Oslo katolske bispe­dømme stevner staten

Oslo katolske bispe­dømme har nå oversendt en stevning til Oslo tingrett og går til det alvorlige skrittet å saksøke staten. Vi mener statens vedtak om milliontilbakebetaling i medlemsregistersaken er ugyldig og at saken må prøves for retten. Rettsaken vil trolig komme opp i løpet av annet halvår 2016. [Les hele stevningen – 56 sider, PDF-format.]

Les en kortfattet redegjørelse som er gått ut til media om hvorfor vi går til sak her:

Likhet for loven

Av Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme 

Czytaj w języku polskim.

Er du medlem av Den norske kirke? Kan vi spørre når du fylte ut innmeldingsskjemaet og sendte det inn?

Medlem ved dåp

Også for katolikker gjelder at de aller fleste blir medlem av den katolske kirken ved dåp. I tillegg velger en del å konvertere til katolisismen.

Vi lever i en globalisert verden og et «grenseløst» Europa hvor folk stadig flytter på seg, som oftest på grunn av nye jobbmuligheter. Fra Oslo til Brüssel, fra Stockholm til Drammen, fra Krakow til Bergen. Siden bare 15 prosent av medlemmene i Oslo katolske bispedømme er født i Norge, er de fleste meldt inn i Kirken i et annet land. Dette medlemskapet tar de med seg når de kommer hit. 

Tilhørighet

Like lite som en protestantisk nordmann som flytter fra Narvik til Kristiansand tenker på å melde seg ut og inn av bispedømmene, tenker en katolsk, litauisk sykepleier på at hun må melde seg ut og inn av Den katolske kirke når hun flytter fra Vilnius til Drammen. For hun er jo katolikk. Man blir medlem av Den katolske verdenskirken når man blir døpt, og man tilhører det bispedømmet der man bor og som gir de tjenester man ønsker og har krav på som katolikk.

Dette virker som en logisk ordning for de fleste. De protestantiske, nordiske folkekirkene har da også fått en slik ordning. Flytter et medlem av den svenske folkekirken fra Sverige til Norge, blir hun automatisk medlem av den norske menigheten av svenske kirken – og dermed berettiget til offentlig tilskudd. Staten stiller ingen krav om at medlemmet må melde seg særskilt inn lokalt i Norge for å få anerkjent medlemskapet her. Problemet er bare at staten mener at et medlem av Stockholm katolske stift som flytter til Oslo, må melde seg inn i kirken her på ny for å bli berettiget til offentlig tilskudd. Det mener vi ikke er riktig. Da er ikke loven lik for alle. 

Kjernepunkt

Dette er et av kjernepunktene i uenigheten som har oppstått mellom staten og Den katolske kirke i det mange kjenner som «medlemsregistersaken». Jo, vi innrømmer at bispedømmet i en begrenset tidsperiode brukte en kritikkverdig metode for å identifisere og registrere katolikker, dessverre til ulempe for enkeltpersoner og til besvær for tilsynsmyndigheter. Dette har vi beklaget, vi beklager det fortsatt og vi har nå ryddet opp. Men vi har aldri fått utbetalt for mye penger. Gjennomgangen av vårt register viste at de fleste Fylkesmannen mente var feilregistrert, hadde vært katolikker hele sitt liv. De var bosatt i bispedømmet i flere år før de ble registrert. Vi mener derfor de var, og er, berettiget til tilskudd i den aktuelle perioden.

Etter statens oppfatning skal Oslo katolske bispedømme for 2015 få tilskudd for rundt 80.000 medlemmer. Våre tall viser at vi ved årsskiftet faktisk hadde 136.000 bekreftede medlemmer. Offisiell statistikk viser at det trolig er over 180.000 katolikker i bispedømmet. Det er et langt høyere antall medlemmer enn vi noen gang har mottatt tilskudd for. Utfordringen med å få kontakt med og registrert innvandrede katolikker er noe vi har tatt opp med myndighetene gjentatte ganger de siste ti årene – uten respons. 

Urettferdig

Derfor mener vi statens vedtak om milliontilbakebetaling er urettferdig og at saken må prøves for retten. Etter vår oppfatning mangler statens vedtak hjemmel i norsk lov og vil urettmessig ramme tilbudet til 180.000 katolikker, hovedsakelig innvandrere.

Vi har nå oversendt en stevning til Oslo tingrett. I korte trekk er stevningen basert på tre hovedargumenter:

1. Ikke hjemmel i loven

Hvor mange tilskuddsberettigede medlemmer hadde bispedømmet i perioden 2010-2014? Staten synes å kreve at medlemmer av Den katolske kirke må melde seg inn på ny i Den katolske kirke hver eneste gang – og bare fordi – de flytter fra et bispedømme til et annet. Vi kan ikke se at det finnes hjemmel i loven for et slikt krav. Norsk lov slår fast at trossamfunn skal få økonomiske tilskudd på bakgrunn av hvor mange som hører til trossamfunnet. Videre står det tydelig i loven at trossamfunnet selv skal få bestemme hva som skal til for å bli medlem.

Statens vedtak innebærer at medlemskapet til titusener av våre medlemmer underkjennes, til tross for at det gjelder personer som frivillig har meldt seg inn i Den katolske kirke gjennom dåp eller konvertering, er bosatt i vårt bispedømme og selv ønsker å være medlem hos oss.

2. Ulovlig og usaklig forskjellbehandling

Myndighetenes krav om nyinnmelding i kirken ved flytting er i våre øyne også diskriminerende. Det stilles ikke krav til nyinnmelding overfor de protestantiske, nordiske folkekirkene. Statens standpunkt i saken kan ikke opprettholdes med mindre man godtar at det er tillatt å forskjellsbehandle katolikker og protestanter.

3. Faktafeil

Staten baserer sine vedtak på det staten mener er feil ved registreringsprosessen for medlemsregisteret vårt. Vår oppfatning er at krav om tilskudd avhenger av om det faktisk foreligger medlemskap.  

Fått for lite

Med dette bakteppet mener vi det fremstår som uriktig og urimelig at vi skal tilbakebetale over 40 millioner kroner til staten. Realiteten er at vi i en årrekke har fått langt mindre i tilskudd fra staten enn det den reelle medlemsmassen tilsier. Vi skulle ønske denne saken hadde latt seg løse med dialog og en konstruktiv innstilling til et kirkesamfunns utfordring som følge av globaliseringen. Nå ser vi ingen annen utvei enn å få prøvd saken for retten.