Biskop forsvarer kvinnene

Bispedømmet Lucena på Filippinene håper å kunne nedkjempe den økende volden mot kvinner i landet.

I følge biskop Emilio Marquez av Lucena, direktør for "Kontoret for kvinner" under den filippinske bispekonferansen, uttaler at "statistikken på forekomsten av vold mot kvinner har økt til et alarmerende nivå."

Data bispekonferansen viser til slår fast at det første halvår av år 2000 ble rapportert 4468 tilfeller av "kvinner som levde under spesielt vanskelige omstendigheter".

Nær halvparten av de rapporterte sakene handler om fysisk vold, lemlestelse og legemsfornærmelse, mens 14% handlet om seksuelt misbruk.

Bispekonferansen refererer også til en rapport fra Amnesty International som slår fast at myndighetene, til tross for at mange i lang tid har drevet lobbyvirksomhet for kvinners rettigheter, har mislyktes i å gi kvinner beskyttelse og rettssikkerhet.

I tillegg, sier Amnesty International, er det vanlig blandt politimenn å ikke gripe inn for å stanse vold mot kvinner, fordi de anser det som et "familiært anliggende".

Bispekonferansens "Kontor for kvinner" skal i september avholde et seminar for fremtidige koordinatorer i bispedømmene, som i sin tur igjen kan undervise koordinatorer i menighetene.

Koordinatorene, som skal arbeide med å spre kunnskap om vold mot kvinner og med direkte hjelp til utsatte, vil kurses i rådgivning og andre relevante temaer. I tillegg gir bispekonferansen ut en informasjonspakke som skal distribueres til bispedømmer og menigheter.

Zenit (29. august 2006)

av Webmaster publisert 29.08.2006, sist endret 29.08.2006 - 18:30