Oslo katolske bispedømme med høringsuttalelse vedrørende revidert rammeplan for barnehagen

Oslo katolske bispedømme er blant høringsinstansene som har levert høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementets forslag til revidert rammeplan for barnehagen. Rammeplanen er forskrift til barnehageloven og barnehagens "læreplan". Nåværende rammeplan er første rammeplan i barnehagens historie og ble gjort gjeldende fra 1. januar 1996. Forslaget til revidert plan ble sendt på bred offentlig høring i september 2005 med høringsfrist 7. november. I utgangspunktet skulle ny rammeplan gjelde fra 1. januar 2006 samtidig som ny barnehagelov ble gjort gjeldende, men rammeplanen fastsettes i stedet 1. mars 2006 og gjøres gjeldende fra 1. august 2006. Årsaken til utsettelsen er i følge Kunnskapsdepartementet, som har overtatt ansvaret for barnehagene, at man ønsket å se nøyere på sammenhengen mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplan.

I høringsuttalelsen fra bispedømmet fastslås det innledningsvis at det er "mange sider ved barnehagen som samfunnsinstitusjon det kunne vært interessant å kommentere", "med utgangspunkt i Den katolske kirkes sosiallære". Man begrenser seg likevel "til å kommentere de sider ved planen" man "som kristen minoritet i Norge synes det er spesielt viktig å vektlegge": "Konkret dreier dette seg hovedsakelig om tolkningene av barnehagens kristne formålsbestemmelse og fagområdet religion, etikk og filosofi, dvs. kapitlene 3 og 5."

Høringsutkastet er en kraftig forkortelse i forhold til gjeldende plan (fra ca. 140 sider til ca. 30). Bispedømmet "frykter (...) at høringsforslagets knapphet skal føre til at barnehagens innhold blir uklart, for eksempel når det gjelder tolkningen av den kristne kulturarven, og etterlyser en tydeligere markering av "hva det innebærer at barnehagen skal være en kulturformidler i et sammensatt samfunn med kristen majoritetsbefolkning i en tusenårig kristen kulturtradisjon og en rekke nye og gamle livssynsminoriteter". Høringsuttalelsen anbefaler at en del av formuleringene fra gjeldende plan videreføres i den nye.

I tillegg til å komme med innspill til tolkningen av den kristne formålsbestemmelsen, et sentralt punkt i rammeplanen, foreslår bispedømmet konkrete endringsforslag i fagområdet "Etikk, religion og filosofi" og begrunner disse endringene. Eksempler på foreslåtte endringer er at høytidene jul, påske og pinse nevnes ved navn som høytider som skal markeres i barnehagen, at begrepet "kristne tradisjoner" konkretiseres og at barna også skal møte "kulturens og religionenes svar ... ut fra egen bakgrunn og modenhet" på sine eksistensielle spørsmål, ikke bare undringen.

Høringsuttalelsen påpeker viktigheten av at rammeplanen uttaler seg om "kristendommens kulturelle betydning og forholdet mellom den kristne tradisjonsformidlingen, arbeidet med eksistensielle spørsmål og etikk og ivaretakelsen av livssynsmessige minoriteter" i en tid hvor "verken kunnskap eller enighet om hva kristen tradisjonsformidling innebærer" kan forutsettes.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. februar 2006)

av Webmaster publisert 07.02.2006, sist endret 07.02.2006 - 14:25