Administrativ ledelse av Oslo katolske bispedømme

På bakgrunn av siste års erfaringer er det ønskelig å foreta en fornyet vurdering av Oslo katolske bispedømmes (OKB) ledelsesstruktur. Bispedømmet har vokst sterkt i medlemstall, og behovet for å yte støtte til menighetene /prestene, samt være sekretariat for biskopen i hans utøvelse av sin ledelsesfunksjon er endret. I tillegg må en vurdering ta hensyn til samfunnets økte krav til transparens og internkontroll i alle organisasjoner.

Det er nødvendig å etablere en permanent ledelsesstruktur som sikrer biskopen tilstrekkelig støtte, oversikt og kontroll i utøvelsen av hans embete. Strukturen må legge til rette for at bispedømmets administrasjon også kan være en støtte for menighetene og prestene i utøvelsen av deres oppdrag og sikre effektiv og god bruk av ressursene.

Biskopen nedsetter en arbeidsgruppe som skal arbeide med spørsmål relatert til disse temaer/områder. I arbeidet skal arbeidsgruppen bygge på relevant regulering i kirkeretten, og den foreslåtte ledelses-struktur og forvaltning skal være i samsvar med relevant norsk lovgivning og avspeile god norsk forvaltningspraksis.

 

Gruppen består av:

 

1.       Øystein Lund (prest, medlem i finansrådet, ledelseserfaring offentlig sektor) Leder

2.       Manuela Osmundsen (jurist, HR, ledelseserfaring offentlig sektor)

3.       Torbjørn Olsen (biskoppelig vikar, kirkerettslig kompetanse – dr.iur.can, erfaring fra menighetstjeneste og ledelseserfaring på bispedømmenivå)

4.       Anne-Mette Ringdal (HR-leder i bispedømmet, jurist, ledelseserfaring offentlig sektor) Sekretær

 

Gruppen leverer en skriftlig anbefaling til biskopen senest 15. januar 2017. Biskopen skal konsulteres jevnlig.

Arbeidsgruppen får i oppdrag å:
  1. Drøfte hovedprinsipper for styring og ledelsesstruktur for i Oslo katolske bispedømme. Herunder drøfte forholdet mellom biskopens/generalvikarens ledelse – og finansiell og øvrig administrativ ledelse.
  2. Drøfte med biskopen en ledelsesmodell der oppgaver og ansvar for generalvikar/biskoppelige vikarer tydeliggjøres.
  3. Foreslå funksjonsbeskrivelse og stillingsbetegnelse for en eventuell administrativ leder.
  4. Foreslå funksjonsbeskrivelse for økonom
  5. Arbeidsgruppen bes skissere en overordnet kompetansebeskrivelse for de ulike deler av administrasjonen.
Prosess:

Arbeidsgruppen bes om å drøfte sine foreløpige overlegninger med relevante interessenter i bispedømmet og med kirkelige/religiøse samarbeidspartnere. I særlig grad bes gruppen om å konsultere (lege) ansatte i bispedømmet, representanter for bispedømmets prester, samt representanter for bispedømmets menigheter.

Arbeidsgruppen står fritt til å drøfte sine forslag med andre kirkelige instanser. Forslaget må drøftes med bispedømmets rettsvikar.

Forslagene oversendes biskopen. Før vedtak fattes vil biskopen konsultere presterådet, pastoralrådet og finansrådet.

 

Oslo 20.10.16
+ Bernt I. Eidsvig
Biskop av Oslo katolske bispedømme