Den katolske kirkes katekisme

Annen hoveddel: Feiringen av det kristne mysterium

Hvorfor liturgi?

1066. (50, 236) I trossymbolet bekjenner Kirken Den Hellige Treenighets mysterium og dens "frie beslutning" (Ef 1, 9) angående all skapningen: Faderen utfører sin "skjulte vilje" ved å gi sin elskede Sønn og sin Hellige Ånd for verdens frelse og til ære for sitt navn. Slik er Kristi mysterium,1 åpenbart og fullbyrdet i historien etter en plan, en vis "ordning" som den hellige Paulus kaller "mysteriets økonomi" (Ef 3, 9), og som den patristiske tradisjon kaller "det kjødblevne Ords økonomi" eller "frelsens økonomi".

1067. (571) "Guds storverk i Det Gamle Testamentes folk var allerede et forspill til dette. Men ved Kristi verk er menneskeheten blitt gjenløst, og all heder og ære er blitt Gud til del. Det skjedde ved påskens mysterium, i Hans salige lidelse, Hans oppstandelse fra dødsriket og Hans himmelferd i herlighet, - da Han "ved sin død brøt døden ned, og ved sin oppstandelse gjenreiste vårt liv". For hele det underfulle sakrament som Kirken er, fødtes ut av Kristi side under Hans søvn på korset".2 Slik har det seg at Kirken i liturgien først og fremst feirer påskemysteriet som Kristus fullbragte vår frelse ved.

1068. Det er dette Kristi mysterium Kirken forkynner og feirer i sin liturgi, slik at de troende kan leve av det og bære vitnesbyrd om det i verden:

Gjennom liturgien - og fremfor alt i eukaristiens guddommelige offer - "fullbyrdes jo vår gjenløsning". Det vil si at liturgien er det fremste middel de troende eier til i sitt liv å uttrykke Kristi mysterium og den sanne Kirkes virkelige natur, og gi den til kjenne for andre.3

Hva betyr ordet liturgi?

1069. Ordet "liturgi" betyr opprinnelig "almennyttig arbeid eller verk", "en tjeneste fra eller for folket". I kristen tradisjon betegner det at Guds folk tar del i "Guds verk".4 Kristus, vår gjenløser og yppersteprest, forsetter ved liturgien vårt gjenløsningsverk i, med og ved sin Kirke:

1070. (783) Ordet "liturgi" brukes i Det Nye Testamente til å betegne, ikke bare gudstjenestefeiring,5 men også forkynnelse av Evangeliet6 og virksom kjærlighet.7 I alt dette dreier det seg om tjeneste for Gud og mennesker. I den liturgiske feiring er Kirken tjenende etter sin Herres forbilde, Han som er den eneste "liturg".8 Den har del i Hans prestedømme ved gudstjenestefeiring, den er profetisk (forkynnelse) og kongelig (tjeneste i kjærlighet):

Det er da med rette at liturgien betraktes som utøvelsen av Jesu Kristi prestelige embede. I den står sansbare tegn for menneskets helligelse, der hvert enkelt tegn har sin egen måte å fullbyrde sin gjerning på. I liturgien utfolder den hele og fulle offentlige gudsdyrkelse seg, slik den virkeliggjøres av Jesu Kristi mystiske legeme, av dets hode som av dets lemmer. Siden enhver liturgisk feiring slik er en handling av Kristus selv som prest, og av Hans legeme, Kirken, er den fremfor noen en hellig handling, og ingen annen kirkelig handling kan sammenlignes med den, hverken i rang eller virkning.9

Liturgien som livets kilde

1071. (1692) Liturgien er Kristi verk, men også Hans Kirkes verk. Liturgien virkeliggjør og fremviser Kirken som et synlig tegn på samfunnet mellom Gud og mennesker gjennom Kristus. Den forplikter de troende på fellesskapets nye liv. Den innebærer at alle deltar på en "bevisst, aktiv og utbytterik" måte.10

1072. "Den hellige liturgi utgjør ikke hele Kirkens gjerning":11 forut for den går evangelisering, tro og omvendelse. Først da kan den bære frukt i de troendes liv: det nye liv etter Ånden, deltagelse i Kirkens sendelse og tjeneste for Kirkens enhet.

Bønn og liturgi

1073. (2558) Liturgi er også deltagelse i Kristi bønn til Faderen i Den Hellige Ånd. All kristen bønn har sitt utspring og sitt mål i den. Ved liturgien styrkes og rotfestes menneskets indre12 ved den store kjærlighet som Gud elsket oss med (jfr. Ef 2, 4) i sin elskede Sønn. Det er det samme "Guds storverk" som leves og inderliggjøres ved all bønn, "til enhver tid, som Ånden gir" (Ef 6, 18).

Katekese og liturgi

1074. "Liturgien er det høydepunkt som hele Kirkens gjerning streber mot, samtidig som den er den kilde all dens kraft springer ut fra".13 Den er derfor fremfor noe stedet for undervisning av Guds folk i troen. "Katekese er uløselig knyttet til all liturgisk og sakramental handling, for det er i sakramentene, fremfor alt i eukaristien, Kristus Jesus helt og fullt handler for å forvandle menneskene".14

1075. (426, 774) Liturgisk katekese har til hensikt å føre inn i Kristi mysterium (den er "mystagogisk"), idet den går fra det synlige til det usynlige, fra tegn til virkelighet, fra "sakramenter" til "mysterier". Slik katekese skal foretas av lokale og regionale katekismer. Denne katekismen, som har til hensikt å tjene hele Kirken med alle dens forskjellige riter og kulturer,15 vil legge frem det som er grunnleggende og felles for hele Kirken angående liturgien som mysterium og feiring (første bolk), deretter de syv sakramenter og sakramentaliene (annen bolk).

Første del: Den sakramentale frelsesordning

1076. (739) Pinsedag trer Kirken synlig frem for verden ved at Den Hellige Ånd utgydes.16 Når Den Hellige Ånd blir gitt, innledes en ny tid i "forvaltningen av mysteriet": Kirkens tid, da Kristus gir sitt frelsesverk til kjenne, gjør det nærværende og formidler det gjennom sin Kirkens liturgi, "inntil Han kommer" (2 Kor 11, 26). Under Kirkens tid lever og handler Kristus fra nå av i sin Kirke og sammen med den på en måte som er ny og særegen for denne tiden. Han handler gjennom sakramentene: det er dette som Østens og Vestens felles Tradisjon kaller "den sakramentale økonomi"; den består i at fruktene av Kristi påskemysterium forvaltes ("dispensatio") i feiringen av Kirkens "sakramentale" liturgi. Av den grunn er det viktig først å belyse denne sakramentale "dispensatio" eller forvaltning (første kapitel). Slik vil det bli mulig klarere å skjelne den liturgiske feirings natur og hovedtrekk (annet kapitel).

Første kapitel: Påskemysteriet i Kirkens tid

1. artikkel: Liturgien er Den Hellige Treenighets verk

I. Faderen, liturgiens opphav og mål

1077. (492) "Velsignet er han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Gjennom Kristus har han fra sin himmel velsignet oss med alle åndelige gaver, i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn. I sin kjærlighet har han fra første ferd bestemt og fritt besluttet å gi oss en plass som sønner hos seg ved Jesus Kristus, hans nådes herlighet til lov og pris - den nåde han har skjenket oss, gjennom ham som han har kjær" (Ef 1, 3-6).

1078. (2626) Å velsigne er en guddommelig handling som gir liv, og hvor Faderen er opphavet. Hans velsignelse er på én og samme tid ord og gave (bene-dictio, eu-logia). Når mennesket velsigner, innebærer uttrykket tilbedelse og hengivelse til Skaperen i takksigelse.

1079. Fra tidens begynnelse til dens ende er alt Guds verk velsignelse. I alt, fra det liturgiske dikt om skapelsens morgen til det himmelske Jerusalems hymner, forkynner de inspirerte forfattere frelsesplanen som en eneste stor guddommelig velsignelse.

1080. I opphavet velsignet Gud de levende vesener, særlig mannen og kvinnen. Pakten med Noa og med alt levende fornyer denne fruktbarhetsvelsignelsen, til tross for menneskets synd som har gjort at jorden er "forbannet". Men det er først med Abraham at den guddommelige velsignelse trenger inn i menneskehetens historie, den som gikk døden i møte, slik at den kunne vendes til liv, tilbake til sitt opphav: ved troen til "de troendes far", som tar imot velsignelsen, innledes frelsens historie.

1081. Guds velsignelser viser seg i form av underfulle og frelsende begivenheter: Isaks fødsel, utferden fra Egypt (påske og Exodus), overtagelsen av det lovede land, utvelgelsen av David, Guds nærvær i templet, den rensende landflyktighet og hjemkomsten til den "lille rest". Loven, profetene og salmene, som gjennomsyrer det utvalgte folks liturgi, minner om Guds velsignelser, samtidig som de besvarer dem med velsignelse, lovprisning og takksigelse.

1082. I Kirkens liturgi blir Guds velsignelse åpenbart og formidlet i fullt monn: Faderen erkjennes og tilbes som utspring og mål for alle skapelsens og frelsens velsignelser; i sitt kjødblevne Ord som døde og oppstod for oss, fyller Han oss med sine velsignelser, og ved Ham utøser Han i våre hjerter den gave som bærer alle andre gaver i seg: Den Hellige Ånd.

1083. (2627, 1360) Slik kan vi forstå begge sider ved den kristne liturgi som troens og kjærlighetens svar på de "åndelige velsignelser" Faderen overøser oss med. På den ene siden velsigner Kirken Faderen for Hans "usigelige gave" (2 Kor 9, 15) ved tilbedelse, lovprisning og takksigelse, i forening med sin Herre og "beveget av Den Hellige Ånd" (Luk 10, 21). På den annen side, og inntil fullbyrdelsen av Guds frelsesplan, bærer Kirken uten opphør frem for Faderen "den offergave du selv har beredt", og bønnfaller Ham om å sende Den Hellige Ånd ned over gaven, over Kirken selv, over de troende og over hele verden, slik at disse guddommelige velsignelser kan bære levende frukter, "hans nådes herlighet til lov og pris" (Ef 1, 6), ved å ha del i Kristi, i yppersteprestens, død og oppstandelse og ved Den Hellige Ånds kraft.

II. Kristi verk i liturgien

Den herliggjorte Kristus...

1084. (662, 1127) Kristus, som "sitter ved Faderens høyre hånd" og utøser Den Hellige Ånd i sitt legeme, Kirken, handler fra nå av gjennom sakramentene som Han innstiftet for å meddele sin nåde. Sakramentene er sansbare tegn (ord og handlinger) som er tilgjengelige for vår menneskenatur slik den nå er. De utvirker den nåde de betegner ved Kristi virke og ved Den Hellige Ånds kraft.

1085. (519, 1165) I Kirkens liturgi viser Kristus til og virkeliggjør først og fremst sitt påskemysterium. Under sitt jordeliv forkynte Jesus sitt påskemysterium ved sin lære og foregrep det ved sine gjerninger. Da Hans time var kommet,17 gjennomlevde Han den eneste begivenhet i historien som ikke forgår: Jesus døde, ble gravlagt, oppstod fra de døde og satte seg ved Faderens høyre hånd "én gang for alle (Rom 6, 10; Hebr 7, 27; 9, 12). Det dreier seg her om en virkelig begivenhet som fant sted i historien, men det er en enestående begivenhet: alle andre historiske begivenheter skjer én gang, deretter forsvinner de inn i fortiden. Kristi påskemysterium derimot kan ikke forbli noe som bare skjedde i fortiden, siden Han ved sin død ødela døden, og fordi alt det Han gjorde og led for alle mennesker er delaktig i den guddommelige evighet og dermed overskrider all tid og for all tid forblir nærværende. Korset og oppstandelsen er begivenheter som forblir, og som trekker alt til livet.

...fra apostelkirkens tid av...

1086. (858) "Som Kristus var utsendt av Faderen, sendte Han nå selv ut apostlene, fylt av Den Hellige Ånd. Han sendte dem ut for å forkynne Evangeliet for all skapningen, og for å kunngjøre at Guds Sønn ved sin død og oppstandelse har befridd oss fra Satans makt og fra døden og ført oss over i Faderens rike; men også for at de skulle sette ut i livet det frelsesverk de forkynte, gjennom offeret og sakramentene, som hele det liturgiske liv kretser om".18

1087. (861, 1536) Ved å gi Den Hellige Ånd til apostlene meddeler den oppstandne Kristus dem sin egen helliggjørende kraft:19 de blir sakramentale tegn på Kristus. Ved den samme Hellige Ånds kraft betror de denne makt til sine etterfølgere. Denne "apostoliske suksesjon" strukturerer hele Kirkens liturgiske liv: den er selv sakramental og videreføres ved ordinasjonens sakrament.

...er nærværende i den jordiske liturgi...

1088. (776, 669, 1373) "Men for å fullbyrde dette store verk" - forvaltningen eller meddelelsen av sitt frelsesverk - "er Kristus alltid til stede i sin Kirke, og da fremfor alt i de liturgiske handlinger. Han er til stede i messens offer, såvel i den som forretter tjenesten ("den som nå ofrer ved prestenes tjeneste, er den samme som den gang frembar seg selv på korset"), som - og det i høyeste grad -i de eukaristiske skikkelser. Med sin kraft er Han til stede i sakramentene, slik at når noen døper, er det Kristus selv som døper. Han er til stede i sitt ord, slik at det er Han selv som taler når De Hellige Skrifter leses opp i kirken. Han er også til stede når Kirken ber og lovsynger, Han som lovet: "Hvor to eller tre er kommet sammen i mitt navn, der er jeg selv iblant dem" (Matt 18, 20)".20

1089. (796) "For til fullbyrdelsen av denne sin gjerning, hvorved Gud ytes all heder og ære, og menneskene helliges, knytter Kristus alltid sin Kirke. Den er Hans elskede brud som påkaller Ham som sin Herre, og som gjennom Ham bringer den evige Fader sin hyldest".21

...som deltar i den himmelske liturgi

1090. (1137-1139) "Den jordiske liturgi gir oss allerede del i den himmelske, som i en forsmak - den himmelske liturgi som feires i den hellige stad Jerusalem, som vi er på vandring mot, der hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd som tjener ved helligdommen, ved det virkelige paktstelt; med hele den himmelske hærskare synger vi vår hymne til Herrens ære; idet vi ærer de helliges minne, håper vi å få lodd og del i deres samfunn; og vi venter på vår Herre Kristus selv som vår Frelser, inntil Han selv trer frem som vårt liv, og vi med Ham i herlighet".22

III. Den Hellige Ånd og Kirken i liturgien

1091. (798) I liturgien er Den Hellige Ånd pedagog for Gudsfolkets tro; det er Han som utfører de "Guds storverk" den nye pakts sakramenter er. Åndens lengsel og verk i Kirkens midte er å få oss til å leve av den oppstandne Kristi liv. Når Han finner i oss det troens gjensvar Han selv har vekket, skjer et virkelig samvirke. Slik blir liturgien Den Hellige Ånds og Kirkens felles verk.

1092. (737) I denne sakramentale forvaltning av Kristusmysteriet handler Den Hellige Ånd på samme måte som i de andre tider av frelsens økonomi: Han gjør Kirken rede til å møte dens Herre; Han minner om og åpenbarer Kristus for menighetens tro; Han gjør Kristusmysteriet levende og nærværende ved sin omskapende kraft; og endelig gjør Den Hellige Ånds samfunn Kirken til ett med med Kristi liv og sendelse.

Den Hellige Ånd forbereder møtet med Kristus

1093. (762, 121, 2585, 1081) Den Hellige Ånd fullbyrder den gamle pakts bilder i den sakramentale økonomi. Siden Kristi Kirke var "forberedt gjennom det israelittiske folks historie og den gamle pakt",23 har Kirkens liturgi beholdt og integrert og gjort til sine egne visse uerstattelige elementer i den gamle pakts gudsdyrkelse:

  • først og fremst lesning av Det Gamle Testamente;
  • Salmebønnene;
  • og fremfor alt minnet om de frelsesbegivenheter og meningsbærende tilskikkelser som er blitt fullbyrdet i Kristi mysterium (løftet og pakten, utferden fra Egypt og påsken, kongedømmet og templet, landflyktigheten og tilbakekomsten).

1094. (128-130) Herrens påskekatekese24 bygger på denne samklangen mellom de to testamenter,25 slik tilfellet også er med apostlenes og kirkefedrenes undervisning. Denne katekesen tar sløret bort fra det som var skjult under Det Gamle Testamentes bokstav: Kristusmysteriet. Den kalles "typologisk" fordi den åpenbarer det nye Kristus bragte, ut fra "bilder" (typoi) som varslet om Ham gjennom hendelser, ord og symboler i den gamle pakt. Ved en slik nytolkning i sannhetens Ånd ut fra Kristus blir sløret fjernet fra bildene.26 Slik var syndfloden og Noas ark varsel om frelsen ved dåpen,27 på samme måte som skyen og overgangen over Rødehavet, og vannet som strømmet ut av klippen var et bilde på Kristi åndelige gaver;28 mannaen i ørkenen var et forvarsel om eukaristien, "det sanne himmelbrød" (Joh 6, 32).

1095. (281, 117) Derfor er det at Kirken, særlig i advents- og fastetiden og fremfor alt påskenatt, leser på nytt og gjenopplever alle de store begivenheter i frelsens historie innenfor rammen av liturgiens "i dag". Men dette forutsetter at katekesen hjelper de troende til en slik "åndelig" forståelse av frelsens økonomi, slik Kirkens liturgi legger den for dagen og lar oss oppleve den.

1096. (1174, 1352, 840) Jødisk og kristen liturgi. Bedre kunnskap om det jødiske folks tro og religiøse liv, slik de bekjennes og leves den dag i dag, kan føre til større innsikt i visse sider av den kristne liturgi. For jøder som for kristne utgjør Den Hellige Skrift en vesentlig bestanddel av deres liturgier: for opplesningen av Guds Ord, for svaret på Ordet, lovprisningsbønn og forbønner for de levende og de døde, tilflukt til Guds barmhjertighet. Ordets liturgi har med sin særegne struktur sin opprinnelse i jødisk bønneskikk. Tidebønnene og andre tekster og liturgiske formuleringer har paralleller i jødisk bønn, på samme måte som våre ærverdigste bønner, derav Fadervår. De eukaristiske bønner er påvirket av forbilder i jødisk tradisjon. Forbindelsen mellom jødisk og kristen liturgi, men også forskjellene i innhold, blir særlig synlige ved de store fester i det liturgiske år, som f. eks. påsken. Kristne og jøder feirer påske: hos jødene dreier det seg om historiens påske, rettet mot fremtiden; hos de kristne om påsken som fullbragt i Kristi død og oppstandelse, selv om den fremdeles venter på den endelige fullbyrdelse.

1097. I den nye pakts liturgi er hver liturgisk handling, og da særlig feiringen av eukaristien og sakramentene, et møte mellom Kristus og Kirken. Den liturgiske forsamling har sin enhet i "Den Hellige Ånds samfunn" som samler Guds barn til Kristi ene legeme. Den overstiger alle menneskelige, rasemessige, kulturelle og sosiale tilhørigheter.

1098. (1430) Forsamlingen gjør seg rede til å møte sin Herre, den må være "et beredvillig folk". Denne hjertets forberedelse er Den Hellige Ånds og forsamlingens felles verk, særlig embedsbærernes. Den Hellige Ånds nåde søker å vekke tro, hjertets omvendelse og tilslutning til Faderens vilje. Slik holdninger er forutsetningen for å kunne ta imot andre nådegaver som gis i selve feiringen og for å bære det nye livs frukter den senere skal frembringe.

Den Hellige Ånd minner om Kristi mysterium

1099. (91) Ånden og Kirken samarbeider om å gi Kristus og Hans frelsesverk til kjenne i liturgien. Liturgien er ihukommelsen av frelsens mysterium, særlig i eukaristien, og på lignende vis i de andre sakramentene. Den Hellige Ånd er Kirkens levende hukommelse.29

1100. (1174, 103, 131) Guds Ord. Den Hellige Ånd minner først den liturgiske forsamling om meningen med frelsesbegivenheten ved å gjøre levende det Guds Ord som forkynnes for å mottas og etterleves:

Av største betydning for feiringen av liturgien er Den Hellige Skrift. For fra Skriften hentes lesningene, som også blir forklart i homilien, og fra den kommer de salmer som synges; det er under dens påvirkning bønnene og de liturgiske hymner er blitt til, og det er i den at liturgiens tegn og handlinger henter sin mening.30

1101. (117) Det er Den Hellige Ånd som gir dem som leser eller hører, en åndelig forståelse av Guds Ord, alt etter hjertets beredvillighet. Gjennom de ord, handlinger og symboler som danner renningen i den liturgiske feiring, oppretter Han et livsfellesskap mellom de troende, embedsbærerne og Kristus, Faderens Ord og bilde, slik at de blir i stand til å sette ut i livet meningen med det de hører, ser og gjør i gudstjenesten.

1102. (143) "Det frelsesbringende ord vækker jo troen, hvorved de troendes forsamling opstår og vokser (...) og nærer den i de troendes (hjerter)".31 Forkynnelsen av Guds Ord er ikke ren undervisning, for den forventer et troens gjensvar i form av tilslutning og forpliktelse, med henblikk på pakten mellom Gud og Hans folk. Det er fremdeles Den Hellige Ånd som gir troens nådegave, styrker den og gir fellesskapet å vokse i den. Den liturgiske forsamling er først og fremst et fellesskap i troen.

1103. (1362) Anamnesen. Den liturgiske feiring henviser alltid til Guds frelsende inngripen i historien. "Denne åpenbaring formidles ved gjerninger og ord i gjensidig vekselvirkning (...); ordene forkynner gjerningene og henter frem i lyset den hemmelighet de bærer i seg".32 I Ordets liturgi "minner" Den Hellige Ånd forsamlingen om alt det Kristus har gjort for oss. Alt etter de liturgiske handlingers natur og og Kirkenes rituelle tradisjoner, "ihukommer" den liturgiske feiring Guds storverk i form av en mer eller mindre velutviklet anamnese. Den Hellige Ånd, som på denne måten vekker Kirkens hukommelse, frembringer så takksigelse og lovprisning (doksologi).

Den Hellige Ånd gjør Kristusmysteriet nærværende

1104. (1085) Den kristne liturgi minner ikke bare om de begivenheter som frelste oss, den gjør dem levende og nærværende. Kristi påskemysterium feires, det gjentas ikke; det er de liturgiske feiringer som gjentas, og i hver av dem utgydes Den Hellige Ånd som gjør det ene mysterium levende.

1105. (1153) Epiklesen ("nedkallelsen over") er den bønn hvor presten bønnfaller Faderen om å sende Den Helliggjørende Ånd slik at offergavene blir Kristi legeme og blod, og de troende som mottar dem, selv blir en levende offergave til Gud.

1106. (1375) Sammen med anamnesen utgjør epiklesen midtpunktet i enhver sakramental feiring, særlig i eukaristien:

Spør du etter hvordan brødet blir Kristi legeme og vinen (...) Kristi blod? Da svarer jeg deg: Den Hellige Ånd kommer til og utvirker det som overgår både ord og tanke. (...) Slå deg til ro med at det skjer ved Den Hellige Ånd, på samme måte som det var ved den hellige Jomfru og Den Hellige Ånd at Herren, ved seg selv og i seg selv, tok kjød.33

1107. (2816) Den Hellige Ånds omskapningskraft i liturgien påskynder rikets komme og fullbyrdelsen av frelsens mysterium. Mens vi lever i forventning og håp, gir Han oss på en virkelig måte å foregripe det fulle og hele samfunn med Den Hellige Treenighet. Ånden, som sendes av Faderen som svar på Kirkens epiklese, gir livet til dem som tar imot Ham, og for dem utgjør Han her og nå "pantet" på deres arv.34

Den Hellige Ånds samfunn

1108. (788, 1091, 775) Den Hellige Ånd sendes i enhver liturgisk handling for å opprette samfunn med Kristus og danne Hans legeme. Den Hellige Ånd er som sevjen i Faderens vintre som bærer frukt i grenene.35 Det er i liturgien at det aller nærmeste samarbeidet mellom Den Hellige Ånd og Kirken finner sted. Han, fellesskapets Ånd, forblir uavlatelig i Kirken, og derfor er det at Kirken er det store sakrament for samfunn med Gud for alle Guds barn som er spredt omkring. Åndens frukt i liturgien er på én og samme tid samfunn med Den Hellige Treenighet og samfunn med våre søsken i troen.36

1109. (1368) Epiklesen er også en bønn om at den liturgiske forsamlings samfunn med Kristusmysteriet må nå sin fulle virkning. "Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn" (2 Kor 13, 13) må alltid være med oss og bære frukt, også utenfor feiringen av eukaristien. Kirken ber da Faderen sende Den Hellige Ånd for å gjøre de troendes liv til en levende offergave til Gud ved en åndelig omvandling i Kristi bilde, ved omsorg for Kirkens enhet og ved at de tar del i dens sendelse ved vitnesbyrd og tjeneste i kjærlighet.

Kort sagt

1110. I Kirkens liturgi blir Gud Faderen velsignet og tilbedt som opphav til alle skapelsens og frelsens velsignelser som Han har velsignet oss med i sin Sønn, for å gi oss barnekår ved Ånden.

1111. Kristi verk i liturgien er sakramentalt fordi Hans frelsesmysterium der blir gjort nærværende ved Hans Hellige Ånds kraft; fordi Hans legeme, som er Kirken, er som det sakrament (tegn og redskap) hvor Den Hellige Ånd forvalter frelsens mysterium; fordi Kirken på pilegrimsvandring gjennom sine liturgiske handlinger allerede nå får en forsmak på den himmelske liturgi.

1112. Den Hellige Ånds oppgave i liturgien er å gjøre forsamlingen rede til å møte Kristus; å minne om Kristus og gi Ham til kjenne for forsamlingens tro; å gjøre Kristi frelsesverk levende og nærværende ved sin omskapende kraft og å gjøre fellesskapets gave i Kirken fruktbart.

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17