Oslo: Få hjelp på St. Johannes helsetorg

Helse­ar­bei­dere ved St. Johan­nes menig­het på Bredt­vedt arran­ge­rer helse­torg siste hel­g i oktober

[Engelsk, polsk, vietnamesisk]

Det er flere inn­vand­rer­grup­per fra Gro­rud­da­len som sogner til St. Johan­nes menig­het. Mange inn­vand­rere opp­le­ver at det er vans­ke­lig å kom­mu­ni­sere med det norske helse­ve­se­net. Årsa­kene er blant annet språk­bar­rierer, kul­tur­for­skjel­ler og varie­rende basis medisinkunnskap.

Som et hjelpe­til­tak for å over­komme de oven­nevnte utford­rin­gene arran­ge­rer helse­ar­bei­derne ved vår menig­het helsetorg.

Helse­ar­bei­de­rere fra for­skjel­lige nasjo­na­li­te­ter del­tar i helse­tor­get. Ulike lege­spe­sia­lis­ter, syke­plei­ere, tann­le­ger og psy­ko­lo­ger kom­mer til å være tilstede.

HVA SLAGS HJELP KAN JEG FÅ?

  • Måle blodtrykk/blodsukker, BMI, EKG, og mål­ret­tet organ spe­si­fikk under­sø­kelse ved behov.
  • Snakke med en spe­sia­list om din helse
  • Få råd om fore­byg­ging av sykdom

TID:

Fre­dag, 30.10.2015, kl. 15.00 — 22.00
Lør­dag, 31.10.2015, kl. 08.00 — 22.00

Sted: St. Johan­nes menig­hets­lo­ka­le, Bredtvet

Melding fra St. Johan­nes menig­het

av Webmaster publisert 28.10.2015, sist endret 28.10.2015 - 14:54