Katolsk Akademi: seminarer og retretter høsten 2011

akademi.png

Katolsk Akademi i Oslo katolske bispedømme ble etablert i desember 2009 og skal sette problemstillinger innen teologi, filosofi, kultur og samfunn på dagsorden. Seminarene skal være en møteplass og arena hvor meninger og tanker kan luftes og løftes frem. Fra høsten 2010 utvidet Katolsk Akademi virksomheten med retretter. 

Alle seminarer og retretter finner sted i Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

Påmelding: akademi@katolsk .no

Pris: retrett kr 100,-; seminar kr 50,-

KA oktober 2011PROGRAM HØSTEN 2011

Se også en brosjyre (i PDF-format) for programmet høsten 2011/våren 2012.

Tirsdag 18. oktober kl. 18.00–21.00

En gjennomgang, oppsummering og analyse av overgrepssakene i Den katolske kirke.

Innledning og gjennomgang – hva skjer nå?

En teologisk og diakonalt forankret vurdering av sakenes innhold og håndtering. 

  • ved studiedekan Tormod Kleven, Høyskolen Diakonova

Pressens rolle og agering. En pressefaglig vurdering.

  • ved redaktør Jon Magne Lund, Vårt Land.

Spørsmål, samtale.

Lørdag 22. oktober kl. 11.00–15.00

Hellig tekst – oversatt tekst

Etter 12 års arbeid presenterer Bibelselskapet sin nye bibeloversettelse 19.-22. oktober 2011. Som et ledd i markeringen arrangerer Katolsk Akademi, i samarbeid med Bibelselskapet, et seminar om Bibel 2011.

  • Hellig tekst: Bibel 2011 og prosessen bak den nye bibeloversettelsen.
  • Hva betyr det at Bibelen er en hellig tekst og samtidig en oversatt tekst?
  • Hva har vært målsettingen for arbeidet med Bibelselskapets nye bibeloversettelse?
  • Hva skjer med troen, tanken og tilbedelsen i møte med en ny bibeloversettelse?

Innledere: Dr. teol. og studiedekan ved Menighetsfakultetet Øystein Lund; Hans-Olav Mørk, bibeloversetter, Bibelselskapet.

  • Oversatt tekst: i bibeloversettelsen verksted.

Hvilke kildetekster oversettes Bibelen fra? Hvilke verktøy har bibeloversetteren tilgjengelig? Hva slags kompetanse er nødvendig når Bibelen skal oversettes?

Seminardeltakerne inviteres til å “prøveoversette” en bibeltekst, samtidig som det redegjøres kort for oversettelsesprosessens stadier og ingredienser.

I verkstedet: Lyriker og professor Jan-Erik Rekdal og bibeloversetter Hans-Olav Mørk.

Panelsamtale.

Lørdag 19. november kl. 11.00–15.00

En lavkirkelig lutheraner oppdager Johannes av Korset.

Innleder: Samfunnsredaktør, forfatter og kommentator Erling Rimehaug, Vårt Land.

Rimehaug vil forelese med utgangspunkt i sin bok “Tørsten gir lys”, som kom ut i 2007 og omhandler hvordan den karmelittiske spiritualitet har virket inn på hans trosliv og samfunnsforståelse. Han fikk Emmausprisen for boken – årets beste kristne bok.

Fredag 2. desember kl. 17.00–21.00

Adventsretrett

Meditasjon over de store Å-antifonene og adventsliturgien.

Retrettleder: Dominikanernonne Anne-Lise Strøm, Lunden Kloster, Oslo. Mangeårig priorinne ved klostret og mottager av “Brobyggerprisen”.

De syv siste dagene før jul, fra 17. desember til 23. desember, er Kirkens liturgi preget av den gamle pakt som venter på Messias. Magnificat ved vesper rammes inn av Å-antifonene, som påkaller Jesus med ord hentet fra gammeltestamentlige profetier.

”Å, visdom, du evige Ord som Gud har talt. Du råder for hele verden. Sterk og mild leder du alt. Kom, lær oss å leve klokt og rett.” (fra 17. desember.)

Dette handler om eksistensiell visdom.

Innledninger, stillhet/meditasjon, sang.

Aftensmåltid i stillhet.

Lørdag 3. desember kl. 11.00–15.00

Forholdet mellom åpenbaring og historie i Joseph Ratzingers teologi – og hva dette har å si for hans syn på tradisjon.

Innleder: Maria Junttila Sammut, master i teologi og doktorgradsstipendiat ved Menighetsfakultetet, Oslo.

 

For ytterligere informasjon, kontakt May-Lisbeth Myrhaug (leder Katolsk Akademi)