Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

VÅR TRO

 • DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISMEJesus og Peters nøkkel
 • KOMPENDIUM TIL DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME
 • TEMA FOR TEMA   

  Hva er tro? Generelt er det ”å tro” å holde noe for sant på en annens ord. I kristen forstand er denne ”annen” Gud. Den kristne tro er derfor et svar på Guds tiltale.

  Vi tror ikke alene – men i et fellesskap. Dette fellesskapet er Kirken, innstiftet av Jesus selv og på apostlenes grunnvoll. Katolsk betyr ”allmenn”. Kirken er katolsk i tid: Den omfatter levende og døde. Den er katolsk i rom: Det vil si at den omfatter mennesker i hele verden, den er en verdenskirke. At Kirken er katolsk, betyr også ”fylde”. Enhver enkelt trossannhet må alltid forstås i lys av denne katolske tros fylde.

  Kirken har fra første dag og gjennom troen gjort erfaringer om livet i Gud. Uoffisielt kommer denne tradisjonen til uttrykk i hymner og kristen kunst, i teologi og kateketisk materiale, i forskjellige spiritualiteter og andaktsformer, og ikke minst i individuelle kristnes livshistorier. Offisielt kommer disse erfaringene til uttrykk gjennom Kirkens gudstjeneste og sakramenter, i de skrevne verk som Kirken godkjenner som inspirerte eller hellige skrifter, og i de formelle definisjoner og trosbekjennelser som blir formulert av Kirkens læreautoritet. Denne «Tradisjon» med stor T er Kirkens måte å være kirke på, oppfylle sitt oppdrag på i tid og rom med hensyn til å leve troen, vitne om den og reflektere over den. "Ved tradisjonen er det at alt hva Kirken selv er, alt hva den tror, føres videre i liv, lære og kult og overleveres til alle slektledd," heter det i konsilsdokumentet Dei Verbum. Fra begynnelsen av har Den katolske kirken alltid erkjent at Den Treenige Gud åpenbarer seg i Skrift og Tradisjon, det vil si: i Den hellige skrift, i hele Bibelen, både Det gamle og Det nye testamentet, og i gudsfolkets liv i tro.

  En kortfattet oppsummering av de aller viktigste punkter i troen finner vi i trosbekjennelsene. Det mest fullstendige uttrykk for den offisielle katolske tro i dagens språkbruk er å finne i Den katolske kirkes katekisme. En forkortet versjon av denne, Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, inneholder alt men dog bare de vesentlige og grunnleggende elementer i katolsk tros- og morallære. I kategorien "Tema for tema" finnes en mengde artikler, ressurser og bakgrunnsstoff om enkelte trossannheter, samt kirkehistoriske og kirkejuridiske temaer.