Den katolske kirkes katekisme

3. avsnitt: Kristi livs mysterier

512. (1163) Trossymbolet nevner ikke noe annet i Kristi liv enn inkarnasjonsmysteriet (unnfangelse og fødsel) og påskemysteriet (lidelse, korsfestelse, død, gravferd, nedferd til dødsriket, oppstandelse, himmelferd). Det nevner ingenting uttrykkelig om mysteriene i Jesu skjulte og offentlige liv, men de trosartikler som angår Jesu inkarnasjon og Hans påske, kaster lys over hele Jesu liv på jorden. "Alt hva Jesus gjorde og lærte, helt fra begynnelsen av og like til den dag da han ble opptatt i himmelen" (Apg 1, 1-2) må sees i lys av julens og påskens mysterier.

513. (426, 561) Katekesen skal, alt etter omstendighetene, utlegge hele den rikdom som finnes i Jesu mysterier. Her nøyer vi oss med å antyde noen elementer som er felles for alle mysteriene i Kristi liv (I), for så å skissere opp de viktigste mysterier i Jesu skjulte (II) og offentlige liv (III).

I. Hele Kristi liv er mysterium

514. Mye av det som vekker menneskets nysgjerrighet hva Jesus angår, er ikke nevnt i Evangeliene. Nesten ingenting blir fortalt om Hans liv i Nasaret, og til og med store deler av Hans offentlige virke forbigås i taushet.658 Det som er blitt nedskrevet i Evangeliene, er blitt så "for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og så ved troen eie livet i hans navn" (Joh 20, 31).

515. (126, 609, 774, 477) Evangeliene ble forfattet av menn som var blant de første som kom til tro,659 og som vil dele den med andre. Etter i tro å ha erkjent hvem Jesus er, var de i stand til å skjelne sporene av Hans mysterium i Hans liv på jorden, og få andre til å oppdage dem. Alt i Jesu liv, fra reivene Han ble svøpt med660 etter fødselen, til eddiken da Han led,661 og svetteduken som lå igjen etter oppstandelsen,662 er tegn på Hans mysterium. Gjennom Hans gjerninger, Hans mirakler og Hans ord ble det åpenbart at "i ham bor all guddommens fylde legemliggjort" (Kol 2, 9). Jesu menneskenatur er derfor som "sakramentet" for Hans guddommelighet og den frelse Han kom for å bringe, det vil si tegn og redskap for dem. Det synlige i Hans jordeliv ledet hen mot det usynlige mysterium at Han er Guds Sønn, kommet for å frelse verden.

Fellestrekk ved Jesu mysterier

516. (65, 2708) Hele Jesu liv er en åpenbaring av Faderen - Hans ord og Hans gjerninger, Hans taushet og Hans lidelser, Hans måte å være og å tale på. Jesus kan si: "Den som ser meg, ser Faderen" (Joh 14, 9); og Faderen sier: "Dette er min elskede Sønn, lytt til Ham" (Luk 9, 35). Siden vår Herre ble menneske for å gjøre Faderens vilje,663 viser selv de minste trekk ved Hans mysterier Guds "kjærlighet for oss" (1 Joh 4, 9).

517. (606, 1115) Hele Kristi liv er gjenløsningsmysterium. Gjenløsningen kommer til oss først og fremst ved korsets blod,664 men gjenløsningens mysterium er virksomt i hele Jesu liv: allerede ved inkarnasjonen, da Han gjorde oss rike ved selv å bli fattig;665 i Hans skjulte liv, da Han gjorde opp for vår ulydighet ved selv å være lydig;666 ved sine ord som renser dem som hører Ham;667 ved sine helbredelser og djevleutdrivelser, for ved dem "tok han våre plager, han bar våre sykdommer" (Matt 8, 17);668 ved sin oppstandelse som Han rettferdiggjør oss ved.669

518. (668, 2748) Hele Kristi liv er gjenopprettelsesmysterium. Alt Jesus gjorde, sa og led, hadde som mål å gjeninnsette det falne menneske i dets første kall:

Da Han ble menneske i inkarnasjonen, gjenopprettet Han i seg selv hele menneskehetens lange historie og sammenfattet frelsen for oss, slik at det vi hadde mistet i Adam, det vil si Guds bilde og likhet, det fikk vi tilbake i Kristus Jesus.670 Derfor er det forøvrig at Kristus gjennomlevde alle livets stadier, for dermed gav Han alle mennesker tilbake samfunnet med Gud.671

Vårt samfunn med Jesu mysterier

519. (793, 602, 1085) Hele Kristi rikdom "er bestemt for hvert menneske og utgjør hver enkelts eiendom".672 Kristus levde ikke sitt liv for seg selv, men for oss, fra Han ble kjød "for oss mennesker og for vår frelses skyld" like til døden "for våre synder" (1 Kor 15, 3) og oppstandelsen "for vår rettferdiggjørelse" (Rom 4, 25). Fremdeles er Han "vår talsmann hos Faderen" (1 Joh 2, 1), for "alltid lever han og kan gå i forbønn for (oss)" (Hebr 7, 25). Med alt det Han levde og led for oss én gang for alle, står Han for alltid "som vår hjelper for Guds åsyn" (Hebr 9, 24).

520. (459, 359, 2607) Gjennom hele sitt liv viser Jesus seg som vårt forbilde:673 Han er "det fullkomne menneske"674 som tilbyr oss å bli Hans disipler og følge Ham. Ved å fornedre seg selv gav Han oss et eksempel til etterfølgelse,675 ved sin bønn vekker Han ønsket om å be,676 ved sin fattigdom kaller Han til frivillig å avfinne seg med armod og forfølgelse.677

521. (2715, 1391) Alt Kristus opplevde, gjennomlevde Han slik at vi kunne etterleve det i Ham, og Han gjennomleve det i oss. "Han, Guds Sønn, forenet seg på sett og vis med hvert menneske ved sin inkarnasjon".678 Vi kalles til å være ett med Ham; fordi vi er lemmer på Hans legeme, gir Han oss samfunn med det Han gjennomlevde i sitt kjød, for oss og som forbilde for oss:

Vi må fortsette og fullføre i oss selv alle Jesu mysterier og livstilstander, og ofte be Ham om å fullbyrde og fullføre dem i oss og i hele Kirken (...). For Guds Sønn har til hensikt å gi oss del i og opprette som en utvidelse og en fortsettelse av sine mysterier, i oss og i hele sin Kirke, ved de nådegaver Han vil gi oss, og ved de virkninger Han vil oppnå i oss ved disse mysterier. Og slik vil Han fullføre dem i oss.679

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17