Den katolske kirkes katekisme


Noter til første hoveddel

1
GS 19, § 1.
2
GS 19, §1.
3
jfr. GS 19-21.
4
jfr. Matt 13, 22.
5
Gen 3, 8-10.
6
jfr. Jona 1, 3.
7
St. Augustin, Confessiones, 1, 1, 1.
8
Sermo 241, 2.
9
GS 18, § 1; jfr. 14, § 2.
10
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1, 2, 3.
11
1. Vatikankonsil: DS 3004; jfr. 3026; DV 6.
12
Gen 1, 26.
13
Pius 12., Encyklikaen Humani generis: DS 3875.
14
Ibid., DS 3876; jfr. 1. Vatikankonsil: DS 3005; DV 6;St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1, 1, 1.
15
Anaforen i St. Johannes Krysostomos' liturgi.
16
4. Laterankonsil: DS 3026.
17
St. Thomas Aquinas, Summa contra gentiles, 1, 30.
18
St. Augustin, Confessiones, 10, 28, 39.
19
jfr. 1. Vatikankonsil: DS 3015.
20
GS 36.
21
jfr. 1. Vatikankonsil: DS 3015.
22
DV 2.
23
jfr. Ef 1, 4-5.
24
DV 2.
25
Adversus hæreses, 3, 20, 2.
26
DV 3.
27
DV 3.
28
MR, 4. eukaristibønn, 118.
29
Gen 9, 9.
30
jfr. Gen 10, 20-31.
31
jfr. Apg 17, 26-27.
32
jfr.Deut 4, 19; 32, 8.
33
jfr. Visd 10, 5.
34
jfr. Gen11, 4-6.
35
Rom 1, 18-25.
36
jfr. Luk 21, 24.
37
jfr. Gen 14, 18.
38
jfr. Hebr 7, 3.
39
jfr. Gal 3, 8.
40
jfr. Rom 11, 28.
41
jfr. Joh 11, 52; 10, 16.
42
jfr. Rom 11, 17-18.24.
43
jfr. DV 3.
44
jf Ex 19, 6.
45
MR, Langfredagens liturgi, høytidelige forbønner, VI.
46
jfr. Jes 2, 2-4.
47
jfr. Jer 31, 31-34; Hebr 10, 16.
48
jfr. Esek 36.
49
jfr. Jes 49, 5-6; 53, 11.
50
jfr. Sef 2, 3.
51
jfr. Luk 1, 38.
52
DV 2.
53
Carmina 2, 22.
54
DV 4.
55
jfr. Joh 14, 6.
56
DV 7.
57
DV 7.
58
DV 7.
59
DV 7.
60
DV 8.
61
DV 8..
62
DV 8.
63
DV 8.
64
DV 9.
65
DV 9.
66
jfr. 1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 12-14.
67
DV 10.
68
DV 10.
69
DV 10.
70
jfr. Joh 8, 31-32.
71
jfr. Joh 8, 31-32.
72
jfr. 1. Vatikankonsil: DS 3016: Nexus mysteriorum; LG 25.
73
UR 11.
74
jfr. 1 Joh 2, 20.27.
75
jfr. Joh 16, 13.
76
LG 12.
77
LG 12.
78
DV 8.
79
GS 62 § 7; jfr. 44 § 2; DV 23; 24; UR 4.
80
DV 8.
81
St. Gregor den store, Homiliæ in Ezechielem, 1, 7, 8.
82
DV 8.
83
DV 10, § 3.
84
DV 10.
85
DV 8.
86
DV 13.
87
jfr. Hebr 1, 1-3.
88
St. Augustin, Ennaratio in Psalmos, 103, 4, 1.
89
jfr. DV 21.
90
jfr. DV 24.
91
jfr. 1 Tess 2, 13.
92
DV 21.
93
DV 11.
94
DV 11.
95
DV 11.
96
St. Bernhard av Clairvaux, Homilia super missus est, 4, 11.
97
jfr. DV 12, § 1.
98
DV 12, § 2.
99
DV 12, § 3.
100
jf DV 12, § 3.
101
jfr. Luk 24, 25-27. 44-46.
102
jfr. Sal 22, 15.
103
St. Thomas Aquinas, Expositio in Psalmos, 21, 11.
104
Origenes, Homiliæ in Leviticum, 5, 5.
105
jfr. Rom 12, 6.
106
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1, 1, 10, ad 1.
107
jfr. 1 Kor 10, 2.
108
jfr. Hebr 3-4, 11.
109
jfr. Åp 21, 1 - 22, 5.
109a
Lettera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia. Augustin av Dacia, Rotulus pugillaris, 1: ed. A. Walz: Angelicum (1929) 256.
110
DV 12, § 3.
111
St. Augustin, Contra epistulam Manichæi quam vocant fundamenti, 5, 6.
112
jfr. DV 8, 3.
113
jfr. DS 179; 1334-1336; 1501-1504.
114
DV 15.
115
DV 17.
116
jfr. DV 20.
117
DV 18.
118
DV 19.
119
Sta. Cæsaria d.y., Brev til Sta. Richilda og Sta. Radegunda.
120
Sta. Terese av Jesusbarnet, Selvbiografisk manuskript, A 83 v.
121
jfr. 1 Kor 10, 6; Hebr 10, 1; 1 Pet 3, 21.
122
jfr. Mark 12, 29-31.
123
jfr. 1 Kor 5, 6-8; 10, 1-11.
124
St. Augustin, Quæstiones in Heptateuchum, 2, 73; jfr. DV 16.
125
DV 21.
126
DV 22.
127
DV 24.
128
DV 25.
129
Hugo av St. Victor, De arca Noe, 2, 8.
130
DV 24.
131
jfr. DV 11.
132
Origenes, Homiliæ in Exdum, 4, 5.
133
DV 21.
134
jfr. Jes 50, 4.
135
DV 2.
136
jfr. DV 5.
137
jfr. Rom 1, 5; 16, 26.
138
jfr. Gen 12, 1-4.
139
jfr. Gen 23, 4.
140
jfr. Hebr 11, 17.
141
jfr. Gen 15, 6.
142
jfr. Gen 15, 5.
143
jfr. Gen 18, 14.
144
jfr. Luk 1, 48.
145
jfr. Luk 2, 35.
146
jfr. Jer 17, 5-6; Sal 40, 5; 146, 3-4.
147
jfr. Mark 9, 7.
148
jfr. Matt 11, 27.
149
jfr. Gal 1, 15; Matt 11, 25.
150
DV 5.
151
jfr. 1. Vatikankonsil: DS 3008.
152
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2,2,9; jfr. 1. Vatikankonsil: DS 3010.
153
1. Vatikankonmsil: DS 3009.
154
jfr. Mark 16, 20; Hebr 2, 4.
155
1. Vatikankonsil: DS 3008-3010.
156
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 171, ad 3.
157
John Henry Newman, Apologia pro vita sua.
158
St. Anselm av Canterbury, Proslogion proemium.
159
DV 5.
160
Sermo 43, 7, 9.
161
1. Vatikankonsil: DS 3017.
162
GS 36 § 2.
163
DH 10; jfr. CIC, can. 748, § 2.
164
DH 11.
165
DH 11.
166
jfr. Mark 16, 16; Joh 3, 36; 6, 40 et al.
167
1. Vatikankonsil: DS 3012; jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1532.
168
jfr. Mark 9, 24; Luk 17, 5; 22, 32.
169
jfr. Jak 2, 14-26.
170
jfr. Rom 15, 13.
171
St. Basilius, Liber de Spiritu Sancto, 15, 36; jfr. St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 4, 1.
172
LG 58.
173
Johannes Paul 2., RM 18.
174
Det apostoliske symbol (trosbekjennelse).
175
Symbolet fra Nikea og Konstantinopel i den greske originalversjon.
176
OBA.
177
Faustus av Riez, De Spiritu Sancto, 1, 2.
178
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 1, 2, ad 2.
179
jfr. Ef 4, 4-6.
180
Adversus hæreses, 1, 10, 1-2.
181
Ibid.
182
Ibid., 3, 24, 1.
183
St. Kyprian, De catholicæ unitate ecclesiæ.
184
SPF, 20.
185
St. Thomas Aquinas, Compendium thelogiæ, 1, 2.
186
jfr. Rom 10, 9; 1 Kor 15, 3-5 osv.
187
St. Kyrill av Jerusalem, Catecheses illuminandorum, 5, 12.
188
Catech. R. 1, 1, 3.
189
Ireneus, Demonstratio apostolica, 100.
190
Catech. R., 1, 1, 4.
191
jfr. Explanatio symboli, 8.
192
jfr. DS 1-64.
193
DS 75-76.
194
DS 525-541.
195
DS 800-802.
196
DS 851-861.
197
DS 1862-1870.
198
jfr. DS 71-72.
199
St. Ambrosius, Explanatio symboli, 7.
200
St. Ambrosius, Explanatio symboli, 1.
201
Catech. R., 1, 2, 2.
202
Ibid.
203
jfr. Fil 2, 10-11.
204
jfr. Mark 12, 29-30.
205
jfr. Mark 12, 35-37.
206
4. Laterankonsil: DS 800.
207
jfr. Dom 13, 18.
208
jfr. Ex 3, 5-6.
209
jfr. Ex 32.
210
jfr. Ex 33, 12-17.
211
jfr. Ex 34, 9.
212
jfr. Jes 44, 6.
213
jfr. Sal 85, 11.
214
jfr. Deut 7, 9.
215
jfr. Visd 13, 1-9.
216
jfr. Sal 115, 15.
217
jfr. Visd 7, 17-21.
218
jfr. Joh 17, 3.
219
jfr. Deut 4, 37; 7, 8; 10, 15.
220
jfr. Jes 43, 1-7.
221
jfr. Hos 2.
222
jfr. Jes 49, 14-15.
223
jfr. Jes 62, 4-5.
224
jfr. Esek 16; Hos 11.
225
jfr. 1 Kor 2, 7-16; Ef 3, 9-12.
226
Hl. Jeanne d'Arc, dictum.
227
jfr. Matt 5, 29-30; 16, 24; 19, 23-24.
228
St. Nikolas fra Flue, Bønn.
229
Poesias, 30.
230
Tertullian, Adversus Marcionem, 1, 3.
231
St. Augustin, Sermo 52, 6, 16.
232
St. Cæsarius av Arles, Expositio symboli.
233
jfr. pave Vigilius trosbekjennelse i 522: DS 415.
234
DCG 43.
235
DCG 47.
236
SPF 16.
237
jfr. Deut 32, 6; Mal 2, 10.
238
jfr. 2 Sam 7, 14.
239
jfr. Sal 68, 6.
240
jfr. Jes 66, 13; Sal 131, 2.
241
jfr. Sal 27, 10.
242
jfr. Ef 3, 14; Jes 49, 15.
243
DS 150.
244
jfr. Gen 1, 2.
245
Det nikensk-konstantinopolitanske symbol.
246
jfr. Joh 14, 17.
247
jfr. Joh 14, 26.
248
jfr. Joh 14, 26; 15, 26; 16, 14.
249
jfr. Joh 7, 39.
250
DS 150.
251
Det 6. konsil i Toledo i 638: DS 490.
252
11. konsil i Toledo i 675: DS 527.
253
DS 150.
254
DS 1300-1301.
255
jfr. DS 284.
256
jfr. AG 2.
257
Florentinerkonsilet, 1439: DS 1302.
258
"principium sine principio": DS 1331.
259
jfr. Konsilet i Lyon, 1274: DS 850.
260
jfr. 1 Kor 12, 4-6; Ef 4, 4-6.
261
SPF 2.
262
2. Konstantinopolitanerkonsil i 553: DS 421.
263
11. konsil i Toledo i 675: DS 530.
264
4. Laterankonsil i 1215: DS 804.
265
"non sic unum Deum, quasi solitarium": Fides Damasi, DS 71.
266
11. konsil i Toledo i 675: DS 530.
267
4. Laterankonsil i 1215: DS 804.
268
11. konsil i Toledo: DS 528.
269
Florentinerkonsilet i 1442: DS 1330.
270
Florentinerkonsilet i 1442: DS 1331.
271
Orationes catecheticæ, 40, 41.
272
LH, vesperhymne.
273
jfr. AG 2-9.
274
Florentinerkonsilet i 1442: DS 1331.
275
2. Konstantinopolitanerkonsil: DS 421.
276
jfr. Joh 6, 44.
277
jfr. Rom 8, 14.
278
jfr. Joh 17, 21-23.
279
Den salige Elisabeth av Treenighetens bønn.
280
jfr. Joh 14, 26.
281
St. Augustin, De trinitate, 15, 26, 47.
282
jfr. SPF 9.
283
Symbolet "Quicumque".
284
jfr. Gen 1, 1; Joh 1, 3.
285
jfr. Matt 6, 9.
286
jfr. 1 Kor 1, 18.
287
jfr. Jer 32, 17; Luk 1, 37.
288
jfr. Jer 27, 5.
289
jfr. Est 4, 17b; Ordsp 21.1; Tob 13, 2.
290
jfr. Matt 6, 32.
291
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1, 25, 5, ad 1.
292
jfr. 2 Kor 12, 9; Fil 4, 13.
293
Catech. R. 1, 2, 13.
294
MR, kirkebønnen for den 26. søndag i det alminnelige kirkeår.
295
DCG 51.
296
jfr. Rom 8, 18-23.
297
Etheria, Peregrinatio, 46; St. Augustin, De catechizandis rudibus, 3, 5.
298
jfr. DS 3026.
299
jfr. Apg 17, 24-29; Rom 1, 19-20.
300
jfr. Jes 43, 1.
301
jfr. Gen 15, 5; Jer 33, 19-26.
302
jfr. Jes 44, 24.
303
jfr. Sal 104.
304
jfr. Ordspr 8, 22-31.
305
Det nikensk-konstantinopolitanske symbol.
306
Bysantinsk liturgi, Troparion til Pinsevesper.
307
jfr. Sal 33, 6; 104, 30; Gen 1, 2-3.
308
St. Ireneus av Lyon, Adversus hæreses, 2, 30. 9.
309
ibid., 4, 20, 1.
310
1. Vatikankonsil: DS 3025.
311
St. Bonaventura, In libros sententiarum, 2, 1, 2, 2, 1.
312
St. Thomas Aquinas, In libros sententiarum, 2, prologus.
313
1. Vatikankonsil: DS 3002.
314
St. Ireneus av Lyon, Adversus hæreses, 4, 20, 7.
315
AG 2.
316
Visd 9, 9.
317
1. Vatikankonsil: DS 3022.
318
1. Vatikankonsil: DS 3023-24.
319
DS 800; 3025.
320
Theofil fra Antiokia, Ad Autolycum, 2, 4.
321
jfr. Sal 51, 12.
322
jfr. Gen 1, 3.
323
jfr. 2 Kor 4, 6.
324
jfr. Gen 1, 26.
325
jfr. Sal 19, 2-5.
326
jfr. Job 43, 3.
327
DS 286; 455-463; 800; 1333; 3002.
328
jfr. Sir 43, 28.
329
St. Augustin, Confessiones, 3, 6, 11.
330
1. Vatikankonsil: DS 3003.
331
jfr.Jes 10, 5-15; 45, 5-7; Deut 32, 39; Sir 11, 14.
332
jfr. Sal 22; 32; 35; 103; 138 o.a.
333
jfr. 10, 29-31.
334
jfr. Gen 1, 26-28.
335
jfr. Kol 1, 24.
336
jfr. Kol 4, 11.
337
jfr. 1 Kor 12, 6.
338
GS 36 § 3.
339
jfr. Matt 19, 26; Joh 15, 5; Fil 4, 13.
340
jfr. St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1, 25, 6.
341
jfr. St. Thomas Aquinas, Summa contra gentiles, 3, 71.
342
jfr. St. Augustin, De libero arbitrio, 1, 1, 1.
343
St. Augustin, Enchiridion de fide, spe et caritate, 11, 3.
344
Tob 2, 12-18 (Vulg.).
345
jfr. Rom 5, 20.
346
Dialogi, 4, 138.
347
Brev fra fengslet.
348
Revelation of Divine Love, 32.
349
jfr. Gen 2, 2.
350
jfr. DS 3624.
351
jfr. Matt 6, 26-34.
352
jfr. Sal 55, 23.
353
jfr. Sal 115, 16.
354
jfr. Sal 19, 2.
355
jfr. Sal 115, 16.
356
DS 800; jfr. DS 3002 og SPF 8.
357
St. Augustin, Ennarratio in Psalmos, 103, 1, 15: PL 37, 1348-49.
358
jfr. Pius 12.: DS 3891.
359
jfr. Luk 20, 36.
360
jfr. Dan 10, 9-12.
361
jfr. Job 38, 7 hvor englene kalles "Guds sønner".
362
jfr. Gen 3, 24.
363
jfr. Gen 19.
364
jfr. Gen 21, 17.
365
jfr. Gen 22, 11.
366
jfr. Apg 7, 53.
367
jfr. Ex 23, 20-23.
368
jfr. Dom 13.
369
jfr. Dom 6, 11-24; Jes 6, 6.
370
jfr. 1 Kong 19, 5.
371
jfr. Luk 1, 11.26.
372
jfr. Matt 1, 20; 2, 13. 19.
373
jfr. Mark 1, 12; Matt 4, 11.
374
jfr. Luk 22, 43.
375
jfr. Matt 26, 53.
376
jfr. 2 Makk 10, 29-30; 11, 8.
377
jfr. Luk 2, 8-14.
378
jfr. Mark 16, 5-7.
379
jfr. Apg 1, 10-11.
380
jfr. Matt 13, 41; 24, 31; Luk 12, 8-9.
381
jfr. Apg 5, 18-20; 8, 26-29; 10, 3-8; 12, 6-11; 27, 23-25.
382
MR, Sanctus.
383
jfr. Matt 18, 10.
384
jfr. Luk 16, 22.
385
jfr. Sal 34, 8; 91, 10-13.
386
jfr. Job 33, 23-24; Sak 1, 12; Tob 12, 12.
387
St. Basilius, Adversus Eunomium, 3, 1.
388
jfr. DV 11.
389
LG 36.
390
jfr. St. Augustin, De Genesi contra Manichæos, 1, 2, 4.
391
GS 36 § 2.
392
jfr. Sal 145, 9.
393
jfr. Gen 1, 26.
394
St. Frans fra Assisi, Skapningens lovsang.
395
jfr. Hebr 4, 3-4.
396
jfr. Jer 31, 35-37; 33, 19-26.
397
jfr. Gen 1, 14.
398
MR, Påskevigilien 24: bønn etter 1. lesning.
399
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 1, 114, 3, ad 3.
400
GS 12 § 3.
401
GS 24 § 3.
402
Sta. Katarina fra Siena, Dialogi, 4, 13.
403
jfr. GS 12 § 1; 24 § 3; 39 § 1.
404
St. Johannes Krysostomos, Sermones in Genesim, 2, 1.
405
GS 22 § 1.
406
St. Peter Krysologus, Sermones, 117.
407
jfr. Tob 8, 6.
408
Pius 12., encyklikaen "Summi pontificatus"; jfr. NA 1.
409
Ibid.
410
jfr. Matt 16, 25-26; Joh 15, 13.
411
Apg 2, 41.
412
jfr. Matt 26, 38; Joh 12, 27.
413
jfr. Matt 10, 28; 2 Makk 6, 30.
414
jfr. 1 Kor 6, 19-20; 15, 44-45.
415
GS 14 § 1.
416
jfr. Konsilet i Vienne i 1312: DS 902.
417
jfr. Pius 12., encyklikaen "Humani generis", 1950: DS 3896.
418
5. Laterankonsil i 1513: DS 1440.
419
4. konsil i Konstantinopel i 870: DS 657.
420
1. Vatikankonsil: DS 3005; jfr. GS 22 § 5.
421
jfr. Pius 12., encyklikaen "Humani generis", 1950: DS 3891.
422
jfr. Deut 6, 5; 29, 3; Jes 29, 13; Esek 36, 26; Matt 6, 21; Luk 8, 15; Rom 5, 5.
423
jfr. Gen 2, 7. 22.
424
jfr. Jes 49, 14-15; 66, 13; Sal 131, 2-3.
425
jfr. Hos 11, 1-4; Jer 3, 4-19.
426
jfr. GS 50 § 1.
427
Tridentinerkonsilet:DS 1511.
428
LG 2.
429
jfr. Gen 2, 17; 3, 19.
430
jfr. Gen 3, 16.
431
jfr. Gen 2, 25.
432
jfr. 1 Joh 2, 16.
433
jfr. Gen 2, 8.
434
jfr. Gen 3, 17-19.
435
MR, 4. eukaristibønn, 118.
436
jfr. Ef 1, 3-6; Rom 8, 29.
437
GS 14 § 1.
438
GS 12 § 4.
439
Confessiones, 7, 7, 11.
440
jfr. Rom 5, 20.
441
jfr. Luk 11, 21-22; Joh 16, 11; 1 Joh 3, 8.
442
jfr. Rom 5, 12-21.
443
jfr. 1 Kor 2, 16.
444
jfr. GS 13 § 1.
445
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1513; Pius 12.: DS 3897; Paul 6., tale den 11. juli 1966.
446
jfr. Gen 3, 1-5.
447
jfr. Visd 2, 24.
448
jfr. Joh 8, 44; Åp 12, 9.
449
4. Laterankonsil i 1215: DS 800.
450
jfr. 2 Pet 2, 4.
451
St. Johannes fra Damaskus, De fide orthodoxa, 2, 4.
452
jfr. Matt 4, 1-11.
453
jfr. Gen 3, 1-11.
454
jfr. Rom 5, 19.
455
jfr. Gen 3, 5.
456
St. Maximus Bekjenneren, Ambiguorum liber.
457
jfr. Rom 3, 23.
458
jfr. Gen 3, 9-10.
459
jfr. Gen 3, 5.
460
jfr. Gen 3, 7.
461
jfr. Gen 3, 11-13.
462
jfr. Gen 3, 16.
463
jfr. Gen 3, 17. 19.
464
jfr. Gen 2, 17.
465
jfr. Rom 5, 12.
466
jfr. Gen 4, 3-15.
467
jfr. Gen 6, 5.12; Rom 1, 18-32.
468
jfr. 1 Kor 1-6; Åp 2-3.
469
GS 13 § 1.
470
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1512.
471
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1514.
472
St. Thomas Aquinas, Questiones disputatæ de malo, 4, 1.
473
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1511-1512.
474
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1513.
475
jfr. DS 371-372.
476
jfr. DS 1510-1516.
477
Tridentinerkonsilet: DS 1511; jfr. Hebr 2, 14.
478
jfr. CA 25.
479
jfr. RP 16.
480
GS 37 § 2.
481
jfr. Gen 3, 9.
482
jfr. Gen 3, 15.
483
jfr. 1 Kor 15, 21-22. 45.
484
jfr. Rom 5, 19-20.
485
jfr. Pius 9.: DS 2803.
486
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1573.
487
Sermones, 73, 4.
488
Summa theologica, 3, 1, 3 ad 3.
489
GS 13 § 1.
490
SPF 16.
491
GS 2 § 2.
492
jfr. Luk 1, 68.
493
jfr. Luk 1, 55.
494
jfr. Matt 16, 18; St. Leo den store, Sermones, 4, 3; 51, 1; 62, 2; 83, 3.
495
CT 5.
496
Ibid.
497
Ibid., 6.
498
jfr. Luk 1, 31.
499
jfr. Sal 51, 6.
500
jfr. Sal 79, 9.
501
jfr. Sal 79, 9.
502
jfr. Joh 3, 5; Apg 2, 21.
503
jfr. Rom 10, 6-13.
504
jfr. Apg 9, 4; Jak 2, 7.
505
jfr. Lev 16, 15-16; Sir 50, 20; Hebr 9, 7.
506
jfr. Ex 25, 22; Lev 16, 2; Num 7, 89; Hebr 9, 5.
507
jfr. Joh 12, 28.
508
jfr. Apg 16, 16-18; 19, 13-19.
509
jfr. Mark 16, 17.
510
jfr. 1 Sam 9, 16; 10, 1; 16, 1. 12-13; 1 Kong, 1, 39.
511
jfr. Ex 29, 7; Lev 8, 12.
512
jfr. 1 Kong 19, 16.
513
jfr. Sal 2, 2; Apg 4, 26-27.
514
jfr. Jes 11, 2.
515
jfr. Sak 4, 14; 6, 13.
516
jfr. Jes 61, 1; Luk 4, 16-21.
517
jfr. Rom 1, 3; 2 Tim 2, 8; Åp 22, 16.
518
St. Ireneus, Adversus hæreses, 3, 18, 3.
519
jfr. Matt 2, 2; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 20, 30; 21, 9. 15.
520
jfr. Joh 4, 25-26; 11, 27.
521
jfr. Matt 22, 41-46.
522
jfr. Joh 6, 15; Luk 24, 21.
523
jfr. Matt 16, 16-23.
524
jfr. Joh 6, 62; Dan 7, 13.
525
jfr. Jes 53, 10-12.
526
jfr. Joh 19, 1922; Luk 23, 39-43.
527
jfr. Deut (LXX) 32, 8; Job 1, 6.
528
jfr. Ex 4, 22; Hos 11, 1; Jer 3, 19; Sir 36, 11; Visd 18, 13.
529
jfr. Deut 14, 1; Hos 2, 1.
530
jfr. 2 Sam 7, 14; Sal 82, 6.
531
jfr. 1 Krøn 17, 13; Sal 2, 7.
532
jfr. Matt 27, 54.
533
jfr. Luk 23, 47.
534
jfr. 1 Tess 1, 10.
535
jfr. Joh 20, 31.
536
jfr. Matt 16, 18.
537
jfr. Matt 26, 64; Mark 14, 61.
538
jfr. Matt 11, 27; 21, 37-38.
539
jfr. Matt 21, 34-36.
540
jfr. Matt 24, 36.
541
jfr. Matt 5, 48; 6, 8; 7, 21; Luk 11, 13.
542
jfr. Matt 3, 17; 17, 5.
543
jfr. Jo 10, 36.
544
jfr. Apg 13, 33.
545
jfr. Ex 3, 14.
546
jfr. 1 Kor 2, 8.
547
jfr. Matt 22, 41-46; jfr. også Apg 2, 34-36; Hebr 1, 13.
548
jfr. Joh 13, 13.
549
jfr. Matt 8, 2; 14, 30; 15, 22 o.a.
550
jfr. Luk 1, 43; 2, 11.
551
jfr. Apg 2, 34-36.
552
jfr. Rom 9, 5; Tit 2, 13; Åp 5, 13.
553
jfr. Rom 10, 9; 1 Kor 12, 3; Fil 2, 9-11.
554
jfr. Åp 11, 15.
555
jfr. Mark 12, 17; Apg 5, 29.
556
GS 10 § 2.
557
jfr. Joh 1, 14. 18; 3, 16. 18.
558
jfr. Joh 1, 1.
559
jfr. Apg 8, 37; 1 Joh 2, 23.
560
St. Gregorius av Nyssa, Orationes catecheticæ, 15.
561
jfr. Deut 6, 4-5.
562
jf Mark 8, 34.
563
St. Ireneus, Adversus hæreses, 3, 19, 1.
564
St. Athanasius, De incarnatione, 54, 3.
565
St. Thomas Aquinas, Opusculum 57 in festo Corporis Christi, 1.
566
jfr. LH, nytestamentlig hymne til lørdagens vesper.
567
jfr. 1 Joh 4, 2-3; 2 Joh 7.
568
DS 130.
569
DS 126.
570
DS 250.
571
DS 251.
572
DS 424.
573
jfr. allerede konsilet i Efesus: DS 255.
574
jfr. DS 424.
575
DS 432.
576
LH, antifon til laudes 1. januar; jfr. St. Leo den store; Sermones 21, 2-3.
577
Tropariet "O monogenes".
578
GS 22 § 2.
579
jfr. Joh 14, 9-10.
580
GS 22 § 2.
581
DS 149.
582
jfr. Mark 6, 38; 8, 27; Joh 11, 34; osv.
583
jfr. St. Gregor den store, Epistulæ, 10, 39: DS 475.
584
St. Maximus bekjenneren, Quæstiones et dubia, 66.
585
jfr. Mark 14, 36; Matt 11, 27; Joh 1, 18; 8, 55; osv.
586
jfr. Mark 2, 8; Joh 2, 25; 6, 61; osv.
587
jfr. Mark 8, 31; 9, 31; 10, 33-34; 14, 18-20. 26-30.
588
jfr. Mark 13, 32.
589
jfr. Apg 1, 7.
590
3. konsil i Konstantinopel i 681.
591
jfr. DS 556-559.
592
DS 556.
593
jfr. Laterankonsilet i 649: DS 504.
594
2. konsil i Nikea i 787: DS 600-603.
595
Juleprefasjon 2.
596
2. konsil i Nikea: DS 601.
597
jfr. Joh 19, 34.
598
Pius 12., Encyklikaen "Haurietis aquas": DS 3924; jfr. DS 3812.
599
jfr. Joh 16, 14-15.
600
jfr. Matt 1, 20; Luk 1, 35.
601
jfr. Luk 2, 8-20.
602
jfr. Matt 2, 1-12.
603
jfr. Joh 1, 31-34.
604
jfr. Joh 2, 12.
605
jfr. Hebr 10, 5.
606
Lg 56; jfr. 61.
607
jfr. Gen 3, 15.
608
jfr. Gen 3, 20.
609
jfr. Gen 18, 10-14; 21, 1-2.
610
jfr. 1 Kor 1, 27.
611
jfr. 1 Sam 1.
612
LG 55.
613
LG 56.
614
Luk 1, 28.
615
DS 2803.
616
LG 56.
617
LG 53.
618
jfr. Ef 1, 4.
619
LG 56.
620
jfr. Luk 1, 28-37.
621
jfr. LG 56.
622
LG 56.
623
jfr. Matt 13, 55.
624
jfr. DS 251.
625
jfr. DS 10-64.
626
Laterankonsilet i 649: DS 503.
627
jfr. Rom 1, 3.
628
jfr. Joh 1, 13.
629
Brevet til smyrnierene, 1-2.
630
jfr. Matt 1, 18-25; Luk 1, 26-38.
631
jfr. Luk 1, 34.
632
jfr. St. Justin, Dialogus cum Tryphone Judæo, 99, 7; Origenes, Contra Celsum, 1, 32, 69; o.a.
633
DS 3016.
634
jfr. 1 Kor 2, 8.
635
jfr. DS 427.
636
jfr. DS 291; 294; 442; 503; 1880.
637
LG 57.
638
jfr. LG 52.
639
jfr. Mark 3, 31-35; 6, 3; 1 Kor 9, 5; Gal 1, 19.
640
jfr. Matt 27, 56.
641
jfr. Gen 13, 8; 14, 16; 29, 15; osv.
642
LG 63.
643
jfr. Luk 2, 48-49.
644
Konsilet i Friuli i 796: DS 619.
645
jfr. 1 Kor, 15, 45.
646
jfr. Kol 1, 18.
647
jfr. Joh 3, 9.
648
jfr. 2 Kor 11, 2.
649
LG 63.
650
jfr. 1 Kor 7, 34-35.
651
St. Augustin, De virginitate, 3.
652
jfr. LG 63.
653
LG 64.
654
SC 103.
655
St. Augustin, Sermo 186, 1.
656
LG 56.
657
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 30, 1.
658
jfr. Joh 20, 30.
659
jfr. Mark 1, 1; Joh 21, 24.
660
jfr. Luk 2, 7.
661
jfr. Matt 27, 48.
662
jfr. Joh 20, 7.
663
jfr. Hebr 10, 5-7.
664
jfr. Ef 1, 7; Kol 1, 13-14; 1 Pet 1, 18-19.
665
jfr. 2 Kor 8, 9.
666
jfr. Luk 2, 51.
667
jfr. Joh 15, 3.
668
jfr. Jes 53, 4.
669
jfr. Rom 4, 25.
670
St. Ireneus, Adversus hæreses, 3, 18, 1.
671
Ibid., 3, 18, 7; jfr. 2, 22, 4.
672
RH 11.
673
jfr. Rom 15, 5; Fil 2, 5.
674
GS 38.
675
jfr. Joh 13, 14.
676
jfr. Luk 11, 1.
677
jfr. Matt 5, 11-12.
678
GS 22 § 2.
679
St. Johannes Eudes, Tractatus de regno Iesu.
680
jfr. Apg 13, 24.
681
jfr. Matt 3, 3.
682
jfr. Luk 7, 27.
683
jfr. Matt 11, 13.
684
jfr. Apg 1, 22; Luk 16, 16.
685
jfr. Luk 1, 41.
686
jfr. Mark 6, 17-29.
687
jfr. Åp 22, 17.
688
jfr. Luk 2, 6-7.
689
jfr. Luk 2, 8-20.
690
Kontakion av Romanos Melodos.
691
jfr. Matt 18, 3-4.
692
jfr. Matt 23, 12.
693
LH, antifon for juleoktaven.
694
jfr. Luk 2, 21.
695
jfr. Gal 4, 4.
696
jfr. LH, Magnificatantifonen til 2. Epifanivesper.
697
jfr. Num 24, 17; Åp 22, 16.
698
jfr. Num 24, 17-19.
699
jfr. Joh 4, 22.
700
jfr. Matt 2, 4-6.
701
St. Leo den store, Sermo 23.
702
MR, påskevigilien 26, bønn etter 3. lesning.
703
jfr. Luk 2, 22-39.
704
jfr. Ex 13, 12-13.
705
jfr. Matt 2, 13-18.
706
jfr. Joh 15, 20.
707
jfr. Matt 2, 15.
708
jfr. Hos 11, 1.
709
jfr. Gal 4, 4.
710
jfr. Rom 5, 19.
711
Paul 6., Tale den 5. januar 1964 i Nasaret.
712
jfr. Luk 2, 41-52.
713
jfr. Apg 1, 22.
714
jfr. Luk 2, 41-52.
715
jfr. Luk 3, 10-14.
716
jfr. Matt 3, 7.
717
jfr. Matt 21, 32.
718
jfr. Jes 53, 12.
719
jfr. Mark 10, 38; Luk 12, 50.
720
jfr. Matt 26, 39.
721
jfr. Luk 3, 22; Jes 42, 1.
722
jfr. Jes 11, 2.
723
St. Gregor av Nasians, Orationes, 40, 9.
724
St. Hilarius, In Evangelium Matthæi, 2.
725
jfr. Mark 1, 12-13.
726
jfr. Sal 95, 10.
727
jfr. Matt 16, 21-23.
728
LG 3.
729
LG 2.
730
LG 5.
731
jfr. LG 3.
732
jf, Matt 10, 57.
733
jfr. Matt 8, 11; 28, 19.
734
LG 5.
735
jfr. 7, 22.
736
jfr. Matt 11, 25.
737
jfr. Mark 2, 23-26; Matt 21, 18.
738
jfr. Joh 4, 6-7; 19, 28.
739
jfr. Luk 9, 58.
740
jfr. Matt 25, 31-46.
741
jfr. 1 Tim 1, 15.
742
jfr. Luk 15, 11-32.
743
jfr. Mark 4, 33-34.
744
jfr. Matt 22, 1-14.
745
jfr. Matt 13, 44-45.
746
jfr. Matt 21, 28-32.
747
jfr. Matt 13, 3-9.
748
jfr. Matt 25, 14-30.
749
jfr. Matt 13, 10-15.
750
jfr. Luk 7, 18-23.
751
jfr. Joh 5, 36; 10, 25.
752
jfr. Joh 10, 38.
753
jfr. Mark 5, 25-34; 10, 52; osv.
754
jfr. Joh 10, 31-38.
755
Joh 11, 47-48.
756
jfr. Mark 3, 22.
757
jfr. Joh 6, 5-15.
758
jfr. Luk 19, 8.
759
jfr. Matt 11, 5.
760
jfr. Luk 12, 13.14; Joh 18, 36.
761
jfr. Joh 8, 34-36.
762
jfr. Matt 12, 26.
763
jfr. Luk 8, 26-39.
764
Hymnen "Vexilla Regis": norsk overs. Ragnhild Foss: "No skrid vår drottins merke fram".
765
jfr. Mark 3, 13-19.
766
jfr. Mark 3, 16; 9, 2; Luk 24, 34; 1 Kor 15, 5.
767
jfr. Luk 22, 32.
768
jfr. Matt 18, 18.
769
jfr. Matt 16, 22-23.
770
jfr. Matt 17, 23; Luk 9, 45.
771
jfr. Matt 17, 1-8, og parall.; 2 Pet 1, 16-18.
772
jfr. Luk 24, 27.
773
jfr. Jes 42, 1.
774
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 45, 4, ad 2.
775
Den bysantinske liturgi, Kontakion for forklarelsesfesten.
776
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 45, 4, ad 2.
777
jfr. Luk 9, 33.
778
St. Augustin, Sermo 78, 6.
779
jfr. Joh 13, 1.
780
jfr. Mark 8, 31-33; 9, 31-32; 10, 32-34.
781
jfr. Matt 23, 37a.
782
jfr. Joh 6, 15.
783
jfr. Matt 21, 1-11.
784
jfr. Joh 18, 37.
785
jfr. Matt 21, 15-16; Sal 8, 3.
786
jfr. Luk 19, 38.
787
CT 9.
788
jfr. Gal 4, 19.
789
LG 7.
790
jfr. LG 5.
791
jfr. St. Leo den store, Sermo 51, 3.
792
jfr. Hebr 12, 3.
793
jfr. DV 19.
794
jfr. Mark 3, 6.
795
jfr. Matt 12, 24.
796
jfr. Mark 2, 7.
797
jfr. Mark 3, 1-6.
798
jfr. Mark 7, 14-23.
799
jfr. Mark 2, 14-17.
800
Mark 3, 22; Joh 8, 48; 10, 20.
801
jfr. Mark 2, 7; Joh 5, 18; 10, 33.
802
jfr. Joh 7, 12; 7, 52.
803
jfr. Joh 8, 59; 10, 31.
804
jfr. Joh 1, 19; 2, 18; 5, 10; 7, 13; 9, 22; 18, 12; 19, 38; 20, 19.
805
jfr. Joh 7, 48-49.
806
jfr. Luk 13, 31.
807
jfr. Gal 4, 4.
808
jfr. Joh 11, 28; 3, 2; Matt 22, 23-24. 34-36.
809
jfr. Matt 12, 5; 9, 12; Mark 2, 23-27; Luk 6, 6-9; Joh 7, 22-23.
810
jfr. Matt 5, 1.
811
jfr. Gal 3, 24.
812
jfr. Joh 5, 36; 10, 25.37-38; 12, 37.
813
jfr. Mark 2, 25-27; Joh 7, 22-24.
814
jfr. Matt 12, 5; Num 28, 9.
815
jfr. Luk 13, 15-16; 14, 3-4.
816
jfr. Luk 2, 22-39.
817
jfr. Luk 2, 46-49.
818
jfr. Luk 2, 41.
819
jfr. Joh 2, 13-14; 5, 1.14; 7, 1.10.14; 8, 2; 10, 22-23.
820
jfr. Matt 21, 13.
821
jfr. Apg 2, 46; 3, 1; 5, 20. 21; osv.
822
jfr. Matt 24, 1-2.
823
jfr. Matt 24, 3; Luk 13, 35.
824
jfr. Mark 14, 57-58.
825
jfr. Matt 27, 39-40.
826
jfr. Matt 8, 4; 23, 21; Luk 17, 14; Joh 4, 22.
827
jfr. Joh 18, 20.
828
jfr. Matt 17, 24-27.
829
jfr. Matt 16, 18.
830
jfr. Joh 2, 21; Matt 12, 6.
831
jfr. Joh 2, 18-22.
832
jfr. Joh 4, 23-24; Matt 27, 51; Hebr 9, 11; Åp 21, 22.
833
jfr. Luk 2, 34.
834
jfr. Luk 20, 17-18; Sal 118, 22.
835
jfr. Luk 7, 36; 11, 37; 14, 1.
836
jfr. Joh 7, 49; 9, 34.
837
jfr. Joh 8, 33-36.
838
jfr. Joh 9, 40-41.
839
jfr. Matt 9, 13; Hos 6, 6.
840
jfr. Luk 15, 1-2.
841
jfr. Luk 15, 23-32.
842
jfr. Joh 5, 18; 10, 33.
843
jfr. Joh 17, 6. 26.
844
jfr. Mark 12, 36. 37.
845
jfr. Joh 10, 36-38.
846
jfr. Joh 6, 44.
847
jfr. Jes 53, 1.
848
jfr. Mark 3, 6; Matt 26, 64-66.
849
jfr. Luk 23, 34; Apg 3, 17-18.
850
jfr. Matt 5, 17-19.
851
jfr. Joh 8, 46.
852
jfr. Matt 5, 33.
853
jfr. Hebr 9, 15.
854
jfr. Joh 19, 38-39.
855
jfr. Joh 7, 50.
856
jfr. Joh 9, 16-17; 10, 19-21.
857
jfr. Joh 9, 16; 10, 19.
858
jfr. Joh 9, 22.
859
jfr. Joh 18, 31.
860
jfr. Luk 23, 2.
861
jfr. Joh 19, 12. 15. 21.
862
jfr. Mark 15, 11.
863
jfr. Apg 2, 23.36; 3, 13-14; 4, 10; 5, 30; 7, 52; 10, 39; 13, 27-28; 1 Tess 2, 14-15.
864
jfr. Luk 23, 34.
865
jfr. Apg 5, 28; 18, 6.
866
NA 4.
867
Catech. R. 1, 5, 11; jfr. Hebr 12, 3.
868
jfr. Matt 25, 45; Apg 9, 4-5.
869
Catech. R. 1, 5, 11.
870
St. Fransiskus fra Assisi, Admonitio, 5, 3.
871
jfr. Sal 2, 1-2.
872
jfr. Matt 26, 54; Joh 18, 36; 19, 11.
873
jfr. Apg 3, 17-18.
874
jfr. Apg 3, 14.
875
jfr. Jes 53, 11-12; Joh 8, 34-36.
876
Ibid.; jfr. også Apg 3, 18; 7, 52; 13, 29; 26, 22-23.
877
jfr. Jes 53, 7-8 og Apg 8, 32-35.
878
jfr. Matt 20, 28.
879
jfr. Luk 24, 25-27.
880
jfr. Luk 24, 44-45.
881
jfr. Rom 5, 12; 1 Kor 15, 56.
882
jfr. Fil 2, 7.
883
jfr. Rom 8, 3.
884
jfr. Joh 8, 46.
885
jfr. Joh 8, 29.
886
jfr. 4, 19.
887
jfr. Rom 5, 18-19.
888
jfr. 2 Kor 5, 15; 1 Joh 2, 2.
889
Konsilet i Carisiacum (Quiercy) i 853: DS 624.
890
jfr. Luk 12, 50; 22, 15; Matt 16, 21-23.
891
jfr. Luk 3, 21; Matt 3, 14-15.
892
jfr. Joh 1, 36.
893
jfr. Jer 11, 19.
894
jfr. Jes 53, 12.
895
jfr. Joh 19, 36; 1 Kor 5, 7.
896
jfr. Hebr 2, 10. 17-18; 4, 15; 5, 7-9.
897
jfr. Joh 18, 4-6; Matt 26, 53.
898
jfr. Matt 26, 20.
899
jfr. 1 Kor 5, 7.
900
jfr. Luk 22, 19.
901
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1752; 1764.
902
jfr. Luk 22, 20.
903
jfr. Matt 26, 42.
904
jfr. Hebr 4, 15.
905
jfr. Rom 5, 12.
906
jfr. Joh 1, 4; 5, 26.
907
jfr. Matt 26, 42.
908
jfr. 1 Kor 5, 7;Joh 8, 34-36.
909
jfr. 1 Pet 1, 19.
910
jfr. 1 Kor 11, 25.
911
jfr. Ex 24, 8.
912
jfr. Lev 16, 15-16.
913
jfr. Hebr 10, 10.
914
jfr. 1 Joh 4, 10.
915
jfr. Joh 15, 13.
916
jfr. Joh 10, 17-18.
917
Hebr 9, 14.
918
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1529.
919
jfr. Gal 2, 20; Ef 5, 2.25.
920
DS 1529.
921
Hymnen "Vexilla Regis".
922
GS 22 § 2.
923
GS 22 § 5.
924
jfr. Mark 10, 39; Joh 21, 18-19; Kol 1, 24.
925
jfr. Luk 2, 35.
926
St. Rosa fra Lima, Vita.
927
jfr. Jes 53, 10.
928
jfr. Rom 5, 19.
929
jfr. Joh 19, 42.
930
jfr. Hebr 4, 4-9.
931
jfr. Joh 19, 30.
932
jfr. Kol 1, 18-20.
933
St. Gregor av Nyssa, Orationes catecheticæ, 16.
934
St. Johannes fra Damaskus, De fide orthodoxa, 3, 27.
935
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 51, 3.
936
jfr. Sal 16, 9-10.
937
jfr. Matt 12, 40; Jona 2, 1; Hos 6, 2.
938
jfr. Joh 11, 39.
939
jfr. Kol 2, 12; Ef 5, 26.
940
jfr. Hebr 2, 9.
941
MR, påskevigilien 18: Exultet.
942
jfr. Hebr 13, 20.
943
jfr. 1 Pet 3, 18-19.
944
jfr. Fil 2, 10; Apg 2, 24; Åp 1, 18; Ef 4, 9.
945
jfr. Sal 6, 6; 88, 11-13.
946
jfr. Sal 89, 49; 1 Sam 28, 19; Esek 32, 17-32.
947
jfr. Luk 16, 22-26.
948
Catech. R. 1, 6, 3.
949
jfr. Konilet i Roma i 749: DS 587.
950
jfr. DS 1011; 1077.
951
jfr. 4. konsil i Toledo i 625: DS 485; Matt 27, 52-53.
952
jfr. Matt 12, 40; Rom 10, 7; Ef 4, 9.
953
Gammel homilie til påskelørdag.
954
Påsketropariet fra den bysantinske liturgi.
955
jfr. Apg. 9, 3-18.
956
jfr. Joh 20, 13; Matt 28, 11-15.
957
jfr. Luk 24, 3. 22-23.
958
jfr. Luk 24, 12.
959
jfr. Joh 20, 5-7.
960
jfr. Joh 11, 44.
961
jfr. Mark 16, 1; Luk 24, 1.
962
jfr. Joh 19, 31. 42.
963
jfr. Matt 28, 9-10; Joh 20, 11-18.
964
jfr. 1 Kor 15, 5.
965
jfr. Luk 22, 31-32.
966
jfr. Apg 1, 22.
967
jfr. 1 Kor 15, 4-8.
968
jfr. Luk 22, 31-32.
969
jfr. Joh 20, 19.
970
jfr. Mark 16, 11. 13.
971
jfr. Luk 24, 38.
972
jfr. Luk 24, 39.
973
jfr. Joh 20, 24-27.
974
jfr. Luk 24, 39; Joh 20, 27.
975
jfr. Luk 24, 30. 41-43; Joh 21, 9. 13-15.
976
jfr. Luk 24, 39.
977
jfr. Luk 24, 40; Joh 20, 20. 27.
978
jfr. Matt 28, 9. 16-17; Luk 24, 15. 36; Joh 20, 14. 19. 26; 21, 4.
979
jfr. Joh 20, 17.
980
jfr. Joh 20, 14-15.
981
jfr. Joh 20, 14. 16; 21, 4. 7.
982
jfr. 1 Kor 15, 35-50.
983
jfr. Joh 14, 22.
984
jfr. Apg 2, 24.
985
jfr. Rom 6, 4; 2 Kor 13, 4; Fil 3, 10; Ef 1, 19-22; Hebr 7, 16.
986
jfr. Mark 8, 31; 9, 9-31; 10, 34.
987
St. Gregorius av Nyssa, In Christi resurrectionem, 1; jfr. også DS 325; 359; 369; 539.
988
jfr. Luk 24, 26-27. 44-48.
989
jfr. Matt 28, 6; Mark 16, 7; Luk 24, 6-7.
990
jfr. 1 Kor 15, 3-4, og Symbolet fra Nikea og Konstantinopel.
991
jfr. Sal 2, 7.
992
jfr. Rom 4, 25.
993
jfr. Ef 2, 4-5; 1 Pet 1, 3.
994
jfr. Kol 3, 1-3.
995
jfr. Rom 6, 4.
996
jfr. Rom 8, 11.
997
jfr. Luk 24, 31; Joh 20, 19. 26.
998
jfr. Apg 10, 41.
999
jfr. Apg 1, 3.
1000
jfr. Mark 16, 12; Luk 24, 15; Joh 20, 14-15; 21, 4.
1001
jfr. Apg 1, 9; jfr. også Luk 9, 34-35; Ex 13, 22.
1002
jfr. Luk 24, 51.
1003
jfr. Mark 16, 19; Apg 2, 33; 7, 56; jfr. også Sal 110, 1.
1004
jfr. 1 Kor 9, 1; Gal 1, 16.
1005
jfr. Joh 16, 28.
1006
jfr. Ef 4, 8-10.
1007
MR, prefasjon for Kristi himmelfart.
1008
jfr. Apg 4, 6-11.
1009
St. Johannes fra Damaskus, De fide orthodoxa, 4, 2.
1010
Symbolet fra Nikea og Konstantinopel.
1011
jfr. Apg 1, 11.
1012
jfr. Kol 3, 3.
1013
jfr. Ef 4, 10; 1 Kor 15, 24. 27-28.
1014
jfr. Ef 1, 22.
1015
jfr. Ef 4, 11-13.
1016
LG 3; 5.
1017
jfr. 1 Pet 4, 7.
1018
LG 48.
1019
jfr. Mark 16, 17-18.
1020
jfr. Mark 16, 20.
1021
jfr. Matt 25, 31.
1022
jfr. 2 Tess 2, 7.
1023
jfr. 1 Kor 15, 28.
1024
LG 48.
1025
jfr. 1 Kor 11, 26.
1026
jfr. 2 Pet 3, 11-12.
1027
jfr. Apg 1, 6-7.
1028
jfr. Jes 11, 1-9.
1029
jfr. Apg 1, 8.
1030
jfr. Ef 5, 16.
1031
jfr. 1 Pet 4, 17.
1032
jfr. 1 Joh 2, 18; 4, 3; 1 Tim 4, 1.
1033
jfr. Matt 25, 1-13; Mark 13, 33-37.
1034
jfr. Åp 22, 20.
1035
jfr. Mark 13, 32.
1036
jfr. Matt 24, 44; 1 Tess 5, 2.
1037
jfr. 2 Tess 2, 3-12.
1038
jfr. Rom 11, 31.
1039
jfr. Luk 21, 24.
1040
jfr. Luk 18, 8; Matt 24, 12.
1041
jfr. Luk 21, 12; Joh 15, 19-20.
1042
jfr. 2 Tess 2, 4-12; 1 Tess 5, 2-3; 2 Joh 7; 1 Joh 2, 18. 22.
1043
jfr. DS 3839.
1044
jfr. Pius 11., encyklikaen "Divini Redemptoris" som fordømmer den "falske mystikk" i denne "etteraping av de ydmykes forløsning"; GS 20-21.
1045
jfr. Åp 19, 1-9.
1046
jfr. Åp 13, 8.
1047
jfr. Åp 20, 7-10.
1048
jfr. Åp 21, 2-4.
1049
jfr. Åp 20, 12.
1050
jfr. 2 Pet 3, 12-13.
1051
jfr. Dan 7, 10; Joel 3-4; Mal 3, 19.
1052
jfr. Matt 3, 7-12.
1053
jfr. Mark 12, 38-40.
1054
jfr. Luk 12, 1-3; Joh 3, 20-21; Rom 2, 16; 1 Kor 4, 5.
1055
jfr. Matt 11, 20-24; 12, 41-42.
1056
jfr. Matt 5, 22; 7, 1-5.
1057
jfr. Joh 5, 27; Matt 25, 31; Apg 10, 42; 17, 31; 2 Tim 4, 1.
1058
jfr. Joh 3, 17.
1059
jfr. Joh 5, 26.
1060
jfr. Joh 3, 18; 12, 48.
1061
jfr. 1 Kor 3, 12-15.
1062
jfr. Matt 12, 32; Hebr 6, 4-6; 10, 26-31.
1063
St. Ireneus, Demonstratio apostolica, 7.
1064
St. Gregor av Nasians, Orationes theologicæ, 5, 26.
1065
Symbolet fra Nikea og Konstantinopel.
1066
jfr. Gal 4, 6.
1067
jfr. Joh 3, 34.
1068
jfr. Joh 7, 39.
1069
jfr. Joh 17, 22.
1070
jfr. Joh 16, 14.
1071
St. Gregor av Nyssa, De spiritu sancto, 3, 1.
1072
jfr. Matt 28, 19.
1073
jfr. 1 Joh 2, 1.
1074
jfr. Joh 19, 34; 1 Joh 5, 8.
1075
jfr. Joh 4, 10-14; 7, 38; Ex 17, 1-6; Jes 55, 1; Sak 14, 8; 1 Kor 10, 4; Åp 21, 6; 22, 17.
1076
jfr. 1 Joh 2, 20. 27; 2 Kor 1, 21.
1077
jfr. Ex 30, 22-32.
1078
jfr. 1 Sam 16, 13.
1079
jfr. Luk 4, 18-19; Jes 61, 1.
1080
jfr. Luk 2, 11.
1081
Luk 2, 26-27.
1082
jfr. Luk 4, 1.
1083
jfr. Luk 6, 19; 8, 46.
1084
jfr. Rom 1, 4; 8, 11.
1085
jfr. Apg 2, 36.
1086
jfr. 1 Kong 18, 38-39.
1087
jfr. St Johannes av Korset, Llama de amor viva.
1088
jfr. Ex 24, 15-18.
1089
jfr. Ex 33, 9-10.
1090
jfr. Ex 40, 36-38; 1 Kor 10, 1-2.
1091
jfr. 1 Kong 8, 10-12.
1092
jfr. Luk 21, 27.
1093
jfr. Mark 6, 5; 8, 23.
1094
jfr. Mark 10, 16.
1095
jfr. Mark 16, 18; Apg 5, 12; 14, 3.
1096
jfr. Apg 8, 17-18; 13, 3; 19, 6.
1097
jfr. Hebr 6, 2.
1098
jfr. Gen 8, 8-12.
1099
jfr. Matt 3, 16 par.
1100
jfr. 2 Kor 3, 14.
1101
jfr. Joh 5, 39. 46.
1102
jfr. Luk 24, 44.
1103
jfr. Sal 33, 6; 104, 30; Gen 1, 2; 2, 7; Fork 3, 20-21; Esek 37, 10.
1104
Den bysantinske liturgi, Troparion for matutin på søndager etter den annen modus.
1105
St. Ireneus, Demonstratio apostolica, 11.
1106
jfr. Joh 1, 14; Fil 2, 7.
1107
jfr. Gen 18, 1-15; Luk 1, 26-38. 54-55; Joh 1, 12-13; Rom 4, 16-21.
1108
jfr. Gen 12, 3.
1109
jfr. Gal 3, 16.
1110
jfr. Joh 11, 52.
1111
jfr. Luk 1, 73.
1112
jfr. Gen 22, 17-19; Rom 8, 32; Joh 3, 16.
1113
jfr. Gal 3, 14.
1114
jfr. Ex 19-20; Deut 1-11; 29-30.
1115
jfr. Rom 3, 20.
1116
jfr. 1 Pet 2, 9.
1117
jfr. 2 Sam 7; Sal 89; Luk 1, 32-33.
1118
jfr. Luk 24, 26.
1119
jfr. Sef 2, 3.
1120
jfr. Luk 2, 25. 38.
1121
jfr. Jes 6-12.
1122
jfr. Jes 42, 1-9; Matt 12, 18-21; Joh 1, 32-34, deretter Jes 49, 1-6; jfr. Matt 3, 17; Luk 2, 32, til sist Jes 50, 4-10 og Jes 52, 13 - 53, 12.
1123
jfr. Jes 61, 1-2.
1124
jfr. Esek 11, 19; 36, 25-28; 37, 1-14; Jer 31, 31-34; og Joel 3, 1-5.
1125
jfr. Apg 2, 17-21.
1126
jfr. Sef 2, 3; Sal 22, 27; 34, 3; Jes 49, 13; 61, 1; osv.
1127
jfr. Luk 1, 17.
1128
jfr. Matt 11, 13-14.
1129
jfr. Jes 40, 1-3.
1130
jfr. Joh 15, 26; 5, 33.
1131
jfr. Joh 3, 5.
1132
jfr. Ordsp 8, 1-9, 6; Sir 24.
1133
jfr. Sef 3, 14; Sak 2, 14.
1134
jfr. Luk 1, 46-55.
1135
jfr. Luk 1, 26-38; Rom 4, 18-21; Gal 4, 26-28.
1136
jfr. Luk 1, 15-19.
1137
jfr. Matt 2, 11.
1138
jfr. Luk 2, 14.
1139
jfr. Joh 19, 25-27.
1140
jfr. Joh 6, 27. 51. 62-63.
1141
jfr. Joh 3, 5-8.
1142
jfr. Joh 4, 10. 14. 23-24.
1143
jfr. Joh 7, 37-39.
1144
jfr. Luk 11, 13.
1145
jfr. Matt 10, 19-20.
1146
jfr. Joh 14, 16-17. 26; 15, 26; 16, 7-15; 17, 26.
1147
jfr. Joh 13, 1; 17, 1.
1148
jfr. Luk 23, 46; Joh 19, 30.
1149
jfr. Joh 20, 22.
1150
jfr. Matt 28, 19; Luk 24, 47-48; Apg 1, 8.
1151
jfr. Apg 2, 33.
1152
Den bysantinske liturgi, troparion til pinsedagens vesper; det gjentas i eukaristiliturgiene etter kommunionen.
1153
jfr. Rom 8, 23; 2 Kor 1, 21.
1154
jfr. 1 Joh 4, 11-12.
1155
jfr. Matt 16, 24-26.
1156
St. Basilius, De Spiritu Sancto, 15, 36.
1157
St. Kyrill av Alexandria, Commentarius in Ioannem, 12.
1158
jfr. Sal 2, 6-7.
1159
Catech. R. 1, 10, 1.
1160
St. Hippolyt, Traditio apostolica, 35.
1161
jfr. Catech. R. 1, 10, 22.
1162
jfr. Apg 19, 39.
1163
jfr. Ex 19.
1164
jfr. 1 Kor 11, 18; 14, 19. 28. 34. 35.
1165
jfr. 1 Kor 1, 2; 16, 1.
1166
jfr. 1 Kor 15, 9; Gal 1, 13; Fil 3, 6.
1167
jfr. Ef 1, 22; Kol 1, 18.
1168
jfr. LG 9.
1169
LG 6.
1170
jfr. Joh 10, 1-10.
1171
jfr. Jes 40, 11; Esek 34, 11-31.
1172
jfr. Joh 10, 11; 1 Pet 5, 4.
1173
jfr. Joh 10, 11-15.
1174
jfr. Rom 11, 13-26.
1175
jfr. Matt 21, 33-43 par.; jfr. Jes 5, 1-7.
1176
jfr. Apg 4, 11; 1 Pet 2, 7; Sal 118, 22.
1177
jfr. Åp 12, 17.
1178
LG 6.
1179
LG 2.
1180
Hermas' hyrde, visio 2, 4, 1; jfr. Aristides, Apologia, 16, 6; Justin, Apologia, 2, 7.
1181
jfr. St. Epifanius, Adversus LXXX hæreses, 1, 1, 5.
1182
Clemens fra Alexandria, Pædagogus, 1, 6.
1183
jfr. LG 9, 13; 16.
1184
jfr. Gen 12, 2; 15, 5-6.
1185
jfr. Ex 19, 5-6; Deut 7, 6.
1186
jfr. Jes 2, 2-5; Mi 4, 1-4.
1187
jfr. Hos 1; Jes 1, 2-4; Jer 2; osv.
1188
jfr. Jer 31, 31-34; Jes 55, 3.
1189
LG 9.
1190
jfr. LG 3; AG 3.
1191
LG 5.
1192
LG 3.
1193
LG 5.
1194
LG 5.
1195
jfr. Matt 10, 16; 26, 31; Joh 10, 1-21.
1196
jfr. Matt 12, 49.
1197
jfr. Matt 5-6.
1198
jfr. Mark 3, 14-15.
1199
jfr. Matt 19, 28; Luk 22, 30.
1200
jfr. Åp 21, 12-14.
1201
jfr. Mark 6, 7.
1202
jfr. Luk 10, 1-2.
1203
jfr. Matt 10, 25; Joh 15, 20.
1204
LG 3.
1205
SC 5.
1206
jfr. St. Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam, 2, 85-89.
1207
LG 4.
1208
AG 4.
1209
jfr. Matt 28, 19-20; AG 2; 5-6.
1210
LG 4.
1211
LG 5.
1212
LG 48.
1213
St. Augustin, De civitate Dei, 18, 51; jfr. LG 8.
1214
jfr. 2 Kor 5, 6; LG 6.
1215
LG 5.
1216
LG 2.
1217
Catech. R., 1, 10, 20.
1218
LG 8.
1219
SC 2.
1220
St. Bernhard, In Canticum sermones, 27, 14.
1221
jfr. Ef 5, 25-27.
1222
jfr. Ef 3, 9-11.
1223
jfr. LG 48.
1224
MD 27.
1225
MD 27.
1226
St. Augustin, Epistulæ, 187, 11, 34.
1227
LG 1.
1228
LG 9.
1229
LG 48.
1230
GS 45 § 1.
1231
Paul 6., Tale den 22. juni 1973.
1232
AG 7; jfr. LG 17.
1233
jfr. Åp 14, 4.
1234
LG 9.
1235
jfr. Joh 13, 34.
1236
jfr. Matt 5, 13-16.
1237
LG 9.
1238
jfr. RH 18-21.
1239
LG 10.
1240
LG 12.
1241
jfr. Joh 12, 32.
1242
LG 36.
1243
LG 8.
1244
St. Leo den store, Sermones, 4, 1.
1245
jfr. Mark 1, 16-20; 3, 13-19.
1246
jfr. Matt 13, 10-17.
1247
jfr. Luk 10, 17-20.
1248
jfr. Luk 22, 28-30.
1249
jfr. Joh 14, 18.
1250
jfr. Matt 28, 20.
1251
jfr. Joh 20, 22; Apg 2, 33.
1252
LG 7.
1253
LG 7.
1254
jfr. Rom 6, 4-5; 1 Kor 12, 13.
1255
LG 7.
1256
LG 7.
1257
LG 7.
1258
jfr. Kol 2, 19.
1259
jfr. Ef 4, 11-16.
1260
St. Augustin, In evangelium Johannis tractatus, 21, 8.
1261
St. Gregor den store, Moralia in Iob, præfatio, 1, 6, 4.
1262
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 48, 2, ad 1.
1263
Jeanne d'Arc, Rettsprotokoll.
1264
jfr. Joh 3, 29.
1265
jfr. Matt 22, 1-14; 25, 1-13.
1266
jfr. 1 Kor 6, 15-17; 2 Kor 11, 2.
1267
jfr. Åp 22, 17; Ef 1, 4; 5, 27.
1268
jfr. Ef 5, 29.
1269
St. Augustin, Enarratio in Psalmos, 74, 4.
1270
St. Augustin, Sermones, 267, 4.
1271
Pius 12., Encyklikaen "Mystici Corporis": DS 3808.
1272
jfr. 1 Kor 3, 16-17; Ef 2, 21.
1273
St. Ireneus, Adversus hæreses, 3, 24, 1.
1274
Pius 12., Encyklikaen "Mystici Corporis": DS 3808.
1275
jfr. Ef 4, 16.
1276
jfr. 1 Kor 12, 13.
1277
LG 7.
1278
LG 12; jfr. AA 3.
1279
jfr. 1 Kor 13.
1280
LG 12.
1281
jfr. LG 30; CL 24.
1282
LG 13.
1283
AG 1.
1284
LG 4, med et sitat fra St. Cyprian.
1285
LG 8.
1286
jfr. DS 2888.
1287
DS 3013.
1288
UR 2.
1289
UR 2.
1290
GS 78 § 3.
1291
UR 2.
1292
St. Clemens fra Alexandria, Pædagogus, 1, 6.
1293
LG 13.
1294
jfr. UR 2; LG 14; CIC, canon 205.
1295
LG 8.
1296
UR 3.
1297
UR 3.
1298
jfr. CIC, canon 751.
1299
Origenes, Homiliæ in Ezechielem, 9, 1.
1300
UR 3.
1301
LG 8.
1302
UR 3; jfr. LG 15.
1303
jfr. UR 3.
1304
LG 8.
1305
UR 4.
1306
jfr. UR 1.
1307
jfr. UR 6.
1308
jfr. UR 7.
1309
UR 8.
1310
jfr. UR 9.
1311
jfr. UR 10.
1312
jfr. UR 4; 9; 11.
1313
jfr. UR 12.
1314
UR 5.
1315
UR 24.
1316
LG 39.
1317
LG 12.
1318
jfr. Apg 9, 13; 1 Kor 6, 1; 16, 1.
1319
SC 10.
1320
UR 3.
1321
LG 48.
1322
LG 48.
1323
LG 11.
1324
LG 42.
1325
St. Therese av Jesusbarnet, Selvbiografisk manuskript, B 3v.
1326
LG 8; jfr. UR 3; 6.
1327
jfr. 1 Joh 1, 8-10.
1328
jfr. Matt 13, 24-30.
1329
SPF 19.
1330
jfr. LG 40; 48-51.
1331
CL 16, 3.
1332
CL 17, 3.
1333
LG 65.
1334
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til smyrnerne, 8, 2.
1335
jfr. Ef 1, 22-23.
1336
AG 6.
1337
jfr. AG 4.
1338
jfr. Matt 28, 19.
1339
LG 13.
1340
LG 26.
1341
jfr. CD 11; CIC, canon 368-369; CCEO, canon 177,1; 178; 311,1; 312.
1342
LG 23.
1343
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til romerne, 1, 1.
1344
St. Ireneus, Adversus hæreses, 3, 3, 2: gjentatt av 1. Vatikankonsil: DS 3057.
1345
St. Maximus Bekjenneren, Opuscula theologica et polemica.
1346
EN 62.
1347
LG 23.
1348
LG 13.
1349
LG 14.
1350
LG 15.
1351
UR 3.
1352
Paul 6., Tale den 14. desember 1975; jfr. UR 13-18.
1353
LG 16.
1354
jfr. NA 4.
1355
MR, Langfredag 13: de høytidelige forbønner VI.
1356
LG 16; jfr. NA 3.
1357
NA 1.
1358
LG 16; jfr. NA 2; EN 53.
1359
LG 16.
1360
St. Augustin, Sermones, 96, 7, 9.
1361
St. Ambrosius, De virginitate, 18, 118.
1362
jfr. allerede 1 Pet 3, 20-21.
1363
LG 14.
1364
LG 16; jfr. DS 3866-3872.
1365
AG 7.
1366
AG 1.
1367
AG 2.
1368
jfr. Johannes Paul 2., RM 23.
1369
jfr. AA 6; RM 11.
1370
RM 21.
1371
AG 5.
1372
Tertullian, Apologeticus, 50.
1373
GS 43 § 6.
1374
LG 8; jfr. 15.
1375
AG 1.
1376
jfr. RM 12-20.
1377
LG 8.
1378
GS 40 § 2.
1379
jfr. RM 42-47.
1380
AG 15.
1381
jfr. RM 48-49.
1382
jfr. RM 52-54.
1383
AG 6.
1384
jfr. RM 50.
1385
UR 4.
1386
jfr. RM 55.
1387
AG 9.
1388
AG 9.
1389
jfr. Matt 28, 16-20; Apg 1, 8; 1 Kor 9, 1; 15, 7-8; Gal 1, 1; osv.
1390
jfr. Apg 2, 42.
1391
jfr. 2 Tim 1, 13-14.
1392
AG 5.
1393
MR, 1. apostelprefasjon.
1394
jfr. 13, 20; 17, 18.
1395
jfr. Luk 10, 16.
1396
jfr. Joh 15, 5.
1397
jfr. Matt 28, 20.
1398
LG 20.
1399
LG 20; jfr. St. Clemens av Roma, Brevet til korinterne, 42; 44.
1400
LG 20.
1401
AA 2.
1402
jfr. Joh 15, 5; AA 4.
1403
AA 3.
1404
jfr. Åp 19, 6.
1405
jfr. Ef 1, 4.
1406
jfr. Ef 4, 3-5.
1407
AG 2.
1408
jfr. Matt 16, 18.
1409
LG 8.
1410
CIC, canon 204, § 1; jfr. LG 31.
1411
CIC, canon 208; jfr. LG 32.
1412
AA 2.
1413
CIC, canon 207, § 2.
1414
LG 18.
1415
jfr. 1 Kor 9, 19.
1416
AG 5.
1417
jfr. Joh 17, 21-23.
1418
jfr. Matt 4, 19. 21; Joh 1, 43.
1419
LG 19.
1420
LG 22; jfr. CIC, canon 330.
1421
jfr. Matt 16, 18-19.
1422
jfr. Joh 21, 15-17.
1423
LG 22.
1424
LG 23.
1425
LG 22; jfr. CD 2; 9.
1426
LG 22; jfr. CIC, canon 336.
1427
CIC, canon 337 § 1.
1428
LG 22.
1429
LG 22.
1430
LG 23.
1431
LG 23.
1432
jfr. CD 3.
1433
LG 23.
1434
jfr. Gal 2, 10.
1435
jfr. Apostlenes kanon, 34.
1436
LG 23.
1437
PO 4.
1438
jfr. Mark 16, 15.
1439
LG 25.
1440
jfr. LG 12; DV 10.
1441
LG 25; jfr. 1. Vatikankonsil: DS 3074.
1442
DV 10.
1443
LG 25.
1444
jfr. LG 25.
1445
LG 25.
1446
LG 26.
1447
LG 26.
1448
LG 27.
1449
jfr. Luk 22, 26-27.
1450
LG 27.
1451
LG 27.
1452
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til smyrnerne, 8, 1.
1453
LG 31.
1454
LG 31.
1455
Pius 12., tale den 20. februar 1946; sitert av Johannes Paul 2., CL 9.
1456
LG 33.
1457
LG 34; jfr. LG 10.
1458
CIC, canon 835 § 4.
1459
jfr. CIC, canon 230 § 1.
1460
CIC, canon 230 § 3.
1461
LG 35.
1462
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 71, 4, ad 3.
1463
LG 35.
1464
AA 6; jfr. AG 15.
1465
jfr. CIC, canones 774; 776; 780.
1466
jfr. CIC, canon 229.
1467
jfr. CIC, canon 823 § 1.
1468
CIC, canon 212 § 3.
1469
jfr. Fil 2, 8-9.
1470
LG 36.
1471
St. Ambrosius, Expositio Psalmi CXVIII, 14, 30: PL 15, 1403 A.
1472
LG 36.
1473
EN 73.
1474
CIC, canon 129 § 2.
1475
Canon 443 § 4.
1476
CIC, canon 463 § 1 og 2.
1477
Canon 511; 536.
1478
Canon 517 § 2.
1479
Canon 492 § 1; 536.
1480
Canon 1421 § 2.
1481
LG 36.
1482
LG 33.
1483
LG 44.
1484
jfr. LG 42-43; PC 1.
1485
jfr. PC 5.
1486
jfr. CIC, canon 573.
1487
LG 43.
1488
PC 1.
1489
jfr. CIC, canon 605.
1490
CIC, canon 603 § 1.
1490a
jfr. 1 Kor 7, 34-36
1490b
jfr. Johannes Paul II, Vita consecrata 7.
1491
jfr. 1 Kor 7, 34-36.
1492
CIC, canon 604 § 1.
1493
OCV, forord 1.
1494
CIC, canon 604 § 1.
1495
OCV, forord 2.
1496
jfr. CIC, canon 604 § 2.
1497
jfr. UR 15.
1498
jfr. CIC, Canon 573.
1499
jfr. CIC, canon 607.
1500
jfr. CIC, canon 591.
1501
jfr. CD 33-35.
1502
jfr. AG 18; 40.
1503
Johannes Paul 2., RM 69.
1504
CIC, canon 710.
1505
Pius 12., Den apostoliske konstitusjon "Provida Mater".
1506
PC 11.
1507
CIC, canon 713 § 2.
1508
CIC, canon 731 § 1 og 2.
1509
CIC, canon 783; jfr. RM 69.
1510
LG 31.
1511
LG 44.
1512
CIC, canon 207 § 1 og 2.
1513
CIC, canon 331.
1514
CD 2.
1515
LG 23.
1516
AA 2.
1517
GS 43 § 4.
1518
jfr. LG 36.
1519
Niketas, Explanatio symboli, 10.
1520
St. Thomas Aquinas, Expositio in symbolum apostolicum, 10.
1521
Catech. R. 1, 10, 24.
1522
Catech. R. 1, 10, 24.
1523
LG 12.
1524
1 Kor 12, 7.
1525
Catech. R. 1, 10, 27.
1526
jfr. Luk 16, 1. 3.
1527
jfr. 10, 24.
1528
LG 49.
1529
LG 49.
1530
LG 49.
1531
LG 49.
1532
St. Dominikus til sine brødre på dødsleiet, jfr. Jordanus fra Sachsen, Libellus de principiis ordinis prædicatorum, 93.
1533
St. Therese av Jesusbarnet, Novissima verba.
1534
LG 50.
1535
St. Polykarp av Smyrna, Martyrium Polycarpi, 17.
1536
LG 50.
1537
LG 51.
1538
LG 3.
1539
SPF 30.
1540
LG 53, med sitat fra St. Augustin, De sancta virginitate, 6.
1541
Paul 6., Tale den 21. november 1964.
1542
LG 57.
1543
LG 58.
1544
LG 69.
1545
LG 59.
1546
LG 59; jfr. kunngjøringen av dogmet om den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen ved pave Pius 12. i 1950: DS 3903.
1547
Den bysantinske liturgi, Troparion for festen for Jomfru Marias innsovning (dormisjon) (15. august).
1548
LG 53.
1549
LG 63.
1550
LG 61.
1551
LG 62.
1552
LG 60.
1553
LG 62.
1554
MC 56.
1555
LG 66.
1556
jfr. SC 103.
1557
jfr. MC 42.
1558
LG 69.
1559
LG 68.
1560
SPF 15.
1561
jfr. Rom 4, 25.
1562
Catech. R. 1, 11, 3.
1563
Catech. R. 1, 11, 4.
1564
St. Gregor av Nasians, Orationes, 39, 17.
1565
Tridentinerkonsilet: DS 1672.
1566
St. Augustin, Sermones, 214, 11.
1567
Catech. R. 1, 11, 5.
1568
jfr. Matt 18, 21-22.
1569
St. Ambrosius, De poenitentia, 1, 34.
1570
St. Johannes Krysostomos, De sacerdotio, 3, 5.
1571
St. Augustin, Sermones, 213, 8.
1572
Catech. R. 1, 11, 6.
1573
jfr. Joh 6, 39-40.
1574
jfr. 1 Tess 4, 14; 1 Kor 6, 14; 2 Kor 4, 14; Fil 3, 10-11.
1575
jfr. Gen 6, 3; Sal 56, 5; Jes 40, 6.
1576
Tertullian, De ressurrectione carnis, 1, 1.
1577
jfr. 7, 29; Dan 12, 1-13.
1578
jfr. Apg 23, 6.
1579
jfr. Joh 11, 24.
1580
jfr. Joh 5, 24-25; 6, 40.
1581
jfr. Joh 6, 54.
1582
jfr. Mark 5, 21-42; Luk 7, 11-17; Joh 11.
1583
jfr. Joh 2, 19-22.
1584
jfr. Mark 10, 34.
1585
jfr. 4, 33.
1586
jfr. Apg 17, 32; 1 Kor 15, 12-13.
1587
St. Augustin, Enarratio in Psalmos, 88, 2, 5.
1588
jfr. Dan 12, 2.
1589
4. Laterankonsil: DS 801.
1590
St. Ireneus, Adversus hæreses, 4, 18, 4-5.
1591
LG 48.
1592
jfr. Fil 3, 20.
1593
jfr. SPF 28.
1594
GS 18.
1595
jfr. Gen 2, 17.
1596
jfr. Rom 6, 3-9; Fil 3, 10-11.
1597
jfr. Gen 2, 17; 3, 3; 3, 19; Visd 1, 13; Rom 5, 12; 6, 23.
1598
jfr. DS 1511.
1599
jfr. Visd 2, 23-24.
1600
GS 18.
1601
jfr. 1 Kor 15, 26.
1602
jfr. Mark 14, 33-34; Hebr 5, 7-8.
1603
jfr. Rom 5, 19-21.
1604
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til romerne, 6, 1-2.
1605
jfr. Luk 23, 46.
1606
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til romerne, 7, 2.
1607
St. Teresa av Jesus, Libro de la vida, 1.
1608
St. Terese av Jesusbarnet, Novissima verba.
1609
jfr. 1 Tess 4, 13-14.
1610
MR, 1. prefasjon for sjelemesser.
1611
LG 48.
1612
Kristi etterfølgelse, 1, 23, 1.
1613
St. Frans fra Assisi, Skapningenes lovsang.
1614
Tertullian, De resurrectione carnis, 8, 2.
1615
DS 854.
1616
jfr. 1 Kor 15, 42.
1617
GS 18.
1618
OEx "Commendatio animæ", Bønneboken, ss. 691-692.
1619
jfr. 2 Tim 1, 9-10.
1620
jfr. Luk 16, 22.
1621
jfr. Luk 23, 43.
1622
jfr. 2 Kor 5, 8; Fil 1, 23; Hebr 9, 27; 12, 23.
1623
jfr. Matt 16, 26.
1624
jfr. Konsilet i Lyon: DS 857-858; konsilet i Firenze: DS 1304-1306; konsilet i Trento: DS 1820.
1625
jfr. Benedikt 12.: DS 1000-1001; Johannes 22.: DS 990.
1626
jfr. Benedikt 12.: DS 1002.
1627
St. Johannes av Korset, Dichos di luz y amor, 64.
1628
jfr. 1 Kor 13, 12; Åp 22, 4.
1629
Benedikt 12.: DS 1000; jfr. LG 49.
1630
jfr. Joh 14, 3; Fil 1, 23; 1 Tess 4, 17.
1631
jfr. Åp 2, 17.
1632
St. Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam, 10, 121.
1633
St. Cyprian, Epistulæ, 56, 10, 1.
1634
jfr. Matt 25, 21. 23.
1635
jfr. DS 1304.
1636
jfr. DS 1820; 1580.
1637
F. eks. 1 Kor 3, 15; 1 Pet 1, 7.
1638
St. Gregorius den store, Dialogi, 4, 39.
1639
jfr. DS 856.
1640
jfr. Job 1, 5.
1641
St. Johannes Krysostomos, Homiliæ in primam ad Corinthios, 41, 5.
1642
jfr. Matt 25, 31-46.
1643
jfr. Matt 5, 22. 29; 13, 42. 50; Mark 9, 43-48.
1644
jfr. Matt 10, 28.
1645
jfr. DS 76; 409; 411; 801; 858; 1002; 1351; 1575; SPF 12.
1646
LG 48.
1647
jfr. DS 397; 1567.
1648
MR, Den romerske kanon, 88.
1649
jfr. Joh 12, 49.
1650
St. Augustin, Sermones, 18, 4, 4.
1651
jfr. Høys 8, 6.
1652
LG 48.
1653
jfr. Åp 21, 1.
1654
jfr. 21, 27.
1655
LG 1.
1656
jfr. Åp 21, 27.
1657
St. Ireneus, Advsersus hæreses, 5, 32, 1.
1658
GS 39 § 1.
1659
GS 39 § 2.
1660
GS 39 § 3; jf LG 2.
1661
St. Kyrill av Jerusalem, Catecheses illuminandorum, 18, 29.
1662
SPF 28.
1663
SPF 29.
1664
DCG 69.
1665
DS 859; jfr. DS 1549.
1666
jfr. Åp 22, 21.
1667
jfr. Matt 6, 2. 5. 16.
1668
jfr. Joh 5, 19.
1669
St. Augustin, Sermones, 58, 11, 13.
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17