"Livets Evangelium"


Noter

1
Uttrykket "Livets Evangelium" finnes ikke i den hellige Skrift, men korresponderer med en vesentlig dimensjon ved det bibelske budskap.
2
Det annet Vatikankonsils pastorale konstitusjon, Kirken i verden av i dag, Gaudium et Spes (GS), 22.
3
Kfr. Johannes Paul II, Menneskenes Frelser, Redemptor Hominis (RH), 10, (1979).
4
Kfr. ibid., 14.
5
GS, 27.
6
Kfr. Letter to all my Brothers in the Episcopate regarding the "Gospel of Life" (19 May 1991): Insegnamenti XIV, 1 (1991) 1293-1296.
7
Ibid., loc.cit., p.1294.
8
Brev til familiene, Gratissimam sane (2. februar 1994), 4: AAS 86 (1994), 871.
9
Johannes Paul II, Centesimus annus (CA), (1. mai 1991), 39.
10
Nr. 2259
11
Kfr. St. Ambrosius, De Noe, 26,94-96: CSEL 32, 480-481.
12
Kfr. Den katolske kirkes katekisme, nr. 1867 og 2268.
13
De Cain et Abel, II, 10, 38: CSEL, 32, 408.
14
Kfr. Troskongregasjonens instruks Donum Vitae: AAS 80 (1988), 70-102.
15
Hilsen ved bønnevigilien for Den 8. verdensungdomsdag, Denver, 14. august 1993, II,3: AAS 86 (1994), 419.
16
Johannes Paul II, budskap til deltagerne ved konferansen "Retten til liv i Europa", 18. desember 1987: Insegnamenti, X ,3 (1987), 1446-1447.
17
GS,36
18
Kfr. ibid., 16.
19
Kfr. Gregor den store, Moralia in Job, 13,23: CCL 143A, 683.
20
Johannes Paul II, Redemptor Hominis, Menneskenes Frelser, 10, 1979.
21
GS, 50
22
Den dogmatiske konstitusjon om Guds Åpenbaring, Dei Verbum (DV), 4.
23
"Gloria Dei vivens homo": Adversus Haereses, IV, 20, 7: SCh 100/2, 648-649.
24
GS, 12
25
Bekjennelser I,1, overs. Sigmund Hjelde, Oslo 1974.
26
Exameron, VI, 75-76: CSEL 32, 260-261.
27
"Vita autem hominis visio Dei": Adversus Haereses, IV, 20, 7: SCh 100/2, 648-649.
28
Kfr. Johannes Paul II, Centesimus annus (CA), 38
29
Johannes Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, 30. desember 1987, 34: AAS 80 (1988), 560.
30
GS, 50
31
Brev til familiene, Gratissimam sane (2. februar 1994), 9:AAS 86 (1994), 878, kfr. Pius XII, Humani Generis (12. august 1950): AAS 42 (1959), 574.
32
"Animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere iubet": Pius XII, Humani Generis (1950): AAS 42 (1959), 575.
33
GS, 50
34
Prekener, II,1; CCSG 3, 39.
35
Se for eksempel Salmene 22,10-11, 71,6, 139,13-14.
36
Expositio Evangelii secundum Lucam, II, 22-23: CCL, 14, 40-41.
37
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til Efeserne, 7,2: Patres Apostolici, ed. F.X. Funk, II, 82.
38
De Hominis Opificio, 4: PG 44, 136.
39
Kfr. St. Johannes Damascenus, De Fide Orthodoxa, 2,12: PG 94, 920-922, sitert i St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I-II, Prolog.
40
Paul VI, Humanae Vitae (HV) 1968, 13.
41
Troskongregasjonen, Instruksjon om respekt for menneskelivet i dets begynnelse og om forplantningens verdighet, Donum Vitae (22. februar 1987), innledningen nr. 5: AAS 80 (1988), 76-77, kfr. Den katolske kirkes katekisme, nr. 2258.
42
Didaché, I,1, II,1-2, V, 1-3; fra De apostoliske fedre, Baasland, Hvalvik, Oslo 1984.
43
Kfr. Den katolske kirkes katekisme, nr. 2263-2269, og Tridentinerkonsilets katekisme, paragrafene 327-332.
44
Den katolske kirkes katekisme, nr. 2265.
45
Kfr. St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, II-II, q. 64, a. 7; St. Alphons Liguori, Theologia Moralis, l. III, tr. 4, c. 1, dub. 3.
46
Den katolske kirkes katekisme, nr. 2266.
47
Kfr. ibid.
48
Nr. 2267.
49
Det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om Kirken, Lumen Gentium (LG), 12.
50
Kfr. GS, 27.
51
Kfr. LG, 25.
52
Troskongregasjonens erklæring om eutanasi, Iura et Bona (5. mai 1980), II: AAS 72 (1980), 546.
53
Johannes Paul IIs encykliske brev, Veritatis Splendor (6. August 1993), 96: AAS 85 (1993), 1209.
54
GS, 51: "Abortus necnon infanticidum nefanda sunt crimina".
55
Kfr. Johannes Paul II, apostoliske brev Mulieris dignitatem, Om kvinnens værdighed og kald, august 1988, 14: AAS 80 (1988), 1686.
56
Nr. 21: AAS 86 (1994), 920.
57
Troskongregasjonen, Erklæring om provosert abort (18. november 1974), Nos. 12-13: AAS 66 (1974), 738.
58
Troskongregasjonen, Instruksjon om respekt for menneskelivet i dets begynnelse og om forplantningens verdighet, Donum Vitae (22. februar 1987), I, Nr. 1: AAS 80 (1988), 78-79.
59
Ibid., loc. cit., 79.
60
Ifølge profeten Jeremia: "Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg" (1,4-5). Salmisten henvender seg med følgende ord til Herren: "Fra fødselen av har jeg støttet meg til deg, du dro meg frem av mors liv" (Sal. 71,6; kfr. Jes. 46,3; Job 10,8-12; Sal. 22,10-11). Også evangelisten Lukas forteller i den vidunderlige episoden om møtet mellom de to mødre, Elisabet og Maria, og deres to sønner, Johannes Døperen og Jesus ennå skjult i mors liv (kfr. 1,39-45), og hvordan de to små ennå før fødselen er i stand til å kommunisere: barnet gjenkjenner Barnets komme og hopper av glede.
61
Kfr. Erklæringen om provosert abort (18. november 1974), Nr. 7: AAS 66 (1974), 740-747.
62
"Du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn": 2, Baasland, Hvalvik: De apostoliske fedre.
63
Apologia on behalf of the Christians, 35: PG 6, 969.
64
Apologeticum, IX, 8: CSEL 69, 24.
65
Kfr. Casti Connubii (31. desember 1930), II: AAS 22 (1930), 562-592.
66
Tale til den biomedisinske assosiasjon "San Luca" (12. november 1944): Discorsi e Radiomessaggi, VI (1944-1945); kfr. tale til den italienske katolske union av jordmødre (29. oktober 1951), nr. 2: AAS 43 (1951), 838.
67
Encyklikaen Mater et Magistra (15. mai 1961), 3: AAS 53 (1961), 447.
68
GS, 51.
69
Kanon 2350, par. 1.
70
Code of Canon Law, canon 1398; kfr. Code of Canons of the Eastern Churches, canon 1450, par. 2.
71
Kfr. ibid., kanon 1329, også Code of the Eastern Churches, kanon 1417.
72
Kfr. tale til Den nasjonale kongress av italienske jurister (9. desember 1972): AAS 64 (1972), 777; Encyklikaen Humanae Vitae (25. juli 1968), 14: AAS 60 (1968), 490.
73
Kfr. LG, 25.
74
Troskongregasjonen, Instruksjon om respekt for menneskelivet i dets begynnelse og om forplantningens verdighet, Donum Vitae (22. februar 1987) I, 3: AAS 80 (1988), 80.
75
Charter of the Rights of the Family (22. oktober 1983), art. 4b: Vatican Polyglott Press, 1983.
76
Troskongregasjonen, Erklæring om eutanasi, Iura et Bona (5. mai 1980), II: AAS 72 (1980), 546.
77
Ibid., IV: loc. cit., 551.
78
Kfr. ibid.
79
Pius XII, tale til en internasjonal gruppe av medisinere (24. februar 1957), III: AAS 49 (1957), 147; kfr. Troskongregasjonen, Erklæring om eutanasi, Iura et Bona, III: AAS 72 (1980), 547-548.
80
Pius XII, tale til en internasjonal gruppe av medisinere (24. februar 1957), III: AAS 49 (1957), 145.
81
Kfr. Pius XII, tale til en internasjonal gruppe av medisinere (24. februar 1957): loc. cit., 129-147; Det hellige officiums kongregasjon, Decretum de directa insontium occisione (2. desember 1940): AAS 32 (1940), 553-554; Paul VI, budskap til fransk fjernsyn: "Ethvert liv er hellig" (27. januar 1971): Insegnamenti IX (1971), 57-58; tale til et internasjonalt kollegium av kirurger (1. juni 1972): AAS 64 (1972), 432-436; Det annet Vatikankonsils pastorale konstitusjon Kirken i verden av i dag, Gaudium et Spes, 27.
82
Kfr. LG, 25.
83
Kfr. St. Augustin, De Civitate Dei I, 20: CCL 47, 22; St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, II-II, q. 6, a. 5.
84
Troskongregasjonen, Erklæring om eutanasi, Iura et Bona (5. mai 1980), I: AAS 72 (1980), 545; Den katolske kirkes katekisme, nr. 2281-2283.
85
Ep. 204, 5: CSEL 57, 320.
86
GS, 18.
87
Kfr. Johannes Paul II, apostoliske brev Salvifici Doloris (11. februar 1984), 14-24: AAS 76 (1984), 214-234.
88
CA 46, Pius XIIs julebudskap over radio, 24. desember 1944: AAS 37 (1945), 10-20
89
Kfr. Johannes Paul II, Veritatis Splendor, 1993, 97 og 99: AAS 85 (1993), 1209-1211.
90
Troskongregasjonen, Donum Vitae 1987, III: AAS 80 (1988), 98.
91
Kfr. Det annet Vatikankonsil, Erklæringen om religionsfrihet, Dignitatis Humanae, 7.
92
Kfr. Thomas Aquinas, Summa Theologiae I-II, q. 96.
93
DH, 7.
94
Pacem in Terris 1963, II. Sitatet i teksten er fra Pius XIIs radiobudskap til pinse 1941: AAS 33 (1941), 200. Hva angår dette emnet siterer encyklikaen: Pius XI, Mit brennender Sorge, 14. mars 1937: AAS 29 (1937), 159; Divini Redemptoris (19. mars 1937), III: AAS 29 (1937), 79; Pius XII, julebudskap over radio (24. desember 1942): AAS 35 (1943), 9-24.
95
Pacem in Terris, II.
96
Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad 2um. (Sitert fra Pacem in Terris.)
97
Ibid., I-II, q. 95, a. r. Aquinas siterer Augustin: "Non videtur esse lex, quae iusta non fuerit", De Libero Arbitrio, I, 5, 11: PL 32, 1227.
98
Troskongregasjonen, Erklæringen om provosert abort (18. november 1974), nr. 22: AAS 66 (1974), 744.
99
Kfr. Den katolske kirkes katekisme, nr. 1753-1755; Johannes Paul II, Veritatis Splendor (1993), 81-82: AAS 85 (1993), 1198-1199.
100
I Iohannes Evangelium Tractatus, 41,10: CCL 36, 363; kfr. Veritatis Splendor 13: AAS 85 (1993), 1144.
101
Den apostoliske skrivelse Evangelii Nuntiandi (1975), 14.
102
Kfr. Det romerske missale, celebrantens bønn før kommunion.
103
Kfr. St. Ireneus: "Omnem novitatem attulit, semtipsum afferens, qui fuerat annuntiatus", Adversus Haereses: IV, 34,1: SCh 100/2, 846-847.
104
Kfr. St. Thomas Aquinas, "Peccator inveterascit, recedens a novitate Christi", In Psalmos Davidis Lectura: 6,5.
105
De Beatitudinibus, Oratio VII: PG 44, 1280.
106
Kfr. Johannes Paul II, Veritatis Splendor (1993), 116: AAS 85 (1993), 1224.
107
CA, 37.
108
Kfr. Julebudskap 1967: AAS 60 (1968), 40.
109
Pseudo-Dionysius Areopagiten, On the Divine Names, 6,1-3, PG 3, 856-857.
110
Paul VI, Pensiero alla Morte, Istituto Paolo VI, Brescia 1988, 24.
111
Johannes Paul II, preken ved saligkåringen av Isidore Bakanja, Elisabetta Canori Mora og Gianna Beretta Molla (24. april 1994): L'Osservatore Romano, 25-26. april 1994, 5.
112
Ibid.
113
In Matthaeum, Hom. L, 3: PG 58, 508.
114
Den katolske kirkes katekisme, nr. 2372.
115
Johannes Paul II til den fjerde latinamerikanske råd for biskoper (CELAM) i Santo Domingo (12. oktober 1992), N. 15: AAS 85 (1993), 819.
116
Kfr. Dekretet om økumenikk, Unitatis Redintegratio, 12; og Gaudium et Spes, 90.
117
Johannes Paul II, post-synodale apostoliske skrivelse Familiaris Consortio (22. november 1981), 17: AAS 74, (1982), 100.
118
Kfr. GS, 50.
119
CA, 39.
120
Johannes Paul II til deltagerne ved Det syvende symposium for europeiske biskoper med tema: "Contemporary Attitudes towards Life and Death: a Challenge for Evangelization" (17. oktober 1989), nr. 5: Insegnamenti XII, 2 (1989), 945. Barn blir i bibelsk tradisjon presentert som en Guds gave (kfr. Sal. 127,3) og som et tegn på hans velsignelse for den som vandrer på hans veier (kfr. Sal. 128,3-4).
121
Johannes Paul II, Sollicitudo Rei Socialis (30. desember 1987), 38.
122
Familiaris Consortio (22. november 1981), 86: AAS 74 (1982), 188.
123
Evangelii Nuntiandi, 18.
124
Kfr. ibid., 20, loc. cit., 18.
125
Kfr. GS, 24.
126
Kfr. CA, 17, Veritatis Splendor, 95-101.
127
CA, 24.
128
Familiaris Consortio, 37.
129
World Day of the Sick (13. mai 1992), nr. 2: Insegnamenti XV, 1 (1992), 1410.
130
Kfr. GS, 35, og Populorum Progressio, 15.
131
Kfr. Johannes Paul II, brev til familiene, Gratissimam sane (2. februar 1994), 13: AAS 86 (1994), 892.
132
Johannes Paul II, Motu Proprio Vitae Mysterium (11. februar 1994), 4: AAS 86 (1994), 386-387.
133
Det avsluttende budskap til konsilet (8. desember 1965): Til kvinnene.
134
Mulieris Dignitatem, 18.
135
Kfr. Gratissimam sane, 5.
136
Johannes Paul II til deltagerne ved konferansen "The Right to Life in Europe" (18. desember 1987): Insegnamenti X, 3 (1987), 1446.
137
Budskap til Verdensdagen for fred, 1977: AAS 68 (1976), 711-712.
138
Den salige Guerric av Igny, In Assumptione B. Mariae, Sermo I, 2: PL 185, 188.
139
LG, 5.
140
GS, 22.
141
Fra Missale Romanum, sekvensen første påskedag.
142
LG, 68.

Innhold

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17