Biskop Grab benekter brudd på reglene for legfolks prekener

Biskop Amédée Grab av Chur

Bern - KI (KAP) - Biskop Amédée Grab av Chur i Sveits tilbakeviser anklager om at kirkeretten brytes i hans bispedømme ved at legfolk tillates å holde prekener. Det er absolutt «legitimt» at legteologer holder prekenserier eller andakter i ordets gudstjenester, men i messen er ikke dette tillatt, sier biskop Grab.

Den konservative folkebevegelsen «Pro Ecclesia» melder i siste utgave av «Schweizerischen Katolischen Wochenzeitung» at Vatikanet har formant biskop Grab etter klager fra Pro Ecclesia. Å la legfolk preke er et «alvorlig misbruk» siden prekenen som en del av liturgien i henhold til katolsk kirkerett er forbeholdt utelukkende presten eller diakonen.

Til det hadde Grab forsikret «at han ikke vil unnlate å anstrenge seg bestemt for å korrigere den slags misbruk», siterte bevegelsen fra et skriv fra Kleruskongregasjonen til Pro Ecclesias generalsekretær Markus Carloni. Organisasjonen hadde blant annet klaget over at det ved den tradisjonelle valfarten som katolikkene i Zürich i begynnelsen av juli holdt til Einsiedeln, var en kvinnelig teolog som hadde holdt prekenen.

Biskop Grab selv sier at han i spørsmålet om legfolks prekener overhodet ikke har hatt noen korrespondanse med Vatikanet. Men han er regelmessig i Roma og samtaler da om aktuelle problemer. I den forbindelse var også dette spørsmålet kommet opp. Han hadde da prinsipielt forsikret at han ville gå inn for at kirkens regler på dette området skal overholdes.

Biskopen minner om at det i Sveits er vanlig at pastoralassistenter med kirkelige oppdrag («missio canonica») også har tillatelse til å preke. Dette gjelder imidlertid ikke for prekenen i messen. Men fremfor alt i det tyskspråklige Sveits har det likevel delvis blitt innarbeidet en praksis som er i strid med kirkeretten.

Biskop Grab understreker at han selv aldri har utelukket at en eldre prest eller en som leder svært mange gudstjenester, unntaksvis kan be om hjelp. Men han har aldri gitt en som ikke var prest eller diakon i oppdrag å preke under en messe. Det som av «forståelige grunner» kan tillates, er likevel «ikke noen prinsipiell avgjørelse».

Biskop Grab har siden 2001 vært president for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE).

Kathpress 20. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. november 2003

av Webmaster publisert 22.11.2003, sist endret 22.11.2003 - 00:24