OKB vil ha fullt skille mellom stat og kirke

 Se også:

I sin høringsuttalelse om statskirkeordningen går Oslo katolske bispedømme inn for at Den norske kirke (Dnk) løsrives helt fra staten. Begrunnelsen er for det første at de politiske føringer som statskirkeordningen legger på Dnk gjør det vanskelig for kirken å finne seg til rette med sin identitet som kristent kirkesamfunn, særlig i et pluralistisk og i høy grad sekularisert samfunn. Det påpekes at en ensidig folkekirkeidé med en for sterk nasjonal forankring kan gå på bekostning av viktige sider ved kirkens selvforståelse. Videre er det prinsipielt nødvendig med et skille mellom statsmakt og kirke med tanke på religionsfrihet - både for at medlemmene av Dnk ikke skal utsettes for press fra statsmakten i for eksempel strukturelle og moralske spørsmål, og for å sikre likeverd og likebehandlig for andre tros- og livssynssamfunn.

Om statens verdigrunnlag poengteres det at staten ikke kan være verdinøytral. Den må ha et grunnlovsfestet verdigrunnlag som sier klart at "kristendomen har vore den dominerande verdileverandøren for dei europeiske samfunna". Det vises til at europeiske, politiske systemer og europeisk kultur inneholder "sentrale element av kristent tankegods" samtidig som det kristne innslaget "ikkje kan skiljast frå den antikke arven eller den humanistiske kritikken", og konkluderer med at "Grunnlova kan difor trygt vise både til det kristne og det humanistiske verdigrunnlaget."

Når det gjelder spørsmålet om gravferdsforvaltning ønsker OKB å opprettholde dagens ordning som etter bispedømmets syn fungerer svært godt. Det samme gjelder i utgangspunktet den økonomiske støtteordningen for tros- og livssynssamfunn. Når det gjelder kirkelige eiendommer mener OKB at eierskapet til disse må overføres på Dnk på henholdsvis lokalt, regionalt og sentralt plan. Dette må også gjelde for Opplysningsvesenets fond "og den funksjonen det har hatt i høve til kyrkjeleg eigedom". Man påpeker at økonomien må sikres i forhold til ansvaret med eierskapet, utan at det antydes noen konkret modell for dette.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. desember 2006)

av Webmaster publisert 01.12.2006, sist endret 01.12.2006 - 12:33