Birgittaforeningen i St. Peter menighet feirer 80 års virksomhet

I anledning Birgittaforeningen i St. Peter menighets 80-års jubileum, holdes det høymesse tirsdag den 28. april, kl. 19.00.

Pater Arne Kirsebom er hovedcelebrant, mens Wolfgang Plagge er organist.

Alle er hjertelig velkomne!

Under følger en artikkel som ble publisert i menighetsbladet "Petersposten", nr 1 - 2009:

Våren 1929 bestemte katolske kvinner i Halden seg for å etablere en kvinneforening i menigheten.

Foreningen ble opprettet i april, og de valgte den hellige Birgitta til sin høye beskytter, og ga foreningen navn etter henne. Statuttene ble nedfelt i sirlig skrift. Vi siterer fra disse:

§ 1 Birgittaforeningen har til formål å fremme et sant katolsk liv blandt sine medlemmer og ved gjensidig opbyggelse, belærelse og underholdning å anspore til de dyder, som må pryde enhver i sin stand og sitt kald. Den skal desforuten i kirkens ånd virke til menighetens beste ( særlig ved et målbevisst sosialt arbeid).

§ 2 Foreningen betragtes samtidig som et ledd i Norske katolske kvinners forbund (N.K.K.F.) og skal la seg representere ved N.K.K.F s møter og være abonnent på Skandinaviske kvinners katolske forbunds medlemsblad.

§ 3 Foreningen står under den hellige Birgittas særlige beskyttelse. Birgittadagen, 8 oktober, feires som foreningens årsfest.

§ 4 Enhver katolsk kvinne eller ung pike av Haldens menighet kan bli medlem av foreningen.

Statuttene inneholder i alt 10 paragrafer som sier noe om organisasjonsform, kontingent og regnskap. Foreningen skal ha en formann, sekretær og en kasserer. Sognepresten skulle være foreningens "direktør". Kontingenten var satt til kr. 2.00 for ett års medlemskap. Av den første kontingentboken ser vi at det ble betalt kr. 0.25 trofast og prydelig for hver måned. Ved første års utgang beløp kontingentinntektene seg til kr. 21.00! Denne kontingent ble beholdt helt frem til 1969. Da steg den til kr. 5.00. I dag betaler medlemmene kr. 50.00 for ett års medlemskap.

Medlemstallet har aldri vært særlig høyt, første året var antallet 12. Så lenge St. Joseph søstrene betjente Halden, var de aktivt med i foreningen med inspirasjon og ofte med ideer om arbeidsoppgaver. Det fremgår av sekretærens beretning at møtene de første årene oftest besto av foredrag eller høytlesing ved presten, enkel servering og hyggelig samvær.

På femtitallet fikk møtene et sterkere preg av arbeidsmøter, og en tid var det ikke lenger tillatt å drikke kaffe. Dette forbudet ser ikke ut til å ha bestått lenge! Det ble strikket og sydd til menighetens barn, og kirkelige tekstiler ble behørig reparert. Likevel ble det påpekt at "når presten leser eller holder foredrag skal det ikke arbeides." Man skulle være "lutter øre"!

I 1959 ble Gertrud Appelman valgt til formann, og foreningen gikk inn i en svært aktiv fase. Det ble produsert mengder med flotte håndarbeid til basarer som innbragte store summer. Foreningen ga ett år kr. 8000,- til Redd Barna, og dessuten finansierte den et prosjekt i Sri Lanka for unge jenter, et såkalt hjelp til selvhjelp-prosjekt. Utlodning av et bilde av redningsskøyten «Eli», donert av fru Halvorsen, innbragte kr. 850,- som gikk til opprusting av utstyr til menighetslokalet.

Mye kan nevnes i tillegg til basarene: barne- og ungdomsgrupper, dukketeater (fru Plagge laget dukkehoder til alles begeistring), barneteater, etablering av tradisjonen med juletrefest, karitativ virksomhet for menighetens eldre og syke, finansiering av hyller til salmebøker i kirken.

Slik kunne vi fortsette å ramse opp de mange og høyst forskjellige aktivitetene disse kvinnene har stått for.

Fortsatt holdes det møter annenhver tirsdag med foredrag, enkel bevertning og utlodning. Alle får et lodd og legger det de vil betale i en bolle, enkelt og greit! Ett møte i hver sesjon øremerkes Caritas som får inntekten fra disse møtene. Før møtene synges det vesper i kirken med messe eller Ordets gudstjeneste, en fin opptakt til etterfølgende møter.

Tidligere hadde ikke menn adgang til møtene, men det er lenge siden. Nå er alle velkomne til å delta, både medlemmer av menigheten og andre utenfor. Til tross for foreningens beskjedne størrelse, har den i mange år hatt en samlende og viktig sosial rolle i menighetens liv. Vi håper at flere kan finne veien til våre møter, ikke minst tilflyttede nye landsmenn.

Den 28 april er det planlagt jubileumsfest i menighetshuset. Foreningens styre består i jubileumsåret av: leder Aino Walbom Schneede, nestleder Barbara Szlagor, kasserer Marie Maas/ Winni Elders og styremedlem Sofia Pastwa.

Styret takker alle som dessuten bidrar til foreningens fortsatte liv: Britt Louise Granseth som lærer oss å synge vesper, Theodor Appelman som holder Ordets gudstjeneste i prestens fravær, Kim Erik Thinn som bærer stoler og hjelper med det praktiske, alle som står på serveringslista og alle som støtter med gevinster og hjelper til der det trengs.

En særlig stor takk til Gertrud Appelmann som siden hun ble innvalgt i 1959, skal ha mye av æren for at foreningen fortsatt er en "levende del" av menigheten.

Vi siterer til slutt Birgittas (og alle pilegrimers) bønn:

"Herre vis meg din vei og gjør meg villig til å gå den"

På vegne av styret: Aino Walbom Schneede

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. mars 2009)

av Webmaster publisert 27.03.2009, sist endret 27.03.2009 - 14:44