OKBs "beredskapsplan mot seksuelle overgrep" vedtatt

Kontaktpersoner og Fagetisk Råd utnevnt

Oslo katolske bispedømmes (OKBs) beredskapsplan mot seksuelle overgrep, Prosedyrer når kirkelige medarbeidere er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell atferd, er nå ferdigstilt og vedtatt.

Beredskapsplanen gjelder først og fremst overgrep som rammer barn og unge, men vil også i store trekk kunne anvendes i saker der anklager/offer er over 18 år.

Bispedømmet håper at planen skal være en effektiv og praktisk hjelp i håndteringen av saker av denne art.

Det er utarbeidet en praktisk brosjyre som kort gir informasjon om beredskapsplanen og som gir referanser til de personer og instanser man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Denne brosjyren vil bli sendt til alle katolske menigheter i OKB og vil bli tatt med i bispedømmets Håndbok for Menigheter, samt lagt ut på www.katolsk.no.

Kontaktpersoner og Fagetisk Råd

I tråd med planens retningslinjer, har biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo utnevnt to kontaktpersoner i bispedømmet: Generalvikar p. Ellert Dahl OP (Oslo) og Lindie Landmark (Tønsberg). Alle som får kjennskap til en sak kan ta kontakt med en av disse, og hvis det er en prest som får kjennskap til en sak, skal han henvende seg til en av dem. Kontaktpersonene skal deretter sammen informere biskopen og et Fagetisk Råd.

Fagetisk Råd skal til enhver tid bestå av en psykolog/psykiater, en prest og en jurist og ha en funksjonstid på minst fire år. Når en klage er mottatt, vurderer Fagetisk Råd anklagen med sikte på den videre prosedyre og sørger for at retningslinjene følges. Dersom biskopen er den som får førstehåndsinformasjon, skal han innkalle Fagetisk Råd, slik at de sammen kan avgjøre hvordan saken skal videreføres. Med andre ord har biskopen og Fagetisk Råd et samlet ansvar for sakens fremdrift. Videre skal Fagetisk Råd ha en rådgivende rolle i bispedømmet vedrørende psykologiske, juridiske, sosiale, moralske, teologiske og kirkepolitiske aspekter i forbindelse med seksuelle overgrep. Medlemmene av Fagetisk råd kan også være behjelpelige i utdanning og etterutdanning av prester, diakoner og kirkelige medarbeidere. Biskop Schwenzer har utnevnt sr. Birgitte Emke C.S.J (jurist), Iver Lykke (barnepsykiater) og p. Frode Eikenes (sogneprest i Porsgrunn) til medlemmer av Fagetisk Råd.

Bakgrunnen for planen

Den nordiske bispekonferanse har bestemt at det er hvert enkelt bispedømmes ansvar å utarbeide egne handlingsplaner mot seksuelle overgrep i Kirken. Pastoralrådet i OKB (PRO) behandlet på sitt høstmøte i 1999 arbeidsprogrammet for perioden 1999-2001. I løpet av behandlingen ble det foreslått at PRO skulle utarbeide en beredskapsplan "til bruk når man stilles overfor personer som har vært utsatt for overgrep." (Protokoll for pastoralrådsmøtet høsten 1999). Initiativ til å utarbeide en slik beredskapsplan kom bl.a. fra Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF), som allerede på sitt landsmøte i 1997 hadde drøftet behovet for retningslinjer for behandling av slike saker.

En arbeidsgruppe nedsatt av PRO har i samarbeid med biskop Schwenzer jobbet med utarbeidelsen av dokumentet over lengre tid. Dokumentet var på høring i høst og ble godkjent og undertegnet av biskopen den 17. februar i år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
19. mars 2003

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52