Katolsk studietilbud ved MF våren 2010

I de seneste årene har Det teologiske Menighetsfakultet arbeidet med å etablere et katolsk studietilbud og fagmiljø. Dette har resultert i opprettelsen av flere emner, og enkelte studenter har allerede fullført hele studieløp i katolsk teologi ved fakultetet, i samarbeid med studieopphold ved større katolske institusjoner.

Emnene kan inngå i en akademisk grad eller man kan ta ett enkelt emne Det er også mulig å følge undervisning uten å avlegge eksamen. Alle forelesninger er åpne for interesserte.

Følgende katolske emner tilbys ved MF våren 2010 (ytterligere beskrivelse følger under):

- Fundamentalteologi og fundamental moralteologi (TEOL1461)

- Philosophy of the Human Person and the Mind (FIL1067)

- Moralteologi (TEOL2461); rever tidligere studier i fundamentalteologi eller tilsvarende.

- Catholic Social Teaching (TEOL5465); krever fullført bachelorgrad (80-gruppe i kristendom/teologi) eller tilsvarende.

Søknadsfrist: løpende opptak fram til semesterstart 12.januar. For nærmere informasjon om opptak, se www.mf.no/katolsk.

Kontaktpersoner: Har du spørsmål om katolske studier, ta kontakt med studieveileder for teologi, Erlend Woldseth, Erlend.Woldseth@mf.no. For øvrig informasjon: Studieresepsjonent: 22 59 05 00. studieresepsjonen@mf.no

Se også www.mf.no/katolsk.

Mer informasjon om vårens emner:

Fundamentalteologi og fundamental moralteologi (TEOL1461) - 10 stp

Delemne A, studiet av fundamentalteologi, ser på de grunnleggende forutsetninger for teologien. Det tar for seg troens egen rasjonalitet, dens grunnleggende kilder og postulater/utgangspunkt. Fundamentalteologien ser også på troens troverdighet og rasjonalitet slik den fremstår i møte med andre tankesystemer og religioner. Dette delemnet er en introduksjon til fundamentalteologien, og det fokuserer på de grunnleggende begrepene åpenbaring, tro, skrift og tradisjon.

Delemne B, innføring i katolsk moralteologi, er en innføring i de grunnlagsspørsmålene og prinsippene bak katolsk moralteologi. Fokus vil være på kildene - Skriften, Tradisjonen og læreembetet - og den kristne etikkens grunnleggende spørsmål: Lykke, menneskelivets endelige mål, samvittighet, fri vilje, menneskelig handling, sannhet, morallov (naturrett, evig lov og guddommelig lov), synd (og erfaringen av det å mislykkes), nåde (og erfaringen av omvendelse), moralske valg og Kristi etterfølgelse. Delemnet danner grunnlaget for videre studier i områdeetikken.

Philosophy of the Human Person and the Mind (FIL1067) - 10 stp

Dette emnet er det andre i en gruppe på fire filosofiemner som tilbys innenfor MFs katolske program. Det er lagt opp først og fremst med tanke på kravene for prestestudier, men er i aller høyeste grad relevant for alle som er interessert i filosofi og filosofisk tenkning i teologien. Emnet består av to delemner. I delemne A. Philosphy of Human Nature studeres hva det vil si å være menneske, samt hva det er som gjør hver person til et unikt vesen, skapt i Guds bilde. Temaer som vil studeres nærmere er: forståelsen av mennesket som kropp og sjel, de grunnleggende instinktene bak menneskelig handling, menneskets kapasitet for ondskap, identitet, frihet, personlige relasjoner og menneskets evne til transcendens. Temaene belyses ut fra ulike filosofers teorier, både eldre og nyere. I delemne B. Philosophy of Mind studeres mennesket i forhold til følelser, begjær, vilje, valg, selverkjennelse, fantasi, intellekt osv. Man vil også se på hvordan disse påvirker menneskelige handlinger. Temaene vil belyses ut fra ulike filosofers teorier. Emnet vil undervises bl.a. av Edwin Sammut. Undervisningsspråk er engelsk.

Moralteologi (TEOL2461) - 10 stp

Dette emnet er et fordypningsemne i moral¬teologi, og det er en forutsetning at studen¬tene har studert fundamental moralteologi eller tilsvarende. Emnet vil ta for seg fire av de klassiske dydene. I det første delemnet ser man på det teologiske begrepet om rettferd, primært i et sosialetisk perspektiv. St. Thomas Aquinas har skapt grunnlaget for den nåværende katolske forståelsen av dyden rettferdighet. Hans verk Summa theologiae vil derfor være en sentral del av studiet. Emnet vil også ta for seg andre og nyere tilnærminger til tematikken.

Det andre delemnet tar for seg de såkalte teologale dydene tro, håp og kjærlighet. Her ses det nærmere på mulighetene for å leve ut disse tre teologale dydene i våre dager, og utfordringer dette medfører. Det tar også for seg hvordan det å leve ut disse dydene forstås som menneskets måte å vende tilbake til Gud på. I dette delemnet reflekteres det derfor også over den antropologiske dimensjonen bed menneskets svar på Guds nåde, og forståelsen av mennesket som Guds vilje, imago Dei. Emnet vil undervises av Edwin Sammut, Gunnar Heiene og Else Britt Nilsen. Studietur til Roma inngår som en del av emnet.

Catholic Social Teaching (TEOL5465) - 10 stp

The goal of this course is to understand the role and content of the social teaching of the Roman Catholic Church in our global society. The subject covers three thematic areas within catholic theology: (a) Man as social being, human rights and duties - the social teaching of the Roman Catholic Church, as it is expressed in the main social encyklicas, important conciliar documents and other relevant church documents. (b) The Church as source for premises, advices and social criticism - the understanding within the Roman Catholic Church of the human person's responsibility for society and politics and of the social and political task of the Church. (c) Catholic social teaching in practice - the Church's work for peace and human rights, against poverty and ecological crisis. The course includes a study tour to Rome (one week).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. desember 2009)

av Webmaster publisert 04.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05