Stort engasjement for nye St. Olav kirke

Engasjert forsamling
Byggekomitéen

Mandag 14. juni avholdt St. Olav domkirkemenighet i Trondheim allmøte i anledning planene for ny kirke og nye menighetslokaler. Rundt 30 mennesker var møtt frem, og det var stor entusiasme i salen. Gamle St. Olav kirke, bygget i 1973, er for liten for den nåværende menigheten og ikke minst i svært dårlig teknisk stand. Selv om den i utgangspunktet har bevaringsverdi som eksempel på en bestemt type arkitektur, ble det derfor gitt rivningstillatelse i 1994. Siden det er gått såpass lang tid, må det søkes om ny rivningstillatelse for å iverksette de nåværende planene. I og med at kirkens tilstand er ytterligere forverret siden 90-tallet, regner byggekomiteen med at en slik tillatelse vil bli gitt. Med dette som utgangpunkt ble tre arkitektkontorer i Trondheim i vinter invitert til en idékonkurranse ved hjelp av Prosjektutvikling Midt-Norge. En jury har vurdert de innkomne forslagene og gikk enstemmig inn for skissen til Eggen arkitekter, med tittelen "Trinitas". Jury og byggekomite har derfor anbefalt apostolisk administrator i Trondheim, biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., å gå videre ut fra Eggens planer. Katolsk.no bringer her med tillatelse fra Eggen arkitekter noen av tegningene som ble delt ut på møtet. Vi understreker at disse er å betrakte som skisser.

På første del av allmøtet 14. juni var biskopen til stede sammen med påtroppende sogneprest i St. Olav og generalvikar i Midt-Norge, Dom Albert Maczka. Biskopen orienterte forsamlingen om sine tanker og ønsker for prosjektet. Forsamlingen fikk presentert tegningene fra byggekomiteen, og under andre del av møtet var det fritt frem for innspill og kommentarer. Oslo katolske bispedømmes eiendomsforvalter, Ole Fredrick Andersen, var til stede under hele møtet og understreket blant annet viktigheten av å komme med innspill og justeringer tidlig, da endringer senere i prosjekteringsfasen vil være svært dyre. Byggekomiteen ved leder Egil Mogstad oppfordret alle tilstedeværende til å komme med innspill til komiteen både under og etter møtet. Komiteen vektla også at St. Olav kirke både skal være menighetskirke, domkirke og motta pilegrimer. Det ble nedsatt flere grupper som skulle arbeide med de ulike behovene som må møtes, ikke bare av kirken, men også av de øvrige lokalene som omfattes av prosjektet.

En stor del av møtet gikk med til å fokusere på den økonomiske siden av prosjektet, og behovet for både innsamling og inntektsbringende aktiviteter. Dette vil menigheten sette i gang med umiddelbart, og det ingen dristig spådom at deltagerne ved årets nasjonale Olsok-feiring i Trondheim vil få høre om byggeplanene.

Heidi H. Øyma

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. juni 2010)

av Webmaster publisert 22.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59