Program for katolske studier ved Menighetsfakultetet våren 2011

I de seneste årene har Det teologiske Menighetsfakultet (MF) i Oslo arbeidet med å etablere et katolsk studietilbud og fagmiljø. Programmet for vårens katolske studier ved fakultetet er nå klart. Nytt av året er et ekklesiologikurs i samarbeid med Newmaninstitutet i Uppsala og Studium Catholicum i Helsinki. Kurset har fått støtte av Nordplus.

Ekklesiologi og eskatologi TEOL2463 (10 studiepoeng)

Delemne A Katolsk Eklesiologi i nordisk kontekst (7,5 stp) gir en orientering om ulike kirkesyn gjennom historien og går nærmere inn på ulike ekklesiologiske modeller og motiver. Man går inn på sammenhengen mellom ekklesiologien og andre sider av troslæren og på forholdet mellom kirkesyn og ulike måter å betrakte individ og samfunn. Den teologiske diskusjonen relateres til Den katolske kirkes situasjon i Nord-Europa.

Hoveddelen av undervisningen vil foregå i to obligatoriske langhelger, 10.-13. februar og 3.-6. mars i Johannesgården i Göteborg. Emnet undervises blant annet av sr. Else-Britt Nilsen OP (Menighetsfakultetet, Oslo), p. Antoine Lévy OP (Studium Catholicum, Helsinki) og p. Thomas Orylski (Newmaninstitutet, Uppsala).

Delemnet B Eskatologi er på 2,5 stp og undervises i Oslo.

NB! Det er begrenset med plasser på kurset, og Norges andel er 12 plasser. Studenter som tar en grad ved Det teologiske Menighetsfakultet vil bli prioritert.

Fundamentalteologi og fundamental moralteologi TEOL1461 (10 stp)

Dette er en del av årsenheten i kristendom/RLE, spesielt beregnet på katolske studenter.

Delemne A, innføring i fundamentalteologi (4 stp) ser på de grunnleggende forutsetninger for teologien og begreper som åpenbaring, tro, skrift og tradisjon.

Delemne B, katolsk moralteologi (4 stp), er en innføring i de grunnlagsspørsmålene og prinsippene bak katolsk moralteologi. Fokus vil være på kildene - Skriften, Tradisjonen og læreembetet - og den kristne etikkens grunnleggende spørsmål.

Delemne C, konfesjonskunnskap (2 stp), fokuserer på de viktigste kristne kirkesamfunnene: deres historiske bakgrunn, utbredelse, organisering, lære og forskjellige trosuttrykk. Konfesjonskunnskapen skal bidra til et økumenisk perspektiv på studiet av den kristne tro og lære i dag.

Kvinner i Den katolske kirke TEOL1462 (10 stp)

Dette emnet fokuserer på kvinnens rolle og status i Den katolske kirke. Studiet gir innblikk i den teologiske bakgrunnen, den historiske virkelighet og den aktuelle status i det kirkelige liv. Innfallsvinkelen er bred; man vil ta for seg Jomfru Maria og de kvinnelige helgener, søstrene, diakonissene, feministteologien og de andre ulike rollene kvinnene har og har hatt i kirken. Kursansvarlig er sr. Else-Britt Nilsen OP.

Undervisningen foregår på lørdager.

Generelt om studiene

Gjennom å studere Den katolske kirkes tradisjon i fortid og nåtid inviteres du til å forstå og reflektere over kristendommens rolle i vår verden, både lokalt og globalt, samt til å tilegne deg kompetanse til å bidra i det kirkelige og akademiske miljøet i Norge og internasjonalt.

Studieordningen er fleksibel, og emnene kan brukes på forskjellige måter. De kan avlegges med tanke på å oppnå en grad ved Det teologiske menighetsfakultet. Man kan studere ett enkelt emne, uten å tenke på en hel grad. For enkelte studenter vil det være aktuelt å avlegge emner med tanke på å bruke dem som frie emner i studieprogrammer ved andre universitet og høgskoler. Det er også mulig å følge undervisning uten å avlegge eksamen. Alle forelesninger unntatt kursdagene i Göteborg er åpne for interesserte.

Ett semester fulltidsstudier = 30 stp. For studier våren 2011 er søknadsfristen 1. desember. For nærmere informasjon om opptak, se www.mf.no/katolsk. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål (teologi@mf.no).

Melding fra MF/Katolsk Informasjonstjeneste (21. oktober 2010)

av Webmaster publisert 21.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59