«Misbruk» av generalabsolusjon årsak til paveskriv

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanet har i paveskrivet Misericordia Dei presisert normene for katolsk skriftepraksis: Det individuelle skriftemål til en prest er og blir den eneste regulære måte å forsone seg med Gud igjen etter en dødssynd. Kollektiv absolusjon (generalabsolusjon), som har blitt vanlig i enkelte deler av verden, er et unntak som skal begrenses til dødsfare og «alvorlige nødssituasjoner», og må fortsette å være et unntak.

Det pavelige brevet (Motu Proprio) «Misericordia Dei» behandler «noen aspekter ved feiringen av botens sakrament». Foranledningen for brevet, som er rettslig bindende, er den økende «misbruk» av generalabsolusjon. Dette bekreftet prefekten for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, kardinal Jorge Arturo Medina Estevez, da brevet ble presentert på en pressekonferanse i Vatikanet.

I enkelte regioner skylder man alt for raskt på «alvorlig nødssituasjon», beklager kardinal Medina. Felles skriftemål og absolusjon synes nesten som likeverdig med individuelt skriftemål eller botsandakt med påfølgende personlig syndsbekjennelse. På engelsk benytter man også begrepet «third way», den tredje vei, sier Medina. Men den chilenske kardinalen ville ikke si noe om hvilke deler av verden hvor dette misbruket er utbredt.

Kardinal Joseph Ratzinger, prefekt for Troslærekongregasjonen, begrunnet det individuelle skriftemålet teologisk med den dypest sett personlige karakter som botens sakrament har. I alle samfunnsmessige sammenhenger er skyld til syvende og sist en fullstendig personlig sak, og det samme gjelder gjenopprettelse og tilgivelse. «Gud behandler oss ikke som del av et kollektiv», understreker kardinal Ratzinger, Gud kaller og leger det enkelte menneske når det er falt i synd. Generalabsolusjon er unntaket som bare kan gjelde i nøye avgrensede tilfeller.

Pavebrevet inneholder ingen vesentlig nye utsagn om botens sakrament og skriftemålspraksis. Det orienterer seg i forhold til kirkeretten og Verdenskatekismen. Det gjelder nå å gjenfinne en likevekt og korrigere misbruk, mener Ratzinger.

Men pavebrevet inneholder også en nyhet som ikke ble nevnt på pressekonferansen, nemlig om anledningen til å skrifte samtidig som det feires messe. Dokumentet slutter seg til et tolkningssvar fra Gudstjenestekongregasjonen fra 2001 og anbefaler biskoper og prester å åpne for at det hvor det finnes nok prester, også blir anledning til å skrifte mens det pågår messefeiring. I en instruksjon fra 1967 ble nettopp denne praksisen frarådet.

Kathpress 3. mai 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. mai 2002

av Webmaster publisert 06.05.2002, sist endret 06.05.2002 - 18:00