DEN KATOLSKE KIRKES SAKRAMENTER

EucharistiaVår verden er ifølge Bibelen skapt av Gud, og mennesket er «skapt i Guds bilde». Gjennom hele verdens historie har Gud handlet i og for mennesker på mange ulike måter. Ved Jesu død og oppstandelse og Den Hellige Ånds komme (Apostlenes gjerninger, kap. 2) ble den kristne kirke grunnlagt i verden. Kirken ble det konkrete, synlige bevis på Guds eksistens blant menneskene. Vi kan ikke se Guds nærvær i verden med våre øyne. Men at vi ikke kan se det, betyr ikke at han ikke er der. Kirken - som består av alle troende kristne - er blitt det synlige tegn på at Gud er iblant oss. Vi kan normalt ikke se at Gud handler, men vi kan se resultatene av Guds handlinger. Et sakrament er et konkret, synlig tegn på at Gud gjør noe i, med eller for oss som vi ikke kan se med våre øyne.

Den katolske kirke har syv sakramenter: Dåp, konfirmasjon (tidligere også kalt ferming), eukaristi (nattverd), botens sakrament (skriftemålet), ekteskap, ordinasjon (av diakoner, prester og biskoper) og sykesalving.

Gjennom alle disse sakramentene handler Gud i våre liv, og han har gitt oss synlige tegn på at han handler - f. eks.: brød, vin (som forvandles til Jesu legeme og blod når presten i messen ber den eukaristiske bønn), vann, håndspåleggelse, forbønn m.m. Les mer ...

Les ARTIKLER om sakramentene.

"Sakramentene er virksomme tegn på nåden, innstiftet av Kristus og betrodd Kirken, og som det guddommelige liv blir gitt oss ved. De synlige riter sakramentene feires ved, betegner og utvirker de nådegaver som er særegne for hvert sakrament. De bærer frukt i den som mottar dem, alt etter den holdning og det sinnelagde mottas med."

Den katolske kirkes katekisme (1131)

av Webmaster — publisert 27.01.2011, sist endret 03.11.2021 - 16:06