Oslo katolske bispe­dømme klager på fylkes­mannens vedtak

Czytaj sprawę w języku polskim

(Oslo, 25.08.2015). Oslo katolske bispedømme (OKB) mener at Fylkesmannens lovtolkning er feil. Den er hovedsakelig basert på et rundskriv fra Kulturdepartementet vinteren 2015, som kom etter at registreringssaken var under behandling hos Fylkesmannen. OKB ber om at klagesaken overføres til et annet departement for behandling, fordi Kulturdepartementet vurderes som inhabile i saken.
Last ned dokumenter.

OKB leverte den 24.08 en klage på Fylkesmannens vedtak om at bispedømmet må tilbakebetale 40 millioner kroner av statlige tilskudd. OKB viser i klagen til at Fylkesmannen baserer sitt vedtak på en feilaktig lovtolkning som det ikke er hjemmel for i norsk lov. Konklusjonen støttes av en av Norges fremste eksperter innen forvaltningsrett.

– Vi mener at personer som har meldt seg inn i OKB ved dåp eller konvertering i utlandet allerede er innmeldt i Den katolske kirke, uavhengig av hvilket land eller bispedømme de opprinnelig ble innmeldt i. Dette er i tråd med hvordan de nordiske folkekirkene, inkludert Den norske kirke, praktiserer. Ved flytting til Oslo katolske bispedømme har det forekommet en lokal innregistrering, og ikke en ny innmelding slik Fylkesmannen hevder er et krav. Et overveldende flertall av de medlemmer fylkesmannen nå krever tilbakebetalt tilskuddet for, var derfor både formelt og reelt sett medlemmer i OKB, sier Lisa Wade, konstituert administrativ leder for Oslo katolske bispedømme.

Tidligere sivilombudsmann kritiserer forvaltingens behandling av OKB

Vedlagt klagen er også en juridisk vurdering utarbeidet av Arne Fliflet på oppdrag av OKB. Den tidligere sivilombudsmannen og høyesterettsadvokaten Fliflet ansees som en av de fremste ekspertene innen forvaltningsrett. Hans synspunkter styrker OKBs oppfatning om at det er uklart hvilken lov biskopen, økonomen eller bispedømmet skal ha forbrutt seg mot i medlemsregistersaken.

– I den nye klagen viser vi til forarbeidet til trossamfunnsloven, intensjonen bak den og praktisk bruk av loven gjennom årene. Her vises det tydelig til hvorfor Oslo katolske bispedømme ikke har gjort noe ulovlig, selv om deler av registreringspraksisen har vært uheldig. Fliflet er en av flere som støtter vår tolkning av lovverket, sier Lisa Wade.

Oslo katolske bispedømme mener at vilkåret for støtte i trossamfunnsloven er oppfylt for alle som er blitt registrert i perioden 2010-2014, såfremt disse nå bekrefter at de er katolikker. Resultatet av arbeidet viser at de feilaktig registrerte medlemmene utgjør i underkant av 5 prosent av de registrerte medlemmene. Oslo katolske bispedømme ønsker å tilbakebetale tilskudd for de feilaktig registrerte medlemmene.

Kulturdepartementet inhabile i saken

I klagen konkluderes det med at Fylkesmannens lovtolkning er feilaktig, og at den hovedsakelig er basert på et rundskriv fra Kulturdepartementet i vinter. Oslo katolske bispedømme mener at Kulturdepartementet er inhabile i saken, og ber derfor om at klagesaken overføres til et annet departement.


Dokumenter til nedlasting


Kontaktinformasjon

Lisa Wade, Fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme
 Lisa.Wade@katolsk.no
 906 97 372