Kirken og Tradisjonen

DueKirken har fra første dag og gjennom troen gjort erfaringer om livet i Gud.

Uoffisielt kommer denne tradisjonen til uttrykk i hymner og kristen kunst, i teologi og kateketisk materiale, i forskjellige spiritualiteter og andaktsformer, og ikke minst i individuelle kristnes livshistorier.

Offisielt kommer disse erfaringene til uttrykk gjennom Kirkens gudstjeneste og sakramenter, i de skrevne verk som Kirken godkjenner som inspirerte eller hellige skrifter, og i de formelle definisjoner og trosbekjennelser som blir formulert av Kirkens læreautoritet.

Men forut for disse forskjellige formene for tradisjon kommer alltid fellesskapets levende troserfaring. Denne «Tradisjon» med stor T er Kirkens måte å være kirke på, oppfylle sitt oppdrag på i tid og rom med hensyn til å leve troen, vitne om den og reflektere over den.

"Ved tradisjonen er det at alt hva Kirken selv er, alt hva den tror, føres videre i liv, lære og kult og overleveres til alle slektledd," heter det i konsilsdokumentet Dei Verbum.

Fra begynnelsen av har Den katolske kirken alltid erkjent at Den Treenige Gud åpenbarer seg i Skrift og Tradisjon, det vil si: i Den hellige skrift, i hele Bibelen, både Det gamle og Det nye testamentet, og i gudsfolkets liv i tro.

"Tradisjonen er de troendes fellesskap rundt sine rettmessige overhyrder gjennom historien, et fellesskap næret av Den Hellige Ånd, idet han sikrer forbindelsen mellom den apostoliske troserfaring, som ble levd av det første disippelfellesskap, og den nåværende Kirkes erfaring av Kristus. (...) Takket være tradisjonen, som sikres av apostlenes og deres etterfølgeres tjeneste, når livets vann, som flommet fra Kristi side, og hans frelsende blod frem til mennesker til alle tider. Tradisjonen er altså det bestandige nærvær av Frelseren som kommer oss i møte for å forløse og helliggjøre oss gjennom Ånden, gjennom sin Kirkes tjeneste, til Faderens ære."

 Pave Benedikt XVI

Les ARTIKLER om Den katolske kirkes syn på tradisjonen.