Tilbakeviser påstander om «grønt lys»

Kjære troende!

Jeg har fått mange henvendelser etter dagens oppslag i Aftenposten og finner det nødvendig å klargjøre fakta i saken.

Aftenpostens påstander om at jeg har gitt grønt lys til den tidligere registreringsformen er feil. Avisen har lagt alt for stor vekt på en formulering i et referat og trukket en konklusjon det ikke er grunnlag for. Den aktuelle setningen i referatet fra Bisperådets vårmøte 2014 som avisen henviser til er:

«Biskop Eidsvig opplyser om at Oslo og Trondheim fortsetter medlemsregistreringen slik det gjøres i dag.»

Setningen i dette referatet er ment å vise til at det på daværende tidspunkt ikke var gjort noen endringer i registreringspraksisen, men at det ble arbeidet med å lage nye og bedre rutiner. For å understreke denne meningen burde referatet vært mer fullstendig og tydeligere på dette punktet.

Det har hele tiden vært kjent at vi på det aktuelle tidspunkt ikke hadde utviklet og besluttet bruk av nye rutiner. Vi håpet på dette tidspunktet å kunne koordinere våre rutiner med Den norske kirke, men uformelle samtaler med Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet, viste at det ikke var mulig i denne perioden. Vi tok også opp problemer rundt identifisering og registrering av katolikker i vårt møte med kulturministeren i februar samme år.

Vår intensjon var å identifisere og registrere katolikker. Vi fikk få tilbakemeldinger, til tross for at vi sendte ut menighetsbladet flere ganger i året. Jeg oppfattet det slik at feilregistreringer knapt skjedde.

Oslo katolske bispedømmes egen gjennomgang av registeret basert på Fylkesmannens pålegg har i ettertid vist at omfanget av feilregistreringer var betydelig større enn vi den gang trodde, noe vi nok en gang beklager.

Biskop Bernt I Eidsvig