Jus-ekspert kritisk til straffesaken mot OKB

Høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet er kritisk til Fylkesmannens behandling av medlemsregistreringssaken Oslo katolske bispedømme (OKB) er under granskning for.

Mye tyder på at de reglene og praksisen Fylkesmannen har fulgt har et usikkert, uklart og tvilsomt rettslig grunnlag. Dette har ført til at reglene er forstått feil og at praksisen har vært uriktig og uheldig.

Fliflet er en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett. Han er i sitt notat tydelig på at det kan ha vært aksjonert for tidlig mot OKB – og på et utilstrekkelig og sviktende grunnlag. «Tilskuddsforvaltningen synes ikke i tilstrekkelig grad å ha utredet de rettslige og administrative sidene ved saken…»

Dette skriver høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet i et notat han har utarbeidet på vegne av OKB. Notatet er lagt ved klagen som ble sendt fylkesmannen 24. august 2015.

Ikke klar over eget regelverk

Notatet kan leses som en klar kritikk av forvaltningen:

  • «Tilskuddsforvaltningen kan til tider synes å ha vært mindre lydhør for de praktiske problemer som er fremhevet fra trossamfunnenes side.»
  • «…plikten til å veilede og orientere om de krav forvaltningen mente var viktige, har vært forsømt. En mer aktiv innlevelse i trossamfunnenes behov og interesser ville antakelig ha avdekket de mangler i regelverket som nå er kommet for dagen.»
  • «Tilskuddsforvaltningen selv synes heller ikke å ha vært klar over hvordan regelverket er å forstå og har ikke vært seg bevisst de mangler og spenninger som har vært og fortsatt er mellom de ulike reglene. Spesielt uheldig har det vært at tilskuddsforvaltningen har gått ut fra at trossamfunnene har en plikt til å ha og føre et fullstendig medlemsregister som omfatter samtlige av dem som «hører til» trossamfunnet. Det er ikke hjemmel i loven for å kreve ført et fullstendig register eller uttømmende lister over dem som tilhører et trossamfunn.»

Har straffeforfølgningen mot OKB blitt satt i gang på sviktende grunnlag?

Fliflet stiller dette kritiske spørsmålet i sitt juridiske notat. Han mener at forvaltningen har et selvstendig ansvar for å undersøke grundig hva som faktisk har skjedd og om det er hold i dette juridisk.

«Tilskuddsforvaltningen kan derfor ikke uten videre overlate til politiet og påtalemyndigheten å utrede de rettslige og forvaltningsmessige sidene i forvaltningssaken. Politiet og påtalemyndigheten har den politi- og påtalemessige kompetansen, men for å kunne utøve denne kompetansen på et forsvarlig grunnlag, må det forvaltningsmessige grunnlag være på plass fra forvaltningens side».

Fliflet mener at en aksjon som kommer for tidlig og på sviktende grunnlag kan føre til at politiets inngripen gir uheldige konsekvenser for «dem som utsettes for forfølgningen og for forvaltningen selv.»

Det er nå 6 måneder siden biskopen, økonomen og bispedømmet ble siktet for grovt bedrageri, på bakgrunn av en anmeldelse fra fylkesmannen. Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn uttalte den gangen til Vårt Land at han fant det merkelig at Fylkesmannen i Oslo og Akershus anmeldte Oslo katolske bispedømme til politiet før bispedømmets egen redegjørelse om medlems­registrerings­praksisen var ferdigstilt.

Les Arne Fliflets notat, og Oslo katolske bispe­dømmes klage på fylkes­mannens vedtak (24. august 2015, PDF). Se også en samleside om medlemsregistreringssaken.