Den katolske kirkes katekisme

Innholdsfortegnelse over første hoveddel

Første hoveddel: Trosbekjennelsen
Første del: "Jeg tror" - "vi tror"
Første kapitel: Mennesket er "capax Dei" - skikket for Gud.
I. Lengsel etter Gud
II. Veier til Gudskunnskap
III. Kunnskap om Gud ifølge Kirken
IV. Hvordan kan man tale om Gud?
Kort sagt
Annet kapitel: Gud møter mennesket
1. Artikkel: Guds Åpenbaring
I. Gud åpenbarer sin "skjulte vilje"
II. Stadier på åpenbaringens vei
Alt fra opphavet av gir Gud seg til kjenne
Pakten med Noa
Gud utvelger Abraham
Gud fostrer sitt folk Israel
III. Kristus Jesus "Formidleren og fylden av hele åpenbaringen"
I sitt Ord har Gud sagt alt
Ingen annen åpenbaring er i vente
Kort sagt
2. Artikkel: Overleveringen av Guds åpenbaring
I. Den apostoliske Tradisjon
Apostlenes forkynnelse....
...fortsettes ved den apostoliske suksesjon
II. Forholdet mellom Skrift og Tradisjon
En felles kilde...
...to ulike overleveringsmåter
Den apostoliske Tradisjon og de kirkelige tradisjoner
III. Utlegningen av trosarven
Troens skatt er gitt hele Kirken i varetekt
Kirkens lærembede eller magisterium
Troens dogmer
Troens overnaturlige skjønn
Vekst i trosinnsikt
Kort sagt
3. artikkel: Den Hellige Skrift
I. Kristus - Skriftens eneste Ord
II. Den Hellige Skrifts inspirasjon og sannhet
III. Den Hellige Ånd tolker Skriften
Skriftens mening
IV. Skriftenes kanon
Det Gamle Testamente
Det Nye Testamente
Enheten mellom Det Gamle og Det Nye Testamente
V. Den Hellige Skrift i Kirkens liv
Kort sagt
Tredje kapitel: Mennesket gir Gud svar
1. artikkel: Jeg tror
I. Troens lydighet
Abraham - "alle troendes far"
Maria - "salig er hun som trodde"
II. "Jeg vet hvem jeg har satt min tro til" (2 Tim 1, 12)
Tro på Gud alene
Tro på Jesus Kristus, Guds Sønn
Tro på Den Hellige Ånd
III. Troens kjennetegn
Troen er en nåde
Troen er en menneskelig handling
Tro og forstand
Troens frihet
Troens nødvendighet
Troens utholdenhet
Troen er begynnelsen på det evige liv
2. artikkel: Vi tror
I. "Herre, se på din Kirkes tro"
III. Den ene tro
Kort sagt
Annen del: Den kristne trosbekjennelse - Troens symboler
Første kapitel: Jeg tror på Gud Fader
1. artikkel: "Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper"
1. avsnitt: Jeg tror på Gud
I. "Jeg tror på én Gud"
II. Gud åpenbarer sitt navn
Den levende Gud
"Jeg er den som er"
"En barmhjertig og nådig Gud"
Gud alene ER
III. Gud, "Han som Er", er sannhet og kjærlighet
Gud er sannhet
Gud er kjærlighet
IV. Følgene av å tro på én Gud
Kort sagt
2. avsnitt: Faderen
I. "I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn"
II. Åpenbaringen av Gud som Treenighet
Faderen blir åpenbart av Sønnen
Faderen og Sønnen åpenbares av Ånden
III. Den Hellige Treenighet i troslæren
Dannelsen av Treenighetsdogmet
Treeenighetsdogmet
IV. Guds verker og Treenighetens sendelser (missiones)
Kort sagt
3. avsnitt: Den Allmektige.
"Alt det han vil, det gjør han" (Sal 115, 3)
"Fordi du makter alt, miskunner du deg over alle" (Visd 11, 23).
Guds tilsynelatende avmakts mysterium
Kort sagt
4. avsnitt: Skaperen
I. Trosundervisning om skapelsen
II. Skapelsen er Den Hellige Treenighets verk
III. "Verden er blitt skapt til Guds herlighet og ære"
IV. Skapelsens mysterium
Guds skaper i visdom og kjærlighet
Gud skaper "av intet"
Gud skaper en ordnet og god verden
Gud overskrider skaperverket og er samtidig til stede i det
Gud opprettholder og bærer skaperverket
V. Gud virkeliggjør sin plan: Guds forsyn
Forsyn og sekundærårsaker (causæ secundæ)
Forsynet og det ondes anstøt
Kort sagt
5. avsnitt: Himmel og jord
I. Englene
Englers eksistens er en trossannhet
Kristus "med alle sine engler"
Englene i Kirkens liv
II. Den synlige verden
Kort sagt
6. avsnitt: Mennesket
I. "I Guds bilde"
II. "Ett i kropp og sjel"
III. "Mann og kvinne skapte Han dem"
Likhet og ulikhet villet av Gud
"For hverandre" - "to i ett"
IV. Mennesket i Paradiset
Kort sagt
7. avsnitt: Syndefallet
I. Hvor synden er stor, er nåden enda større
Synden er virkelig
Den opprinnelige synd er en vesentlig trossannhet
Hvordan fortellingen om syndefallet skal leses
II. Englenes fall
III. Den opprinnelige synd
Friheten settes på prøve
Menneskets første synd
Følgene av Adams synd for menneskeheten
Så hård en strid...
IV. "Du overgav oss ikke i dødens vold"
Kort sagt
Annet kapitel: Jeg tror på Jesus Kristus, Hans enbårne Sønn
Det Glade Budskap: Gud sendte sin Sønn
"Forkynne det glade budskap om Kristi uuttømmelige rikdom" (Ef 3, 8)
Kristus er hjertet i all trosundervisning
2. artikkel: "og på Jesus Kristus, Hans enbårne Sønn, vår Herre"
I Jesus
II. Kristus
III. Guds enbårne Sønn
IV. Herre
Kort sagt
3. artikkel: "som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria"
1. avsnitt. Guds Sønn ble menneske
I. Hvorfor ble Ordet kjød?
II. Inkarnasjonen
III. Sann Gud og sant menneske
IV. Hvordan er Guds Sønn menneske?
Kristi sjel og menneskelige erkjennelse
Kristi menneskelige vilje
Kristi sanne legeme
Det inkarnerte Ords hjerte
Kort sagt
2. avsnitt. "..som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria"
I. Unnfanget ved Den Hellige Ånd...
II. ...født av Jomfru Maria
Marias forutbestemmelse
Den ubesmittede unnfangelse
"Det skje meg etter ditt ord..."
Maria Guds Mor
Marias jomfruelighet
Maria "alltid jomfru"
Maria, jomfru og mor, i Guds frelsesplan
Kort sagt
3. avsnitt: Kristi livs mysterier
I. Hele Kristi liv er mysterium
Fellestrekk ved Jesu mysterier
Vårt samfunn med Jesu mysterier
II. Jesu barndoms og skjulte livs mysterier
Forberedelsene
Julens mysterium
Jesu barndoms mysterier
Jesu skjulte livs mysterier
III. Jesu offentlige livs mysterier
Jesu dåp
"Guds rike er nær"
Forkynnelsen av Guds rike
Tegn på Guds rike
"Himmelrikets nøkler"
Forklarelsen - en forsmak på himlenes rike
Jesus går opp til Jerusalem
Jesu messianske inntog i Jerusalem
Kort sagt
4. artikkel: "pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet"
1. avsnitt: Jesus og Israel
I. Jesus og loven
II. Jesus og templet
III. Jesus og Israels tro på den ene Gud og Frelser
Kort sagt
2. avsnitt: Jesus døde korsfestet
I. Rettergangen mot Jesus
De jødiske myndigheter splittet i synet på Jesus
Jødene er ikke kollektivt ansvarlige for Jesu død
Alle syndere var skyld i Kristi lidelse
II. Kristi soningsdød i Guds råd til frelse
"Han ble gitt i deres vold, slik som Gud hadde fastsatt det i sin plan"
"Kristus døde for våre synder, i overensstemmelse med Skriftene"
"Gud har gjort Ham til synd for vår skyld"
Det er Gud som innleder den kjærlighet som frelser alle
III. Kristus gav seg selv til Faderen for våre synder
Hele Kristi liv er en gave til Faderen
"Guds lam som tar bort verdens synd"
Jesus gjør Faderens frelsende kjærlighet til sin
Ved nattverden forgriper Jesus den frivillige ofring av sitt liv
Jesu angst i Getsemane
Kristi død er det ene og endelige offer
I stedet for vår ulydighet setter Jesus sin lydighet
Jesus fullbyrder sitt offer på korset
Vår deltagelse i Kristi offer
Kort sagt
3. avsnitt: "begravet"
Kristus i graven i sitt legeme
"Du overgir ikke din hellige til gravens oppløsning"
"Begravet med Kristus"
Kort sagt
5. artikkel: "fôr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde"
1. avsnitt: Kristus steg ned til dødsriket
Kort sagt.
2. avsnitt: "stod opp på den tredje dag fra de døde"
I. Den historiske og transcendente begivenhet
Den tomme grav
Den oppstandne viser seg
Kristi oppstandne menneskenaturs tilstand
Oppstandelsen som transcendent begivenhet
Oppstandelsen - et verk av Den Hellige Treenighet
Meningen med oppstandelsen og dens betydning for frelsen
Kort sagt
6. artikkel: "fôr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges, høyre hånd"
Kort sagt
7. artikkel: "skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde"
I. Han kommer tilbake i herlighet
Kristus råder allerede gjennom Kirken...
... i påvente av at alt skal bli Ham underlagt
Kristi herlighetsfylte gjenkomst, Israels håp
Kirkens siste prøvelse
II. For å dømme de levende og de døde
Kort sagt
Tredje kapitel: Jeg tror på Den Hellige Ånd
8. artikkel: "Jeg tror på Den Hellige Ånd"
I. Sønnens og Åndens felles sendelse
II. Den Hellige Ånds navn, betegnelser og symboler
Den Hellige Ånds navn
Betegnelser på Den Hellige Ånd
Den Hellige Ånds symboler
III. Ånden og Guds Ord i løftenes tid
I skapelsen
Løftets Ånd
I teofaniene og i Loven
Under kongedømmet og i utlendigheten
Forventningen om Messias og hans Ånd
IV. Kristi Ånd i tidens fylde
Johannes, forløper, profet og døper
Kristus Jesus
V. Ånden og Kirken i de siste tider
Pinsen
Den Hellige Ånd - Guds gave
Den Hellige Ånd og Kirken
Kort sagt
9. artikkel: "den hellige katolske Kirke"
1. avsnitt: Kirken i Guds plan
I. Navn og bilder på Kirken
Symboler på Kirken
II. Kirkens opprinnelse, grunnleggelse og sendelse
En plan født i Faderens hjerte
Kirken - varslet fra tidenes morgen
Kirken - forberedt i den gamle pakt
Kirken - grunnlagt av Kristus Jesus
Kirken - åpenbart av Den Hellige Ånd
Kirken - fullendt i herligheten
III. Kirkens mysterium
Kirken - på samme tid synlig og åndelig
Kirken - mysteriet om menneskenes forening med Gud
Kirken - sakramentet til alle menneskers frelse
2. avsnitt: Kirken - Guds folk, Kristi legeme, Den Hellige Ånds tempel
I. Kirken - Guds folk
Gudsfolkets særpreg
Et folk av prester, profeter og konger
II. Kirken - Kristi legeme
Kirken er samfunn med Kristus
"Ett legeme"
Kristus er hodet for legemet
Kirken er Kristi brud
III. Kirken - Den Hellige Ånds tempel
Nådegavene (karismene)
Kort sagt
3. avsnitt: Kirken er én, hellig, katolsk og apostolisk
I. Kirken er én
"Det underfulle mysterium om Kirkens enhet"
Enhetens sår
Mot enhet
II. Kirken er hellig
III. Kirken er katolsk
Hva betyr "katolsk"?
Hver lokalkirke er "katolsk"
Hvem tilhører Den katolske kirke?
Kirken og de ikke-kristne
"Utenfor Kirken ingen frelse"
Misjonsvirksomhet er påkrevet ut fra Kirkens katolisitet
IV. Kirken er apostolisk
Apostlenes sendelse
Biskopene er apostlenes etterfølgere
Apostolatet
Kort sagt
4. avsnitt: Kristi troende Hierarki, legfolk, ordensliv
I. Kirkens hierarkiske oppbygning
Hvorfor behøves det tjenester i Kirken?
Læreembedet
Helliggjøringsembedet
Styringsembedet
II. Legfolket
Legfolkets kall
Legfolkets del i Kristi presteembede
Legfolkets del i Kristi profetiske embede
Legfolkets del i Kristi kongelige embede
III. Et liv viet Gud
Evangeliske råd og vigslet liv
Et stort tre med mange grener
Eremittliv
Vigslede jomfruer
Ordensliv
Samfunn for apostolisk liv
Vigsel og sendelse: å forkynne Kongen som kommer
Kort sagt
5. avsnitt: De helliges samfunn
I. Samfunn i åndelige goder
II. Samfunn mellom Kirken i himmelen og på jorden
Kort sagt
6. avsnitt: Maria - Kristi Mor, Kirkens Mor
I. Maria som Kirkens Mor
Helt og fullt ett med sin Sønn...
... også i sin opptagelse i himmelen ...
... er hun vår Mor etter nådens orden
II. Mariadyrkelsen
III. Maria - Kirkens eskatologiske ikon
Kort sagt
10. artikkel: "syndenes forlatelse"
I. Én dåp til syndenes forlatelse
II. Nøkkelmakten
Kort sagt
11. artikkel: "kjødets oppstandelse"
I. Kristi oppstandelse og vår
Den gradvise åpenbaring av oppstandelsen
Hvordan skal de døde gjenoppstå?
Oppstandne med Kristus
II. Å dø i Kristus Jesus
Døden
Meningen med kristnes død
Kort sagt
12. artikkel: "og det evige liv"
I. Særdommen
II. Himmelen
III. Den endelige renselse - skjærsilden
IV. Helvetet
V. Dommedag
VI. Håpet om nye himler og en ny jord
Kort sagt
"Amen"
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 20.01.2011 - 18:51