Innkalling til ekstra­ordinært landsmøte i NKKF

Innkalling til ekstraordinært landsmøte og invitasjon til stiftelsesmøte for Nettverket Norges Katolske Kvinner NNKK

I medhold av § 9 i lovene for Norges Katolske Kvinneforbund: – NKKF - innkalles herved til ekstraordinært landsmøte for å stadfeste vedtaket om oppløsning av NKKF som ble fattet på forbundets landsmøte 17. oktober 2015 i Mariakirken på Stabekk (vedtaket følger under innkallingen). Etter at landsmøtet er avsluttet, holdes stiftelsesmøte for Nettverket Norges Katolske Kvinner.

Det ekstraordinære landsmøtet holdes lørdag 28. november 2015 kl. 14 i foredragssalen i St. Dominikus kloster, Neuberggt. 15, Oslo.

Program:

Kl. 14.00 Fremmøteregistrering og kaffe

Kl. 14.30 Landsmøte

Kl. 15.30 Pause med litt å bite i

Kl. 16.15 Nettverksmøte

Kl. 18.00 Messe i St. Dominikus kirke

 

Dagsorden for ekstraordinært landsmøte:

1. Valg av ordstyrer, møtereferenter og tellekorps

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3. Fastsettelse av antall tilstedeværende med stemmerett

4. Stadfestelse av vedtaket om oppløsning av Norges Katolske Kvinneforbund, som ble fattet med mer enn 2/3 flertall på NKKFs landsmøte i Mariakirken på Stabekk 17. oktober 2015. Vedtaket er vedlagt denne innkallingen

5. Bestemmelse om anvendelsen av NKKF’s midler

6. Eventuelt.

 Påmelding til møtet bes sendt til: Rønnaug Aaberg Andresen, mobilnr. 916 80 823 eller e-post til ronnauga@online.no innen 25. november.

 

Med vennlig hilsen 

NKKFs styre


...

NKKFs landsmøte 17.10.2015 i Mariakirkens møtelokale, Stabekk

Følgende vedtak ble fattet:


I henhold til § 9 i lovene for Norges Katolske Kvinneforbund må oppløsning av NKKF vedtas av 2 på hverandre følgende Landsmøter med 2/3 flertall.

Landsmøtet som er lovlig satt 17. oktober 2015 på Stabekk vedtar herved første gangs oppløsning og henviser til at endelig beslutning om oppløsning legges fram for et ekstraordinært landsmøte som skal holdes 28. november 2015 i Dominikanernes foredragssal i Neuberggata 15 i Oslo.

Dersom oppløsning vedtas på begge disse landsmøtene bestemmer siste Landsmøte over anvendelsen av NKKF’s midler. 

Det er med stor beklagelse at landsmøtet finner at det ikke er mulig å fortsette å virke som et forbund av katolske kvinner på den måten som NKKF har fungert i mer enn 90 år.

Imidlertid mener landsmøtet at det fortsatt vil være behov for en slik kvinnestemme i vår kirke som NKKF har utgjort og oppfordrer interesserte katolske kvinner til å danne et katolsk kvinnenettverk, som i hovedsak kan basere seg på kommunikasjon gjennom sosiale medier.  Det oppfordres også å legge til rette for de kvinnene som ikke er brukere av sosiale medier.  

Et slikt nettverk bør bli en møteplass for alle kvinner som ønsker å engasjere seg og sørge for et kvinnelig nærvær i Den katolske kirke.

Et forslag til navn på et slikt kvinnenettverk kan være: Nettverket Norges Katolske Kvinner – NNKK.