St. Olav forlag med STORT BOKSALG i St. Olav bokhandel!

St. Olav bokhandel, Akersveien 5, www.stolavbok.no

 Se også:

ST. OLAV FORLAG rydder på lageret for å gjøre plass til nye utgivelser -

og inviterer til stort

BOKSALG

i St. Olav bokhandel

Akersveien 5, Oslo,

fra 1. september.

Over 50 flotte titler fra kr. 5 til kr. 98!

Tilbudet gjelder så langt lageret rekker.

Bøker kan også bestilles via bokhandel@katolsk.no / www.stolavbok.no eller 23 21 95 55. Ved tilsendelse kommer porto i tillegg.


TITLER PÅ SALG HØSTEN 2009:

Fra tilbudstorget:
Å leve med kirken
Billingsmetoden
Den guddommelige åpenbaring
Enhetens sakrament
Evangelium Vitae
Femti engler for et år
Inkarnasjon
Kritikk og tro
Tro, kjærlighet, ekteskap

BALTHASAR, Hans Urs Von: I troens fylde

Før: 195.- NÅ: 98.-

Balthasar (1905-88) var åndelig leder av "Johannesfellesskapet", et såkalt sekularinstitutt. Kildene til hans teologiske tenkning og tale ligger ikke bare i Den hellige skrift, i nyere filosofi og humanvitenskapelige erkjennelser, men i høy grad i den store kirkelige tradisjon. Balthasar hørte til den store generasjonen av teologer som var med på å befri den katolske teologi fra nyskolastikkens rammer. Dette er tekster som kan inspirere en troende kristen. Med liste over kilder.

BILLINGS, Evelyn & Westmore: Billingsmetoden

Før: 200.- NÅ: 49.-

Billingsmetoden er den mest pålitelige og fleksible metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

BLIKSRUD, Liv (red.): Kritikk og tro

Før: 150.- NÅ: 49.-

Tekster av Sigrid Undset som her for første gang utkommer i bokform. De fleste er hentet fra katolske blader og tidsskrifter.

O'COLLINS, Gerald: Inkarnasjonen

Før: 240.- NÅ: 98.-

Kjernepunktet i kristendommen er at Guds Sønn ble menneske. Hvilke spørsmål oppstår når vi ser nærmere på dette sentrale punktet i vår tro? Inkarnasjonen er et mystisk paradoks: Ett og samme individ er både guddommelig uendelig og menneskelig endelig. Boken utfordrer oss, uansett vår kirketilhørighet, til å trenge dypere inn i vår egen tro.

DUIN, Johs. J. (red.) Streiftog i norsk kirkehistorie

Før: 160.- NÅ: 98.-

En oversikt over Den katolske kirkes forhold til Norge og Skandinavia i tidsrommet 1450-1880.

EMEIS, Dieter: Å leve med troen - en liten katekisme

Før: 200.- NÅ: 98.-

Sammen med sin forgjenger Dieter Emeis: "Å leve med sakramentene", utgjør Emeis bok "Å leve med troen" en samlet fremstilling av de sentrale deler av vårt kristne liv. Her omtales det som er vesentlig for en personlig kristentro i dag: Hvordan kan vi leve med det kristne trosliv i en verden som ikke alltid er like forståelsesfull når det gjelder denne livsformen? I denne boken får vi en pedagogisk fremstilling av innholdet i Den apostoliske trosbekjennelse, Fadervår og De ti bud - til personlig tilegnelse og til diskusjonsstoff for kristne grupper. Boken utstråler en atmosfære av nøktern trosglede, som kan være en støtte og inspirasjon i vårt kristne dagligliv.

FOSS, Ragnhild (red.): Latinske hymnor og sekvensar

Før: 150.- NÅ: 49.-

En fremstilling av hymner som ble sunget i Norge allerede før reformasjonen og som fortsatt er i bruk.

GRAN, John Willem: Det annet Vatikankonsil: Oppbrudd og fornyelse

Før: 240.- NÅ: 98.-

Tidligere biskop i Oslo Katolske Bispedømme, John Willem Gran (1920-2008), som selv var til stede under Vaticanum II, viser oss disse epokegjørende hendelsene slik de fortonet seg fra innsiden.

GRESHAKE, Gisbert: Å tro på den treenige Gud: En nøkkel til forståelse

Før: 230.- NÅ: 98.-

Greshake forsøker her å tydeliggjøre hvilken omfattende betydning troen på treenigheten har for våre liv.

GRESHAKE, Gisbert: Frihet som gave: En innføring i nådelæren

Før: 170.- NÅ: 69.-

Greshake gir en samlet historisk fremstilling av hvordan synet på nåden har forandret seg gjennom tidene.

GRÜN, Anselm: Femti engler for din sjel

Før: 268.- NÅ: 98.-

Hver av bokens femti engler representerer en sjelekvalitet og til sammen utgjør de hele spekteret av menneskets potensial. Boken egner seg til meditasjon og som åndelig veiledning gjennom en periode i livet. Vi blir oppmuntret til å realisere de indre kreftene som finnes i oss alle. Anselm Grün er abbed i et benediktinerkloster, åndelig rådgiver og kursleder, og den mest leste åndelige forfatter innenfor det tyskspråklige området. Denne boken er en fortsettelse av Anselm Grüns inspirerende bok "Femti engler for et år".

GRÜN, Anselm: Femti engler for et år

Før: 240.- NÅ: 98.-

I denne boken skal vi møte femti av de englene som omgir oss. De er usynlige, men samtidig inspirerende følgesvenner i vårt daglige liv. Englene beskytter oss når vi er i nød og er samtidig budbringere fra en annen virkelighet. Englene er uttrykk for vårt håp om at vårt liv har en mening og et mål. I denne boken møter vi et budskap som kan gi oss støtte og innsikt til å leve et rikere liv.

GRÜN, Anselm: I munkenes tidsrytme

Før: 240.- NÅ: 98.-

Den som - i likhet med munkene - har en sunn livsrytme, får også en sunn rytme for sjelens liv. Munkene lever dagen etter en "kvalitativ" rytme, med en struktur preget av spirituelle opplevelser. En munk lever et liv hvor arbeid, bønn og kontemplasjon går side om side, noe som åpner for muligheten til åndelig fordypelse i hverdagen. Denne boken gir en innføring i klosterets livskunst. Anselm Grån er abbed i et benediktinerkloster, åndelig rådgiver og kursleder og den mest leste åndelige forfatter i det tyskspråklige området i dag.

HADLAND & THOMASSEN (red.): Lidelse og omsorg ved livets slutt

Før: 240.- NÅ: 59.-

Den direkte foranledning til denne boken er hyrdebrevet fra Nordens katolske biskoper - Omsorg for livet - som ble offentliggjort i februar 2002. Hyrdebrevet omhandler behandling og pleie i livets sluttfase, derunder problemet eutanasi.

HAUKEN, Aage: Biskop og martyr - to oldkirkelige profiler

Før: 170.- NÅ: 98.-

To kjente martyrer, Ignatius av Antiokia og Polykarp av Smyrna, settes inn i sin historiske og teologiske sammenheng.

HAUKEN, Aage: Den guddommelige åpenbaring - et holistisk program

Før:220.- NÅ: 79.-

Pater Hauken søker en tolkning av åpenbaringen som ikke splitter, men forener.

HAUKEN, Aage: Med Paulus i Hellas - reiser i et kulturlandskap

Før: 280.- NÅ: 98.-

Etter Lukas anvisninger fra Apostlenes Gjerninger har pater Hauken oppsøkt stoppestedene fra Paulus rundreise i Hellas.

HAUKEN, Aage: Moderne kirkefedre - katolsk teologi gjennom hundre år

Før: 190.- NÅ: 98.-

Hauken viser hvordan moderne teologi finner sitt utgangspunkt i oldkirken.

HAUKEN, Aage: Teologi for det tredje årtusen

Før: 120.- NÅ: 79.-

En essaysamling som viderefører pater Haukens tanker om begrepet «det katolske».

JASCHE, Helmut: Jesus, mystikeren

Før: 230.- NÅ: 79.-

"Den fremtidige kristne vil være en mystiker. Ellers vil han overhodet ikke kunne finnes." For å forstå denne kjente uttalelsen fra den store teologen Karl Rahner, må vi gradvis oppdage at Jesus Kristus selv kan bli opplevd som en mystiker. Den kjente forfatteren Helmut Jasche er professor i katolsk teologi og religionspedagogikk i Karlsruhe, Tyskland. Han beskriver Jesu mystiske gudserfaring som selve kjernepunktet i kristendommen. Denne boken kan være til konsekvent å forstå Jesus ut fra hans mystiske erfaring. Denne erfaringen har sitt grunnlag i den jødiske tradisjon, og bør være en nøkkel til forståelse for den kristne trospraksis.

JOHANNES PAUL II: Brev fra Den hellige far Johannes Paul II til de eldre

NÅ: 5.-

Pave Johannes Paul II skrev i 1999 et brev til verdens eldre: "Mine varmeste tanker går til dere alle, kjære eldre fra enhver kultur og med ethvert språk. Jeg skriver dette brevet til dere, i det år som organisasjonen De forente nasjoner med rette har viet til de eldre, for at hele samfunnet skal bli gjort oppmerksom på alle dem som på grunn av årenes byrde ofte må møte mange og alvorlige problemer."

JOHANNES PAUL II: Dagsorden for det tredje årtusen

Før: 220.- NÅ: 98.-

I "Dagsorden for det tredje årtusen" er vår forrige paves taler og skrifter samlet i ti temagrupper. De viser hans store kunnskap om verdenssituasjonen og hans dype forståelse for de menneskelige forhold. Dette blir en slags oppfølging av hans kjente bok "Over håpets terskel". Johannes Paul II behandler her troen, Kirken, bønn, kjærlighet, historien, det onde, arbeidet, verden, fred og religionene. Blant de mange kontroversielle emner han tar opp, er legfolket og kvinnens plass i Kirken, moralspørsmål, feminisme, økonomi, arbeidsløshet, menneskerettigheter, den økologiske bevegelse og islam.

JOHANNES PAUL II: Evangelium Vitae - om menneskelivets verdi og ukrenkelighet

Før: 140.- NÅ: 49.-

Med henvisninger til Bibelen og annen religiøs litteratur peker pave Johannes Paul II på verdien menneskelivet har i kristendommen.

JOHANNES PAUL II: Gå ut og forkynn Det glade budskap

Før: 120.- NÅ: 5.-

Pave Johannes Paul IIs taler under Den hellige fars norgesbesøk i 1989.

JOHANNES PAUL II: Katekesen

Før: 100.- NÅ: 5.-

En utredning om katekesen, en av kirkens viktigste oppgaver.

JOHANNES PAUL II: Menneskenes frelser

Før: 100.- NÅ: 25.-

Pave Johannes Paul II uttaler seg her om hvordan han opplever Evangeliet og Kirken i sin tid

JOHANNES PAUL II: Om arbeidets verdighet

Før: 100.- NÅ: 20.-

Pave Johannes Pauls bok har som bakgrunn pave Leo XIIIs rundskriv «Rerum novarum».

JOHANNES PAUL II: Romersk triptykon

Før: 192.- NÅ: 69.-

Den person som trer frem for oss i denne samlingen med meditasjonstekster, er ikke bare prelaten og teologen pave Johannes Paul II, men like meget mennesket, som i disse tekstene gir uttrykk for sin religiøse følelse og tro.

KASPER, Walter Kardinal: Enhetens sakrament - Eukaristi og Kirke

Før: 240.- NÅ: 98.-

I denne boken tar forfatteren opp den indre sammenheng mellom eukaristi og Kirke og vil gi en dypere forståelse av denne - både til hjelp for oss i vårt personlige liv og for livet i Kirken. Kardinal Kasper (f. 1933) leder Det pavelige råd for fremme av de kristnes enhet og er en kjent teolog og forfatter.

KNAPP, Markus: Tro, kjærlighet, ekteskap - et teologisk forsøk i en vanskelig tid

Før: 298.- NÅ: 69.-

Det er ikke lenger teologer og filosofer som er toneangivende når det gjelder ekteskapet, men psykologer og terapeuter. I denne utviklingen er den katolske oppfatningen særlig sårbar. Kirken forstår ekteskapet som et sakrament, og som uoppløselig. Forfatteren av denne boken er professor i dogmatikk og er selv gift. Han undersøker her det bibelske grunnlaget for ekteskapet, den teologihistoriske utviklingen og Den katolske kirkes læremessige utsagn.

LLEWELYN, Robert (red.): Et spyd av kjærlighet og lengsel - tekster fra engelsk middelalder

Før: 150.- NÅ: 59.-

Tanker om den kontemplative bønn fra engelsk middelalder. Oversatt av sr. Maria Nada OCD.

LOHFINK, Gerhard: Trenger Gud Kirken? Tanker om Guds folk

Før: 295.- NÅ: 69.-

En grundig fremstilling av hva Kirken er i Guds øyne og hva den bør være i kristnes øyne.

MATTHEW, Iain: Guds innvirkning - hva finner vi hos Johannes av Korset?

Før: 300.- NÅ: 69.-

Forfatteren presenterer den Johannes som gjennom hele sitt liv og sin lære viser veien til indre frigjøring og forening med Gud.

MAURIAC, Francois: Min tro

Før: 120.- NÅ: 49.-

Forfatterens gripende verk om sin kristne tro og dennes betydning for hans liv.

MODER TERESA & BRODER ROGER: Betraktninger over korsveien

NÅ: 20.-

Korsveien er en gammel katolsk bønn. Hver av de 15 stasjonene forteller om noe som skjedde på Jesu siste vandring langs Via Dolorosa. Vi trenger ikke kun å be Korsveien i en kirke. Man kan også gjøre det hjemme hos seg selv. Man kan da tenke over, meditere, Kristi lidelse, slik Moder Teresa og Broder Roger har gjort i denne lille boken.

McGREAL, Wilfrid: Ved Elijas kilde - den karmelittiske tradisjon

Før: 240.- NÅ: 98.-

En bred skildring av karmelittordenens spiritualitet gjennom tidene, som gir oss et innblikk i en viktig bevegelse innenfor den dypere kristne ånd og mystikk.

NOUWEN, Henri J.M.: Gjøre alle ting nye - en invitasjon til et åndelig liv

Før: 130.- NÅ: 49.-

En veileder for alle som søker et dypere åndelig liv.

PAUL VI: Om forkynnelsen

NÅ: 25.-

Apostolisk formaning (exhortatio) fra Pave Paul VI, promulgert 8. desember 1975.

PAUL VI: Ecclesia Sanctae

NÅ: 25.-

Motu proprio av 6. august 1966, om iverksettelsen av konsildekretene: om biskopenes hyrdeverv i kirken, om prestenes tjeneste og liv, om ordenslivets tilpasning og fornyelse og om kirkens misjonsvirksomhet.

PILTZ, Anders: Det gråtende dyret - menneskets mangetydighet i den europeiske tradisjon

Før: 280.- NÅ: 69.-

Piltz tar opp avgjørende livsspørsmål med utgangspunkt i hvordan de fremstår i livet og i troens innhold.

RUTH ODC, sr. Elizabeth (red.): Flammende lamper - daglige lesninger med St. Johannes av Korset

Før: 240 NÅ: 98.-

St. Johannes av Korset var en av de sjeldne dødelige som levde den sannhet at Gud er meningen med menneskelivet. Vår egen fullbyrdelse avhenger av Ham, og det eneste liv som er verdt å leve, er et som er levd i full overensstemmelse med Hans vilje: en praktisk og stadig bekreftelse på at Gud er det viktigste av alt. I sine skrifter og sin rådgivning strebet Johannes etter å formidle sin lidenskap: hvordan man hurtigst mulig kan oppnå guddommelig forening og en fullstendig uegennyttig kjærlighet til Gud og sin neste (dette er ett og det samme, og den høyeste tilfredsstillelse og glede).

SCHÜTZ, Christian: Underet i stallen

Før: 200.- NÅ: 89.-

Boken viser hvilken utsagnskraft som ligger i de kunstneriske fremstillingene av natten i Betlehem.

SCHÖNBORN, Christoph: Å leve med Kirken

Før: 200.- NÅ: 98.-

I Kirkens speilbilde viser erkebiskopen av Wien oss Guds mysterium, skaperverkets under og menneskets situasjon.

SHORT OFM, William J. Fattigdom og glede - den fransiskanske tradisjon

Før: 220.- NÅ: 98.-

Short viser hvordan den fransiskanske tradisjon kan appellere i dag.

SIEVERNICK SJ, Michael: Gud og de fattige

Før: 50.- NÅ: 5.-

Bakgrunnsstoff om Latin-Amerikas problemer og om frigjøringsteologiens forsøk på å finne en løsning.

STINISSEN, Guido: Kristus er ditt liv

Før: 268.- NÅ: 49.-

Den belgiske karmelittpateren Guido Stinissen (bror av den kjente forfatter Wilfrid Stinissen) har i sin bok "Kristus er ditt liv" gitt oss en lettfattelig åndelig pedagogikk som kan lære oss mye om den Hellige Ånds innvirkning på mennesker som følger Kristus. Stinissen har gjort dette i nær tilknytning til Paulus, Johannes av Korset og Elisabeth av Treenigheten. Å leve det kristne liv, ikke som en ideologi, men som et vedvarende åndelig forhold til Kristus, betyr at vi åpner oss for å kunne motta den Hellige ånd i våre liv.

STINISSEN OCD, Wilfrid: Natten er mitt lys

Før: 200.- NÅ: 98.-

Den mørke natt er en obligatorisk etappe på veien mot Gud. Enhver som tar sin tro på alvor, må gjennom denne etappen.

SUDBRACH, Joseph: Som en krans av blomstrende vekster - vitnesbyrd om rikdommen i den kristne mystikk

Før: 220.- NÅ: 49.-

Joseph Sudbrack behandler i denne boken en rekke kristne mystikere og viser sammenhenger og paralleller med de andre verdensreligioner.

TERESA av AVILA: Levende vann

Før: 120.- NÅ: 59.-

Teresa av Ávilas skrifter er klassikere hva angår kristen åndelig fordypelse.

Waal, Ester de: Å leve med motsigelser - en innføring i benediktinsk spiritualitet

Før: 200.- NÅ: 98.-

Lett tilgjengelige refleksjoner over Bendikt av Nurcias klosterregel som tar utgangspunkt i vår søken etter helhet i en fragmentert verden.

WOODS OP, Richard: Mystikk og profetisk handling - trekk ved den dominikanske tradisjon

Før: 210.- NÅ: 98.-

Justitia et Pax Norge (1990): Kirken og rasismen

NÅ: 5.-

Det er dessverre fremdeles slik at rasefordommer og rasistiske handlinger er med på å skape problemer, både mellom enkeltmennesker, mellom folkegrupper og mellom hele nasjoner. Men slike diskriminerende holdninger er helt uakseptable for en etisk besvisst samvittighet, og vi ser ofte at rasismen vekker kraftig reaksjon blant mange mennesker. Kirken er spesielt sensitiv overfor alle former for diskriminering. Rettferdighet og fred-kommisjonen i Oslo katolske bispedømme vil med dette hefte fra 1990 være med på vise vei mot et mer menneskeverdig samfunn.

DET ANNET VATIKANKONSILs dogmatiske konstitusjon: De Ecclesia - Om Kirken

NÅ: 20.-

DET ANNET VATIKANKONSILs dekret om: De orientalske katolske kirker

NÅ: 20.-

DET ANNET VATIKANKONSILs dekret om: Den katolske kirke og de kristnes enhet

NÅ: 20.-

DET ANNET VATIKANKONSILs dogmatiske konstitusjon: Om Guds åpenbaring

NÅ: 20.-

DET ANNET VATIKANKONSILs dekret om: Legfolkets apostolat

NÅ: 20.-

Messens faste deler (hefte):

NÅ: 5.-

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. august 2009)

av Webmaster publisert 19.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04