Uttalelse fra OKBs kommisjon for interreligiøs dialog

 Se også:

Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo Katolske bispedømme ønsker å kommentere debatten om kariaturtegningene av profeten Mohammed, ved først å henvise til en uttalelse fra Den Nordiske Bispekonferanse fra 2006:

"Den romersk-katolske bispekonferanse i de nordiske land beklager dette angrepet på religionen og den skade det utvilsom har skapt blant våre muslimske venner. For det store flertall av mennesker er religionen noe som gir livet mening, og dens grunnsetninger er kilden til de tradisjoner og regler som de lever etter."

Samtidig ønsker vi å påpeke at den stadige fokuseringen på disse tegningene til dels har vanskeliggjort klimaet for å kunne føre en fornuftig debatt om religionens naturlige plass og funksjon i samfunnet - samt å kunne føre en konstruktiv religionskritikk. Den kritiske og uavhengige ytring er grunnleggende i et demokrati.

I sitt innerste vesen handler karikaturstriden om å respektere menneskerettighetene. Her er religionsfriheten helt sentral - uavhenig av tro og etnisitet. Dette må imidlertid aldri føre oss dithen at vi aksepterer terrorisme og vold. Vi må skarpt og entydig ta avstand fra enhver form for terrorisme og vold med bakgrunn i religiøs argumentasjon, som det skremmende angrepet på Jyllandspostens karikaturtegner Westergaard. Dette fordømmes på det sterkeste.

Til slutt vil vi hilse velkommen en fri og åpen diskusjon som søker sannhet, men i en sammenheng og et klima av gjensidig respekt og kunnskap om hva som er det egentlige problemet, for sammen å søke og ivareta den enkeltes genuine menneskeverd og religiøse identitet.

Oslo, 8. januar 2010

Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog

May-Lisbeth Myrhaug

Leder

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. januar 2010)

av Webmaster publisert 08.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59