Arbeidstilsynet gir Oslo katolske bispedømme medhold i klage

 Se også:

Arbeidsretten har i et vedtak datert 20.10.2009, gitt Oslo katolske bispedømme (OKB) medhold på sin klage fra 13.11.2007, i det som senere har blitt omtalt som Hamar-saken.

Bakgrunnen for saken er ordenspresten som ikke ønsket å forlate sitt sogneprestembede på Hamar, etter først å ha blitt kalt til annen tjeneste i bispedømmet, og deretter av sin provinsial tilbake til Polen.

OKB ble i første instans beordret av Arbeidsretten til tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne.

Vedtaket ble påklaget 13.11.2007 av advokatfirmaet Haavind, på vegne av Oslo katolske bispedømme. Klagen gikk i hovedtrekk ut på at prestens arbeidstilknytning til Oslo katolske bispedømme opphørte, som følge av at han ble kalt tilbake til Polen. Oslo katolske bispedømme hadde etter dette ikke lenger noe arbeidsgiveransvar overfor presten, og kunne derfor heller ikke gis pålegg om å tilrettelegge arbeidet for ham.

På bakgrunn av dommen i Borgarting lagmannsrett trekker derfor Arbeidstilsynet nå tilbake kravet om tilrettelegging for arbeidstaker. I kjennelsen heter det:

"Direktoratet for arbeidstilsynet ga i henvendelse av 02.09.08 klageren beskjed om at direktoratet avventet avgjørelse i klagesaken inntil rettskraftig dom var avsagt. Borgarting lagmannsrett avsa 08.06.2009 dom i sak nr. 08-142425ASD-BORG/03 mot Oslo katolske bispedømme, og Oslo katolske bispedømme ble frifunnet. Dommen ble anket til Høyesterett, men ble ikke tillatt fremmet ved beslutning av 02.09.2009. Ved avgjørelsen er lagmannsrettens dom av 08.06.2009 rettskraftig."

"Regionen la til grunn at den navngitte arbeidstakeren var ansatt ved bispedømmet på det tidspunktet pålegget ble gitt. Lagmannsretten har nå slått fast at et slikt ansettelsesforhold ikke forelå på det aktuelle tidspunktet. Den rettsoppfatning som en rettskraftig dom gir uttrykk for, vil regelmessig bli fulgt av forvaltningsmyndighetene.

Direktoratet for arbeidstilsynet opphever på denne bakgrunn pålegget gitt 24.10.2007."

Saken regnes derfor nå som avsluttet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. november 2009)

av Webmaster publisert 23.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05