P. Bob Vitillo orienterte om "Den katolske kirkes rolle og respons i kampen mot Hiv og Aids"

 Se også:

P. Bob Vitillo har de siste dager vært på Norges-besøk for å informere om "Den katolske kirkes rolle og respons i kampen mot Hiv og Aids". P. Vitillo, som er Caritas Internationalis spesialrådgiver for Hiv/Aids, med sete i Geneve, har i løpet av besøket blant annet hatt åpne foredrag i Bergen og Oslo, en workshop med bispedømmets prester, møte i Utenriksdepartementet og samtale med journalister.

I tillegg til sin stilling som spesialrådgiver for Caritas, er p. Vitillo er også leder for "AIDS funding network Group of Catholic organizations engaged in HIV and AIDS programs in the developing world and other needy countries", styremedlem i Global Fund, aktiv i økumenisk arbeid blant annet i Ecumenical Advocacy Alliance, og han reiser utrettelig verden rundt for å holde kampen mot Hiv/Aids øverst på dagsorden.

P. Bob Vitillo

Mandag 19. juni holdt han foredrag i Oslo, der han skisserte hvordan Den katolske kirke i omfattende omfang er involvert i kampen mot Hiv og Aids og i arbeidet mot diskriminering og stigmatisering av de som er rammet. Her følger en liten oppsummering av p. Vitillos foredrag.

Den katolske kirkes engasjement for syke, fattige og utstøtte mennesker rammet av Hiv og Aids er omfattende. Dette arbeidet bør katolikker være stolte av, hevdet Vitillo. Han kunne fortelle at Den katolske kirke i et globalt perspektiv er den største aktøren som engasjerer seg i kampen mot Hiv og Aids, og at kirken var blant de første til å engasjere seg. Caritas Norge var blant pionerene og har arbeidet målrettet med problemene knyttet til Hiv og Aids siden 1987. Katolske sykehus og organisasjoner over hele verden gjør en betydelig innsats for de som er rammet og deres pårørende. Det arbeides seriøst gjennom undervisning, tjeneste og pastoral omsorg.

Informasjonsspredning

P. Vitillo forklarte hvordan kirken arbeider for å stoppe pandemien gjennom informasjonsspredning og holdningsskapende arbeid. I land der infrastrukturen er i ferd med å bryte sammen (pga. pandemien eller andre årsaker), er Den katolske kirkes arbeid for å spre informasjon og å hjelpe smittede, syke og deres pårørende av stor betydning. Kunnskap er beste vaksine mot spredning, hevdet Vitillo.

Holdningsendrende arbeid

P. Vitillo fremhevet den enorme betydning holdningsarbeid i kampen mot Hiv og Aids har. I kulturer hvor utroskap er utbredt og nærmest sosialt akseptert, engasjerer kirken seg og fremholder gjensidig trofasthet blant ektefeller som et godt rollemønster.

Videre fortalte han om arbeidet for å beskytte jenter og unge kvinner mot sexpress og overgrep og om et målrettet arbeid, spesielt i Afrika, med å endre gutter og unge menns holdninger til unge kvinner - med tanke på økt respekt for kvinnenes integritet. "Anti-aids- grupper" og "Verdt-å-vente-på-grupper" hjelper unge mennesker til å se at det går an å vente med seksuell debut og gir dem reelle alternativer til det enorme sexpress som ligger i mange kulturer.

P. Vitillo beskrev så hvordan trofaste, gifte kvinner rammes av Hiv og Aids pga. sine utro ektemenn. Han fortalte at barn blir smittet av sine mødre under svangerskapet, ved fødselen eller ved å motta brystmelk i mangel på annen mat eller mot bedre vitende. Hiv og Aids har skapt betydelige befolkningsgrupper bestående av foreldreløse barn, og denne gruppen er enormt utsatt.

Kampen mot fattigdom og for sosial rettferdighet

P. Vitillo utdypet at fattigdom og mangel av omsorgspersoner gjør at mange foreldreløse barn (som følge av Aids) blir overgitt til seg selv og ender som gatebarn. De utsettes for stor fare for seksuelle overgrep, og kan lett bli offer for "human trafficking" osv. Fattigdom kan også føre disse barna ut i prostitusjon for å overleve.

Hiv-faren, kombinert med fattigdom, representerer en enorm utfordring for menneskeheten og truer uttallige menneskeliv, poengterte Vitillo. Han kunne fortelle at kirken engasjerer seg lokalt og globalt i kampen mot fattigdom. Arbeid for å bedre den generelle helsetilstand, ernæring og legehjelp blant fattige som ikke har tilgang til Hiv-medisiner, er viktige faktorer som bidrar til å bedre det generelle immunforsvar og forlenge Hiv-smittedes liv, fremholdt han.

Påvirke farmasi-industrien

P. Vitillo informerte om at Den katolske kirke lobber overfor de store farmasiselskapene, for å få de til å produsere medisin til en pris som de fattige kan klare, og til å forske på utvikling av medisiner som ikke gir profittmessig avkastning. Medisiner som kan forsinke formeringen av virusspredningen i kroppen, er bare i praksis tilgjengelig for om lag 10% av alle Hiv-smittede.

Arbeid for inkludering av Hiv-smittede i kirken

Den katolske kirke engasjerer seg i kampen mot stigmatisering og diskriminering av Hiv-smittede, fortalte p. Vitillo. Både pave Benedikt XVI og den nå avdøde pave Johannes Paul II engasjerte seg i dette. Hvert menneske skal behandles med verdighet. Hiv og Aids er ikke Guds straff over et utsvevende liv, ifølge katolsk tenkning. Gud vil mennesker vel og vil at mennesker skal leve, poengterte han. Kirken tar avstand fra fordømmelse og utstøting av Hiv-smittede og bestreber seg på å behandle mennesker med verdighet og å hjelpe smittede helsemessig, medisinsk, sosialt og kirkelig. Hiv og Aids er et problem også i Den katolske kirke, fremholdt han - dette er ikke noe kirken kan eller vil distansere seg fra. Holdningsarbeid drives blant katolske prester og i menigheter, hvilket Vitillos Norges-besøk er et eksempel på. Vi må be sammen med de Hiv-smittede, ikke bare for de Hiv-smittede, oppfordret Vitillo. Den katolske kirke arbeider langsiktig med dette problemkomplekset.

"Blood safety programs"

Vitillo orienterte så om kirkens innsats for å hindre unødig overføring av blod, blodprodukter og kroppsvesker som kan føre til spredning av Hiv og Aids. Han berettet at kirken lenge har engasjert seg i "blod safety programs", noe som fremdeles er helt nødvendig i fattige land der man ikke har skikkelig eller tilstrekkelig medisinsk utstyr. Kirkebaserte helsetjenester og mobile helsetjenester ytes av kirken mange steder i verden, fortalte han.

Holdningsendring, kunnskapsformidling, fattigdomsbekjempelse og "Blood safety programs" er altså de viktige virkemidler i kampen mot Hiv og Aids i et globalt perspektiv, hevdet han. Det at mennesker har sex med flere partnere, bidrar til spredning av Hiv og Aids. Mennesker trenger ikke la seg styre av sine seksuelle innfall og lyster, og Den katolske kirke kaller mennesker til å besinne sine lyster og til å leve ansvarlig.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. juni 2006)

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 21.06.2006 - 12:00