebønn for uke 4
Ons 25
  Askeonsdag - faste- og abstinens
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 26
  5 Mos 30,15-20; Lk 9,22-25
Fre 27
  Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 28
  Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1

Mars 2009

SØN 1
  1. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 9,8-15; 1 Pet 3,18-22; Mark 1,12-15
Man 2
  3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 3
  Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 4
  Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 5
  Est 14,1.3-5.9-10; Matt 7,7-12
Fre 6
  Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 7
  5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 8
  2. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rom 8,31b-34; Mark 9,2-10
Man 9
  Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 10
  Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 11
  Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 12
  Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 13
  1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 14
  Mi 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 15
  3. SØNDAG I FASTEN
2 Mos 20,1-17 (kortere: 20,1-3.7-8.12-17); 1 Kor 1,22-25; Joh 2,13-25
Eller fra år A: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 16
  2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 17
  Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 18
  5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 19
  DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
For St. Josephsøstrene:
  PATRONATSFEST
Fre 20
  Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 21
  Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 22
  4. SØNDAG I FASTEN
2 Krøn 36,14-17a.19-23; Ef 2,4-10; Joh 3,14-21
Eller fra år A: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Man 23
  Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 24
  Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-16
Ons 25
  HERRENS BEBUDELSE
Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38
Tor 26
  2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 27
  Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 28
  Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 29
  5. SØNDAG I FASTEN
Jer 31,31-34; Hebr 5,7-9; Joh 12,20-33
Eller fra år A: Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 30
  Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62); Joh 8,1-11
Tir 31
  4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30

April 2009

Ons 1
  Dan 3,14-20.49-50.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 2
  1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 3
  Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 4
  Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2
SØN 5
  PALMESØNDAG
Mark 11,1-10 eller Joh 12,12-16; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Mark 14,1-15,47 (kortere: Mark 15,1-39)
Man 6
  Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 7
  Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 8
  Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 9
  SKJÆRTORSDAG
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Åp 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 10
  Langfredag
Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16;5,7-9; Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 11
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
  PÅSKEVIGILIEN
1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,5-15,1a; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Mark 16,1-7
Tidebønn for uke 1
SØN 12
  PÅSKEDAG
Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Mark 16,1-7 eller Luk 24,1-12
Man 13
  MANDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,14.22-33; Matt 28,8-15
Tir 14
  TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 15
  ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 16
  TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 17
  FREDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 18
  LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 19
Miskunns-søndagen. Ungdomsdag.
  2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 4,32-35; 1 Joh 5,1-6; Joh 20,19-31
Årsdagen for pavevalget
Man 20
  Apg 4,23-31; Joh 3,1-8
I Dominikanerordenen:
  Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
Tir 21
  (Den hellige Anselm av Canterbury)
  Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 22
  Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Hos Cistercienserne:
  (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
Tor 23
  (Den hellige Adalbert)
  (Den hellige Georg) Åp 21,5-7; Luk 9,23-26
  Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den salige Egidius av Assisi
Fre 24
  (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Fidelis av Sigmaringen
Lør 25
  EVANGELISTEN MARKUS
1 Pet 5,5b-14; Mark 16,15-20
Tidebønn for uke 3
SØN 26
  3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 3,13-15.17-19; 1 Joh 2,1-5a; Luk 24,35-48
Man 27
  Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 28
  (Den hellige Peter Chanel)
  (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
  Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
Hos Maristene:
  DEN HELLIGE PETER CHANEL
Jes 66,18-20a; 1 Pet 2,20b-25; Joh 10,11-16
Ons 29
  DEN HELLIGE KATARINA AV SIENA - VERNEHELGEN FOR EUROPA
1 Joh 1,5-2,2; Matt 11,25-30
I Dominikanerordenen:
  KATARINA AV SIENA
Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2; Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Tor 30
  (Den hellige Pius V)
  Apg 8,26-40; Joh 6,44-51

Mai 2009

Fre 1
  (Den hellige Josef håndverkeren) 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24; Matt 13,54-58
  Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Hos Elisabethsøstrene og St. Josefsøstrene:
  DEN HELLIGE JOSEF, HÅNDVERKEREN
Lør 2
  Den hellige Athanasius
Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 3
  4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 4,8-12; 1 Joh 3,1-2; Joh 10,11-18
Kallssøndag
Man 4
  Apg 11,1-18; Joh 10,1-10
Tir 5
  Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
I Dominikanerordenen:
  Vincent Ferrer
Ons 6
  Apg 12,24-13,5a; Joh 12,44-50
Tor 7
  Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 8
  Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 9
  Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Katarina av Bologna
Tidebønn for uke 1
SØN 10
  5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 9,26-31; 1 Joh 3,18-24; Joh 15,1-8
Man 11
  Apg 14,5-18; Joh 14,21-26
Hos Cistercienserne:
  De hellige abbeder av Cluny
Tir 12
  (De hellige Nereus og Achilleus)
  (Den hellige Pancratius)
  Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 13
  (Vår Frue av Fátima) Jes 61,9-11; Joh 11,27-28
  Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 14
  APOSTELEN MATTIAS
Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Fre 15
  (Den hellige Hallvard)
  Apg 15,22-31; Joh 15,12-17
Hos Cistercienserne:
  Den hellige Pachomius
Lør 16
  Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
I Karmelittordenen:
  (Den hellige Simon Stock, munk)
Tidebønn for uke 2
SØN 17
  6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 10,25-26.34-35.44-48; 1 Joh 4,7-10; Joh 15,9-17
Man 18
  Den hellige Erik Åp 21,2.22-27; Luk 22,24-30
Apg 16,11-15; Joh 15,26-16.4a
Tir 19
  Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Ons 20
  (Den hellige Bernardin av Siena)
  Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Bernardin av Siena
Tor 21
  KRISTI HIMMELFART
Apg 1,1-11; Ef 4,17-23 eller Ef 4,1-13 (kortere: Ef 4,1-7.11-13); Mark 16,15-20
Fre 22
  (Den hellige Rita av Cascia)
  Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 23
  Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3
SØN 24
  7. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 1,15-17.20a.20c-26; 1 Joh 4,11-16; Joh 17,11b-19
Man 25
  (Den hellige Beda den Ærverdige)
  (Den hellige Gregor VII)
  (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
  Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
I Karmelittordenen:
  Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Tir 26
  Den hellige Filip Neri
Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 27
  (Den hellige Augustin av Canterbury)
  Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 28
  Apg 22,30.23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 29
  Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
Lør 30
  Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
Vigilie
  PINSEVIGILIEN
1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 31
  PINSEDAG
Apg 2,1-11; Gal 5,16-25; Joh 15,26-27;16,12-15
Eller fra år A: Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Tidebønn for uke 1

Juni 2009

Man 1
Messelesninger fra uke 9
  Den hellige Justin
Tob 1,1a.1c.3a;2,1b-8; Mark 12,1-12
Tir 2
  (De hellige Marcellinus og Peter)
  Tob 2,9-21; Mark 12,13-17
Ons 3
  Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
Tob 3,1-12.24-25; Mark 12,18-27
Tor 4
  Tob 6,11-12a;7,1-2a.9-16;8,4-10; Mark 12,28-34
I Dominikanerordenen:
  Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Fre 5
  Den hellige Bonifatius Apgj 26,19-23; Joh 10,11-16
Tob 11,4-14; Mark 12,35-37
Lør 6
  (Den hellige Norbert)
  Tob 12,1.5-19.24a; Mark 12,38-44
Hos Maristene:
  Den hellige Marcellin Champagnat
Tidebønn for uke 2
SØN 7
  DEN HELLIGE TREENIGHET
5 Mos 4,32-34.39-40; Rom 8,14-17; Matt 28,16-20
Man 8
  2 Kor 1,1-7; Matt 5,1-12
Tir 9
  (Den hellige Efrem)
  2 Kor 1,18-22; Matt 5,13-16
Ons 10
  2 Kor 3,4-11; Matt 5,17-19
I Dominikanerordenen:
  Johannes Dominici, prest og ordensbror
Tor 11
  Apostelen Barnabas
Apg 11,21b-26;13,1-3; Matt 10,7-13
Fre 12
  2 Kor 4,7-15; Matt 5,27-32
I Karmelittordenen:
  Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Lør 13
  Den hellige Antonius av Padova Jes 61,1-3; Luk 10,1-9
2 Kor 5,14-21; Matt 5,33-37
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE ANTONIUS AV PADOVA
Tidebønn for uke 3
SØN 14
  FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD
2 Mos 24,3-8; Hebr 9,11-15; Mark 14,12-16.22-26
Man 15
  2 Kor 6,1-10; Matt 5,38-42
Tir 16
  2 Kor 8,1-9; Matt 5,43-48
Ons 17
  2 Kor 9,6-11; Matt 6,1-6.16-18
Hos Cistercienserne:
  (Den salige Josef Maria Cassant)
Tor 18
  2 Kor 11,1-11; Matt 6,7-15
Fre 19
  JESU HJERTEFEST
Hos 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19; Joh 19,31-37
Presteåret "Kristi trofasthet, presters trofasthet" begynner
Lør 20
  Jomfru Marias rene hjerte
Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
I Picpus-ordenen:
  JOMFRU MARIAS RENE HJERTE
Tidebønn for uke 4
SØN 21
  12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Job 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mark 4,35-41
Man 22
  (Den hellige Paulinus av Nola)
  (De hellige John Fisher og Thomas More)
  1 Mos 12,1-9; Matt 7,1-5
Tir 23
  1 Mos 13,2.5-18; Matt 7,6.12-14
Vigilie
  VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL
Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
Ons 24
  JOHANNES DØPERENS FØDSEL
Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Tor 25
  1 Mos 16,1-12.15-16 (kortere: 6b-12.15-16); Matt 7,21-29
Fre 26
  1 Mos 17,1.9-10.15-22; Matt 8,1-4
Lør 27
  (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
  1 Mos 18,1-15; Matt 8,5-17
Tidebønn for uke 1
SØN 28
  13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 1,13-15;2,23-25; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mark 5,21-43 (kortere: Mark 5,21-24.35b-43)
Vigilie
  VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
Man 29
  DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Paulusåret avsluttet
Tir 30
  (Kirkens første martyrer i Roma) Rom 8,31-39; Matt 24,4-13
  1 Mos 19,15-29; Matt 8,23-27

Juli 2009

Ons 1
  1 Mos 21,5.8-20; Matt 8,28-34
Tor 2
  1 Mos 22,1-19; Matt 9,1-8
Fre 3
  APOSTELEN THOMAS
Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Lør 4
  (Den hellige Elisabeth av Portugal)
  1 Mos 27,1-5.15-29; Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2
SØN 5
  14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Esek 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mark 6,1-7a
Man 6
  (Den hellige Maria Goretti) 1 Kor 6,13-15.17-20; Joh 12,24-26
  1 Mos 28,10-22a; Matt 9,18-26
Tir 7
  1 Mos 32,22-32; Matt 9,32-38
Ons 8
  (Den hellige Sunniva)
  1 Mos 41,55-57.42,5-7a.17-24a; Matt 10,1-7
Hos Cistercienserne:
  Den salige pave Eugenius III
Tor 9
  (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
  1 Mos 44,18-21.23b-29.45,1-5; Matt 10,7-15
I Picpus-ordenen:
Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
Fre 10
  Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen 1 Pet 4,12-19; Luk 9,23-26
1 Mos 46,1-7.28-30; Matt 10,16-23
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Veronika Giuliani
Lør 11
  DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Ordsp 2,1-9; Matt 19,27-29
Tidebønn for uke 3
SØN 12
  15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Amos 7,12-15; Ef 1,3-14 (kortere: Ef 1,3-10); Mark 6,7-13
Man 13
  (Den hellige Henrik)
  2 Mos 1,8-14.22; Matt 10,34-11,1
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Tir 14
  (Den hellige Camillus av Lellis)
  2 Mos 2,1-15a; Matt 11,20-24
Ons 15
  (Den hellige Svithun)
  (Den hellige Bonaventura)
  2 Mos 3,1-6.9-12; Matt 11,25-27
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE BONAVENTURA
Tor 16
  (Jomfru Maria av Karmelberget) Sak 2,14-17; Mat 12,46-50
  2 Mos 3,13-20; Matt 11,28-30
I Karmelittordenen:
  HØYTID FOR DEN SALIGE MARIA AV KARMELBERGET
1 Kong 18,42b-45a; Gal 4,4-7; Joh 19,25-27
Fre 17
  2 Mos 11,10-12,14; Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
  (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
Lør 18
  2 Mos 12,37-42; Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4
SØN 19
  16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mark 6,30-34
Man 20
  Den hellige Thorlákr Jer 1,4-9; Mark 1,14-20
2 Mos 14,5-18; Matt 12,38-42
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE PROFETEN ELIAS
1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12; Luk 9,28b-36
Tir 21
  (Den hellige Laurentius av Brindisi)
  2 Mos 14,21-15,1; Matt 12,46-50
Ons 22
  Den hellige Maria Magdalena
Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Tor 23
  DEN HELLIGE BIRGITTA - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Gal 2,19-20; Joh 15,1-8
Fre 24
  (Den hellige Charbel Makhlouf)
  2 Mos 20,1-17; Matt 13,18-23
Lør 25
  APOSTELEN JAKOB
2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Tidebønn for uke 1
SØN 26
  17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Kong 4,42-44; Ef 4,1-6; Joh 6,1-15
Man 27
  2 Mos 32,15-24,30-34; Matt 13,31-35
Tir 28
  2 Mos 33,7-11;34,5b-9.28; Matt 13,36-43
I Karmelittordenen:
  (Den salige Johannes Soreth)
Ons 29
  OLAV DEN HELLIGE - OLSOK
Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Tor 30
  (Den hellige Peter Krysologus)
  2 Mos 40,16-21.34-38; Matt 13,47-53
Fre 31
  Den hellige Ignatius av Loyola
3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Matt 13,54-58

August 2009

Lør 1
  Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
3 Mos 25,1.8-17; Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2
SØN 2
  18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Mos 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; Joh 6,24-35
I St. Olav domkirke, Oslo:
  OLAV DEN HELLIGE - OLSOK
Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Man 3
  4 Mos 11,4b-15; Matt 14,13-21
Tir 4
  Den hellige Johannes Maria Vianney
4 Mos 12,1-13; Matt 14,22-36
Ons 5
  (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen) Åp 21,1-5a; Luk 11,27-28
  4 Mos 13,1-2a.25;14,1.26-29.34-35; Matt 15,21-28
Tor 6
  HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10
I St. Olav, Oslo:
  KIRKEVIGSELSFEST
Fre 7
  (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
  (Den hellige Cajetan)
  5 Mos 4,32-40; Matt 16,24-28
I Karmelittordenen:
  Den hellige Albert av Trapani
I Oslo katolske bispedømme:
  KIRKEVIGSELSFEST
I Oslo (domkirken):
  HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10
Lør 8
  Den hellige Dominikus
5 Mos 6,4-13; Matt 17,14-20
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKUS
Jes 52,5-7; Salme 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10; 1 Tim 4,1-8; A: Matt 5,16; Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Tidebønn for uke 3
SØN 9
  19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Kong 19,4-8; Ef 4,30-5,2; Joh 6,41-51
Man 10
  DEN HELLIGE LAURENTIUS - DIAKON OG MARTYR
2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Tir 11
  Den hellige Klara av Assisi
5 Mos 31,1-8; Matt 18,1-5.10.12-14
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE KLARA AV ASSISI
Ons 12
  (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
  5 Mos 34,1-12; Matt 18,15-20
Tor 13
  (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
  Josv 3,7-10a.11.13-17; Matt 18,21-19,1
Fre 14
  Den hellige Maximilian Kolbe Visd 3,1-9; Joh 15,12-17
Josv 24,1-13; Matt 19,3-12
  VIGILIEN til JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Luk 11,27-28
Lør 15
  JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
Åp 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Luk 1,39-56
Tidebønn for uke 4
SØN 16
  20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Ordsp 9,1-6; Ef 5,15-20; Joh 6,51-58
Man 17
  Dom 2,11-19; Matt 19,16-22
I Dominikanerordenen:
  Hyacint, prest og ordensbror
Tir 18
  Dom 6,11-24a; Matt 19,23-30
I Dominikanerordenen:
  Mannes, prest og ordensbror
Ons 19
  (Den hellige Johannes Eudes)
  Dom 9,6-15; Matt 20,1-16
Hos Cistercienserne:
  Den salige Guerric
Tor 20
  Den hellige Bernhard av Clairvaux
Dom 11,29-39a; Matt 22,1-14
Hos Cistercienserne:
  DEN HELLIGE BERNHARD AV CLAIRVAUX
Sir 39,6-10; Fil 3,17-4,1; Matt 5,13-19
Fre 21
  Den hellige Pius X
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Matt 22,34-40
Lør 22
  Jomfru Marias dronningverdighet
Jes 9,1-6; Luk 1,26-38
Tidebønn for uke 1
SØN 23
  21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jos 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Joh 6,60-69
Man 24
  DEN HELLIGE BARTOLOMEUS - APOSTEL
Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Tir 25
  (Den hellige Ludvig av Frankrike)
  (Den hellige Josef av Calasanz)
  1 Tess 2,1-8; Matt 23,23-26
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE LUDVIG AV FRANKRIKE
Ons 26
  1 Tess 2,9-13; Matt 23,27-32
Tor 27
  Den hellige Monika
1 Tess 3,7-13; Matt 24,42-51
Fre 28
  Den hellige Augustin
1 Tess 4,1-8; Matt 25,1-13
Hos Augustinerkorherrene:
  DEN HELLIGE AUGUSTIN
I Dominikanerordenen og hos Elisabethsøstrene:
  DEN HELLIGE AUGUSTIN
Lør 29
  Johannes Døperens martyrdød
Jer 1,17-19; Mark 6,17-29
Tidebønn for uke 2
SØN 30
  22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
5 Mos 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mark 7,1-8a.14-15.21-23
Man 31
  1 Tess 4,13-17; Luk 4,16-30

September 2009

Tir 1
  1 Tess 5,1-6.9-11; Luk 4,31-37
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa Margarita Redi: Ef 3,8-12.14-21; Joh 15,9-17
Ons 2
  Kol 1,1-8; Luk 4,38-44
Tor 3
  Den hellige Gregor den Store 2 Kor 4,1-2.5-7; Luk 22,24-30
Kol 1,9-14; Luk 5,1-11
Fre 4
  Kol 1,15-20; Luk 5,33-39
Lør 5
  Kol 1,21-23; Luk 6,1-5
Hos Missionaries of Charity:
  TERESA AV CALCUTTA
Høys 8,6-7; 1 Kor 13,1-13; Matt 5,1-16
Tidebønn for uke 3
SØN 6
  23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mark 7,31-37
I St. Olav, Trondheim:
  KIRKEVIGSELSFEST
Man 7
  Kol 1,24-2,3; Luk 6,6-11
Tir 8
  JOMFRU MARIAS FØDSEL
Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Ons 9
  (Den hellige Peter Claverius)
  Kol 3,1-11; Luk 6,20-26
I Trondheim stift:
  KIRKEVIGSELSFEST
Tor 10
  Kol 3,12-17; Luk 6,27-38
Fre 11
  1 Tim 1,1-2.12-14; Luk 6,39-42
Lør 12
  (Jomfru Marias hellige Navn) Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,39-47
  1 Tim 1,15-17; Luk 6,43-49
Hos Maristene:
  JOMFRU MARIAS HELLIGE NAVN
Sir 24,17-22; Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-28
Tidebønn for uke 4
SØN 13
  24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mark 8,27-35
Man 14
  KORSETS OPPHØYELSE
4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Tir 15
  Jomfru Marias Smerter Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
1 Tim 3,1-13; Luk 7,11-17
Ons 16
  De hellige Kornelius og Kyprian
1 Tim 3,14-16; Luk 7,31-35
Tor 17
  (Den hellige Robert Bellarmin)
  1 Tim 4,12-16; Luk 7,36-50
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE ALBERT AV JERUSALEM
Ef 6,10-18; Matt 20,25-28
Fre 18
  1 Tim 6,3-12; Luk 8,1-3
Lør 19
  (Den hellige Januarius)
  1 Tim 6,13-16; Luk 8,4-15
Hos Misjonærer av den Hellige Familie:
  DEN SALIGE JOMFRU MARIA AV LA SALETTE
1 Mos 9,8-17; 2 Kor 5,17-21; Joh 19,25-27
Tidebønn for uke 1
SØN 20
  25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mark 9,30-37
Man 21
  EVANGELISTEN MATTEUS
Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Tir 22
  Esr 6,7-8.12b.14-20; Luk 8,19-21
Ons 23
  Den hellige Pius av Pietrelcina
Esr 9,5-9; Luk 9,1-6
Tor 24
  Hag 1,1-8; Luk 9,7-9
Fre 25
  Hag 1,15b-2,9; Luk 9,18-22
Lør 26
  (Den hellige Kosmas og den hellige Damian) Visd 3,1-9; Matt 10,28-33
  Sak 2,5-9a.14-15a; Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2
SØN 27
  26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
4 Mos 11,25-29; Jak 5,1-6; Mark 9,38-43.45.47-48
Caritas-søndag
Man 28
  (Den hellige Venceslas)
  (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
  Sak 8,1-8; Luk 9,46-50
Tir 29
  DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL
Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Ons 30
  Den hellige Hieronymus
Neh 2,1-8; Luk 9,57-62

Oktober 2009

Tor 1
  Den hellige Terese av Jesusbarnet Jes 66,10-14; Sal 131; Matt 18,1-5
Neh 8,1-4a.5-6,7b-12; Luk 10,1-12
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE TERESE AV JESUSBARNET
Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16; Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Fre 2
  De hellige verneengler
2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Lør 3
  Bar 4,5-12.27-29; Luk 10,17-24
Særkollekt til flomofre på Filippinene
Tidebønn for uke 3
SØN 4
  27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Mos 2,18-24; Hebr 2,9-11; Mark 10,2-16 (kortere: Mark 10,2-12)
Særkollekt til flomofre på Filippinene
Man 5
  Jona 1,1-2,1.11; Luk 10,25-37
Hos Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE FRANS AV ASSISI
I Dominikanerordenen:
  Raymund av Capua, prest og ordensbror
Tir 6
  (Den hellige Bruno)
  Jona 3,1-10; Luk 10,38-42
Ons 7
  Vår Frue av Rosenkransen
Apg 1,12-14; Luk 1,26-38
Hos Birgittinerne:
  DEN HELLIGE BIRGITTAS HELLIGKÅRING
Tor 8
  Mal 3,13-4,2a; Luk 11,5-13
Fre 9
  (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
  (Den hellige Johannes Leonardi)
  Joel 1,13-15;2,1-2; Luk 11,15-26
I Dominikanerordenen:
  Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Lør 10
  Joel 4,12-21; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 11
  28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 7,7-11; Hebr 4,12-13; Mark 10,17-30 (kortere: Mark 10,17-27)
Man 12
  Rom 1,1-7; Luk 11,29-32
Tir 13
  Rom 1,16-25; Luk 11,37-41
Ons 14
  (Den hellige Callistus I)
  Rom 2,1-11; Luk 11,42-46
Tor 15
  Den hellige Teresa av Avila Rom 8,22-27; Joh 15,1-8
Rom 3,21-30; Luk 11,47-54
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE TERESA AV JESUS
Vis 7,7-14; Rom 8,14-17.26-27; Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Fre 16
  Rom 4,1-8; Luk 12,1-7
I Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:
  (Olav den Helliges omvendelse) Ef 6,10-18; Matt 28,18-20
I kirker viet til St. Olav:
  Olav den Helliges omvendelse Ef 6,10-18; Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
  (Den hellige Hedvig)
  (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Lør 17
  Den hellige Ignatius av Antiokia Fil 3,17-4,1; Matt 11,25-30
Rom 4,13.16-18; Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1
SØN 18
  29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 53,10-11; Hebr 4,14-16; Mark 10,35-45 (kortere: Mark 10,42-45)
Misjonssøndag
Man 19
  (De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
  (Den hellige Paul av korset)
  Rom 4,20-25; Luk 12,13-21
Tir 20
  Rom 5,12.15.17-19.20b-21; Luk 12,35-38
Ons 21
  Rom 6,12-18; Luk 12,39-48
Tor 22
  Rom 6,19-23; Luk 12,49-53
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Fre 23
  (Den hellige Johannes av Capestrano)
  Rom 7,18-25a; Luk 12,54-59
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE JOHANNES AV CAPESTRANO
Lør 24
  (Den hellige Antonius Maria Claret)
  Rom 8,1-11; Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2
SØN 25
  30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 31,7-9; Hebr 5,1-6; Mark 10,46-52
Man 26
  Rom 8,12-17; Luk 13,10-17
Tir 27
  Rom 8,17-25; Luk 13,18-21
Ons 28
  DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS
Ef 2,19-22; Luk 6,12-19
Tor 29
  Rom 8,31b-39; Luk 13,31-35
Fre 30
  Rom 9,1-5; Luk 14,1-6
Lør 31
  Rom 11,1-2a,11-12,25-29; Luk 14,1.7-11
Tidebønn for uke 3

November 2009

SØN 1
  ALLEHELGENSDAG
Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Man 2
  Allesjelersdag
2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tir 3
  (Den hellige Martin av Porres)
  Rom 12,5-16a; Luk 14,15-24
I Dominikanerordenen:
  MARTIN AV PORRES, ordensbror
Ons 4
  Den hellige Karl Borromeus Rom 12,3-13; Joh 10,11-16
Rom 13,8-10; Luk 14,25-33
Hos Carolus Borromeussøstrene:
  DEN HELLIGE KARL BORROMEUS
Tor 5
  Rom 14,7-12; Luk 15,1-10
Fre 6
  Rom 15,14-21; Luk 16,1-8
I Dominikanerordenen:
  Ignatius, Frans og Alfons, prester og ordensbrødre, og deres ledsagere, martyrer i Kina og Japan
Lør 7
  Rom 16,3-9,15b-16.22-27; Luk 16,9-15
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKANERORDENENS ALLEHELGENSDAG
Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10; Mark 10,28-30
Tidebønn for uke 4
SØN 8
  32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Kong 17,10-16; Hebr 9,24-28; Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44)
Innsamling av Peterspenger
Man 9
  LATERANKIRKENS VIGSELSFEST
Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tir 10
  Den hellige Leo den Store
Visd 2,23-3,9; Luk 17,7-10
Ons 11
  Den hellige Martin av Tours
Visd 6,2-12; Luk 17,11-19
Tor 12
  Den hellige Josafat
Visd 7,22-8,1; Luk 17,20-25
Fre 13
  Visd 13,1-9; Luk 17,26-37
Hos Cistercienserne:
  ALLE BENEDIKTINERHELGENER
Jes 61,9-11; Joh 15,1-8
Lør 14
  Visd 18,14-16;19,6-9; Luk 18,1-8
I Karmelittordenen:
  ALLE KARMELS HELLIGE
Rom 8,28-35.37-39; Matt 5,1-12a
For Elisabethsøstrene:
  Den salige Maria Louise Merkert
1 Mos 12,1-4a; Ef 1,3-14; Joh 15,9-17
Tidebønn for uke 1
SØN 15
  33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Dan 12,1-3; Hebr 10,11-14.18; Mark 13,24-32
Man 16
  (Den hellige Margrete av Skottland)
  (Den hellige Gjertrud)
  1 Mak 1,11-16.43-45.57-60.65-67; Luk 18,35-43
Tir 17
  Den hellige Elisabeth av Ungarn
2 Mak 16,18-31; Luk 19,1-10
For Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE ELISABETH AV UNGARN
Ons 18
  (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) Apg 28,11-16.30-31; Matt 14,22-33
  2 Mak 7,1.20-31; Luk 19,11-28
Tor 19
  1 Mak 2,15-29; Luk 19,41-44
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Agnes av Assisi
Fre 20
  1 Mak 4,36-37.52-59; Luk 19,45-48
I Karmelittordenen:
  Den hellige Rafael Kalinowski
Lør 21
  Jomfru Marias fremstilling i templet Sak 2,14-17; Matt 12,46-50
1 Mak 6,1-13; Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2
SØN 22
  KRISTI KONGEFEST
Dan 7,13-14; Åp 1,5-8; Joh 18,33b-37
Man 23
  (Den hellige Klemens I)
  (Den hellige Kolumban)
  Dan 1,1-6.8-20; Luk 21,1-4
Tir 24
  Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Dan 2,31-45; Luk 21,5-11
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
Ons 25
  Den salige Niels Steensen
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Luk 21,12-19
Tor 26
  Dan 6,12-28; Luk 21.20-28
Fre 27
  Dan 7,2-14; Luk 21,29-33
Lør 28
  Dan 7,15-27; Luk 21,34-36
Tidebønn for uke 1
SØN 29
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år II
  1. SØNDAG I ADVENT
Jer 33,14-16; 1 Tess 3,12-4,2; Luk 21,25-28.34-36
Man 30
  DEN HELLIGE ANDREAS
Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember 2009

Tir 1
  Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 2
  Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Tor 3
  Den hellige Frans Xavier
Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
  PATRONATSFEST
Fre 4
  (Den hellige Johannes av Damaskus)
I Tromsø stift:
  (Den hellige Barbara)
  Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 5
  Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2
SØN 6
  2. SØNDAG I ADVENT
Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Luk 3,1-6
Man 7
  Den hellige Ambrosius
Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 8
  JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE
1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-38
Ons 9
  (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
  Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 10
  Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 11
  (Den hellige Damasus I)
  Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 12
  (Vår Frue av Guadalupe)
  Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 13
    3. SØNDAG I ADVENT
Sef 3,14-18a; Fil 4,4-7; Luk 3,10-18
Man 14
  Den hellige Johannes av korset 1 Kor 2,1-10; Luk 14,25-33
4 Mos 24,2-7.15-17a; Matt 21,23-27
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE JOHANNES AV KORSET
Jes 43,1-3a.4-5; Rom 8,14-18.28-30; Joh 17,11b.17-26
Tir 15
  Sef 3,1-2.9-13; Matt 21,28-32
Ons 16
  Jes 45,6-8.18.21-25; Luk 7,19-23
Tor 17
  1 Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Fre 18
  Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Lør 19
  Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Tidebønn for uke 4
SØN 20
  4. SØNDAG I ADVENT
Mi 5,1-4a; Hebr 10,5-10; Luk 1,39-45
Man 21
[Den hellige Peter Canisius]
  Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18; Luk 1,39-45
Tir 22
  1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Ons 23
[Den hellige Johannes av Kety]
  Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Tor 24
  2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
  Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Fre 25
  KRISTI FØDSELSFEST
1. Julemesse - Midnattsmessen: Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry: Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag: Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Lør 26
  DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR
Apg 6,8-10;7,54-59; Matt 10,17-22
Tidebønn for uke 1
SØN 27
  DEN HELLIGE FAMILIE
1 Sam 1,20-22.24-28; 1 Joh 3,1-2.21-24; Luk 2,41-52 eller Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Luk 2,41-52
Man 28
  DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Tir 29
[Den hellige Thomas Becket]
1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Ons 30
  1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Tor 31
[Den hellige Sylvester I]
1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18
av Webmaster publisert 20.10.2010, sist endret 31.12.2022 - 12:31