Preken ved biskop Gerhard Goebel MSFs begravelse

Her følger en oversettelse av biskop Anders Arborelius OCD av Stockholms preken ved begravelsen av biskop Gerhard Goebel MSF i Betzdorf den 9. november 2006. Oversettelsen er ved p. Alois Brodersen Can.Reg., sogneprest i St. Paul menighet i Bergen. Under kan prekenen også leses på originalspråket tysk.

Betzdorf, 9. november 2006

Rekviem for biskop Gerhard Goebel

Oppstandelsen er vår tros midte og sentrum. Alt i kristendommen er farget av troen på oppstandelsen. Ved sin død og sin oppstandelse har Jesus Kristus preget hele vårt liv. Endog de minste bagateller i vår eksistens er bestemt av Evighetens perspektiv. I Eukaristien merker vi alltid noe av evigheten. Den Oppstandne kommer oss nær og gir oss del i sin nye eksistens. Alt som er dødelig og forgjengelig blir på et vis tegn på Kristi seier, han som ved sin død tok alle menneskers død på seg og derved også gir oss muligheten til å få del i hans oppstandelse. Det blir tydelig når vi nå feierer Eukaristien for et avholdt medmenneske og medbror. Vi sørger fordi vi har mistet en som vi ikke lenger kan snakke med og le sammen med - men samtidig gleder vi oss over at han nå får muligheten til å se Gud ansikt til ansikt og tilbe ham i Evigheten. Eukaristien forbinder oss med vår bror, biskop Gerhard, som selv feiret Eukaristien utallige ganger. Eukaristien forbinder himmel og jord, liv og død. Den himmelske herlighet møter oss i Kristi legeme - men det skjer her, midt i vår svakhet og fattigdom.

Det er noe ganske spesielt å feire rekviemmessen for en, som selv hver eneste dag feiret messen. Hver Eukaristi her på jorden betyr deltagelse i den himmelske liturgi. Hver gang presten feirer Eukaristi, deltar han allerede her og nå i sin egen evighet; han blir mer og mer hjemme hos Gud i Himmelen. Det evige liv begynner allerede i Eukaristien. For vår avdøde biskop Gerhard var Eukaristien alltid svært viktig. Også etter at han ble syk, ønsket han alltid å feire Eukaristien. Det var en del av hans liv, en del av ham selv. Han kunne ikke forestille seg livet uten Eukaristien. Og Eukaristi betyr takksigelse. I Eukaristien takker vi Gud for alle hans velgjerninger ved hans sønn, Jesus Kristus, han som selv er takksigelse. Slik blir også vi mer og mer preget av takknemlighet som grunnholdning. Biskop Gerhard var virkelig et takkende og takknemlig menneske. Aldri hørte jeg ham klage, heller ikke da han hadde store helseproblemer. Han var alltid fornøyd og tilfreds med alt. Han var virkelig et eukaristisk menneske, preget av Eukaristien helt inn i de minste hverdagslige ting. Han var ingen venn av store ord og geberder men denne eukaristiske grunnholdning kunne han ikke skjule. Derfor skal hans død for oss ikke bare være trist - men skal tjene som anledning til å takke og prise Gud for hans trofaste tjeneste for Gud og mennesker. Når en ekte Guds tjener dør, er denne takknemligheten viktig for oss. Vi har jo fått den nåde, å kjenne en som har hjulpet oss til å takke og love Gud.

For biskop Gerhard var denne kontemplative grunnholdning svært viktig for det kristne liv. Derfor var det stort for ham at han i sitt stift kunne grunnlegge to kontemplative klostre, et for Karmelittnonner og et for Cisterciensermunker. Det er nærmest uhørt, ja, utrolig, at han i et så lite stift kunne klare å grunnlegge to slike klostre. For den nordiske diasporakirke er det kontemplative klosterliv særdeles viktig. Det visste biskop Gerhard, selv om han personlig kanskje foretrakk hyggelig samvær fremfor stillhet og faste. Jeg tror også, at i vårt kalde og strenge nordiske klima (også i åndelig betydning), kan Kirken ikke overleve uten bønn og kontemplasjon. Det er også vår erfaring, at de kontemplative klostre har sterk utstråling og tiltrekningskraft. Ofte skjer evangelisering i vårt sekulariserte Nord-Europa nettopp gjennom slike klostre, som er nødvendige for å vise verden at Gud er viktigere enn alt annet. Sólo Dios basta, bare Gud er nok, sa Teresa av Avila. Dette budskapet formidlet biskop Gerhard gjennom sitt velsignelsesrike virke i Nord-Norge og dette budskapet er også hans åndelige arv til sitt folk.

De polske karmelittnonnene i Tromsø kalte ham alltid "fader biskop" slik det er vanlig i Polen. Det passet særlig godt på biskop Gerhard fordi han virkelig var faderlig i hele sitt vesen. Med tid og alder ble han mer og mer som en bestefar. Godmodig og vennlig møtte han menneskene og hadde for alle et personlig ord. I vår diasporasituasjon i nord er slike personlige møter særdeles viktige. Kirken er over alt bare en liten gruppe og hver enkelt troende svært viktig og må vies oppmerksomhet som om han var den eneste. Biskop Gerhard var alltid lykkelig når han kunne møte menneskene personlig - og de igjen, forsto at de var viktige for ham. Jesus Kristus har lært oss å anse hvert enkelt menneske som uendelig viktig og uerstattelig. Med sitt blikk kunne han omfatte hvert menneske med hele sin kjærlighet. I vårt samfunn, som stadig blir mer upersonlig, blir kunsten, å se hverandre med kjærlighet, stadig viktigere. Blikket blir viktigere enn tankene. Når noen ser på oss med vennlige, kjærlige øyne, blir vi lykkelige. Slik har Jesus alltid sett på menneskene og hans tjener, biskop Gerhard, hadde også disse vennlige øyne. Derfor takker vi Gud i dag og gleder oss over at vi fikk kjenne ham. Og vi får lov å tro at han selv nå blir sett og omfattet av Jesu kjærlige blikk.


Requiem - Bischof Gerhard Goebel - Betzdorf 9.11.2006

Die Auferstehung ist Mitte und Zentrum unseres Glaubens. Alles im Christentum ist von diesem Auferstehungsglauben gefärbt. Jesus Christus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung unser ganzes Leben geprägt. Auch die winzigsten Kleinigkeiten unserer Existenz sind von diese Ewigkeitsperspektive bestimmt. In der Eucharistie spüren wir immer etwas von der Ewigkeit. Der Auferstandene kommt uns nahe und lässt uns an seiner neuen Existenz teilnehmen. Alles was tödlich und vergänglich ist, wird irgendwie Zeichen für den Sieg Christi, der durch seinen Tod den Tod aller Menschen auf sich genommen hat und uns dadurch die Möglichkeit gibt, auch an seiner Auferstehung teilzunehmen. Wenn wir jetzt die Eucharistie feiern für einen geliebten Mitmenschen und Mitbruder, wird dies ganz deutlich. Wir trauern, weil wir jemand verloren haben und nicht mehr mit ihm sprechen und lachen können, aber zugleich freuen wir uns, dass er jetzt die Möglichkeit bekommt, in der Ewigkeit Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen und anbeten. Die Eucharistie verbindet uns mit unserem Bruder, Bischof Gerhard, der selber unzählige Male die Eucharistie gefeiert hat. Die Eucharistie verbindet Himmel und Erde, Tod und Leben. Die himmlische Herrlichkeit kommt uns entgegen im Leib Christi, aber das geschieht hier mitten in unserer Schwachheit und Armut.

Irgendwie ist es etwas ganz Sonderbares, die Requiemmesse für jemand zu feiern, der selbst tagtäglich die Messe gefeiert hat. Jede Eucharistie hier auf Erde ist ein Teilnehmen an der himmlischen Liturgie. Jedes Mal wenn der Priester die Eucharistie feiert, nimmt er schon jetzt teil an seiner eigenen Ewigkeit. Er wird mehr und mehr heimisch bei Gott im Himmel. Das ewige Leben beginnt schon in der Eucharistie. Für unseren verstorbenen Bischof Gerhard war die Eucharistie immer sehr wichtig. Auch wenn er behindert war, wollte er immer die Eucharistie feiern. Es war ein Teil seines Lebens, ein Teil seiner selbst. Das Leben war für ihn unvorstellbar ohne die Eucharistie. Und Eucharistie bedeutet Danksagung. In der Eucharistie können wir Gott danken für alle seine Wohltaten durch seinen Sohn Jesus Christus, der selbst Danksagung ist. So werden wir von dieser dankenden Grundhaltung mehr und mehr geprägt. Bischof Gerhard war wirklich ein dankender und dankbarer Mensch. Nie habe ich gehört, dass er geklagt hat. Auch wenn er grosse körperliche Schwierigkeiten hatte, war er immer vergnügt und mit allem zufrieden. Er war wirklich ein eucharistischer Mensch, von der Eucharistie geprägt, auch in den alltäglichsten kleinen Dingen. Er war kein Freund von feierlichen Worten und Gebärden, aber diese eucharistische Grundhaltung konnte er nicht verbergen. Darum kann sein Tod nicht nur etwas Trauriges sein, sondern gibt uns auch Anlass, Gott zu danken und preisen für seinen treuen Dienst an Gott und Menschen. Wenn ein echter Diener Gottes stirbt, ist diese Dankbarkeit immer wichtig für uns. Wir haben ja die Gnade erfahren, jemand gekannt zu haben, der uns geholfen hat, Gott zu danken und loben.

Für Bischof Gerhard war diese kontemplative Grundhaltung unseres christlichen Lebens sehr wichtig. Darum war es für ihn so wunderbar, dass er in seinem Bistum zwei beschauliche Klostergemeinschaften gründen konnte, sowohl von Karmeliterinnen als von Zisterziensern. Es ist eigentlich etwas Unerhörtes, ja, fast Unglaubliches, dass er es vermochte, in so einem kleinen Bistum zwei solche Klöster zu gründen. Für die nordische Diasporakirche ist das kontemplative Klosterleben besonders wichtig. Das wusste Bischof Gerhard genau, auch wenn er selber wohl mehr vom gemütlichen Zusammensein als vom strengen Schweigen und Fasten hielt. Ich denke auch, dass in unserem kalten und strengen nordischen Klima (auch im geistlichen Sinn), die Kirche ohne Gebet und Kontemplation nicht überleben kann. Wir erfahren da, dass die beschaulichen Klöster grosse Ausstrahlungs- und Anziehungskraft haben. Die Evangelisation im säkularisierten Nordeuropa geschieht oft durch diese Klöster, die nötig sind, um der Welt zu zeigen, dass Gott wichtiger ist als alles Andere. Sólo Dios basta, nur Gott ist genug, sagte Teresa von Avila. Diese Botschaft hat Bischof Gerhard vermittelt durch sein segensreiches Wirken in Nordnorwegen, und diese Botschaft ist auch seine geistliche Erbschaft an sein Volk.

Die polnischen Karmeliterinnen in Tromsö sprachen immer vom Vater Bischof wie es bei ihnen in Polen üblich ist. Für Bischof Gerhard passte das besonders gut, weil er wirklich väterlich in seinem ganzen Wesen war. Mit der Zeit und dem Alter wurde er auch mehr und mehr grossväterlich. Gütig und gemütlich kam er allen Menschen entgegen und hatte ein persönliches Wort für sie alle. In unserer extremen Diasporasituation im Norden sind diese persönlichen Begegnungen besonders wichtig. Die Kirche ist immer eine ganz kleine Gruppe und jeder Einzelne ist überaus wichtig und muss gesehen und angesprochen worden, als wäre er der Einzige. In diesen persönlichen Begegnungen fühlte sich Bischof Gerhard immer glücklich, und die Menschen verstanden, dass sie für ihn wichtig waren. Jesus Christus hat uns gelehrt, jeden einzelnen Menschen als unendlich wichtig und unersetzbar anzusehen. Mit seinem Blick konnte er jeden Menschen mit einer ganz persönlichen Liebe ansehen. In unserer mehr und mehr unpersönlichen Gesellschaft wird diese Kunst, einander mit Liebe anzusehen wichtiger und wichtiger. Der Blick ist viel wichtiger als wir denken. Wenn jemand uns mit freundlichen, liebevollen Augen anschaut, werden wir glücklich. Jesus hat die Menschen immer so angeschaut. Sein Diener, Bischof Gerhard, hatte auch diese freundlichen Augen. Darum danken wir heute Gott und freuen uns, dass wir ihn gekannt haben. Jetzt dürfen wir glauben, dass er selber von Jesus mit grosser Liebe angeschaut wird.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. november 2006)