Jubelår

Alt du trenger å vite om Barmhjertighetens år.

Les mer …

1. uke i advent

 

VÅR TRO

 

 • DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISMEJesus og Peters nøkkel
 • KOMPENDIUM TIL DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME
 • TEMA FOR TEMA   

  Hva er tro? Generelt er det ”å tro” å holde noe for sant på en annens ord. I kristen forstand er denne ”annen” Gud. Den kristne tro er derfor et svar på Guds tiltale.

  Vi tror ikke alene – men i et fellesskap. Dette fellesskapet er Kirken, innstiftet av Jesus selv og på apostlenes grunnvoll. Katolsk betyr ”allmenn”. Kirken er katolsk i tid: Den omfatter levende og døde. Den er katolsk i rom: Det vil si at den omfatter mennesker i hele verden, den er en verdenskirke. At Kirken er katolsk, betyr også ”fylde”. Enhver enkelt trossannhet må alltid forstås i lys av denne katolske tros fylde.

  Kirken har fra første dag og gjennom troen gjort erfaringer om livet i Gud. Uoffisielt kommer denne tradisjonen til uttrykk i hymner og kristen kunst, i teologi og kateketisk materiale, i forskjellige spiritualiteter og andaktsformer, og ikke minst i individuelle kristnes livshistorier. Offisielt kommer disse erfaringene til uttrykk gjennom Kirkens gudstjeneste og sakramenter, i de skrevne verk som Kirken godkjenner som inspirerte eller hellige skrifter, og i de formelle definisjoner og trosbekjennelser som blir formulert av Kirkens læreautoritet. Denne «Tradisjon» med stor T er Kirkens måte å være kirke på, oppfylle sitt oppdrag på i tid og rom med hensyn til å leve troen, vitne om den og reflektere over den. "Ved tradisjonen er det at alt hva Kirken selv er, alt hva den tror, føres videre i liv, lære og kult og overleveres til alle slektledd," heter det i konsilsdokumentet Dei Verbum. Fra begynnelsen av har Den katolske kirken alltid erkjent at Den Treenige Gud åpenbarer seg i Skrift og Tradisjon, det vil si: i Den hellige skrift, i hele Bibelen, både Det gamle og Det nye testamentet, og i gudsfolkets liv i tro.

  En kortfattet oppsummering av de aller viktigste punkter i troen finner vi i trosbekjennelsene. Det mest fullstendige uttrykk for den offisielle katolske tro i dagens språkbruk er å finne i Den katolske kirkes katekisme. En forkortet versjon av denne, Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, inneholder alt men dog bare de vesentlige og grunnleggende elementer i katolsk tros- og morallære. I kategorien "Tema for tema" finnes en mengde artikler, ressurser og bakgrunnsstoff om enkelte trossannheter, samt kirkehistoriske og kirkejuridiske temaer.