Katolsk studietilbud ved MF våren 2016

Våren 2016 vil Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo tilby tre kurs med stor relevans for katolikker:

Fordypning i katolsk tro

TEOL2460 Teologi og kirkens liv (10 stp)

Emnet tilbyr en faglig fordypning i katolsk tro. Gjennom innføring i og studier av tekster fra den kristne tradisjon belyses temaer fra teologi, spiritualitet og liturgi. Emnet består av delemnene A. Kirkefedrene, delemne B. Spiritualitet og delemne C. Liturgien.Emnet er et kjerneemne i katolsk presteutdanning, men kan også tas i tilknytning til andre studieprogrammer eller separat.Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminarer. Emneansvarlig: Sr. Else-Britt Nilsen OP (e.b.nilsen@mf.no)

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf. 22 59 05 00.

Thomistisk filosofisk teologi

FIL1015 /5015 (10 stp)

Dette emnet hører inn under disiplinen filosofisk teologi. Den filosofiske teologien tematiserer de filosofiske forutsetningene for teologisk arbeid, samt forsøker å utfolde teologiske forestillinger vha. filosofiske begreper. Fokuset ligger på den svært innflytelsesrike posisjonen utviklet av Thomas Aquinas, men har også nyere varianter av thomisme innenfor horisonten. Emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål knyttet til forståelsen av Gud og Guds relasjon til verden. Blant spørsmålene som diskuteres er følgende: Hvordan skal man forstå Guds fullkommenhet? Hvordan handler Gud i verden? Hva kan vi vite om Gud? Hvordan har den thomistiske filosofiske teologien utviklet seg frem til i dag?Forelesningsrekken gir god plass til diskusjon, og vil avsluttes 2. juni 2016 med et fagseminar om thomistisk metafysikk som involverer tre fremragende internasjonale filosofiske og teologiske forskere.

Emneansvarlig: Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf. 22 59 05 00.

 

Katolsk sosiallære med studietur til Roma (AVLYST)

TEOL 2465 /5465 Katolsk sosiallære (10 stp)

Dette emnet gir kunnskap om Den katolske kirkes forståelse av menneskers forhold til samfunn og politikk, og om kirkens sosialetiske oppdrag. Emnet gir faglig grunnlag for å forstå sosiallære i praksis: innsats for fred, menneskerettigheter, forrang til de fattige, miljø og klima. Emnet er en del av Innføringsstudier i katolsk kristendom, men kan også tas i tilknytning til andre studieprogrammer eller separat. Det har to varianter, på henholdsvis master- og bachelornivå.Obligatorisk del av emnet er en studieuke i Roma 10.–17. april.

Emneansvarlig: Sr. Else-Britt Nilsen OP (e.b.nilsen@mf.no)

For nærmere informasjon om studier og opptak, se mf.no/katolsk.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf. 22 59 05 00.