Pressemelding fra Fagetisk Råd etter møte 22. oktober 2010

Fagetisk Råd for Oslo katolske bispedømme/Trondheim stift har de siste dagene fått henvendelser fra media vedrørende spørsmål om erstatningsutbetalinger etter seksuelle overgrep/krenkelser begått av kirkelig medarbeider. I denne sammenheng ønsker vi å klargjøre at det i utgangspunktet er overgriper selv som må stå til ansvar for sine ugjerninger. Det er prinsipielt sett ikke et bispedømme som er erstatningsansvarlig i slike saker. I forhold som gjelder ordensprester, er det vedkommendes orden som må være ansvarlig. Bispedømmet kan først og fremst tilby hjelp i forhold til å dekke utgifter til terapi eller andre tiltak for utsatte. Bare i særlige tilfeller kan det bli snakk om, ut fra barmhjertighetshensyn, å vurdere utbetaling av billighetserstatning.

Som tidligere nevnt og også referert i media de siste dager, har Fagetisk Råd fått inn ca. 20 henvendelser i kjølvannet av Müller-saken. Disse innbefatter meldingene det er redegjort for i pressemeldingen av 28. april 2010. Vi ønsker i det følgende å oppdatere offentligheten på situasjonen per 1. oktober 2010, i en form der impliserte parters anonymitet er respektert. Alle henvendelser til Fagetisk Råd behandles konfidensielt, dersom ikke annet er ønsket av en utsatt. Vi presiserer at vi ved å offentliggjøre den nedenstående oversikt ikke foregir å fastslå skyldspørsmålet i den enkelte sak, men gjengir sakene ut fra den utsattes/melders beskrivelse, som er det vi ifølge vårt mandat legger til grunn for vårt arbeid.

OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD MOT MINDREÅRIGE:

 • Overgrep mot gutt 10-15 år (?) på -50/-60-tallet. Overgriper nå avdød prest.
 • Meldt mistanke om overgrep mot mindreårige av prest (nå avdød). Ingen kjente ofre.
 • Seksuelle overgrep mot to jenter 14 og 17 år i 1960-årene. Presten jobbet aldri i Norge, men var her på besøk.
 • Seksuelt overgrep mot 12 år gammel gutt begått av frivillig medarbeider. Overgriper ikke bosatt i Norge.
 • Overgrep/krenkelser mot 10-12 år gammel gutt i 1960-årene. Overgriper nå avdød prest.
 • Overgrep mot jente ca. 6-7 år gammel i 1948/-49. Overgriper nå avdød prest.
 • Grenseoverskridende oppførsel fra sivilt kirkelig ansatt.
 • Anonym henvendelse om mulige overgrep mot gutter på 1950/-60-tallet. Ingen konkrete opplysninger om ofre. Den mistenkte er nå avdød prest.
 • Anonym henvendelse om overgrep mot barn begått av ordensperson. Overgrepene kan være av ikke-seksuell art.

I tillegg er det meldt inn tre bekymringsmeldinger/rykter/mistanker om overgrep eller grenseoverskridelser mot mindreårige i kirkelig sammenheng, uten konkret anklage, oppgitt utsatt eller gjerningsperson. Det er også kommet tre anonyme henvendelser om overgrep mot barn, hvor det ikke er oppgitt utsatt/gjerningsperson. I disse tilfeller kan det være snakk om saker som allerede er under behandling.

OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD MOT VOKSNE:

 • Voldtektsforsøk mot voksen kvinne 1995/1996. Overgriper nå avdød prest.
 • Seksuelt overgrep mot kvinne i 1964. Overgriper nå avdød prest. Skal også ha forgrepet seg på annen, nå avdød kvinne.
 • Mann ca 25-30 år antastet av prest på 1960-tallet. Overgriper nå avdød prest.
 • Opplysninger om seksuelle krenkelser begått av prest mot to voksne menn. Presten virker ikke i Norge.
 • Seksuell krenkelse begått av prest mot voksen mann.
 • Voldtekt/voldtektsforsøk av kvinne begått av kirkelig tillitsvalgt.

De sakene som har kjent offer som ennå lever og kjent gjerningsperson (selv om vedkommende er død), vil Fagetisk råd fortsatt følge opp i den grad og på den måten vedkommende selv ønsker det. Ingen saker er foreløpig henlagt eller anses ferdigbehandlet.

Fagetisk Råd oppfordrer fortsatt den som måtte ha opplysninger om at overgrep kan ha forekommet, eller er bekymret for at noen de kjenner har vært utsatt for betenkelige hendelser i kirkelig sammenheng, til å ta kontakt med kontaktpersonene for slike meldinger. Disse er:

Oslo katolske bispedømme: P. Arne Marco Kirsebom og Lindie Landmark.

Trondheim stift: Lena Tande

Rønnaug Aaberg Andresen

Leder, Fagetisk Råd

LES MER:

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. oktober 2010)

av Webmaster publisert 28.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59