Regjeringen nedsetter religionspolitisk utvalg

På en pressekonferanse 25. juni 2010 presenterte kulturminister Anniken Huitfeldt regjeringens religionspolitiske utvalg.

- Forholdet mellom stat, samfunn, individ, religion og livssyn har kommet på den politiske dagsordenen i stadig sterkere grad de senere årene. Det pågår mange viktige diskusjoner om tradisjon og mangfold og hvilken rolle tro og livssyn bør ha i det offentlige rom. Vi har behov for en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk, og fra flere hold er det tatt til orde for en offentlig utredning på feltet. Med dette utvalget følger vi opp Soria Moria 2, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding på kulturdepartementets nettsted.

Utvalgets leder er Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Nestleder er Bente Sandvik, leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og fagsjef i Humanetisk Forbund.

- Utvalget skal fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. Utvalget skal ta utgangspunkt i at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten, slik denne er forankret i internasjonale konvensjoner og nasjonal rett, heter det i dagens kunngjøring fra kulturdepartementet.

Katolsk representant

Fra Den katolske kirkes ståsted er det gledelig at avtroppende rådgiver for innvandrersjelesorgen i Oslo Katolske Bispedømme, Margareta Tumidajewicz, er utnevnt som medlem. Margareta har siden 2008 fungert som rådgiver for nasjonalsjelesorgen, og har hatt tett kontakt med myndighetene gjennom informasjons- og integreringsarbeid rettet mot innvandrere med katolsk bakgrunn.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo sier i en kommentar til katolsk.no at han ønsker det nedsatte religionspolitiske utvalget velkommen. Biskopen er, i likhet med Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet, forbauset over mangelen på en sentral representant fra Den norske kirke. Dette er en betydelig svakhet, uttaler biskop Eidsvig.

Den nedsatte gruppen ventes å levere sin innstilling innen 2012.

Se utvalgets mandat og sammensetning.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Andreas Dingstad (25. juni 2010)

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59